Płaca minimalna a rynek pracy w Polsce – analiza danych z lat 2003–2019

W dokumencie WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GOSPODAROWANIA (Stron 94-103)

WPŁYW PŁACY MINIMALNEJ NA RYNEK PRACY W POLSCE W LATACH 2003 2019

2. Płaca minimalna a rynek pracy w Polsce – analiza danych z lat 2003–2019

Pierwsze regulacje dotyczące płacy minimalnej wprowadzono na świecie w No-wej Zelandii w 1894 roku. Płaca minimalna funkcjonuje w 120 na 162 kraje badane przez OECD. W Polsce płaca minimalna jest ustalana od 1956 roku i jest to płaca minimalna ustawowa, obowiązująca w całym kraju (Krajewska, Krajewski, 2013).

Obowiązek ustalania płacy minimalnej w obecnym kształcie wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa, 1997, art. 65 ust. 4) oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Ustawa, 2002, art. 5 ust. 4). Obowiązująca w Polsce zasa-da mówi, że do czasu osiągnięcia 50% płacy przeciętnej płaca minimalna w Polsce powinna rosnąć w tempie zależnym od infl acji oraz 2/3 realnego tempa PKB – jest to tzw. model indeksacyjny (Ustawa, 2002, art. 5 ust. 4). Wyróżnia się jeszcze inne modele ustalania płacy: polityczny, negocjacyjny i wszechstronnej oceny. Pożądane byłoby przejście na model wszechstronnej oceny, tak by przed podnoszeniem płacy minimalnej przeanalizować wieloaspektowo skutki jej podniesienia.

W rzeczywistości w Polsce, mimo zasad indeksacyjnych, mają miejsce także negocjacje w Komisji Trójstronnej (rząd – pracodawcy – organizacje związkowe),

co w analizach danych z lat 2003–2019 (tab. 1) wielokrotnie skutkowało wzrostem tempa płacy minimalnej znacznie wyższym niż zasada wynikająca z ustawy o płacy minimalnej, np. rok 2008 – wzrost o 20,3% czy rok 2009 – wzrost o 13,3% do roku poprzedniego. Także w roku 2012 płaca minimalna wzrosła o 8,2%, mimo że usta-wowo powinna wzrosnąć o 5,5%. Lata 2008–2009 i 2012–2013 to przykłady, gdzie tempo wzrostu płacy minimalnej w Polsce było znacznie wyższe niż tempo wzrostu PKB. Ponadto w latach 2005–2009 dynamika wzrostu płacy minimalnej jako udział w płacy przeciętnej była najwyższa w całej UE, a w latach 2008–2013 dynamika uplasowała Polskę na drugim miejscu w UE (Wynagrodzenie minimalne…).

W celu oceny wpływu płacy minimalnej na rynek pracy w Polsce dokonano analizy korelacji między płacą minimalną a: liczbą pracujących, liczbą bezrobot-nych, liczbą nowo utworzonych miejsc pracy, liczbą zlikwidowanych miejsc pracy oraz płacą przeciętną. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 1.

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że wzrost płacy minimalnej w Polsce w latach 2003–2019 (ograniczony dostęp do danych za 2019 r. wyklucza ten rok z analizy w trzech parametrach) oddziaływał dodatnio na trzy analizowane parame-try rynku pracy. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosły:

– liczba osób pracujących – odnotowano tu bardzo wysoki (0,962) wpływ pła-cy minimalnej na liczbę pracująpła-cych; wynik ten oznacza, że im wyższa płaca minimalna, tym wyższa liczba osób pracujących;

– liczba nowo utworzonych miejsc pracy – korelacja na poziomie wysokim (0,7651), co oznaczało, że wzrost płacy minimalnej sprzyjał tworzeniu no-wych miejsc pracy, mimo że wyższe wynagrodzenie podnosiło ogólny po-ziom kosztów pracy, niemniej jednak inne czynniki (rosnący popyt na dobra i usługi, wzrost wydajności czy zyskowności) mogły oddziaływać silniej;

– płaca przeciętna w gospodarce narodowej – wpływ bardzo wysoki (0,9962), wręcz pewny, co potwierdza, że wzrost płacy minimalnej przyczynia się do powstawania presji płacowych wśród pracowników o relatywnie wysokich wynagrodzeniach.

Z kolei uzyskane wyniki korelacji dla lat 2003–2019 wskazują, że płaca mi-nimalna oddziaływała negatywnie, a więc w przeciwnym kierunku (wzrost płacy minimalnej = spadek badanej zmiennej) na :

– liczbę bezrobotnych – uzyskano korelację na poziomie wysokim (–0,8051), co oznacza, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej malała liczba osób bez-robotnych. W przypadku oceny sytuacji na rynku pracy korelacja ujemna

między wzrostem płacy minimalnej a spadkiem liczby bezrobotnych ozna-cza zmianę pozytywną.

– liczbę zlikwidowanych miejsc pracy – wpływ wyraźny, ale jednak niski (–0,2599), co oznaczało, że wzrost poziomu płacy minimalnej w badanym okresie powodował spadek liczby likwidowanych miejsc pracy; świadczy to o tym, że inne czynniki (spadek popytu na dobra i usługi oferowane przez przedsiębiorstwo, niska wydajność czy zyskowność, a często też brak pra-cowników) miały silniejszy wpływ na ich likwidację aniżeli sama wysokość płacy minimalnej.

Tabela 1. Płaca minimalna a rynek pracy w Polsce w latach 2003–2019

Rok Płaca

2008 1126,0 120,3 104,2 14 037 1 474 490,6 138 2 944

2009 1276,0 113,3 102,8 13 782 1 893 521,6 501,4 3 103

2010 1317,0 103,2 103,2 14 107 1 955 609,3 456,5 3 225

2011 1386,0 105,2 105,0 14 233 1 983 580,3 429,3 3 400

2012 1500,0 108,2 101,6 14 172 2 137 465,0 376,5 3 521

2013 1600,0 106,7 101,4 14 244 2 158 502,4 347,1 3 650

2014 1680,0 105,0 103,3 14 563 1 825 614,8 319,9 3 777

2015 1750,0 104,2 103,8 14 830 1 563 595,8 317,6 3 908

2016 1850,0 105,7 103,1 15 293 1 335 618,7 284,2 4 052

2017 2000,0 108,1 104,9 15 711 1 072 694,1 264,2 4 284

2018 2100,0 105,0 105,1 15 950 967 717,8 300,5 4 590

2019 2250,0 107,1 b.d. b.d. 866 b.d. b.d. 4 918

Współczynnik korelacji Pearsona – wpływ płacy minimalnej na badane

zmienne 0,9620 –0,8051 0,7651 – 0,2599 0,9962

Wpływ zależności według skali Guilforda bardzo

wysoka wysoka wysoka niska bardzo wysoka Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl).

Analiza uzyskanych wyników na tle teorii i poglądów na temat wpływu płacy minimalnej na rynek pracy, omówionych w poprzedniej część opracowania, wskazu-je, że część z nich nie ma potwierdzenia w uzyskiwanych w Polsce wynikach. Pogląd Friedmana, który uważał, że sztywność wynagrodzeń prowadzi do utrzymującego się bezrobocia i postulował znoszenie nadmiaru regulacji i ingerencji państwa w ich poziom, nie znajduje dziś potwierdzenia. W Polsce w warunkach podnoszenia płacy minimalnej liczba osób bezrobotnych spada. Oczywiście autorka zdaje sobie spra-wę z wpływu na ten stan rzeczy innych czynników, w tym np. luki demografi cznej, która przyczyniła się do wzrostu liczby ofert pracy, w których wynagrodzenie prze-kracza płacę minimalną, co zachęcało osoby bezrobotne do podjęcia zatrudnienia.

Trudno też znaleźć potwierdzenie dla poglądów głoszonych przez Saget czy We-sselsa, bowiem badania wzrostu płacy minimalnej w Polsce wykazały, że wzrosty te nie spowodowały negatywnych zmian na rynku pracy w żadnym z analizowanych czynników. Uzyskane wyniki potwierdziły zaś wnioski Carda i Kruegera z z 1992 i następnie z 2001 roku o tym, że wzrost płacy minimalnej może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia.

Badania polskiej gospodarki z lat 2003–2019 nie wykazywały silnego nega-tywnego wpływu wzrostu płacy minimalnej na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce, zatem postawiona hipoteza została potwierdzona. Wzrost płacy minimalnej w Pol-sce w badanym okresie niewątpliwe najmocniej pozytywnie oddziaływał na licz-bę pracujących i wzrost płacy przeciętnej. Warto też zauważyć, że obowiązujące w Polsce i wielu krajach UE uzależnienie poziomu płacy minimalnej od płacy prze-ciętnej powoduje, że płace osób o najniższych kwalifi kacjach i osób młodych, roz-poczynających pracę (których najczęściej dotyka problem płacy minimalnej), rosną w podobnym tempie do płac dobrze opłacanych specjalistów, co nie sprzyja ograni-czeniu rozwarstwienia społecznego (Zelek, 2019). Jest to jednak odrębny problem badawczy.

Rząd polski zapowiada skokowy wzrost płacy minimalnej w latach 2021–2024, z 2600 zł w 2020 roku do 4000 zł w 2024 roku, co skłania do podejmowania dal-szych analiz w obszarze wpływu wzrostu płacy minimalnej na rynek pracy. Warto jednak zaznaczyć, że planowane podwyższenie płacy minimalnej może dotychcza-sową sytuację braku wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie diametralnie pogor-szyć. Można jednak wprowadzić te wzrosty, dokonując korekt w funkcjonowaniu płacy minimalnej, co powinno zmniejszyć jej negatywne skutki, np. ograniczyć się do zwiększania relacji płacy minimalnej do płacy przeciętnej w gospodarce,

zróżni-cować wysokość minimalnego wynagrodzenia w zależności od regionu kraju oraz powiązać wzrost płacy minimalnej z koniunkturą gospodarczą. Nie może być tak, że w okresie kryzysu gospodarczego pracodawcy muszą ponosić wyższe koszty pracy.

Państwo powinno więc dopuścić w tych okresach zmniejszanie poziomu płacy mini-malnej. Zdaniem autorki należy również rozważyć wprowadzenie systemu negocja-cyjnej płacy minimalnej z tzw. wszechstronną oceną – na wzór Niemiec czy krajów skandynawskich, co mogłoby dodatkowo uelastycznić działanie tych regulacji i do-stosować je do stanu i kondycji konkretnych gałęzi gospodarki.

Podsumowanie

Przegląd teorii i wyników badań w Polsce i za granicą wskazuje, że nie można postawić jednoznacznych wniosków i zaleceń dla współczesnego rynku pracy. Każ-da gospoKaż-darka musi monitorować skutki i efekty płacy minimalnej w zależności od własnej sytuacji społeczno-gospodarczej, bowiem:

– podwyższając płacę minimalną, nie zawsze uzyskuje się redukcję ubóstwa i zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego,

– skutkiem negatywnym wzrostu płacy minimalnej nie musi być spadek za-trudnienia i wzrost bezrobocia, co potwierdziły przeprowadzone w niniej-szym opracowaniu badania gospodarki Polskiej w latach 2003–2019.

Wzrost płacy minimalnej może więc być pozytywnym czynnikiem zmian na rynku pracy i zachęcać do zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia poziomu zatrudnie-nia i tworzezatrudnie-nia nowych miejsc pracy. Ponadto warto pamiętać, że ważne dla rynku pracy są także czynniki pozacenowe, w tym tempo wzrostu gospodarczego, poziom elastyczności popytu na pracę, poziom rozwoju technologicznego, siła związków zawodowych. Poza tym produktywność w poszczególnych sektorach i branżach go-spodarki może silniej oddziaływać na sytuację rynku pracy aniżeli sama płaca mi-nimalna. Niewątpliwie jednak, podnosząc płacę minimalną, należy mieć na uwadze tempo tego wzrostu, bowiem jeśli wraz ze wzrostem płacy minimalnej odpowiednio szybko będzie rosła wydajność pracy, to nawet przeciwnicy płacy minimalnej stracą argumenty dotyczące spadku konkurencyjności i konieczności cięcia kosztów pro-dukcji, w tym kosztów pracy (często poprzez ucieczkę w szarą strefę, co stanowi odrębny problem współczesnego rynku pracy).

Literatura

Aaronson, E., French, E. (2007). Product Market Evidence on the Employment Effects of the Minimum Wage. Journal of Labor Economics, 1, 167–200. DOI: 10.1086/508734..

Alpert, T. (1983). The Effects of Minimum Wage on the Fringe Benefi ts to Restaurant Work-ers. Bethlehem: Lehigh University.

Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2014). Ekonomia. T. 1. Warszawa: PWE.

Borkowska, S. (2001). Minimum Wages and Reducing Poverty. NISPAcee Occasional Pa-pers. Pobrano z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-ele-ment-000164818282 (25.03.2020).

Brown, C., Gilroy, C., Kohen, A. (1982). The Effect of the Minimum Wage on Employment and Unemployment. Journal of Economics Literature, 20, 508–529.

Card, D.E., Krueger, A.B. (1995). Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage. Princeton: Princeton University Press. Pobrano z: http://www.uvm.

edu/~vlrs/doc/min_wage.htm (25.03.2020).

Dąbrowski, M. (1998). Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie. Gospodarka Narodowa, 7, 45–54.

Eurostat (2020). Pobrano z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ (20.03.2020).

Global Wage Report (2010). Wage Policies in Times of Crisis. Pobrano z: http://www.ilo.org/

global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_145265/lang--en/index.

htm (20.03.2020).

Kamerschen, D.R., McKenzi, R.B., Nardelli, C. (1999). Ekonomia. Gdańsk: Fundacja Gos-podarcza NSZZ „Solidarność”.

Krajewska, A. (2015). Refl eksje o płacy minimalnej. Studia Prawno-Ekonomiczne, 94, 303–

316.

Krajewska, A., Krajewski, S. (2013). Kontrowersje wokół płacy minimalnej. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Pobrano z: http://www.pte.pl/kongres/referaty/?dir=Krajewsk a+Anna%2C+Krajewski+Stefan.

NELP (2011). A Strong Minimum Wage Can Help Working Families. New York: Businesses and Our Economy Recover.

Neumark, D., Wascher, W. (2014). Minimum Wages, Labor Market institution and Youth Employment: A Cross National Analysis. Industrial and Labour Relations Review, 57, 13–21.

Romer, Ch.D. (2013). The Minimum Wage, Employment and Income Distribution. The New York Times, 2.03.2013, 9–10.

Ruzik, A. (2007). Płaca minimalna – analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce. Polityka Społeczna, 1, 17–26.

Saget, C. (2001). Is the Minimum Wage an Effective Tool to Promote Decent Work and Re-duce Poverty? The Experience of Selected Developing Countries. Employment Pa-pre 2001/13. Geneva: International Labour Offi ce. Pobrano z: http://ilo.org/wcmsp5/

groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_142310.pdf (25.03.2020).

Suchecki, B. (1999). Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce. W: S. Borkows-ka (red.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcje i pomiar (s. 186–194), Warszawa: IPiPS.

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dz.U. 2018, poz. 2187, z późn. zm.

Ustawa z 2 kwietnia1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. 1997, nr 78, poz.

483, z późn. zm.

Wessels, W. (1980). Minimum Wages: Fringe Benefi ts and Working Conditions. Washington D.C.: American Enterprise Institute.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Pobrano z: http://

wynagrodzenia.pl/files/raporty-pdf/Wynagrodzenie_minimalne_w_PL_i_UE.pdf (23.03,2020).

Zelek, A. (2019). Skok płacy minimalnej w Polsce – w drodze do państwa dobrobytu, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 2 (56), 5–22.

INFLUENCE OF THE MINIMUM WAGE ON THE LABOUR MARKET IN POLAND IN THE YEARS 2003 2018

ABSTRACT

The minimum wage is one of the instruments of wage and labour policies. It is also one of the most controversial economic categories. In 2010, the European Union adopted a resolution stating that the minimum wage levels should be equivalent to 60% of average wage all EU countries. In many countries, this would mean a very high rate of increase in the minimum wage. According to employers, if this phenomenon is not accompanied by an increase in production effi ciency, this will lead to a decrease in employment and an increase in production costs, and will future reduce the competitiveness of products and services, and will stunt economic growth.

This article attempts to determine the impact of minimum wage on the labour market in Poland in the years 2003–2019. To achieve that, an overview of economic theories and empirical studies, which assessed the impact of minimum wage on the labour market, was made. At the end of the conclusions from the analysis of CSO statistical data were presented.

Analysis of the Polish economy from 2003–2013 did not show a strong negative im-pact of minimum wage increase on employment or unemployment rates in Poland. Although the increase in the minimum lead to an increase in job losses (low impact), at the same time a strong impact of the increase in the minimum wage on the number of employed persons and an increase in the average wage and the number of newly created jobs was recorded, which is an important element of economic growth. In the end, the author pointed out in her opin-ion desirable solutopin-ions in the scope of future functopin-ioning of the minimum wage, i.e. limiting the future growth rate of the minimum in relation to the average wage, differentiation of the minimum wage in regions and the possibility of lowering the minimum wage in a period of recession.

Keywords: minimum wage, labour market, employment, unemployed, economic growth

GIG ECONOMY JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNEGO MODELU

W dokumencie WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GOSPODAROWANIA (Stron 94-103)