Paweł Mendrek / Martin Newth

W dokumencie Parallax 2015-2017 (Stron 135-200)

autorKa: Gill Addison P1 tytuł: Wygrana lub cyniczna funkcja ideologii roK: 2013

Opis: Kluczowy moment melodramatu Sydneya PollackaTacy byliśmy zestawiony został z cytatami z wykładu Slavoja Žižka na temat Hegla i idealizmu absolutnego.

Tacy byliśmy to historia romansu dwóch nieprzystających do siebie charakterów. Ich romantyczna historia przedstawiona została na tle kluczowych wydarzeń w historii politycznej USA. Pojawienie się amerykańskiego marksizmu, wojna domowa w Hiszpanii i działa-nia komisji McCarthy’ego zostają ukazane w hollywoodzkim stylu.

Film ten interesuje mnie ze względu na sposób przedstawienia kobiecości w polityce w momencie narodzin ruchu praw kobiet w USA i Wielkiej Brytanii.

W Wygranej lub cynicznej funkcji ideologii komentator krótko opisuje filmowy związek, skupiając się na kłótni, podczas której para zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie przezwyciężyć różnic politycz-nych i żadne z nich nie zdoła „wygrać” – idealizm ponosi porażkę.

author: Gill Addison P1 title: Win or Cynical Function of Ideology

year: 2013

A crucial moment from the 1973 Hollywood melodrama The Way We Were (Sydney Pollack) is paired with intertitles taken from notes of Slavoj Žižek's lecture on Hegel and Absolute Idealism.

The Way We Were portrays the romance between two incompatible characters. Their romantic history is acted out with a key moment in American political history as the backdrop. The rise of Marx-ism in the USA, the Spanish Civil war, and the McCarthy trials all get a Hollywood make over. The interest I have in this particular mainstream film is the manner in which the political feminine is portrayed at a time when the burgeoning women’s rights move-ments in the US and UK where forming and growing.

The voice-over in ‘Win or Cynical Function of Ideology’ briefly describes the relationship, and focuses on a particular argument, the moment when both parties realise that they can never work through their political differences and that neither of them can

‘win’ – idealism has failed.

autorKa: Jo Bruton P1 tytuł: Dzikie

roK: 2015

W swoich działaniach Jo Burton eksploruje proces malarstwa i za-gadnienie subiektywności. Jej ostatnie prace malarskie wykorzy-stują fragmenty wzorów, które pozostają samodzielne, umieszczo-ne w pustej przestrzeni. Forma i kolor nawiązują do wycinanych i podlegających przeobrażeniom zarysów kształtów, ale fizyczność farby i użycie szablonu niemal eliminują wszelką subtelność lub wyrafinowanie. W ramach procesu podmiot znajduje się w krępu-jącej i niepewnej sytuacji, ukrywając się w przestrzeni obrazu jako nieutrwalony i niedokończony. W Dzikich rysunki przedrzeźniaczy i kwiatów wykorzystują motyw dekoracyjny i wchodzą w relację ze skonstruowanymi tożsamościami oraz pożądaniem i pragnieniem.

Przedrzeźniaczom narysowanym w oparciu o zdjęcia znalezione w Internecie towarzyszą rysunki kwiatów pokrywających ciało młodej kobiety w grafice Jacques’a Le Moyne z 1585, która przed-stawia Córę plemienia Piktów.

author: Jo Bruton P1 title: Wild

year: 2015

Jo Bruton’s work explores the process of painting and subjectiv-ity. Recent paintings create an environment out of fragments of pattern. These fragments remain detached and positioned within an empty space. Form and colour allude to paper cut-outs and mutable silhouettes but the physicality of paint and stencilling process undermines any subtlety or careful crafting. Within this process the subject is placed within an awkward and unreliable situation. It masquerades within the space of painting unfixed and incomplete. In ‘Wild’ drawings of mockingbirds and flowers use a decorative motif and play with constructed identities and aspects of desire and longing. The mockingbirds, drawn from images found on the internet, are paired with redrawn flowers which cover a young women’s body in the print by Jacques Le Moyne, ‘A Young Daughter of the Picts’, 1585.

autor: Sebastian Buczek P1 tytuł: Butelka z rybkami OL&OP

roK: 2015

author: Sebastian Buczek P1

title: Bottle with fish OL&OP year: 2015

autor: Ben Fitton P1 tytuł: Autorytet kolektywnie podejmowanych decy-zji został podważony przez afiliacje przyjęte w biegu lub nieporozumienie doprowadzi do zwarcia szeregów lub przypadkowy świadek zacznie biec z wszystkich sił lub jamboree oceni, co je kręci lub kolejne ogniwo w łańcuchu systemowego upadku zostanie wykute lub funkcjonujący paradoks znajdzie się w kompletnym kryzysie lub uczest-nicy zgromadzą wiedzę i potencjał innowacyjny lub praca zostanie przydzielona ze względu na popularność lub rzecznik zwróci się w prawo lub zagrożenie dla konsensu-su stanie się elementem rozważań lub obserwator zdecy-duje się wcześnie pójść spać lub żywioły zostaną wyczer-pane lub związki zostaną jednoznacznie określone lub poplecznik rozdrapie rany lub rasistowski epitet pokaże mu, gdzie jego miejsce lub inwentarz żywy zostanie wy-eliminowany razem z właścicielami lub paznokcie pękną wzdłuż lub przestrzeń zostanie zorganizowana pomimo (lub z powodu) swoich wielorakich podziałów lub sym-boliczny stos zostanie zbudowany z gruzów średniowie-cza lub delegat będzie cierpiał na skurcze przepony lub posłaniec zostanie zastrzelony lub jurysdykcja zostanie poszerzona lub rozjemca zostanie ugodzony w plecy lub aspiracje zostaną ograniczone lub powiernik puści farbę lub inni kandydaci zostaną wyeliminowani lub odpowie-dzialność zostanie podzielona lub crowdfunding zosta-nie zainicjowany lub aparat zostazosta-nie usunięty lub audyt istniejących środków przyśpieszy zmianę przywództwa lub złamana noga zakłóci proces pokojowy lub donacja zostanie udzielona bez obietnicy uzyskania efektów lub zmiany planu uzasadnią zwrot kosztów lub przymierze się zrealizuje lub efektywne ograniczenia komplikacji zostaną zidentyfikowane lub trudny temat zostanie napoczęty lub wniosek pozostanie nierozstrzygnięty lub struktura ulegnie istotnym zmianom lub siła zostanie zakomunikowana lub nowe idee i narzędzia umożliwia-jące stworzenie lepszego świata zostaną zaoferowane lub tymczasowy autorytet zostanie wyeliminowany lub

author: Ben Fitton P1 title: The Authority of Collective Decisions Will Have Been Undermined by Affiliations Adopted on the Hoof, or An Altercation Will Have Triggered the Closure of Ranks, or A Bystander Will Have Run with All Speed, or A Jamboree Will Have Measured Its Thrills, or Another Link in the Systemic Collapse Chain Will Have Been For-ged, or An Operative Paradox Will Have Been in Absolute Crisis, or Participants Will Have Accumulated Knowled-ge and Innovative Potential, or Labour Will Have Been Distributed According to Popularity, or A Spokesperson Will Have Lurched to the Right, or A Challenge to the Consensus Will Have Been Addressed, or An Observer Will Have Opted for an Early Night, or Elements Will Have Been Depleted, or Correspondence Will Have Been Determined, or An Accessory Will Have Rubbed a Wo-und, or A Racial Epithet Will Have Put Someone Back in Their Place, or Livestock Will Have Been Displaced along with Their Owners, or Fingernails Will Have Split down the Centre, or A Space Will Have Been Organized despi-te (or because of ) Its Multiple Divisions, or A Symbolic Pyre Will Have Been Made up of the Debris of Feuda-lism, or A Delegate Will Have Suffered from Spasms of the Diaphragm, or A Messenger Will Have Been Shot, or A Jurisdiction Will Have Been Encroached, or An

Adjudi-cator Will Have Been Stabbed in the Back, or An Aspira-tion Will Have Been Tempered, or A Confidant Will Have Spilled the Beans, or Other Candidates Will Have Been Eliminated, or A Responsibility Will Have Been Dischar-ged, or A Crowd Funding Effort Will Have Been Initiated, or An Apparatus Will Have Been Dislodged, or An Audit of Remaining Resources Will Have Precipitated a Leader-ship Challenge, or A Broken Leg Will Have Disrupted a Peace-Process, or A Donation Will Have Been Offered without Promise of Outcomes, or An Adjusted Itinerary Will Have Merited a Refund, or An Alliance Will Have Run Its Course, or The Effective Limits of a Problematic

ktoś nie nabierze sie na pierdolone rękawiczki swojego współmałżonka, z którym żyje w separacji lub wycieczka scementuje lojalności lub budynki wysokiej jakości na obszarach wiejskich zostaną zrównane z ziemią lub sfera usług zostanie poddana anihilacji lub pochodnia zostanie wzniesiona dla kolegi lub palce w oku natychmiast ośle-pią intruza lub świadek zostanie wyciągnięty z pochodu lub dziwactwo stanie ością w gardle lub dyrektor naczel-ny zostanie nieco pokrzepionaczel-ny lub ludzie będą w sposób kreatywny unikać zadań i nadzoru lub sztandary zostaną użyte jako pałki lub siła charakteru zostanie jasno do-strzeżona i uznana lub decyzje wiążące kolektyw zyskają wykonalność lub gałązka pęknie pod butem lub inwekty-wa zrobi swoje lub pełnomocnictwo okaże się niewspiera-ne przez wszystkich lub znajomy zostanie poinstruowany, żeby się odpierdolił i poszedł spać lub dyskurs imperatyw-ny nie stworzy pola realimperatyw-nych sił lub scena historii zostanie wzniesiona lub szereg zmian zostanie wprowadzonych lub zwolennicy właściwego rozwiązania zostaną podzie-leni w obliczu swoich przeciwników lub ograniczenia zostaną poddane namysłowi w sposób zdecydowany i bezczelny lub rozwiązanie zostanie wykute lub wysiłki w celu stworzenia ekonomii alternatywnej zostaną podję-te lub afirmacja nie zostanie poświadczona ani zagwaran-towana lub osunięcie się ziemi zerwie komunikację lub oparzenie przesączy się przez padlinę jelenia lub wiedza empiryczna zostanie przekuta w prawdę lub prowincjo-nalista zostanie pomszczony lub interwencja zostanie zaaranżowana lub zasady będą pozostawać w stanie stałej zmiany lub mistrzostwo zostanie domeną języka lub wilk zostanie wypatroszony lub przekonania ugną się pod niewidzialnym żółtkiem lub ewakuacja zostanie przećwi-czona lub dystrybucja władzy politycznej zapewni dosko-nałe środki ochrony przed nieuświęconą ambicją lub ręka zostanie z powrotem odgięta

roK: 2015

Will Have Been Identified, or A Difficult Subject Will Have Been Broached, or A Motion Will Have Been Inconclusive, or Material Changes Will Have Been Made to the Struc-ture, or A Force Will Have Been Communicated, or New Thoughts and Tools on How to Create a Better World Will Have Been Given, or A Provisional Authority Will Have Been Stamped, or Someone Will Not Have Been Fooled by Their Estranged Spouse’s Fucking Hipster Mittens, or An Outing Will Have Consolidated Allegiances, or Quality Buildings in Rural Areas Will Have Been Largely Flattened, or Barriers Will Have Been Value-Engineered, or Services Will Have Been Erased, or A Torch Will Have Been Held for a Colleague, or Jabbed Fingers Will Have Momentarily Blinded an Interloper, or A Witness Will Have Been Pulled from a March, or A Behavioural Quirk Will Have Stuck in a Craw, or A Managing Director Will Have Been Slightly Reassured, or People Will Have Creati-vely Avoided Tasks and Supervision, or The Banners Will Have Been Used as Clubs, or A Combativeness Will Have Been Both Lucid and Correct, or Collectively Binding Decisions Will Have Become Enforceable, or A Twig Will Have Snapped under a Boot, or An Insult Will Have Been Logged as Intended, or A Mandate Will Have Appeared Not to Have Been Supported by Everybody, or An Acquain-tance Will Have Been Told to Fuck off Back to Sleep, or An Imperative Discourse Will Have Failed to Create a Field of Real Forces, or The Stage of History Will Have Been Mo-unted, or A Raft of Changes Will Have Been Implemen-ted, or The Adherents of a Prescription Will Have Been Divided against Its Opponents, or Forms of Constraint Will Have Been Radically and Indignantly Contemplated, or A Solution Will Have Been Hammered out, or Efforts Will Have Been Made to Construct an Alternative Econo-my, or An Affirmation Will Have Been Neither Proved nor Guaranteed, or A Landslide Will Have Severed Communi-cations, or A Burn Will Have Trickled through the Car-cass of a Deer, or Empirical Knowledge Will Have Been Converted into Truth, or A Provincialist Will Have Been

Zbudowano naturalnej wielkości model małego obozu z użyciem podstawowych technologii nauczanych na Wydziale Architektury Wnętrz; jednoosobowe namioty skupione są wokół prowizorycz-nego masztu i chronione przed wpływem żywiołów za pomocą wiatrochronu. Liczba tytułów zachęca do rozważań nad specyficz-nymi formami i ograniczeniami działań kolektywnych i grupowych.

Vindicated, or An Intervention Will Have Been Staged, or Rules Will Have Been in a State of Constant Variation, or Mastery Will Have Inhered in Language, or A Wolf Will Have Been Eviscerated, or Opinions Will Have Fallen under an Invisible Yolk, or An Evacuation Will Have Been Rehearsed, or Distributions of Political Power Will Have Provided Excellent Safeguards against Unhallowed Am-bition, or An Arm Will Have Been Bent Back into Shape year: 2015

A life-size model of a small camp is constructed from the base technologies of interior architectural division; the one-person tents are gathered around a makeshift flagpole, and protected from the elements by a windbreak. An excess of possible titles for the work invites speculation on specific forms and limits of collective or group action.

autor: Freee (Dave Beech, Mel Jordan

i Andy Hewitt) P1

tytuł: Sloganball roK: 2015

Kolektyw Freee zaproponował turniej piłki nożnej będący niekon-sensualną interwencją w sferę publiczną. Projekt przekodowuje piłkę nożną w platformę tworzenia opinii i wyrażania niezgody poprzez umieszczanie sloganów w miejscach , w których zwykle pojawiają się nazwiska gwiazd i nazwy firm sponsorujących.

author: Freee (Dave Beech, Mel Jordan

and Andy Hewitt) P1

title: Sloganball year: 2015

The Freee art collective have devised a football tournament as a dissensual intervention in the public sphere. The project recodes football as a platform for opinion formation and disagreement by placing slogans where football star names and corporate sponsors’

logos normally are.

autor: Grzegorz Hańderek P1 tytuł: Jan Bula / instalacja

roK: 2015

Jan Bula jest wieloletnim modelem i legendą Akademii Sztuk Pięk-nych w Katowicach. Pozuje. Wciela się w różne osoby i sytuacje.

Poza pracą kocha futbol. Kibicuje Chelsea F.C.

author: Grzegorz Hańderek P1 title: Jan Bula/ installation

year: 2015

Jan Bula is a long-standing artists’ life model who attained legend-ary status at the Academy of Fine Arts in Katowice. He models. He impersonates various people and acts out scenes. Apart from that, he loves football. He supports Chelsea F.C.

autorKa: Katrine Hjelde P1 tytuł: Collection 3

roK: 2015

Collection 3 jest dużym, wyciętym w winylu kształtem sylwetki Muzeum Sir Johna Soane’a w Londynie. Sir John Soane (1753–1837) był wybitnym architektem, którego spuścizna zawiera projekt Dulwich Picture Gallery, pierwszej angielskiej galerii publicznej.

Zarys sylwetki budynku obejmuje centralną część znanego mu-zeum, zaprojektowaną przez Soane’a dla jego kolekcji zbiorów egipskich, greckich i rzymskich, zgromadzonych na początku XIX wieku. Kolekcja służyła studentom Soane’a jako materiał edukacyjny w studiach architektonicznych. Collection 3 odnosi się do architektury pedagogiki i sposobów przedstawiania wiedzy.

Użycie niezadrukowanego, winylowego materiału stwarza moż-liwość interpretowania instrukcji i uwzględnia czynnik sprawczy osób montujących objekt. W ten sposób praca analizuje relację pomiędzy obiektem i miejscem jego prezentacji, tworząc tym-czasowe relacje między obiektem i architekturą, przeszłością i teraźniejszością.

author: Katrine Hjelde P1 title: Collection 3

year: 2015

‘Collection 3’ is a wall-sized vinyl cut-out based on an image of the Sir John Soane’s Museum in London. Sir John Soane (1753–1837) was a distinguished architect whose legacy includes the Dulwich Picture gallery, the first public gallery in England. The silhouetted image depicts the central space of the celebrated museum that Soane purposely built around his collection of Egyptian, Greek and Roman artefacts brought together in the early 19th Century. This collection was used by Soane’s architectural students as a teaching and learning resource. ‘Collection 3’ relates to the architecture of pedagogy and representations of knowledge. Through presenting the unprinted, cut-out vinyl material the work also welcomes the idea of instructions being interpreted and the agency of those installing. In this way, the work also explores the relationship between the piece and the site, setting up a temporary connection between the work and its host, between object and architecture, between the past and the present.

autor: Łukasz Jastrubczak P1 tytuł: Duch artysty w innym czasie i miejscu

roK: 2015

author: Łukasz Jastrubczak P1

title: Spirit of the artist in a different time and place

year: 2015

autorKa:  Aga Jot P1 tytuł: Alfabet Róży

roK: 2015

W moich realizacjach zwracam szczególną uwagę na odbiorcę.

Badam procesy zachodzące w codzienności, będące odwzorowa-niem relacji przebiegającej między zewnętrznym i wewnętrznym światem jednostki, oraz ich sposób zakorzeniania się w umyśle. Ko-lekcjonuję informacje o produktach ludzkiej psychiki pochodzące z wdrukowanych treści doświadczeń, aktywizujących nieświadome i świadome treści oraz schematy funkcjonowania człowieka.

Choroba i jej metafory absorbują znaczną część moich rozważań.

Poddaję analizie poziom analfabetyzmu zdrowotnego, koncentru-jąc się na jego społecznych przyczynach i konsekwencjach. Czerpię także z własnych doświadczeń: podczas choroby spożyłam znaczną ilość leków, poddałam się również dwóm terapiom eksperymen-talnym, otrzymując notorycznie błędne diagnozy.

Swoje najnowsze realizacje prezentuję w ten sposób, że kładę je na ziemi i opisuję legendą w postaci neonu. Barwniki wykorzystywane w pracach pozyskuję z leków oraz odczynników chemicznych sto-sowanych w laboratoriach medycznych. Chcę, aby w jakiś sposób dotykały one odbiorcę.

O Alfabecie Róży: Litery napisane przez trzyletnią Różę tworzą napis Blueproof. Są to pierwsze próby pisania dziecka. Z czasem jej ręka będzie coraz sprawniejsza, nauczy się czytać i będzie przyswa-jać wiedzę w szkole. Pozna zasady i definicje. Nauczyciel będzie autorytetem przekazującym wiedzę według schematu i odpowied-nią do wieku. Informacje zawarte w książkach będą prawdziwe, a reguły jednoznaczne. Tak, że wstawiając wytyczne do wzoru, otrzymamy konkretną, zawsze jedną i tę samą odpowiedź.

author: Aga Jot P1 title: Rose’s Alphabet

year: 2015

Through my work I pay special attention to the viewer. I analyse processes occurring in everyday life that reflect the relationship between an individual’s internal and external world and the way they become rooted in the mind. I collect information about the products of human psyche originating in the imprinted content of experience that activates subconscious and conscious contents and behavioural patterns.

Illness and its metaphors absorb me to a large extent. I analyse the level of health illiteracy, concentrating on its social causes and consequences. I also draw on my own experience: while being ill I took a large amount of medicine and was subjected to two experimental therapies, every time receiving a wrong diagnosis.

I present my latest realizations by laying them on the floor and surrounding them with a legend in the form of neon. The pig-ments used in my works come from medicapig-ments and chemical reagents, used in chemical labs. I want them to move the viewer in any possible way.

In ‘Rose’s Alphabet’ letters written by little Rose make up the word Blueproof. This is the child’s first attempt at writing. With time, her hand will become more and more skilful, she will learn to read and go to school to be taught. She will know rules and definitions. Her teacher will be an authority who passes on knowledge suitable for her age and in accordance with the accepted pattern. The infor-mation in books will be true and the rules unambiguous so when she uses a certain formula, she will get always the same, one result.

autorKa: Lucy Joyce P1 tytuł: Złoto Bermondsey

roK: 2013

Złoto Bermondsey było chwilową interwencją typu site-specific odbywającą się na rusztowaniach wokół szybu windowego. Miej-scem interwencji było osiedle – w jego pobliżu mieściła się w tym czasie pracownia artystki – na którym prowadzono wówczas prace remontowe. Pracujący przy remoncie robotnicy zgodzili się zapre-zentować złoty obraz z wysokości rusztowania.

Lucy Joyce interesuje się wykorzystywaniem budynków jako plat-form umożliwiających interwencję w codzienność i przerywanie jej zwykłego biegu. Dla artystki istotne są wysoko położone prze-strzenie oraz sama idea spoglądania w górę, często wykorzystuje materiały błyszczące i odwracające uwagę. Być może przypadkowo, dzięki swojemu zakotwiczeniu w konkretnym miejscu, jej

Lucy Joyce interesuje się wykorzystywaniem budynków jako plat-form umożliwiających interwencję w codzienność i przerywanie jej zwykłego biegu. Dla artystki istotne są wysoko położone prze-strzenie oraz sama idea spoglądania w górę, często wykorzystuje materiały błyszczące i odwracające uwagę. Być może przypadkowo, dzięki swojemu zakotwiczeniu w konkretnym miejscu, jej

W dokumencie Parallax 2015-2017 (Stron 135-200)