brocią, dającym z miłością, słuchającym bez znudzenia, dziękującym z  radością. Przyjacielem, którego zawsze można znaleźć, gdy się go potrzebuje. Pomóż mi ofiaro-wać innym bezinteresowną przyjaźń. Promienioofiaro-wać ra-dosnym pokojem, Twoim pokojem, o Panie. Spraw, bym był gotów wspierać i przyjmować. Zwłaszcza najsłabszych i pokrzywdzonych. Nie pozwól Panie, bym kiedykolwiek zdradził swojego przyjaciela albo zerwał przyjaźń z powo-du zazdrości. Amen.

MOdLiTWA O rOzezNANie drOGi ŻyciOWej

Boże przenikasz mnie i znasz doskonale. Stworzyłeś mnie dla szczęścia, pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie zamie-rzyłeś i do czegoś mnie sposobił jeszcze w łonie matki.

Chcę być Ci posłusznym we wszystkim. Pójdę gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich.

Amen.

MOdLiTWA O AKcePTAcje SieBie Póki byłem dzieckiem, Panie, tego nie wiedziałem.

Nie przypuszczałem, że można być znużonym samym sobą i stwierdzić, że się przegrało. Dobrze poznałem po-kusy. Różne. Ale ta jest, jak mi się wydaje, najsilniejsza:

Rzucić to wszystko; Rzucić? Więc marzę: o zdrowiu bez porównania lepszym, niż mi przypadło w udziale; o ciele silnym i  pięknym; o  umyślę bardziej błyskotliwym;

wy-MODLItWy W RóŻNyCH OKOLICZNOśCIACH I POtRZEBACH

kształceniu znacznie pełniejszym.

Bo inni… Ich sytuacja życiowa jest lepsza, możliwo-ści szersze. Mają szanse, które mnie by się tak bardzo przy-dały, ułatwienia, których mi życie odmówiło….

A może… Najwyższy już czas, by zacząć żyć?

Na sny może już trochę za późno? Wiem. To, co nie-możliwe, istnieć nie będzie nigdy. Zrozumieć to, mój Boże to już jest światło. Zjawiło się tam, gdzie go nie oczeki-wałem. Więc marzenia skończone. Pozostaje życie, które trzeba, warto pokochać.

Moje życie: zdrowa bieda, licha kariera – normalny, przeciętny ludzki byt.

To wszystko, Panie chciałbym zaakceptować. A prze-de wszystkim, musze zaakceptować siebie samego i zna-leźć szczęście oraz wewnętrzną ciszę: w działaniu, w życiu.

Tak jak potrafię. Pomóż mi w tym Panie!

prof. Lucien Jerphagnon MOdLiTWA O Siłę

Mistrzu Przebaczania! Daj mi proszę siłę do kocha-nia mych nieprzyjaciół i do wybaczakocha-nia tym, którzy nie chcą mojego wybaczenia. Daj mi także siłę do wybaczania samemu sobie.

Najpotężniejszy Dawco Miłości! Daj mi siłę do czy-nienia dobra i nieulegania pokusom. Daj mi siłę bym nie grzeszył: pychą, chciwością, nieczystością, zazdrością, nie-umiarkowaniem w jedzeniu i piciu, gniewem, lenistwem.

Daj mi siłę do regularnej i szczerej spowiedzi. Daj mi siłę, bym każdego dnia był świadkiem tego, że jestem katoli-kiem. Daj mi siłę, bym był wiernym przyjacielem. Daj mi

MODLItWy W RóŻNyCH OKOLICZNOśCIACH I POtRZEBACH

siłę do walki z moją wadą główną. Daj mi siłę do właściwe-go wykorzystania mojej największej zalety na Twoją chwałę.

Jezu Miłosierny! Daj mi siłę bym: grzesznych upo-minał, nieumiejętnych pouczał, wątpiącym dobrze radził, strapionych pocieszał. Daj mi siłę bym: krzywdy cierpli-wie znosił, urazy chętnie darował i bym modlił się za ży-wych i umarłych.

Jezusie, najdoskonalszy z  mężczyzn! Daj mi siłę, bym był gentelmanem dla każdej kobiety, którą spotkam w swoim życiu. Amen

Święta Maryjo, najdoskonalsza z kobiet! Proszę, módl się za mnie do Twego Syna, bym była damą dla każdego mężczyzny, którego spotkam w swoim życiu. Amen.

MOdLiTWA O POKój

Panie, Boże pokoju, składamy Ci dzięki za prag-nienia, wysiłki i  czyny, które Twój Duch pokoju wzbu-dził w  naszych czasach. Otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i  nasze serca na konkretne potrzeby miłości wszystkich naszych braci, abyśmy coraz bardziej stawali się budowniczymi pokoju. Amen.

bł. Paweł VI MOdLiTWA O dOBrą ŚMierć

O  Jezu miłosierny, rozciągnięty na krzyżu, wspo-mnij na naszą godzinę śmierci! O  najmiłosierniejsze Serce Jezusa, otwarte włócznią, ukryj mnie w  ostatnią śmierci godzinę! O Krwi i Wodo, która wytrysłaś z Serca Jezusowego jako zdrój niezgłębionego miłosierdzia dla

mnie w mojej śmierci godzinie! Jezu konający, zakładzie miłosierdzia, złagódź gniew Boży w mojej śmierci godzi-nie (Dz. 813).

MOdLiTWA Przed czyTANieM PiSMA ŚWięTeGO

Psalm 78 (77)

Dzieje narodu szkołą służby Bożej Słuchaj, mój ludu, nauki mojej;

nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.

Do przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego wieku.

Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed ich synami.

Opowiemy przyszłemu potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę,

i cuda, których dokonał.

Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu,

aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom, aby to poznało przyszłe pokolenie,

synowie, co się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu

i nie zapominać dzieł Boga, lecz strzec Jego poleceń.

A niech nie będą jak ich ojcowie, pokoleniem opornym, buntowniczym, pokoleniem o chwiejnym usposobieniu, którego duch nie dochowuje Bogu wierności.

MODLItWy W RóŻNyCH OKOLICZNOśCIACH I POtRZEBACH

MOdLiTWA Przed NAuKą

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby nasza nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MOdLiTWA PO NAuce

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za światłość tej nauki, pragniemy abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wiel-bić i  wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MOdLiTWA Przed PrAcą (zA WSTAWieNNicTWeM ŚW. MichAłA ArchANiOłA)

O  Wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bar-dzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licz-nymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w  to-warzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, otwierając się na działanie Ducha Świętego w każdej chwili dawał się Bogu, wypeł-niając w miłości Jego wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg? W imię Boga Trójcy Jedynego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie złe duchy z tego miejsca, z tego pomieszczenia, z tego budynku, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i  nie

wprowadzaj-cie zamieszania do mojej pracy i planów, które poddaje zbawczemu projektowi Boga. Mój Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam w Imię Jezusa Chrystusa i mocą Jego Naj-świętszej Krwi: oddalcie się i nie wracajcie więcej. Amen.

MOdLiTWA Przed eGzAMiNeM

Boże, bądź ze mną i  pomóż mi, abym dał z  siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. Jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać. Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem. Niech pamiętam to wszystko, nad czym tak ciężko pracowałem, a jeśli muszę się przyznać, że byłem w  czymś leniwy, daj mi stanow-czość, bym w przyszłości pracował lepiej. I czy potrafię, czy nie –pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem. Daj mi, aby to czego się nauczyłem, pozostało we mnie na zawsze.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MOdLiTWA Przed POSiłKieM Boże, dawco życia, który karmisz ptaki i  przy-odziewasz lilie polne. Błogosławimy Ciebie za wszystkie stworzenia i za pokarm, który będziemy spożywać, oraz prosimy Cię, nie dozwól, aby komukolwiek zabrakło ko-niecznego pożywienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

MOdLiTWA PO POSiłKu

Boże Ojcze, dziękujemy Ci, bo nie zapominasz o po-trzebach swoich dzieci, ale w dobroci swojej karmisz je do syta. Daj nam, pokrzepionym tym pokarmem, z radością i zapałem służyć Tobie w naszych bliźnich. Przez Chrystu-sa, Pana naszego. Amen.

MODLItWy W RóŻNyCH OKOLICZNOśCIACH I POtRZEBACH

N A B O Ż E ń S T W A

drOGA KrzyŻOWA Stacja i: Jezus na śmierć skazany

Stacja ii: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona Stacja iii: Pierwszy upadek pod krzyżem Stacja iV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

W dokumencie Zespół redakcyjny Alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego pod kierunkiem ks. Grzegorza Szamockiego. Redaktor techniczny kl. (Stron 122-131)