§ 53

1. Organami kolegialnymi Uczelni są senat i rady wydziałów.

2. Organami jednoosobowymi Uczelni są rektor i dziekani.

3. Organami wyborczymi Uczelni są kolegia elektorów.

§ 54 1. W skład senatu wchodzą:

a) rektor jako przewodniczący,

b) prorektorzy w liczbie nie więcej niż czterech, c) dziekani,

d) 21 przedstawicieli nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habi-litowanego, wybranych proporcjonalnie z każdego wydziału, e) 10 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich,

wy-branych proporcjonalnie z każdego wydziału,

f) 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wy-działu,

g) 9 przedstawicieli studentów, h) 2 przedstawicieli doktorantów,

i) 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

2. W posiedzeniu senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Głównej oraz po jednym przedstawi-cielu z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni.

§ 55

1. Do kompetencji senatu Uczelni należy w szczególności:

a) uchwalanie statutu,

b) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów dok-toranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęcia na studia i studia doktoranckie,

c) ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni, w tym strategii rozwoju uczelni,

d) ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni,

e) ocena działalności Uczelni oraz ocena działalności rektora, f) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii lub wydziału

zamiejscowego,

g) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kie-runku studiów oraz określenie efektów kształcenia, do któ-rych są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia,

h) ocena funkcjonowania w Uczelni systemu zapewniania jakości kształcenia,

i) wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współ-pracy z podmiotem zagranicznym,

j) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub nau- kową,

k) uchwalanie regulaminu korzystania z infrastruktury badaw-czej Uczelni,

l) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysło-wej, a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

m) nadawanie tytułu doktora honoris causa, przyznawanie Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, godności Zasłużony Profesor Uniwersytetu

Peda-III. ORGANY UCZELNI

gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, od-znaki Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

n) wyrażanie opinii w formie uchwał lub stanowisk w sprawach przedłożonych przez rektora, radę wydziału albo co najmniej 1/5 członków senatu,

o) ustalanie zasad pobierania opłat wiążących rektora przy za-wieraniu umowy, o której mowa w art. 160a ust. 1 ustawy, oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w między-narodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Do kompetencji senatu należy także:

a) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni i ocena jego wykonania,

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościo-wymi,

d) wyrażanie zgody na:

– nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości przekraczają-cej kwotę wskazaną w ustawie,

– przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji go-spodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji.

3. Senat może opiniować wnioski o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracow-nikom i osobom zasłużonym dla Uczelni.

4. Uchwały Senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów Uczelni, jej pracowników, doktoran-tów i studendoktoran-tów.

5. Rektor zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej prze-pisy ustawy lub statut Uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpa-trzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszo-nej uchwały, rektor przekazuje ją ministrowi w celu rozpatrzenia w trybie określonym w art. 36 ust. 1 ustawy.

6. Rektor zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej ważny interes Uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwo-łuje posiedzenie senatu w celu jej powtórnego rozpatrzenia. Za-wieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich swojego statutowego składu.

§ 56

1. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor raz w miesiącu z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

2. Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicja-tywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków senatu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy senatu określają zasady działania organów kolegialnych Uczelni – załącz-nik nr 5.

4. W posiedzeniach senatu o charakterze uroczystym mogą brać udział osoby szczególnie zasłużone dla Uczelni, emerytowani pracownicy, honorowi profesorowie oraz inne osoby zaproszone przez rektora.

§ 57

1. Senat powołuje stałe i doraźne komisje oraz określa ich skład i za-dania.

2. Szczegółowy wykaz komisji stałych zawiera załącznik nr 6.

III. ORGANY UCZELNI

§ 58

1. Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni.

2. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni uchwala-ną przez senat.

3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni lub kanclerza, w szczegól-ności:

a) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, artystycz-ną i badawczą Uczelni oraz nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia,

b) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia do wysokości wskazanej w ustawie,

c) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni, d) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa

na terenie Uczelni,

e) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut,

f) określa zakres obowiązków prorektorów i kanclerza,

g) powołuje kierowników jednostek organizacyjnych funkcjonu-jących w ramach wydziału spośród kandydatów zaproponowa-nych przez jednostkę, po konsultacji z dziekanem,

h) powołuje kierowników pozostałych jednostek organizacyj-nych,

i) rejestruje działające na terenie Uczelni organizacje studenckie i doktoranckie oraz prowadzi ich rejestr,

j) podejmuje decyzje w sprawie nawiązania, wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim, k) wyraża zgodę na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela

akade-mickiego w ramach stosunku pracy w przypadkach wskaza-nych w ustawie i przepisach wewnętrzwskaza-nych Uczelni,

l) podejmuje decyzje w sprawie zawieszenia nauczyciela akade-mickiego w pełnieniu obowiązków zawodowych, a także dok-toranta i studenta w prawie studiowania,

m) powołuje rzeczników dyscyplinarnych,

n) nadzoruje działalność wydawniczą Uczelni i powołuje redak-tora naczelnego Wydawnictwa Naukowego UP,

o) rozpatruje odwołania od decyzji dziekana.

4. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowni-ków Uczelni do podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie.

5. Do kompetencji rektora należy ponadto:

a) powoływanie komisji rektorskich,

b) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organiza-cyjnych,

c) działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków funk-cjonowania Uczelni,

d) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów,

e) podejmowanie inicjatyw w sprawach współpracy Uczelni z in-stytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i zagranicą.

§ 59

1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy prorektorów.

2. Rektor może ustanawiać pełnomocników.

§ 60

1. Rektor odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepi-sach, za naruszenie w Uczelni dyscypliny finansów publicznych.

2. Za naruszenie w Uczelni dyscypliny finansów publicznych współ-odpowiedzialność ponoszą kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inne osoby w niej zatrudnione, którym powierzono pisemnie

III. ORGANY UCZELNI

określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej i które taką odpowiedzialność przyjęły.

§ 61 1. W skład rady wydziału wchodzą:

a) dziekan jako przewodniczący,

b) prodziekan lub prodziekani w liczbie nie większej niż trzech, c) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale

w pełnym wymiarze czasu pracy – stanowią oni w radzie wy-działu co najmniej 60%,

d) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademic-kich zatrudnionych na wydziale, w liczbie stanowiącej do 15%

składu rady,

e) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% składu rady,

f) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wy-dziale, niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie sta-nowiącej do 5% składu rady.

2. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku.

3. W posiedzeniu rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem dorad-czym emerytowani nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wy-dziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.

§ 62

1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

a) uchwalanie strategii rozwoju wydziału i ustalanie ogólnych kierunków jego działalności,

b) opracowanie efektów kształcenia dla kierunków studiów pro-wadzonych na wydziale lub łącznie z innymi wydziałami,

c) uchwalanie planów i programów studiów stacjonarnych i nie-stacjonarnych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego,

d) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, planów i programów studiów doktoranckich, e) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat

Uczelni, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,

f) koordynowanie spraw związanych z jakością kształcenia na wydziale,

g) coroczna ocena działalności dziekana oraz zatwierdzenie rocz-nego sprawozdania dziekana z działalności wydziału,

h) dokonywanie okresowych analiz realizacji programu dydak-tyczno-wychowawczego,

i) dokonywanie okresowej analizy stanu realizacji badań nauko-wych i procesu dydaktycznego w jednostkach wydziału, j) opiniowanie wniosków o trwające dłużej niż 3 miesiące staże

naukowe i urlopy naukowe, o stypendia i urlopy doktorskie i habilitacyjne oraz o nagrody i odznaczenia państwowe, k) opiniowanie wniosków dziekana o zatrudnienie na podstawie

mianowania nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora,

l) opiniowanie wniosków dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę innych nauczycieli akademickich,

m) opiniowanie wniosków kierowników jednostek organizacyj-nych wydziału o zatrudnienie nauczycieli akademickich spoza Uczelni na całym lub częściach etatu.

2. Rady wydziałów powołują stałe i doraźne komisje oraz określają ich skład i zadania.

3. Rady wydziałów mogą przekazywać dziekanom lub powołanym przez siebie komisjom część swoich kompetencji, które nie są ustawowo zastrzeżone dla rad.

III. ORGANY UCZELNI

§ 63

1. Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan raz w mie-siącu, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

2. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z wła-snej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy rady wy-działu określają zasady działania organów kolegialnych Uczelni – załącznik nr 5.

§ 64

1. Od uchwał rady wydziału służy dziekanowi odwołanie do senatu Uczelni w ciągu czternastu dni od dnia jej podjęcia, chyba że rada wcześniej uwzględni zastrzeżenia dziekana i uchyli lub zmieni za-skarżoną uchwałę.

2. Złożenie przez dziekana odwołania sprawia, że uchwała rady wy-działu nie wchodzi w życie do czasu rozpatrzenia odwołania przez senat.

§ 65

1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dziekan kieruje wydziałem przy pomocy prodziekanów. Nazwy wydziałów określa załącznik nr 4.

3. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału, z uwzględnieniem zapisów § 118 niniejszego statutu oraz przeło-żonym studentów i doktorantów wydziału.

4. Dziekan zapewnia prawidłowy przebieg procesu kształcenia.

5. Dziekan opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału, zgod-ną ze strategią rozwoju Uczelni oraz sprawuje nadzór nad wdraża-niem i udoskonalawdraża-niem systemu jakości kształcenia na wydziale.

6. Dziekan realizuje politykę osobową wydziału, w tym:

a) występuje do rady wydziału o wyrażenie opinii co do przed-stawienia wniosku o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego wydziału,

b) występuje z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,

c) organizuje konkursy na stanowiska nauczycieli akademic-kich,

d) co najmniej raz w okresie kadencji składa senatowi sprawoz-danie z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalno-ści naukowej i rozwoju wydziału.

7. Dziekan ponadto:

a) podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjono-wania wydziału,

b) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,

c) dba o przestrzeganie prawa oraz porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału,

d) wyznacza zakresy działania prodziekanów,

e) zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy im, z wy-jątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność, f) przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające

rozpatrze-nia przez ten organ,

g) zapewnia realizację uchwał rady wydziału,

h) powołuje komisje dziekańskie oraz pełnomocników dziekana, i) podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach

dy-daktycznych z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi,

j) wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez oso-by niezatrudnione w Uczelni,

k) dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów,

III. ORGANY UCZELNI

l) podejmuje decyzje dotyczące wydziału, nienależące do kompe-tencji innych organów Uczelni lub kanclerza,

m) sprawuje nadzór nad gospodarką finansową wydziału.

§ 66

1. Dziekan może uchylić lub zmienić decyzję kierownika podle-głej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym statutem lub zarządzeniami nadrzędnych organów Uczelni.

2. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora.

3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręcze-nia lub ogłoszedoręcze-nia decyzji zainteresowanej osobie.

4. Rektor uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu lub rady wydziału, regulaminami i innymi przepi-sami wewnętrznymi lub naruszającą ważny interes Uczelni.

§ 67

Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akade-mickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wy-łonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.

§ 68

1. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością gło-sów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.

In document STATUT. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE (Page 27-38)

Related documents