ODBIORCY PROGRAMU – GRUPY DOCELOWE

W dokumencie UCHWAŁA NR LX/233/18 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 19 października 2018 r. (Stron 8-0)

Program skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Stawiski, w tym:

 członków danej społeczności lokalnej – mieszkańcy gminy, sołectwa, osiedla, ulicy, bloku, sąsiedztwa

 osób z konkretnego środowiska – członkowie grup zawodowych lub społecznych

 osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia - czyli różnych grup społecznych, w świetle zdiagnozowanych potrzeb

 osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – młodzieży w wieku 15 – 25 lat i osób starszych.

Działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej będą obejmowane w szczególności osoby i środowiska wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem, m.in. klienci pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, matki samotnie wychowujące dzieci, wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze, dzieci i młodzież.

V. METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU.

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

8 1) Środowiskowej pracy socjalnej – działania realizowane przez pracownika socjalnego mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

2) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, obejmujące m.in.:

a) działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

b) działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);

c) rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

3) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.:13 a) staże zawodowe, praktyki zawodowe;

b) subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);

c) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;

d) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;

e) zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;

f) sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia

9 4) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej) m.in.:

a) realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);

b) nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

5) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, m. in.:

a) udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;

b) udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

c) udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

6) Działań o charakterze środowiskowym – to inicjatywy integrujące, obejmujące między innymi badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania, konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.

Ze względu na specyfikę Gminy Stawiski: wielość grup i społeczności oraz różnorodność występujących w nich problemów, Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany poprzez przygotowywane rokrocznie podprogramy aktywności lokalnej skierowane do konkretnych społeczności lub grup.

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ.

W ramach podprogramów PAL będą realizowane w szczególności następujące działania:

1) Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie „badania i działania”:

 badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów związanych z przygotowaniem i realizacją programu /obserwacja, wywiady, analiza dokumentów/

2) Rozwijanie komunikacji i integracji społecznej w środowisku:

10

 edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców

 organizowanie spotkań z grupami docelowymi, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym

3) Promowanie pracy wolontarystycznej:

 wykorzystanie w realizacji działań pracy wolontariuszy oraz liderów lokalnych

 organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, lider grupy samopomocy, streetworker 4) Budowanie lokalnego partnerstwa:

 realizacja projektów w partnerstwie,

5) Umożliwianie dostępu do informacji i konsultacji, poprzez promowanie istniejących punktów oraz tworzenie nowych dostosowanych do potrzeb mieszkańców

6) Inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich 7) Prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego 8) Wspieranie lokalnych inicjatyw

9) Organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych

10) Organizowanie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy;

11) Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.

VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY

Dzięki realizacji Programu Aktywności Lokalnej zostaną osiągnięte następujące efekty:

a) zdiagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych oraz grup, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,

c) planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców, d) skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,

e) stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców w proces rozwiązywania indywidualnych i lokalnych problemów,

11 f) wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w

niej zachodzące,

g) wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań środowiskowych,

h) powstanie lokalnych grup działania,

i) zintegrowanie lokalnych społeczności i grup społecznych,

j) realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności, k) aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych,

l) podwyższenie jakości działań środowiskowych w tym inicjowanie nowych form i metod pracy dostosowanych do potrzeb oraz możliwości grup i społeczności,

m) zmiana postaw społeczności lokalnych wobec osób i grup defaworyzowanych,

n) wzrost kompetencji i aktywności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne, w tym także aktywności na ryku pracy.

VIII. REALIZATORZY PROGRAMU

Założenia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski powinny realizować wszystkie podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadają możliwości wspierania inicjatyw społecznych, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy oraz mobilizowania i wspierania rozwoju jednostki, grupy i społeczności lokalnej.

Przy realizacji Programu współpracować powinny:

1. Właściwe referaty, sekcje i stanowiska Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach.

3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach.

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach.

5. Policja,

6. Ochotnicza Straż Pożarna,

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 8. Organizacje pozarządowe.

9. Parafia.

10. Społeczności lokalne.

11. Stowarzyszenia.

12. Przedsiębiorcy lokalni, zakłady pracy, 13. Inne instytucje działające w środowisku.

12 IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU.

Realizacja zadań programu może być finansowana:

 ze środków własnych budżetu Gminy

 ze środków funduszy strukturalnych – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty systemowe dla ośrodków pomocy społecznej i konkursowe,

 ze środków pozyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

 środków własnych podmiotów zaangażowanych w działania w ramach poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej,

 ze środków pochodzących od sponsorów.

X. MONITORING I EWALUACJA

Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów poszczególnych podprogramów aktywności lokalnej, które będą realizowane na rzecz konkretnych grup społecznych lub społeczności lokalnych.

Celem bieżącego monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawiają się podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między założeniami a rezultatami na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach pracy. Ponadto corocznie będą przygotowywane sprawozdania z realizacji podprogramów realizowanych w ramach programu aktywności lokalnej, które zostaną przedstawione Burmistrzowi Stawisk oraz Radzie Miejskiej w Stawiskach.

Po zakończeniu realizacji programu aktywności lokalnej zostanie przygotowany raport końcowy podsumowujący całość podejmowanych działań. Będzie w nim dokonana ocena zrealizowanych przedsięwzięć oraz rezultatów jakie one przyniosły. Wskazane zostaną także te metody i formy działań, które powinny być kontynuowane w latach następnych.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski na lata 2018 - 2020

Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

„Program Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski na lata 2018 – 2020”, służy realizacji działań na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, a także zapewnieniu współpracy i koordynacji działań instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w celu zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu określonych grup społecznych. Działania zawarte w Programie zmierzają do wzrostu umiejętności życiowych i społeczno-zawodowych tych osób.

Wdrożenie i realizacja „Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Stawiski na lata 2018 – 2020”, umożliwi realizację Projektu „Aktywni razem” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1.: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, a także umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym środki z funduszy europejskich – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

W dokumencie UCHWAŁA NR LX/233/18 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH. z dnia 19 października 2018 r. (Stron 8-0)