• Nie Znaleziono Wyników

OPIEKA MEDYCZNA

W dokumencie MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZAPAŚNICZE (Stron 60-63)

ZAKAZY I NIEDOZWOLONE TRCHNIKI

OPIEKA MEDYCZNA

Artykuł 54

Służba medyczna

Organizator danych zawodów zobowiązany jest do zapewnienia służby medycznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań lekarskich przed ważeniem oraz sprawowanie kontroli medycznej podczas walk. Służba medyczna, która ma obowiązek działać przez cały czas trwania zawodów, podlega lekarzowi prowadzącemu UWW. Wymagania medyczne są opisane w regulaminie.

Przed ważeniem uczestników, lekarze przystępują do badania sportowców w celu stwierdzenia ich stanu zdrowia. Jeśli zawodnik zostanie uznany za niezdolnego do walki ze względu na zły stan

61 zdrowia lub gdy lekarze stwierdzą, że jego stan zdrowia stanowi zagrożenie dla niego samego lub jego przeciwników, nie zostanie on dopuszczony do udziału w zawodach.

Podczas trwania zawodów zespół medyczny powinien być w każdej chwili gotowy do interwencji w razie wypadku oraz gotowy do podjęcia decyzji, czy dany zawodnik może kontynuować walkę.

Lekarze towarzyszący ekipom mają pełne prawo udzielać pomocy swoim zawodnikom w razie kontuzji. Przy czym, podczas udzielania pomocy przez lekarza może być obecny tylko trener lub kierownik ekipy. W żadnym wypadku UWW nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, niepełnosprawność lub śmierć zawodnika.

Artykuł 55

Interwencje służb medycznych

a) Lekarz prowadzący UWW ma prawo i obowiązek przerwać walkę w dowolnym momencie przez przewodniczącego maty, kiedy uzna, że któryś z zawodników jest w niebezpieczeństwie. Na początku leczenie kontuzji powinno być prowadzone wyłącznie przez lekarza UWW. W przypadku, gdy potrzebuje on wsparcia, może zezwolić na przybycie lekarza drużyny zapaśników lub trenera zapaśnika.

b) Może on również natychmiast przerwać walkę, uznając jednego z zapaśników za niezdolnego do kontynuowania walki. Zapaśnik nigdy nie może opuścić maty, z wyjątkiem przypadku poważnej kontuzji wymagającej jego natychmiastowego usunięcia. W przypadku kontuzji zapaśnika, sędzia musi natychmiast poprosić lekarza o interwencję; w przypadku, gdy lekarz zawodów nie zgłosi kontuzji, sędzia musi zwrócić się z prośbą o ukaranie do sędziego lub kierownika maty.

c) Jeśli zapaśnik ma widoczną kontuzję, lekarz będzie miał czas niezbędny do leczenia kontuzji i zadecyduje czy zapaśnik może kontynuować walkę czy nie.

d) Maksymalnie cztery minuty będą przyznane dla każdego zapaśnika na leczenie krwawiącej kontuzji w czasie trwania walki. Konsekwencje przekroczenia tego czasu są opisane w artykule 26 27

e) W przypadku jakiegokolwiek sporu medycznego, lekarz drużyny danego zapaśnika ma prawo interweniować w sprawie wymaganego leczenia lub udzielić porady w sprawie interwencji lub decyzji podjętej przez służby medyczne. Tylko delegat Komisji Medycznej UWW może zaproponować oficjelom przerwanie walki.

62 f) Na zawodach międzynarodowych, gdzie Komisja Medyczna UWW nie jest reprezentowana, decyzja o przerwaniu walki będzie podjęta przez lekarza zawodów w porozumieniu z delegatem UWW lub wyznaczonym przez UWW sędzią i lekarzem drużyny kontuzjowanego zapaśnika.

g) We wszystkich przypadkach, lekarz podejmujący decyzję o zakazie kontynuowania walki przez zapaśnika musi być innej narodowości niż dany zapaśnik lub jego przeciwnik, a lekarz nie może być zaangażowany w daną kategorię wagową. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, decyzja zostanie przekazana innemu lekarzowi, wskazanemu przez sędziego delegata.

h) Wszystkie urazy wymagające pierwszej pomocy (nie wymagające hospitalizacji), które wystąpią na zawodach międzynarodowych UWW, są pokrywane przez organizatora. Urazy wymagające hospitalizacji pokrywane są z licencji UWW, pod warunkiem, że sprawa została zgłoszona do firmy ubezpieczeniowej (pod numer znajdujący się na odwrocie karty) tego samego dnia.

i) Jeśli zawodnik dozna kontuzji i nie może kontynuować walki, przegrywa mecz przez kontuzję.

Zawodnik, który doznał kontuzji nie będzie musiał brać udziału w drugim ważeniu i zostanie sklasyfikowany na podstawie punktów, które zdobył do momentu odniesienia kontuzji. Jeśli kontuzjowany zawodnik jest gotowy do walki w następnym pojedynku, musi uzyskać zgodę lekarza UWW.

Kontuzjowany zawodnik będzie miał czas do jednej godziny po zakończeniu pierwszego dnia zawodów, aby zgłosić swoją kontuzję do Lekarza UWW. W przypadku wszystkich innych rodzajów kontuzji lub chorób, które wystąpią poza zawodami, dany zawodnik będzie musiał uczestniczyć w drugim ważeniu, w przeciwnym razie zostanie wyeliminowany z zawodów i sklasyfikowany na ostatnim miejscu, bez rangi.

Artykuł 56

Anty - doping

Zgodnie z rozporządzeniami ujętymi w Konstytucji, pragnąc przeciwdziałać praktyce stosowania środków dopingujących formalnie zabronionych, UWW zastrzega sobie prawo do poddawania zawodników badaniom i odpowiednim testom w czasie wszystkich zawodów organizowanych pod egidą UWW. Prawo to obowiązuje na mistrzostwach kontynentalnych i świata w zgodności z przepisami UWW a na Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Kontynentalnych zgodnie z przepisami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl)

W żadnym przypadku zawodnicy lub kierownicy ekip nie mogą uchylić się od obowiązku poddania się badaniom kontrolnym, gdyż grozi to natychmiastowym wykluczeniem z zawodów oraz

63 nałożeniem sankcji przewidzianych w przypadku dopingu. Komisja Lekarska UWW decyduje o czasie, liczbie lub częstotliwości badań kontrolnych, które będą przeprowadzane według wskazówek Komisji.

Próbki zostaną pobrane przez lekarza akredytowanego przez UWW w obecności kierownika ekipy badanego zawodnika.

Kraj organizujący mistrzostwa oraz dana Federacja Narodowa zajmują się przygotowaniem i przeprowadzeniem badań antydopingowych w czasie zawodów oraz pokrywają ich koszty.

W przypadku wyniku pozytywnego, zastosowane zostaną sankcje przewidziane w przepisach antydopingowych UWW. UWW, podlegając Konwencji o zwalczaniu narkomanii podpisanej z MKOl i stosowanej przez Światową Agencję Antydopingową (WADA), wszystkie jej regulaminy, procedury i sankcje są obowiązujące dla UWW. Organem odwoławczym w przypadku sankcji antydopingowej nałożonej przez UWW na zapaśnika jest Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie (Szwajcaria) po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych przewidzianych przez przepisy antydopingowe UWW, jeśli mają zastosowanie.

ROZDZIAŁ 12

STOSOWANIEPRZEPISÓW ZAPAŚNICZYCH

Biuro Wykonawcze UWW jest jedyną instancją decyzyjną w sprawie wszelkich modyfikacji powyższych przepisów, które są uważane za pożądane w celu poprawy technicznych Przepisów Zapaśniczych.

Niniejszy Regulamin został opracowany z uwzględnieniem wszystkich okólników i informacji rozpowszechnianych przez UWW. Zawiera on wszystkie sugestie zgłoszone przez organy pomocnicze i Prezydium, które zostały zaakceptowane przez Kongres UWW. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem tego typu aż do następnego Kongresu, który zostanie poproszony o wypowiedzenie się na temat wszystkich możliwych modyfikacji lub interpretacji ustalonych przez Prezydium Wykonawcze.

W przypadku rozprawy sądowej obowiązuje wyłącznie tekst w języku francuskim.

Federacje Narodowe muszą przetłumaczyć ten dokument na swój język urzędowy.

Każdy sędzia na zawodach musi posiadać egzemplarz niniejszych Przepisów w swoim języku oraz w jednym z oficjalnych języków UWW (francuskim lub angielskim).

W dokumencie MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZAPAŚNICZE (Stron 60-63)

Powiązane dokumenty