PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

W dokumencie REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie (Stron 23-37)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy IV

Dane kandydata:

1. Data i miejsce urodzenie _________________________________________________

2. PESEL _______________________________________________________________

3. Adres zamieszkania kandydata ____________________________________________

Dzielnica Warszawy ____________________________________________________

Adres zameldowania kandydata___________________________________________

4. Imiona i nazwisko rodziców ______________________________________________

(lub opiekunów)

5. Adres rodziców ________________________________________________________

(lub opiekunów)

6. Telefon ______________________________________________________________

7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej ____________________________________

___________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68.

____________________________

(podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)

____________________________

(podpis rodziców lub opiekunów)

Informacje dodatkowe:

1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić)

Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/

2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl

4. Wzrost matki ____________________________

Wzrost ojca ____________________________

Załącznik nr 7

Warszawa, dnia _____________________

__________________________________

(imię/imiona i nazwisko kandydata)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy _______ (ogólnej).

Dane kandydata:

1. Data i miejsce urodzenie _________________________________________________

2. PESEL _______________________________________________________________

3. Adres zamieszkania kandydata____________________________________________

Dzielnica Warszawy ____________________________________________________

Adres zameldowania kandydata ___________________________________________

4. Imiona i nazwisko rodziców ______________________________________________

(lub opiekunów)

5. Adres rodziców ________________________________________________________

(lub opiekunów)

6. Telefon ______________________________________________________________

7. Nazwa, adres i telefon gimnazjum rejonowego _______________________________

___________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68.

____________________________

(podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)

____________________________

(podpis rodziców lub opiekunów)

Informacje dodatkowe:

1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić)

Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/

2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl

Załącznik Nr 8

Zasady uzyskiwania punktów.

Ad. 2 a) siatkówka dziewcząt i chłopców, Ad. 2 b) koszykówka chłopców.

Kryteria do prób sprawności fizycznej Skok w dal z miejsca

Sprzęt i pomoce: materac, taśma miernicza;

Sposób wykonania: badana osoba staje w odległości około 100 cm przed materacem i odbijając się równocześnie dwiema stopami od podłoża z równoczesnym wymachem rąk skacze jak najdalej w przód. Próbę powtarza trzykrotnie.

Ocena: mierzy się najdalszy skok z dokładnością do 1cm.

Próba skoczności

Sprzęt i pomoce: 5 chorągiewek co 150 cm, 2 czasomierze, taśma miernicza.

Sposób wykonania: w prostokącie 500 x 300 cm, we wszystkich rogach i w środku na przecięciu się przekątnych ustawione są chorągiewki. Badana osoba startuje z pozycji wykrocznej (wysoki start) i omijając chorągiewki obiega je trzykrotnie po wyznaczonej trasie, nie dotykając chorągiewek żadną częścią ciała. Próbę wykonujemy dwukrotnie.

Ocena: wynik próby stanowi czas nieprzerwanych obiegów, mierzony z dokładnością do 0,1 sek. Zapisujemy lepszy wynik.

Próba zwrotności – bieg po kopercie

dziewczęta (czas w sek.) chłopcy (czas w sek.) pkt.

poniżej 25.50 s 25.51 – 26.50 s 26.51 – 27.50 s 27.51 – 29.00 s 29.01 – 31.00 s powyżej 31.01 s

poniżej 23.50 s 23.51 – 25.50 s 25.51 – 26.50 s 26.51 – 28.00 s 28.01 – 30.00 s powyżej 30.01 s

5 4 3 2 1 0

Rzut piłką lekarską

Sprzęt i pomoce: piłki lekarskie 3 kg, taśma miernicza;

Sposób wykonania: badana osoba staje przed linią w rozkroku i trzymając

oburącz piłkę nad głową wykonuje zamach i wyrzuca piłkę jak najdalej ( nie może przekroczyć linii ). Próbę powtarza trzy razy.

Sposób oceny: odległość mierzymy w zaokrągleniu do 10 cm.

Próba siły – rzut piłką lekarską

Sprzęt i pomoce: tablica pionowa ze skalą centymetrową.

Sposób wykonania: badana osoba staje twarzą do tablicy z podziałką centymetrową. Zaznacza wyprostowanymi w górę rękoma wysokość dosiężną. Następnie ustawia się bokiem do tablicy i z półprzysiadu, ze skłonem tułowia w przód, z energicznym odbiciem wykonuje wyskok w górę zaznaczając palcami jednej ręki najwyższy punkt wyskoku na tablicy. Próbę powtarzamy 2 razy.

Ocena: wynik próby stanowi różnica między wysokością wyskoku, a wysokością dosiężną mierzona w centymetrach. Zapisujemy lepszy wynik.

Próba skoczności – wyskok dosiężny

dziewczęta (cm) chłopcy (cm) pkt.

W próbach można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ad. 2 a) siatkówka dziewcząt i chłopców.

Ocena zaawansowania technicznego z siatkówki dziewcząt i chłopców.

Wykonanie próby:

Zawodnik odbija piłkę sposobem górnym i dolnym w kole o średnicy 4m. Liczy się ilość odbić. Próbę przerywamy w momencie wyjścia zawodnika za okręg lub upadku piłki na podłoże.

Zawodnik może wykonać próbę trzykrotnie.

Ocena próby:

Odbicia sposobem górnym w kole o średnicy 4 m:

- 10 odbić – 5 punktów, - 9 odbić – 4 punkty, - 8 odbić – 3 punkty, - 7 odbić – 2 punkty, - 6 odbić – 1 punkt, - poniżej 5 odbić – 0 punktów.

Odbicia sposobem dolnym w kole o średnicy 4 m:

- 10 odbić – 5 punktów, - 9 odbić – 4 punkty, - 8 odbić – 3 punkty, - 7 odbić – 2 punkty, - 6 odbić – 1 punkt, - poniżej 5 odbić – 0 punktów W próbach można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ad. 2 b) Ocena zaawansowania technicznego z koszykówki chłopców.

Slalom z kozłowaniem piłki.

Przygotowanie miejsca wykonania próby: na linii prostej odmierzamy trzy odcinki. Pierwszy w odległości 3,60 m od linii startu. Następne w odległości 1,80 m od siebie.

Na wyznaczonych miejscach ustawiamy po jednej piłce lekarskiej.

Wykonanie próby: zawodnik staje na starcie A przed pierwszą piłką lekarską, na sygnał startuje kozłując piłkę po prostej do punktu B, punkt C i D mija slalomem wracając do punktu B, skąd kozłuje po prostej do punktu A.

Zawodnik kozłuje ze zmianą ręki w zależności mijania piłek lekarskich.

Próbę wykonuje 3 razy na czas, liczy się najlepszy wynik.

Ocena próby;

Liczba punktów Czas

5 5,00 – 5,80

4 5,81 – 6,61

3 6,62 – 7,42

2 7,43 – 8,23

1 8,24 – 9,04

Rzuty do kasza.

Przygotowanie miejsca wykonania próby:

Zaznaczamy 5 punktów , z których zawodnik będzie wykonywał rzuty.

Punkty 1 i 5 są oznaczone na wysokości obręczy kosza, równolegle do linii końcowej w odległości 6 m od pionu obręczy kosza. Punkt 2 i 4 w promieniu 45 stopni od pionu obręczy w odległości 6 m od tego pionu. Punkt 3 wyznaczamy na linii rzutów osobistych.

Wykonanie próby: zawodnik przechodzi kolejno przez wszystkie punkty, oddaje z każdego z nich po 5 rzutów. Liczy się celne rzuty.

Ocena próby;

Liczba punktów Ilość rzutów

5 21 – 25

4 16 – 20

3 11 – 15

2 6 – 10

1 1 - 5

W próbach można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ad. 2 c) ocena sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt z tenisa stołowego.

Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków,

Wykonanie próby: Zawodnik staje w pozycji wykrocznej przed linią początkową oczekując na sygnał startu.

Po sygnale rozpoczyna bieg do oddalonej o 10 metrów linii. Za nią położone są dwa klocki.

Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków (wymiary klocka 5x5x5 cm) biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie klocek za linią, biegnie do linii końcowej i podnosi drugi klocek.

Ocena: gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć.

Zawodnik wykonuje próbę dwa razy. Z dwóch wykonanych prób uznajemy wynik lepszy.

Wynik podajemy w sekundach.

Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków

dziewczęta chłopcy pkt.

poniżej 12,6

Ad. 2 c ) Ocena zaawansowania technicznego z tenisa stołowego dziewcząt i chłopców.

Odbijanie piłeczki półwolejem forhend.

Ilość odbić punkty

0 0

1-3 2

4-6 4

7-9 6

10-12 8

13-15 10

Odbijanie piłeczki półwolejem bekhend

Ilość odbić punkty

0 0

1-3 2

4-6 4

7-9 6

10-12 8

13-15 10

Odbijanie piłeczki półwolejem raz forhend, raz bekhend.

Ilość odbić punkty

0 0

1-2 2

3-4 4

5-6 6

7-8 8

9-10 10

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 35

Załącznik nr 9

Warszawa, dnia _____________________

__________________________________

(imię/imiona i nazwisko kandydata)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy _______ (sportowej).

Dane kandydata:

1. Data i miejsce urodzenie _________________________________________________

2. PESEL _______________________________________________________________

3. Adres zamieszkania kandydata____________________________________________

Dzielnica Warszawy ____________________________________________________

Adres zameldowania kandydata ___________________________________________

4. Imiona i nazwisko rodziców ______________________________________________

(lub opiekunów)

5. Adres rodziców ________________________________________________________

(lub opiekunów)

6. Telefon ______________________________________________________________

7. Nazwa, adres i telefon gimnazjum rejonowego _______________________________

___________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68.

____________________________

(podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)

____________________________

(podpis rodziców lub opiekunów)

Informacje dodatkowe:

1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić)

Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/

2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl

4. Wzrost matki ____________________________

Wzrost ojca ____________________________

Załącznik nr 10

Zasady przeliczania punktów osiągnięć w konkursach.

Osiągnięcia naukowe Punkty osiągnięcia na poziomie

dzielnicy - udział 1 osiągnięcia na poziomie

dzielnicy –

miejsca I – III 3

osiągnięcia na poziomie

Warszawy - udział 5 osiągnięcia na poziomie

Warszawy –

miejsca I - III 8

osiągnięcia na poziomie

województwa – udział 10 osiągnięcia na poziomie

województwa –

miejsca I – III 15

osiągnięcia na poziomie

ogólnopolskim – udział 20 osiągnięcia na poziomie

ogólnopolskim –

miejsca I – III 25

Wszystkie osiągnięcia uczniów w konkursach powinny być potwierdzone przez Dyrekcję ukończonej szkoły.

Załącznik nr 11

Zasady przeliczania punktów osiągnięć sportowych w dyscyplinie kierunkowej.

Osiągnięcia sportowe Punkty osiągnięcia na poziomie

dzielnicy - udział 1 osiągnięcia na poziomie

dzielnicy –

miejsca I – III 3

osiągnięcia na poziomie

Warszawy - udział 5 osiągnięcia na poziomie

Warszawy –

miejsca I - III 8

osiągnięcia na poziomie

województwa – udział 10 osiągnięcia na poziomie

województwa –

miejsca I – III 15

osiągnięcia na poziomie

ogólnopolskim – udział 20 osiągnięcia na poziomie

ogólnopolskim –

miejsca I – III 25

Wszystkie osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych powinny być potwierdzone przez Dyrekcję ukończonej szkoły lub osobę upoważnioną z klubu sportowego.

Regulamin Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Nr 68 w Warszawie zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 lutego 2010 r.

W dokumencie REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie (Stron 23-37)