DZIAŁ VI ORGANY ZESPOŁU

ORGANIZACJA NAUCZANIA

Rozdział 1

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

§64. 1. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w formie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zespołów artystycznych służące rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

2. Zespół może prowadzić inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia.

§65.1. Zajęcia w Zespole prowadzone są:

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej 90 minut;

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy,

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego;

4) w strukturach między klasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych;

5) w toku nauczania indywidualnego;

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia;

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i między klasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

9) praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a danym zakładem pracy.

2. Corocznego podziału klasy na grupy dokonuje Dyrektor Zespołu z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Zespół oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Klasę dzieli się na grupy na zajęciach, jeśli jest taka konieczność wynikająca z treści programowych i odrębnych przepisów.

4. Obowiązkowego podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z języków obcych, informatyki w klasach liczących więcej niż 24 uczniów.

5. Na zajęciach z informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

6. W przypadku zajęć z języków obcych dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych lub między klasowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

7. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów;

dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, międzyoddziałowych lub między klasowych.

8. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 2

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§66.1 Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W szkole używa się dziennika w formie elektronicznej lub papierowej.

3. Prowadzenie dziennika elektronicznego i w formie papierowej odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym i w formie papierowej tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć oraz jego obecności w pracy.

5. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się w formacie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego.

6. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie informacji dotyczących ich dziecka.

7. Informacje zawarte w e-dzienniku, umieszczone przez nauczyciela czy wychowawcę o bieżących postępach, problemach i zachowaniu ucznia stanowią uznaną formę przekazu informacji i kontaktu z rodzicami ucznia.

Rozdział 3

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

§67.1. Uczniowie Zespołu na podstawie deklaracji rodziców mają zorganizowaną przez Zespół naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1 jest wyrażona w formie pisemnego oświadczenia na cały okres nauki. Deklaracja może zostać zmieniona.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub między klasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, Dyrektor Zespołu przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

4. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, ale wliczana jest do średniej na świadectwie. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.

§68.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie, których celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzinnych, w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Zespołu w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi Dyrektorowi Zespołu w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.

4. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

5. Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 4, odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu.

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Rozdział 4

Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

§69.1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub z określonych ćwiczeń fizycznych, na podstawie opinii wydanej przez lekarza, o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń.

2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednią opinią wystawioną przez lekarza.

3. Ww. opinię wraz z podaniem należy złożyć do Dyrektora Zespołu niezwłocznie po jej uzyskaniu.

4. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego półrocza lub całego roku szkolnego w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

5. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z datą wsteczną będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

6. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

7. Dyrektor Zespołu wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Uczeń lub jego rodzice odbierają decyzję Dyrektora Zespołu w sekretariacie szkoły w ciągu 4 dni roboczych.

8. W przypadku decyzji odmownej uczeń pełnoletni lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego mogą się odwołać za pośrednictwem Dyrektora Zespołu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni.

9. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.

10. Nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca oprócz informacji o zwolnieniu otrzymują także kserokopię opinii lekarskiej oraz decyzji Dyrektora Zespołu – otrzymanie ww. dokumentów potwierdzają podpisem złożonym w sekretariacie szkoły.

11. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

13. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.

14. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony do domu tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców:

1) w zwolnieniu musi znaleźć się zapis „Biorę pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki w tym czasie poza terenem szkoły”;

2) w dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „zwolniony”.

Rozdział 5

Organizacja nauczania w szkołach dziennych

§70.1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone zostają w przepisach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dotyczących organizacji roku szkolnego.

2. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 10 dni w technikum i 6 dni w szkole branżowej.

3. Dyrektor Zespołu w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.

2.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 2, Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4, Dyrektor Zespołu wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

6. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających wynosi -15°C lub jest niższa;

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np.

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

7. Zajęcia, o których mowa w ust. 6 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.

§71.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Dyrektor, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalać zasady prowadzenia niektórych zajęć, które są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym lub poza nim, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest klasa złożona z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego.

6. Podziału klasy na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

7. Dyrektor Zespołu odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych.

§72.1. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć

3. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, w tym jest jedna przerwa 20-minutowa.

4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

§73.1. Zajęcia szkolne odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w budynkach A, B, C i D wymienionych w §2 ust.4 pkt. 6.

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, centrach kształcenia zawodowego, u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką.

3. Dla zapewnienia właściwych warunków realizacji kształcenia zawodowego w oparciu o programy modułowe łączące zajęcia teoretyczne z praktycznymi oraz zajęcia w formie praktycznej, z zachowaniem zasad BHP, mogą być prowadzone w blokach, łączących kilka godzin lekcyjnych tych zajęć.

4. Dla zapewnienia właściwych warunków realizacji kształcenia zawodowego zajęcia praktyczne będące częścią jednostek i modułów, mogą być prowadzone w blokach, łączących kilka godzin tych zajęć, z zachowaniem zasad BHP.

5. Dla zapewnienia właściwych warunków realizacji kształcenia zawodowego zajęcia w ramach kształcenia modułowego, mogą być prowadzone w blokach, łączących kilka godzin tych zajęć, z zachowaniem zasad BHP.

6. W tygodniowym rozkładzie zajęć możliwe jest blokowanie godzin tych samych zajęć teoretycznych w jednym dniu nauki, z zachowaniem optymalnych warunków nauki.

Rozdział 6

Organizacja nauczania w szkołach dla dorosłych

§74.1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz egzaminów semestralnych w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w szkole policealnej określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą 3-letnią, szkoła policealna jest szkołą 2-letnią. Szkoły kształcą słuchaczy w formie zaocznej.

3. Rozpoczęcie semestru zależne jest od naboru słuchaczy. O rozpoczęciu kształcenia w semestrze oraz o podziale lub łączeniu semestrów decyduje Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego.

4. Organizację pracy w semestrze opracowuje Dyrektor Zespołu w terminie do końca sierpnia w semestrze jesiennym oraz końca lutego w semestrze wiosennym i podaje do wiadomości organom Zespołu oraz słuchaczom.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami, zgodnie rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania.

6. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji:

3) konsultacje zbiorowe są organizowane w blokach dwugodzinnych po 90 minut;

4) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy mogą odbywać się co tydzień przez 2 dni, w szczególności, gdy dni wolne od pracy w danym roku kalendarzowym uniemożliwiają realizację tych zajęć co dwa tygodnie przez 2 dni;

5) konsultacje indywidualne mogą być organizowane w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze;

6) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą -wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.

7. Harmonogram konsultacji obowiązkowych (plan zajęć) umieszczony jest na stronie internetowej Zespołu.

8. Nauka w semestrze ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planie nauczania kończy się egzaminami semestralnymi.

9. Słuchacze szkół dla dorosłych korzystają z biblioteki Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, która jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb edukacyjnych słuchaczy, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzacji wiedzy innych pracowników placówki.

10. W szkole dla dorosłych nie obowiązuje warunkowe promowanie słuchacza na semestr programowo wyższy.

Rozdział 7

Organizacja kształcenia zawodowego

§75.1. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest dla uczniów technikum i dla młodocianych pracowników - uczniów branżowej szkoły I stopnia.

2.Praktyczna nauka zawodu jest organizowana formie:

1) zajęć praktycznych;

2) praktyki zawodowej.

3. Wiedzę i umiejętnosci oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniow na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęc i praktyk okresla program nauczania danego zawodu.

§76.1. Dla uczniów technikum praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie kształcenia modułowego i praktyk zawodowych.

2. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego organizowane są w formie kształcenia modułowego łączącego zajęcia teoretyczne z praktycznymi.

3. Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych oraz na terenie szkoły, miasta i gminy Bojanowo.

4. Zespół organizuje pracownie szkolne do realizacji zajęć praktycznych.

5. Zajęcia mogą być prowadzone również na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem reprezentującym szkołę a daną jednostką.

6. Zajęcia mogą być prowadzone także przy współpracy pracowników innych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem reprezentującym szkołę a daną jednostką.

7. Zakres wiadomości nabywanych przez uczniów na zajęciach określa program nauczania dla danego zawodu.

§77.1. Praktyki zawodowe dla uczniów technikum są organizowane przez Zespół zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu dopuszczonym do użytku w Zespole.

2. Praktyki zawodowe w 4-letnim technikum są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach w klasie ustalonej przez Dyrektora. Wymiar praktyki zawodowej nie wchodzi przy tym w zakres wymiaru kształcenia zawodowego, jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 tygodnie.

3. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania Dyrektor przelicza na godziny i organizuje w ramach godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe.

4. Dyrektor może także rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż przez 4 tygodnie (np. uczniowie mogą odbywać praktyki tylko w określone dni tygodnia), należy jednak zachować wymiar praktyk wskazanych dla danego zawodu w podstawie programowej.

5. Podziału godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego dokonuje Dyrektor 5-letniego technikum, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia organizowane w formie zajęć praktycznych nie może być niższy niż 50 % godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

6. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w klasie lub klasach ustalonych przez Dyrektora. Dyrektor może rozłożyć w czasie przebieg praktyk zawodowych.

7. Praktyki zawodowe uczniów oddziałów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

8. W przypadku organizowania praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych u pracodawców w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki ulega wówczas odpowiedniemu skróceniu.

9. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez Dyrektora Zespołu, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych UE.

10. W wyjątkowych sytuacjach praktyki zawodowe mogą odbywać się w szkole.

Wówczas obowiązki opiekuna pełni nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.

§78.1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla poszczególnych zawodów kształconych w technikum w Bojanowie.

3. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i aktualne rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

4. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.

5. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania praktyk zawodowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

6. Praktyki odbywają się w podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki działalności oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

7. Praktyka trwa zwykle cztery tygodnie tj. 20 dni roboczych. Soboty i niedziele są także dniami, w których uczeń może odbywać praktykę, jednakże za pracę w te dni musi otrzymać dni wolne w ciągu tygodnia.

8. Uczniowie odbywają praktykę zawodową zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Zespołu.

9. Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta między Zespołem Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, reprezentowanym przez Dyrektora a podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

10. Młodociani pracownicy mają obowiązek dostarczyć umowę o pracę do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 1 września danego roku szkolnego, w którym rozpoczynają naukę.

W przypadku zmiany pracodawcy umowę o pracę należy dostarczyć w ciągu 14 dni.

11. Dopuszcza się możliwość odbywania praktyki zawodowej w zakładzie wskazanym przez ucznia po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu.

12. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki przez zakład pracy, szkoła może nie zapewnić następnej placówki szkoleniowej.

§79.1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

1) zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z Dyrektorem Zespołu, które odbywa się przed rozpoczęciem praktyki;

2) odbycie szkolenia BHP;

3) przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”;

4) posiadanie ubrania roboczego;

5) zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW.

2. Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

1) właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre);

2) poprawny wygląd;

3) właściwy ubiór;

4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;

5) nieopuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;

5) nieopuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną;

W dokumencie STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BOJANOWIE (Stron 61-78)