Opracowania i monografi e:

W dokumencie Między urzędnikiem (Stron 102-109)

Baczko B., Wyobrażenia społeczne: Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Wydawni-ctwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Biegeleisen L.W., Zagadnienia dokształcania urzędników państwowych i komunal-nych, Warszawa 1931.

Borowska P.A., Urzędnik a menedżer publiczny. Profi l absolwentów studiów admi-nistracyjnych, a potrzeby polskiej służby publicznej, „Samorząd Terytorialny”

2006, nr 6, s. 75–78.

Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1967.

Drozdowski M.M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936–1939, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1963.

– Starzyński: legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Wyd. Iskry, War-szawa 2006.

Galbraith J.K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.

Golinowska S., Polityka państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Górski P., Jak i dlaczego doszło do powstania Akademii Górniczej w Krakowie w 1919 roku, „Universitas”, 1994, nr 11.

– Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Studium kształtowania środowi-ska naukowej organizacji jego ideologii i działań organizatorskich w Polsce mię-dzywojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

– Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji i zarządza-nia, „Współczesne Zarządzanie”, 2007, nr 4.

Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie Administracji Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1939.

Jaroszyński M.Z., Problemy personalne w administracji publicznej, Warszawa 1933.

Kieżun W., O sprawną administrację publiczną, „Ius et Lex”, Zeszyty Nr III, Warsza-wa 2005, http://www.witoldkiezun.com/docs/iusetlex_012005-2.htm

Kofman J., Nacjonalizm gospodarczy – szansa czy bariera rozwoju: przypadek Eu-ropy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

Kożuch B., Wyodrębnianie się nowych dyscyplin naukowych na przykładzie zarządza-nia publicznego, „Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 1.

Kudrycka B., W sprawie wdrażania zasad New Public Management do prawa ad-ministracyjnego [w:] Instytucje współczesnego prawa adad-ministracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.

Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Mills C.W., Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Książka i Wiedza, War-szawa 1965.

Miłosz C., Wyprawa w dwudziestolecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Profesjonalizm w administracji publicznej, pod red. A. Dębickiej, M. Dmochowskie-go, B. Kudryckiej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Biały-stok 2004.

Przygodzki J., Problem kształcenia kandydatów na wyższe stanowiska urzędników ad-ministracji w pracach Komisji dla Usprawnienia Adad-ministracji Publicznej z 1928 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2005, nr 2758, Prawo CCXCIV.

Shenhav Y., Manufacturing Rationality: The Engineering Foundations of the Mana-gerial Revolution, Oxford University Press, Oxford 1999.

Solli R., Demediuk P., Sims R., The Namesake: On Best Value and Other Reform-marks [w:] Global Ideas. How Ideas, Objects and Practices Travel in a Global Economy, red. B. Czarniawska, G. Sevon, Liber&Cophagen Business School Press, 2005.

Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [w:] Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe, „Zeszyty Na-ukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku” 2003, nr 2, s. 28–46.

Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000.

Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Zagadnienia urzędnicze. Opinie w sprawie przygotowania naukowego kandydatów do wyższej służby administracyjnej, Materiały Komisji dla Usprawnienia Admini-stracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. II, Warszawa 1929.

Żarnowski J., Polska 1918–1939. Praca technika społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

Źródła: Publikacje poświęcone problematyce organizacji biur, administracji publicznej i przedsiębiorstw sektora publicznego

Administracja Publiczna, 1938, nr 11–12.

Arct K., Badania racjonalnej organizacji pracy w urzędach, „Przegląd Organi-zacji” [dalej „PO”] 1928a, nr 1.

– Środki łączności a naukowa organizacja urzędów, „PO” 1928b, nr 9.

– Autorytet a zaufanie, „PO” 1935, nr 11.

– Badanie przedsiębiorstw państwowych, „PO” 1936, nr 2.

Baliński W., Biuro wzorowe (organizacja pracy biurowej), Warszawa 1932.

– Organizacja stowarzyszeń społecznych, „PO” 1933a, nr 3.

– Przykład struktury i podziału pracy organów zbiorowych w stowarzyszeniu spo-łecznym, „PO” 1933b, nr 4.

– Sprawność techniczna umysłowej pracy jednostki, „PO” 1938, nr 6.

– Standaryzacja wydajności prac administracyjnych i biurowych, „PO” 1939, nr 8.

Barliński K., Organizacja pracy maszynistki, „PO” 1931a, nr 4.

– Celowy system przechowywania listów w registraturze, „PO” 1931b, nr 12.

– Organizacja nowoczesnego biura, Warszawa 1932.

– O nowoczesnym systemie układania instrukcji biurowych, „PO” 1933, nr 3.

– Planowanie i kontrola w administracji publicznej, „PO” 1934, nr 10.

– Sztaby cywilne, „PO” 1935a, nr 1.

– Czyżby kasować samorząd ziemski, 1935, „PO” 1935b, nr 11.

– Biuro usprawnień, „PO” 1936a, nr 8–9.

– Marnotrawstwo w biurowości, jego źródła i jego usuwanie, „PO” 1936b, nr 8–9.

Biegeleisen B., Próby zastosowania naukowej organizacji w administracji państwa i samorządu, „PO” 1927, nr 4.

Biegeleisen B., Seifert M., Prace organizacyjne w gazowni krakowskiej, „PO” 1931, nr 1.

Bieńkowski S., Naukowa organizacja w nauce i praktyce, „PO” 1938, nr 11–12.

Bills M., Stan obecny pomiarów pracy biurowej, „PO” 1927, nr 6.

BP, „Życie Urzędnicze” 1936, nr 8.

Chorol H., O nowoczesnej organizacji pracy biurowości, „PO” 1929, nr 6.

Clark W., Jak mierzyć pracę biurową, „PO” 1927, nr 6.

Czarnecki E., Metody naukowej organizacji w zastosowaniu do administracji publicz-nej [w:] Prace II Polskiego Zjazdu Naukowej Organizacji, Warszawa 1929.

– Organizacja aparatu budżetowego w Stanach Zjednoczonych AP, „PO” 1931, nr 1.

Czerniawski E.J., Konieczność i zasady normalizacji i racjonalizacji druków w admi-nistracji państwowej, „PO” 1936, nr 7.

Dodatki samorządowe do podatków państwowych, „PO” 1934, nr 5.

Drzewiecki P., Sprawozdanie z konferencji odbytej w Instytucie Naukowej Organiza-cji przy udziale Harringtona Emersona w sprawie komunikaOrganiza-cji i kolei podziem-nej, „PO” 1928, nr 12.

Dzięciołowski M., O kontroli obecności przy pracy pracowników umysłowych, „PO”

1932, nr 7–8.

Gałecka M., Księgowanie bez zaległości, najprostszemi środkami, przez jednego pra-cownika, „PO” 1932, nr 1.

Hauswald E., Uwagi o administracji ogólnej i technicznej w Polsce, Lwów 1917.

II Polski Zjazd Naukowej Organizacji, „PO” 1928, nr 6.

Hilarowicz T., Sprawa zawodowego wyszkolenia w administracji politycznej, „PO”

1925, nr 1.

– System wyszkolenia w administracji ogólnej, „PO” 1926, nr 7, 8–9.

Impresje po kongresie, „PO” 1936, nr 7.

Inauguracja Wyższego Studium Naukowej Organizacji, „PO” 1939, nr 1.

Informowanie interesantów w administracji publicznej, „PO” 1935, nr 4.

Instrukcje biurowe, „PO” 1936, nr 11.

Jabłowski K., O nowoczesnym biurze, „PO” 1927, nr 11.

– Jak obsługiwać abonentów telefonicznych, „PO” 1934, nr 4.

Jaźwiński F., Przykład analizy i planowania pracy biurowej, „PO” 1934, nr 1.

– Środki badania zmechanizowanej pracy biurowej, „PO” 1935, nr 2.

– Usprawnienie techniki obrotu oszczędnościowego i czekowego w PKO, „PO”

1936a, nr 1.

– Sposoby i środki stosowane przez PKO przy reorganizacji biur niezmechanizo-wanych, „PO” 1936b, nr 7.

– Maszyny biurowe, „PO” 1936c, nr 8–9.

– Usprawnienie ewidencji personelu w P.K.O., „PO” 1936d, nr 12.

– Obsługa klienta w PKO, „PO” 1937, nr 3.

– Projekt normalizacji czeku, „PO” 1939, nr 5.

Jądro zła, „Życie Urzędnicze” 1936, nr 8.

Kałuski M., Rachunkowość materiałowa w administracji publicznej, „PO” 1934, nr 5.

Kartoteka personalna w urzędach państwowych, „PO” 1933, nr 3.

Kasiński M., Diagramograf, „PO” 1933, nr 3.

Komisja Ankietowa, „PO” 1927, nr 2.

Kronika, „PO” 1932, nr 4.

Lisowski W., Zastosowanie metod naukowych do organizacji robót kotlarskich w za-kładach kolejowych, „PO” 1927, nr 7.

– Wyniki zastosowania metody harmonografi cznej do naprawy kotłów w poznań-skich warsztatach kolejowych [w:] Prace II Polskiego Zjazdu Naukowej Organi-zacji, Warszawa 1929.

Łagiewski C., Organizacja buchalterii w zarysie, „PO” 1932, nr 6.

Majkowski A., Prawo jako warunek równowagi społecznej, „PO” 1935, nr 12.

Marszałek J.B., Zastosowanie metody grafi cznej do analizy i czytania bilansów, „PO”

1932, nr 3.

– Metody gospodarki prywatnej w działalności państwa, „PO” 1934, nr 2.

Mileski W. (M; mil. m.), Dwa aspekty budżetu, „PO” 1932a, nr 2.

– Prawodawcze przyspieszenie doboru kierowników, „PO” 1932b, nr 4.

– Prawo przekory, „PO” 1933, nr 10.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1934a, nr 5.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1934b, nr 10.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1934c, nr 11.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1935a, nr 3.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1935b, nr 4.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1935c, nr 5.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1935d, nr 6.

– Felieton redakcyjny, „PO” 1935e, nr 7–8.

– Wzorcowe kierownictwo, „PO” 1935f, nr 3.

– Myśl – słowo – czyn, „PO” 1935g, nr 4.

– Równowaga między przymusem a wolnością, „PO” 1935h, nr 7–8.

– O typ nowoczesnego urzędnika, „PO” 1935i, nr 10.

– Wzorcowy kierownik, „PO” 1935j, nr 12.

– Kurs na zdolnego człowieka, „PO” 1936a, nr 2.

– Dwa postulaty Taylora, „PO” 1936b, nr 4.

– Punkty styczne między nauką organizacji i kierownictwa a zagadnieniem ewolucji,

„PO” 1936c, nr 5.

– Na marginesie nauki organizacji i kierownictwa, „PO” 1938, nr 9.

– Zaniedbana strona nauki kierownictwa, „PO” 1939, nr 6–7.

Moczulski R., Zasady systemu Taylora w organizacji biurowej, „PO” 1926, nr 8.

– Wydział planowania w organizacji biura, „PO” 1927a, nr 6.

– Biuro i jego organizacja, „PO” 1927b, nr 11.

Muczkowski S., Reorganizacja wydziału rachunków w Elektrowni Krakowskiej,

„PO” 1933, nr 2.

– Koncentracja czynności handlowych w komunalnych przedsiębiorstwach uży-teczności publicznej o dostawie periodycznej, „PO” 1935, nr 8–9.

Muszalski E., Naukowa organizacja a praca prawnika, „PO” 1929, nr 3.

Nadzwyczajne posiedzenie członków Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie w związku z wizytą generała Williama Croziera, „PO” 1927, nr 11.

Natanek A., Jeszcze o wykresach grafi cznych dla analizy bilansów, „PO” 1932, nr 6.

Niesamodzielność urzędnika, „PO” 1938, nr 10.

Noe L., Nowoczesna organizacja pracy w kolejowych warsztatach reperacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod zastosowanych w „The International Shipbuilding and Engineering CO-LTD. Troylwerk” [w:] Prace II Polskiego Zjaz-du Naukowej Organizacji, Warszawa 1929.

O meblach metalowych, „PO” 1931, nr 11.

O skrócenie czasu pracy w urzędach, „PO” 1936, nr 6.

O zdrowe warunki pracy w urzędach, „PO” 1935, nr 11.

Omeljanowicz M., Badanie pracy maszynistek, „PO” 1932, nr 7–8.

– Budżet a plan fi nansowy w samorządzie, „PO” 1935, nr 3.

Ordynacja podatkowa, „PO” 1934, nr 10.

Organizacja Biura, „PO” 1932, nr 7–8.

Organy zwane ogólnemi, „PO” 1935, nr 4.

Planowa akwizycja konsumentów gazu w Krakowie, „Gaz i Woda” 1935, nr 4.

Planowanie w gospodarce samorządowej, „PO” 1934, nr 6.

Proszę złożyć podanie, „PO” 1935, nr 8.

Przemówienie dr Mariana Kałuskiego podczas Kongresu, „PO” 1936, nr 10.

Przerosty biurokratyzmu, „PO” 1936, nr 3.

Punicki S., Racjonalizacja obrotu pieniężnego w Polsce, „PO” 1928a, nr 2.

– Sprawność i harmonizacja czynności pocztowych, „PO” 1928b, nr 5.

– Naukowa organizacja poczty, „PO” 1928c, nr 8.

– Kody telegrafi czne, „PO” 1928d, nr 8.

Rachunkowość w przedsiębiorstwach państwowych, „PO” 1934, nr 4.

Reforma ubezpieczeń, „PO” 1934, nr 10.

Regulamin Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, „PO” 1934, nr 4.

Roman J., Zastosowanie naukowej organizacji pracy w służbie P–T, „Przegląd Tele-techniczny” 1930, nr 4.

Rytel Z., Praktyczne wskazówki dla organizatorów, „Przegląd Techniczny” 1924, nr 9–10.

Samorząd stolicy, „PO” 1934, nr 5.

Samorząd ziemski, a organizacja administracji państwa, „PO” 1935, nr 9.

Sasorski S., W sprawie udoskonalenia aparatu administracyjnego, „Życie Urzędni-cze” 1925, nr 1.

– Założenia gospodarki personalnej w administracji publicznej, „PO” 1937, nr 9.

Sissle E., Wykonywanie ustaw, a działalność twórcza administracji, „Życie Urzędni-cze” 1927, nr 5.

Sławiński Z., Kartotekowa ewidencja aktów w komórce organizacyjnej instytucji pub-licznej, „PO” 1931, nr 12.

Spaček T., Reforma administracji w Stanach Zjednoczonych, „PO” 1929, nr 6.

Szerer M., Sprawa urzędnicza w demokracji, Nakładem SUP, Warszawa 1925.

Szkolenie urzędników na kursach doskonalących – warunkiem usprawnienia admini-stracji, „PO” 1939, nr 1–2.

Sztykgold M., O racjonalizację pracy prawniczej, „PO” 1928, nr 10.

Szymański K., Rady dla inżynierów z Polski odbywających praktykę w Stanach Zjed-noczonych, „PO” 1927, nr 4.

Śmigielski J., Naukowa Organizacja w gospodarce miejskiej, 1929, nr 5.

Taube G., Racjonalna organizacja rozwoju wielkiej Warszawy, „PO” 1928, nr 3 i 4.

Taylor F.W., Wydajność pracy urzędników państwowych, „PO” 1926, nr 1.

Tissen R., O organizacji administracji lasów państwowych, „PO” 1927a, nr 1.

– O usprawnieniu pracy w urzędach państwowych, „PO” 1927b, nr 1.

Tomaszewicz St., System bezdziennikowy i jego wpływ na pracę w urzędach admini-stracyjnych I instancji, „PO” 1929, nr 2.

Tomaszewska J., Nowy typ terminarza biurowego, „PO” 1932, nr 2.

Twardo S., Sprawozdawczość w urzędach administracji publicznej, „PO” 1927a, nr 8.

– Urzędy administracji a urządzenia biurowe, „PO” 1927b, nr 11.

– Wyścig pracy w dziedzinie administracji państwowej. Analiza składników, „PO”

1928, nr 8.

Ujemne konsekwencje zmian na stanowiskach, „PO” 1936, nr 5.

Usprawnienie administracji państwowej i samorządowej, „PO” 1937, nr 11.

Uwagi o prowadzeniu ewidencji uchwał organów ustrojowych gmin wiejskich, „PO”

1935, nr 9.

Uwagi o załatwianiu odwołań od wymiaru podatków, „PO” 1935, nr 12.

Wagner J., Zastosowanie naukowej organizacji w warsztatach Polskich Kolei Pań-stwowych, „PO” 1933b, nr 6–7.

Winnicki T., O wydajności pracy maszynistek, „PO” 1929, nr 6.

Wojnarowicz S., Przykład premjowania pracy biurowej, „PO” 1933a, nr 2.

– Organizacja przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, „Gaz i Woda”

1933b, nr 7.

– Warunki ułożenia i wykonania wzorowego budżetu przedsiębiorstw miejskich,

„PO” 1934, nr 11.

– Droga do usprawnienia przedsiębiorstw miejskich, „PO” 1935a, nr 1.

– Określenie najekonomiczniejszych warunków współdziałania między przedsię-biorstwami miejskimi, „PO” 1935b, nr 5.

– Ustalanie etatów w przedsiębiorstwach miejskich, „PO” 1935c, nr 7–8.

– Umiejętność wynagradzania za pracę, „PO” 1935d, nr 9.

– Zarządzanie na podstawie norm i wzorców w zastosowaniu do przedsiębiorstw miejskich, „PO” 1935e, nr 12.

Z działalności Instytutu Naukowej Organizacji, „PO” 1929, nr 5.

Z działalności Instytutu Naukowego i Kierownictwa Organizacji, „PO” 1932 , nr 1.

Z działalności Instytutu Naukowego i Kierownictwa Organizacji, „PO” 1934, nr 7–8.

Z działalności Instytutu Naukowego i Kierownictwa Organizacji, „PO” 1935, nr 7–8.

Z działalności Instytutu Naukowego i Kierownictwa Organizacji, „PO” 1936, nr 1.

Zamoyski T., Zagadnienie marnotrawstwa w przemyśle chemicznym, „Przegląd Tech-niczny” 1927, nr 4.

Zaporski, J., Wyniki zastosowania naukowego kierownictwa w fabryce wagonów,

„PO” 1930, nr 12.

Zebranie referatowo-dyskusyjne członków INOiK, „PO” 1935, nr 1.

Zebranie referatowo-dyskusyjne członków INOiK, „PO” 1936, nr 2.

Zebranie referatowo-dyskusyjne członków INOiK, „PO” 1937, nr 10.

Żółtaszek J., U podstaw organizacji służby bezpieczeństwa, „PO” 1930, nr 5.

– Uwagi ogólne i zarys projektu organizacji policji, „PO” 1932, nr 7–8.

Adiustacja językowo-stylistyczna Magdalena Filipczuk

Korekta Władysława Bulsza

Skład i łamanie Wojciech Wojewoda

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 012-631-18-81, 012-631-18-82, fax 012-631-18-83

W dokumencie Między urzędnikiem (Stron 102-109)