ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WAŁBRZYCHU – STAN OBECNY

W dokumencie TOM IV (Stron 71-95)

A

rtykuł ten stanowi próbę odzwierciedlenia stanu liczbowego organizacji poza-rządowych i organizacji pożytku publicznego w Wałbrzychu w pierwszej po-łowie roku 2016, a także ich obecności w internecie. Z uwagi na ograniczo-ne ramy nie znajdzie się tu rozbudowany rys historyczny tych organizacji, który może stać się tematem odrębnego artykułu. Jest to pierwsza publikacja poświęcona temu te-matowi i dlatego zawiera na pewno wiele niedociągnięć charakterystycznych dla opra-cowań pionierskich, jednak może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań.

Przypomnijmy treść ustawy: według polskiego prawa „organizacjami pozarządo-wymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu prze-pisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”1. Pierwotnie według ustawy organizacjami pozarządowymi były także partie polityczne i ich fundacje, związki zawodowe, orga-nizacje pracodawców, samorządy zawodowe i – poza wyjątkami określonymi w usta-wie – fundacje Skarbu Państwa, które nie mogły przy tym być organizacjami pożytku publicznego2. Późniejsze zmiany w ustawie odebrały tym podmiotom status organi-zacji pozarządowych3. Pewne uprawnienia organizacji pozarządowych mają natomiast podmioty powołane przez kościoły i związki wyznaniowe oraz stowarzyszenia jedno-stek samorządu terytorialnego4.

Najbardziej popularne formy prawne organizacji pozarządowych to stowarzysze-nia i fundacje. Stowarzyszenie to grupa osób, które mają wspólne zainteresowastowarzysze-nia lub chcą osiągnąć wspólny cel, a nie jest on komercyjny. Od maja 2016 r. może je założyć 7 osób5, a stowarzyszenie zwykłe, które nie posiada osobowości prawnej, mogą założyć 3 osoby. Fundacja oznacza przekazanie pewnego majątku przez fundatorów na rzecz osiągnięcia celu ważnego społecznie lub gospodarczo. Fundacja nie posiada członków,

1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873), [w:]

H. Izdebski, Komentarz do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2003, s. 25.

2 Ibidem, s. 36.

3 Organizacje pozarządowe – podstawowe pojęcia, na stronie Departamentu Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.

pl [dostęp 2016.04.15].

4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873), [w:]

H. Izdebski, op. cit., s. 33.

5 http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1678413.html, [dostęp 2016.04.30].

można z nią tylko współpracować. Organizacja pozarządowa może uzyskać status or-ganizacji pożytku publicznego, jeśli prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy społecznej pozostającej w trudnej sytuacji społecznej lub mate-rialnej i na tę działalność przeznacza cały swój dochód, jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej, albo robi to w „rozmiarach służących realizacji celów statutowych, ma swój statutowy organ kontroli i nadzoru”6. Organizacje pozarządowe mają swoje jed-nostki terenowe, które w pewnych wypadkach mogą posiadać samodzielność i odręb-ny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) nadaje wydział gospodarczy KRS odpowiedniego sądu rejonowego na wniosek organizacji, po sprawdzeniu jego formal-nej i merytoryczformal-nej poprawności. Status ten może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej, a uprawnia on do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycz-nych, zwolnienia od podatków, opłat sądowych i skarbowych oraz do bezpłatnego in-formowania o działaniach organizacji przez publiczne radio i telewizję7.

Według danych stowarzyszenia Klon/Jawor Polsce w grudniu 2014 r. było zareje-strowanych około 17 000 fundacji i 100 000 stowarzyszeń8. Stowarzyszenie Klon/Ja-wor na podstawie wyników badań „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” sza-cuje, że tylko około 70% będących w rejestrze organizacji rzeczywiście prowadzi swoją działalność. Pozostałe ją zawiesiły bądź zakończyły, jednak nie wyrejestrowały się z re-jestru REGON. Oznacza to, że w Polsce aktywnie może działać około 80 000 organi-zacji pozarządowych9. Według stowarzyszenia na Dolnym Śląsku w grudniu 2014 r.

zarejestrowanych było ponad 10 000 podmiotów, a zatem, jeśli zastosować do tej sta-tystyki powyższą zasadę, działało ich około 7 00010. Baza polskich organizacji pozarzą-dowych prowadzona przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w kwietniu 2016 r. zawierała 12 653 zarejestrowanych na Dolnym Śląsku podmiotów, ale w liczbie tej uwzględnio-no także jeduwzględnio-nostki w fazie likwidacji lub zlikwidowane11.

Dwie listy wałbrzyskich organizacji pozarządowych można odnaleźć na stronach Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i we wspomnianej bazie polskich organizacji poza-rządowych. W kwietniu 2016 r. lista miejska – „Mapa aktywności organizacji pozarzą-dowych współpracujących z miastem Wałbrzych”12 – zawierała 176 pozycji. Figuro-wało na niej 14 stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prezydenta, które nie posiadały numeru KRS (były to przede wszystkim kluby sportowe). 55 spośród wymienionych na liście podmiotów posiadało status organizacji pożytku publicznego. Kilka spośród wymienionych tam organizacji miało siedzibę poza Wałbrzychem i dlatego nie znala-zły się na liście stanowiącej podsumowanie tego artykułu. Dane figurujące w „Mapie aktywności” nie są kompletne, ponieważ przedstawiciele organizacji muszą się sami zgłosić, aby umieszczono je na mapie, ale z rejestru prowadzonego przez urząd miasta

6 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.873), [w:]

H. Izdebski, op. cit., s. 74.

7 Ibidem, s. 84–92 passim.

8 http://fakty.ngo.pl/liczba-ngo [dostęp 2016.04.20]. Opracowanie na podstawie danych z rejestru REGON oraz badań Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja sektora organizacji pozarządowych” z 2015 roku.

9 http://fakty.ngo.pl/liczba-ngo [dostęp 2016.04.20]

10 http://fakty.ngo.pl/liczba-ngo [dostęp 2016.04.20]

11 http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=&kryt_woj=1&kryt_pola= [dostęp 2016.04.30]

12 http://www.um.walbrzych.pl/pl/page/wykaz-organizacji-pozarz%C4%85dowych-mapa-aktywno%C5%9Bci [dostęp 2016.04.30]

Organizacje pozarządowe w Wałbrzychu – stan obecny 73

wynika, że w Wałbrzychu jest zarejestrowanych 171 stowarzyszeń, 71 terenowych jed-nostek organizacji pozarządowych, 65 fundacji, 26 stowarzyszeń zwykłych wpisanych do ewidencji prezydenta, 84 organizacje kultury fizycznej (z czego 34 zarejestrowane w KRS, a 22 to sportowe kluby uczniowskie). W sumie – 417 podmiotów, wśród któ-rych znajdują się też takie, które zakończyły lub zawiesiły działalność, ale nie zawia-domiły o tym urzędu miasta13. W przygotowanej przez urząd miasta ulotce informa-cyjnej na rok 2016 dotyczącej odpisywania 1% z podatku na uprawnione organizacje wałbrzyskie widnieją 43 organizacje pożytku publicznego, z czego 38 samodzielnych, a pozostałe to jednostki terenowe – koła i oddziały14.

Według danych urzędu miejskiego co roku pojawiają się nowe organizacje poza-rządowe. W 2010 r. przybyły 4 stowarzyszenia z numerem KRS, 2 fundacje, 1 tereno-wa jednostka i 2 stotereno-warzyszenia zwykłe (1 wykreślono). W 2011 r. przybyło 11 sto-warzyszeń (1 wykreślono), 3 fundacje, 4 stowarzyszenia zwykłe (jedno wykreślono).

W tym i w 2012 r. nie pojawiła się żadna nowa jednostka terenowa. W rekordowym roku 2012 w rejestrze przybyło aż 12 stowarzyszeń (1 wykreślono), 11 fundacji i 2 sto-warzyszenia zwykłe. W 2013 r. – 8 stowarzyszeń, 10 fundacji, 1 jednostka terenowa, 2 stowarzyszenia zwykłe (1 wykreślono). W 2014 r. nadal widać tendencję spadkową – 7 stowarzyszeń, 6 fundacji, 1 jednostka terenowa i 1 stowarzyszenie zwykłe. W 2015 r.

– 9 stowarzyszeń, 6 fundacji, 1 jednostka terenowa i 1 stowarzyszenie zwykłe. Do kwietnia 2016 r. pojawiły się już 2 stowarzyszenia i 1 fundacja15. Ciekawostką jest to, że wzrost liczby fundacji i stowarzyszeń z numerem KRS w Wałbrzychu nie odzwier-ciedla ich wzajemnego stosunku widocznego we wszystkich zestawieniach, gdzie na ogół liczba stowarzyszeń przekracza dwu- lub trzykrotnie liczbę fundacji.

W bazie NGO można znaleźć 210 stowarzyszeń z numerem KRS i zwykłych oraz 78 fundacji zarejestrowanych w Wałbrzychu, nie licząc tych, które mają już nieaktu-alne dane, są w stanie likwidacji lub zakończyły działalność – łącznie 288 podmiotów.

W bazie tej figuruje także 6 organizacji pozarządowych będących związkami stowarzy-szeń, związkami sportowymi lub kościelnymi, osobami prawnymi ze statusem OPP, a także stowarzyszenia kultury fizycznej i tak zwane inne osoby prawne mające status organizacji pozarządowej (tu organizacje sportowe) w liczbie 55 oraz 18 spółdzielni socjalnych. W sumie 367 podmiotów zarejestrowanych w Wałbrzychu i teoretycznie wciąż działających. 38 z nich jest wskazanych jako uprawnione do pozyskiwania 1%16.

Według KRS Ministerstwa Sprawiedliwości w Wałbrzychu zarejestrowanych jest 169 stowarzyszeń i 75 fundacji, a także 12 klubów sportowych. Strona KRS pokazu-je łączną liczbę 353 podmiotów związanych z Wałbrzychem, ale w tej liczbie mieszczą się także jednostki wykreślone oraz związki zawodowe, spółdzielnie socjalne, ZOZ czy pogotowia ratunkowe17.

Listę organizacji pozarządowych zawiera też portal mojepanstwo.pl, według któ-rego w Wałbrzychu w kwietniu 2016 r. działały 164 stowarzyszenia (najmłodsze za-rejestrowane 29 lutego 2016 r.), 75 fundacji (najmłodsza zarejestrowana 16 kwietnia 2016 r.), 36 spółdzielni (najmłodsza pojawiła się 7 października 2013 r.), 21 stowa-rzyszeń kultury fizycznej (1 sierpnia 2005 r.), 4 tak zwane inne osoby prawne,

będą-13 Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.

14 1% podatku dla wałbrzyszan, Wałbrzyskie organizacje pożytku publicznego, ulotka informacyjna UM Wałbrzych, 2016.

15 Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.

16 http://bazy.ngo.pl/ [dostęp 2016.04.30]

17 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t [dostęp 2016.04.30].

ce organizacją pożytku publicznego, 3 związki stowarzyszeń, 2 związki pracodawców, jeden cech rzemieślniczy i jeden związek sportowy. W sumie – 307 organizacji uzna-wanych za działające18.

Jeszcze kilka lat temu organizacje pozarządowe dzielono według profilu działalno-ści. Obecnie coraz częściej wpisują sobie one w statut więcej niż jeden rodzaj działal-ności, aby móc ją prowadzić na wielu polach i pozyskiwać na nią środki. Poniżej wy-mieniono zadania obejmowane przez sferę zadań publicznych, o której mowa w art.

4 ustawy19. Pod każdym zadaniem umieszczono dane z bazy NGO ukazujące, ile wał-brzyskich organizacji pozarządowych zajmowało się daną dziedziną w ciągu ostatnich lat i jakie dziedziny uznawali za najistotniejsze założyciele danego stowarzyszenia czy fundacji. Rzecz jasna, wiele organizacji działa w więcej niż jednej dziedzinie. Profile organizacji wałbrzyskich zostały zestawione z profilami w dwóch pobliskich miastach o porównywalnej wielkości – Legnicy i Opolu, co może rzucić nieco światła na spe-cyfikę wałbrzyskich organizacji, oraz problemów, które podejmowały się rozwiązać.

To zadania:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ży-ciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – Wałbrzych – 83, z cze-go 13 o nieaktualnych danych lub po zamknięciu działalności (Opole – 107/22, Legnica – 54/8);

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Wałbrzych – 5 (Opole – 4, Legnica – 0);

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – brak danych w bazie NGO

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagro-żonych wykluczeniem społecznym – Wałbrzych – 22/1 (Opole – 29/1, Legni-ca – 10);

3) działalności charytatywnej – Wałbrzych – 28 (Opole – 42/7, Legnica – 19) 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Wałbrzych – 16 (Opole – 54/5, Legnica 18/1);

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regional-nego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców – Wałbrzych – 14/1 (Opole – 22/2, Legnica 10);

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) – Wałbrzych – 59/8 (Opole – 108/16, Legnica – 43/9);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Wałbrzych – 42/4 (Opole – 57/7, Legnica – 30/2);

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – Wałbrzych – 23/1 (Opole – 43/2, Legni-ca – 19/1);

18 https://mojepanstwo.pl/ngo [dostęp 2016.04.30]

19 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.873), [w:]

H. Izdebski, op. cit., s. 38.

Organizacje pozarządowe w Wałbrzychu – stan obecny 75

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – Wałbrzych – 11/1 (Opole – 16/1, Legnica – 8);

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Wałbrzych – 10/1 (Opole – 16/2, Legnica – 7/1);

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczo-ści – Wałbrzych – 35/4 (Opole – 40/9, Legnica – 20);

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – Wałbrzych – 2 (Opole – 7, Legnica – 4);

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Wał-brzych – 41/7 (Opole – 98/18, Legnica – 33/2);

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Wałbrzych – 74/7 (Opole – 156/25, Legnica – 67/10);

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

Wałbrzych – 29/3 (Opole – 62/11, Legnica – 15);

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Wałbrzych – 48/5 (Opole – 132/23, Legnica – 52/6);

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Wałbrzych – 136/37 (Opole – 244/51, Legnica – 143/36);

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Wał-brzych – 15/3 (Opole – 59/6, Legnica – 19/3);

19) turystyki i krajoznawstwa – Wałbrzych – 34/4 (Opole – 70/12, Legnica – 13) 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego – Wałbrzych – 5/4 (Opole – 24/2,

Le-gnica – 6/1);

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wałbrzych – 0 (Opole – 4, Legnica – 3);

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatel-skich, a także działań wspomagających rozwój demokracji – Wałbrzych – 33/5 (Opole – 58/5, Legnica – 19);

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – brak danych w ba-zie NGO;

23) ratownictwa i ochrony ludności – Wałbrzych – 8 (Opole – 39/1, Legnica – 7/1);

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą – Wałbrzych – 3 (Opole – 17, Legnica – 6)

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów – Wałbrzych – 6/1 (Opole – 8/1, Legnica – 6);

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współ-pracy między społeczeństwami – Wałbrzych – 25/7 (Opole – 71, Legnica – 26/1);

27) promocji i organizacji wolontariatu – Wałbrzych – 25/1 (Opole – 47/2, Legni-ca – 15);

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą – Wałbrzych – 1 (Opole – 4, Legnica – 2);

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumie-niu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami pań-stwa (Dz. U. poz. 1203) – Wałbrzych – 1 (Opole – 3, Legnica – 1);

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą – Wałbrzych – 4 (Opole – 10, Legnica – 4);

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Wałbrzych – 13 (Opole – 12/1, Legnica – 8);

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Wałbrzych – 22/3 (Opole – 37/2, Legnica – 18);

32a) rewitalizacji – brak danych w bazie NGO;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych – Wałbrzych – 11/1 (Opole – 23/1, Legnica – 5)20.

Jak można zauważyć, najczęściej wybieraną przez wałbrzyskie organizacje poza-rządowe dziedziną był sport i kultura fizyczna – 136 podmiotów. Wiele organizacji powstało, by pomagać osobom i rodzinom w trudnej sytuacji społecznej – 83, niewie-le mniej, by zajmować się nauką, oświatą i edukacją – 74. Sporo organizacji (59) mia-ło w statucie promocję i ochronę zdrowia, dbaniem o kulturę i sztukę zajmowamia-ło się 48, pomaganiem osobom niepełnosprawnym – 42. O rozwój lokalny dbało 41 orga-nizacji, 35 miało wśród swoich zadań pomaganie przedsiębiorcom, 34 – upowszech-nianie turystyki, a 32 – upowszechupowszech-nianie wolności i praw człowieka.

Na poziomie praktycznym aktywność wałbrzyskich organizacji pozarządowych widać choćby w tym, że prowadzą powierzone im przez gminę świetlice opiekuńcze i terapeutyczne (w latach 2015–2016 12 świetlic było prowadzonych przez 5 or-ganizacji), domy dziecka (2 organizacje), dom pomocy społecznej (1 organizacja), warsztaty terapii zajęciowej (2 organizacje) czy żłobek (1 organizacja). Wiele z nich uczestniczy w konkursach i pozyskują dotacje z urzędu miejskiego, także w trybie po-zakonkursowym (2– 3 rocznie)21.

Poniższy rejestr wałbrzyskich organizacji pozarządowych został wykonany na podstawie baz sporządzonych przez stowarzyszenie Klon/Jawor (skrót NGO), „Mapy organizacji pozarządowych” (skrót UM) oraz spisu urzędu miejskiego – tylko w wy-padkach, gdy dana organizacja nie figuruje w dwóch poprzednich wykazach (skrót UMR). Zawiera on informacje o roku powstania organizacji (chyba, że nie udało się go ustalić) oraz o jej statusie jako organizacji pożytku publicznego. W rejestrze nie zostały zamieszczone pogotowia i straże, ZOZ i inne instytucje medyczne oraz spół-dzielnie socjalne. Nie zamieszczono w nim też organizacji, które mają siedzibę poza Wałbrzychem, chyba, że na dwa lub więcej podanych miejsc działalności jednym jest Wałbrzych. Nie uwzględniono także organizacji, które figurowały w KRS lub w ba-zie NGO jako zlikwidowane, będące w trakcie likwidacji lub bez aktualizacji danych.

Spis wskazuje, czy dana organizacja ma stronę internetową (to dotyczy tylko organi-zacji działających w Wałbrzychu, nie ich jednostek macierzystych) albo profil na por-talu społecznościowym.

Spośród wałbrzyskich organizacji pozarządowych w kwietniu 2016 r. aktualną i dostępną po wpisaniu nazwy organizacji w wyszukiwarkę stronę internetową

posia-20 http://bazy.ngo.pl/ [dostęp posia-2016.04.30].

21 Dane Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Organizacje pozarządowe w Wałbrzychu – stan obecny 77

dało 68 stowarzyszeń, a profil na Facebooku – 29 stowarzyszeń. W przypadku fun-dacji stronę miało 20, a profil 21 organizacji. Tak zwane „inne” organizacje posiada-ły 2 strony, a stowarzyszenia kultury fizycznej i pozostałe kluby sportowe – 19 stron i 16 profilów. W sumie daje to 110 stron i 65 profilów. 17 stowarzyszeń, 11 fundacji i 11 organizacji sportowych ma zarówno stronę, jak i profil – razem 39 podmiotów.

Status OPP ma 35 stowarzyszeń wymienionych na liście, 10 fundacji, 8 stowa-rzyszeń kultury fizycznej i innych organizacji sportowych, jedna organizacja powsta-ła na mocy umowy państwo–Kościół i jeden związek stowarzyszeń – w sumie 55 or-ganizacji pozarządowych.

Jeśli chodzi o to, ile z wymienionych poniżej organizacji naprawdę działa, ile już nie istnieje, a ile jest w fazie zawieszenia, badacze organizacji pozarządowych zgadzają się na ogół co do tego, że tzw. ciemna liczba, wynosząca według różnych statystyk oko-ło 25–30%, jest w większości przypadków ustalana orientacyjnie, ze względu na trud-ność stwierdzenia, czy dana organizacja istnieje, czy raczej nie22. Dane kontaktowe w bazie NGO czy w KRS pozostają bez aktualizacji także u aktywnych organizacji, jest też sporo takich, które mogą być nawet bardzo aktywne, ale nie są obecne w sie-ci. Dla organizacji posiadającej numer KRS momentem decydującym dla zakończe-nia działalności jest wykreślenie z tego rejestru i z rejestru REGON, w bazie NGO jest jednak pewna liczba podmiotów wskazywanych jako posiadające nieaktualne dane lub będące w fazie likwidacji (nie zostały one tu umieszczone), które wciąż są obecne w KRS. W trakcie sporządzania poniższego zestawienia trzymano się zatem zasady, że nie można określić na pewno, czy dana organizacja nie istnieje, bo nawet taka, która nie działa od 20 lat, może się odrodzić lub zostać powołana od nowa pod tą samą na-zwą. Jeśli jakaś organizacja nie jest obecna w sieci czy w mediach od wielu lat, umiesz-czano ją w różnych internetowych zestawieniach dawno temu, a numer telefonu czy adres e-mail nie są aktualne, jest ona oznaczona na liście jako ta, której dane mogą być nieaktualne, co w wielu przypadkach zapewne oznacza, że już jej nie ma.

W sumie lista zawiera 400 organizacji pozarządowych działających w Wałbrzychu.

Lista wałbrzyskich organizacji pozarządowych Stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, terenowe jednostki stowarzyszeń

• Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, KRS: 0000568421, NGO, UM, 1983, strona

• Automobilklub Wałbrzyski, KRS: 0000248820, NGO, UM, 1997, dane mogą być nieaktualne

• Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Ce-giełka”, KRS: 0000178736, NGO, 2003

• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży „Nadzieja”, Stowarzysze-nie zwykłe, NGO, 1991, dane mogą być Stowarzysze-nieaktualne

• Dolnośląskie Stowarzyszenie OFFROAD, Stowarzyszenie zwykłe, UMR pozycja 12

• Dolnośląskie Stowarzyszenie Opieki nad Byłymi Więźniami Politycznymi Hi-tlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, KRS: 0000026961, UM, NGO, 1993

22 Przykład: Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych. Badanie zrealizowane w ramach projektu „Podaj dalej”, Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2012 [online, dostęp 2016.04.30], s. 12. Dostępna w Internecie:

www.fundacjacp.org.

• Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, KRS: 0000068261, NGO, UM, 1993, status OPP, 1%, strona

• Dolnośląskie Stowarzyszenie Pedagogów, Psychologów, Wychowawców i Ro-dziców, KRS: 0000306236, NGO 2008

• Drużyna Rycerska Zamku Książ, Stowarzyszenie zwykłe, NGO, 2000

• Federacja Konsumentów Oddział w Wałbrzychu, KRS 0000075284, 2002, status OPP, 1%

• Forum Aktywności Lokalnej, KRS: 0000212459, NGO, UM, 2004, strona

• Fundusz Ochrony Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej, Stowarzyszenie zwykłe, NGO, 1997, dane mogą być nieaktualne

• INFORP, Numer ewidencji 26, Stowarzyszenie zwykłe, UM,

• Instytut Badań Kompetencji, KRS: 0000144759, NGO, 2000, strona

• Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Terenowy w Wałbrzy-chu, KRS: 0000028395, UM, 1995

• Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Stowarzyszenie zwykłe, NGO, 1993, dane mogą być nieaktualne

• Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie zwykłe, NGO, 1981

• Klub Kolarstwa Wałbrzych, KRS: 0000302756, NGO, UM, 2006, status OPP, 1%, strona, profil

• Koło Miejskie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Wałbrzy-chu, KRS: 0000074163, UM, 2001

• Komitet Obrony Praw Mieszkańców Wałbrzycha, Stowarzyszenie zwykłe, UMR pozycja 5, 2014, profil

• Krajowy Klaster Produktu Regionalnego, Lokalnego i Tradycyjnego, KRS:

0000588222, NGO, 2015

• Książańskie Bractwo Kurkowe, KRS: 0000134129, NGO, 2002

• Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska, KRS: 0000414634, NGO, 2012, strona

• Miejski Klub Sportowy Polonia Wałbrzych, KRS: 0000604064, 2016

• Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu, KRS:

0000140034, NGO, 2002

• Nasze Stowarzyszenie Zapobiegania Osobowym Skutkom Społecznych Cho-rób Przewlekłych oraz Osobowym Skutkom Patologicznych Procesów Społecz-nych, KRS: 0000261410, NGO, 2006

• Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu, KRS: 0000161278, NGO, 1989, strona

• Nisza Kulturowa „Pozytywny Wałbrzych”, Stowarzyszenie zwykłe, UMR po-zycja 13, 2010

• „Nowy Wałbrzych” Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Idei Wolontariatu oraz Rozwijania Postaw Prospołecznych i Proobywatelskich, KRS: 0000240860, NGO, 2005

• Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, KRS:

0000106903: NGO, 2002

• Oddział Wałbrzyski Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych, KRS: 0000142986, UM, 2002

• Polski Instytut Medyczny, KRS: 0000228671, NGO, 2005, strona

Organizacje pozarządowe w Wałbrzychu – stan obecny 79

• Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy, KRS: 0000041349, NGO, 2001, strona

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgo-wego, KRS: 0000109984, NGO, 1989, strona

• Polski Związek Filatelistów – Zarząd Okręgu w Wałbrzychu, KRS: 0000201405, NGO, UM, 1980

• Polski Związek Głuchych – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Spo-łecznego Niesłyszących, KRS: 0000094089, NGO, UM, 2010, status OPP,

• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Wałbrzychu, 1%

• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Wałbrzychu, 1%

W dokumencie TOM IV (Stron 71-95)