Plakat i folder informacyjny projektu Dzień dobry i co dalej?

W dokumencie KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ (Stron 73-76)

EWALUACJA I ZAKŁADANE

Przykład 16. Plakat i folder informacyjny projektu Dzień dobry i co dalej?

Źródło: ŚCEiR ARTERIA w Katowicach

73

W przypadku plakatu (po lewej stronie) celem jest nie tylko przyciągnięcie uwagi i zainteresowanie prowadzonym działaniem, ale przekazanie kluczowych informacji (dla kogo skierowany jest projekt, jakie warsztaty są prowadzone). Jest to przykład odmiennej stylistyki: „gęstej” i kolorowej, lecz równie wyrazistej (choć za sprawą zagęszczenia informacji plakat jest siłą rzeczy mniej czytelny, zwłaszcza z daleka). Znakiem charakterystycznym projektu jest w tym przypadku logotyp w formie pytajnika. Jest on obecny na wszystkich materiałach związanych z projektem.

W projektach typograficznych, niezależnie, czy dotyczą pisma firmowego, biuletynu czy layoutu (układ graficzny) strony internetowej, każdorazowo najważniejszym kryterium to przejrzystość. Wagę doboru jakości materiałów, jak i dbałości o stylistykę doskonale oddaje cytat: „wygląd kawałka papieru przekazuje komunikat pozawerbalny, dobry lub zły, ale zawsze całkiem niezależny od użytych słów lub obrazów. Public relations powinno zatroszczyć się o to, by każdy materiał drukowany odznaczał się odpowiednim stopniem wyrafinowania” (Black, 2003: s. 82).

PORTFOLIO

Termin „portfolio” nie doczekał się (i pewnie nie doczeka) uznanego polskiego przełożenia, czasem tłumaczy się go jako „teczka promocyjna”, bywa mylony z kroniką. Portfolio to stale aktualizowany (rozszerzany) zbiór materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, związanych z działalnością instytucji. W skład takiej teczki powinny wejść trzy zbiory. Pierwsza grupa to (wszystkie lub wybrane najlepsze) foldery, ulotki, plakaty, wizytówki i materiały, w tym zdjęcia, wideo lub nagrania, związane z funkcjonowaniem jednostki oraz realizowanymi działaniami. Druga grupa obejmuje relacje medialne: kopie materiałów i doniesień dotyczących instytucji, pracowników, klientów. Warto pamiętać, że nawet pozazawodowy sukces pracownika może również stanowić ważną ciekawostkę.

Ostatni zbiór obejmuje materiały bieżące, wewnętrzne, ale istotne w kontekście medialnego funkcjonowania instytucji: statut, misja, cele, coroczne sprawozdania z działalności, raporty, inne informacje, które z uwagi na kontakty z dziennikarzami mogą okazać się istotne.

Nie ma jednolitych reguł odnośnie formy i metodyki katalogowania materiałów, portfolio powinno być przede wszystkim użyteczne, gdyż stanowi wizualną dokumentację, „kronikę” działalności. Będzie ono przydatne przy ewaluacji pracy, gdyż dzięki zgromadzonym materiałom łatwiej i sprawniej przygotujemy folder, katalog lub biuletyn; portfolio ułatwi także przygotowanie materiałów dla mediów. Co istotne, tego typu dokumentacja dostarczy merytorycznych argumentów, podczas ewentualnej dyskusji z oponentami, zwłaszcza w zdarzających się często w pomocy społecznej sytuacjach kryzysowych. Analiza teczki promocyjnej umożliwia również weryfikację systemu

74

komunikacji wizualnej organizacji – porównanie spójności poszczególnych materiałów pod kątem kolorystyki, layoutu, właściwego użycia logo, stosowanych krojów czcionki itd.

NARZĘDZIA INTERNETOWE

Badania dowodzą, że Internet jest obecnie najbardziej powszechnym źródłem informacji, zwłaszcza dla ludzi młodych, a walory dobrej strony są nie do przecenienia. Mieszkaniec szukający informacji, uczeń przygotowujący prezentację o problemach społecznych, dziennikarz zbierający dane, ciekawy lokalnego świata senior – wszyscy spotkanie z instytucją pomocową zaczną właśnie od „googlowania”

oraz wizyty na jej stronie internetowej.

Strona internetowa z założenia dostarczyć ma podstawowych informacji o jednostce, świadczonych usługach, zakresach wsparcia, kryteriach formalnoprawnych, organizowanych konkursach i przetargach, zawiera też pełne dane kontaktowe oraz link do BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). To podstawowe wymogi. Jednak witryna powinna być wykorzystywana jako narzędzie promowania i wzmacniania działań, bowiem Internet jest niezwykle skutecznym, a jednocześnie jednym z najtańszych narzędzi informowania i budowania wizerunku. Prowadzenie i edycja strony internetowej jest absolutnym wymogiem dzisiejszych czasów. W promocji chodzi jednak nie tylko o sam informacyjny wymiar witryny internetowej, ale też o jej adekwatną jakość: estetykę i nowoczesność (layout), komunikatywność, multimedialność, a dalej szerszą aktywność w różnych obszarach internetowych społeczności.

Serwis internetowy powinien być spójny – adekwatny do tożsamości wizualnej, jej barw, a przy tym czytelny, przejrzysty, intuicyjny oraz aktualny (na bieżąco aktualizowany). Bardzo ważne jest wzbogacenie strony o materiały multimedialne: zdjęcia, filmiki, materiały, linki (okienka) do innych serwisów, w tym portali społecznościowych. Obraz jest najbardziej sugestywną metodą oddziaływania na odbiorcę, a w ekonomice informacji ważnym i pojemnym medium przekazu, w działaniach wizerunkowych najlepiej spośród innych mediów spełnia zakładane cele.

Co w szczególności podwyższa atrakcyjność instytucji pomocowej w Internecie:

Estetyczna, komunikatywna nieprzeładowana tekstem witryna internetowa.

Funkcjonalne i intuicyjne menu, które ułatwia nawigację.

Merytoryczne informacje: dział dotyczący typowej działalności ośrodka: świadczeń, form pomocy, programów, kryteriów, działań, wszystkie dane kontaktowe wraz z mapą etc.

Serwis aktualności: w formie „newsów”, artykułów, ciekawostek, reportaży i wywiadów z fotografiami.

75

Dobrej jakości zdjęcia w adekwatnej ilości, czyli bez nadmiaru. Wystarczy kilka (nie więcej niż 10) zdjęć z każdego wydarzenia. Podstawowym tematem zdjęć powinni być ludzie w działaniu lub akcji, zbliżeniu, nie oddali. Wyraźne i uśmiechnięte twarze zawsze są najlepszym ambasadorem działań instytucji (patrz rozdział Kontakty z mediami).

Zakładka z informacjami i materiałami dla mediów na stronie internetowej instytucji, zawierająca dane kontaktowe rzecznika, kilka – kilkanaście wysokiej jakości zdjęć, logo instytucji do pobrania, aktualizowane na bieżąco informacje.

Profesjonalny adres internetowy i mailowy: np. ops.miasto.pl lub miasto.mops.pl zamiast np.

ops.nazwagminy.republika.biz.pl.

Multimedia, filmy promocyjne, reportaże, migawki, eseje filmowe; często tworzone są okazjonalnie by później zapełniać archiwa.

Obecność w serwisach internetowych, w tym serwisach społecznościowych (Facebook).

Obecność w platformie YouTube.

Obecność w serwisach branżowych, poświęconych pomocy i integracji społecznej oraz innych serwisach informacyjnych.

Poniżej znajdują się przykłady ciekawych i dobrze przygotowanych stron internetowych instytucji pomocowych. W pierwszym przykładzie uwagę zwraca funkcjonalność i przejrzystość menu. Strona zawiera tylko najważniejsze informacje, zaakcentowana została warstwa wizualna witryny.

Przykład 17. Strona internetowa programu Seniorzy w akcji prowadzonego przez Towarzystwo Inicjatyw

W dokumencie KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ (Stron 73-76)