- Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych

W dokumencie STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA (Stron 134-138)

HARMONIJNY I DYNAMICZNY ROZWÓJ MIASTA SPEŁNIAJĄCY

Cel 3 - Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych

terytorialnie na wszystkich szczeblach zarządzania.

Kierunki interwencji, m.in.:

 wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych oraz ich zdolności do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju;

 poprawa organizacji świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym;

 wzmocnienie współpracy i

zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym;

 zwiększenie efektywności finansowania polityk ukierunkowanych terytorialnie;

turystycznej (zadania: 2.3.1.-2.3.2.) Cel operacyjny 2.4. Stymulacja tworzenia miejsc pracy w sektorze high-tech (zadanie:

2.4.1)

Cel operacyjny 2.5. Nowoczesny system kształcenia zawodowego (zadania: 2.5.1.-2.5.3.)

Cel strategiczny 3. Atrakcyjny wizerunek miasta

Cel operacyjny 3.3. Wzrost dostępności komunikacyjnej miasta (zadanie: 3.3.1.) Cel operacyjny 3.4. Dobre zarządzanie miastem (zadania: 3.4.1.-3.4.3.)

Cel operacyjny 3.5. Aktywne i efektywne działania marketingowe (zadania: 3.5.1.-3.5.5.)

Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz

włączeniu społecznemu i gospodarczemu Obszar: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce

Cel - Uproszczenie prawa zapewniające

Cel strategiczny 3. Atrakcyjny wizerunek miasta

Cel operacyjny 3.4. Dobre zarządzanie

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO

2030 roku)

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2021-2030 Cele szczegółowe, główne obszary

koncentracji działań i kierunki interwencji

Spójne cele strategiczne, cele operacyjne oraz przedsięwzięcia strategiczne lepsze warunki dla działalności

gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli.

Kierunki interwencji, m.in.:

 doskonalenie systemu stanowienia prawa;

miastem (zadania: 3.4.1.-3.4.4.)

Obszar: instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem Cele:

Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorców.

Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego.

Kierunki interwencji, m.in.:

 zwiększenie sprawności funkcjonowania instytucji państwa, w tym administracji;

 wzmocnienie strategicznej koordynacji i zarządzania politykami publicznymi;

 zwiększenie efektywności programowania rozwoju poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego i

społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie realnej partycypacji społecznej;

Cel strategiczny 3. Atrakcyjny wizerunek miasta

Cel operacyjny 3.4. Dobre zarządzanie miastem (zadania: 3.4.1.-3.4.4.)

Obszar: e-państwo

Cel - Cyfrowe państwo usługowe Kierunki interwencji, m.in.:

 budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe;

Cel strategiczny 1. Wysoki poziom warunków życia mieszkańców

Cel operacyjny 1.2. Dostęp do wysokiej jakości ochrony zdrowia i opieki społecznej (zadanie: 1.2.3. i 1.2.5.)

Cel strategiczny 2. Rozwinięta i innowacyjna gospodarka

Cel operacyjny 2.1. Probiznesowa lokalna polityka gospodarcza (zadanie: 2.1.2.) Cel operacyjny 2.2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna miasta (zadania: 2.2.3. i

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO

2030 roku)

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2021-2030 Cele szczegółowe, główne obszary

koncentracji działań i kierunki interwencji

Spójne cele strategiczne, cele operacyjne oraz przedsięwzięcia strategiczne Cel operacyjny 2.4. Stymulacja tworzenia miejsc pracy w sektorze high-tech (zadanie:

2.4.1.-2.4.2.)

Cel strategiczny 3. Atrakcyjny wizerunek miasta

Cel operacyjny 3.4. Dobre zarządzanie miastem (zadania: 3.4.1.-3.4.4.)

Obszar: finanse publiczne

Cel - Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne.

Kierunki interwencji, m.in.:

 przeprowadzenie reformy systemu budżetowego w taki sposób, aby nowy system wspierał osiąganie celów strategicznych i priorytetów rozwojowych w perspektywie wieloletniej;

Cel strategiczny 3. Atrakcyjny wizerunek miasta

Cel operacyjny 3.4. Dobre zarządzanie miastem (zadania: 3.4.1. i 3.4.5.)

Obszar: efektywność wykorzystania środków UE

Cel - Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe.

Kierunki interwencji, m.in.:

 zwiększenie orientacji środków

Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) na projekty przyczyniające się do realizacji celów Strategii oraz mających wpływ na innowacyjny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy;

 zwiększenie zakresu i efektywności interwencji funduszy w obszarze innowacyjności gospodarki;

 zwiększenie koordynacji funduszy UE z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i innymi środkami zewnętrznymi (np.

środki norweskie, EOG czy szwajcarskie) oraz zdolności

Cel strategiczny 2. Rozwinięta i innowacyjna gospodarka

Cel operacyjny 2.4. Stymulacja tworzenia miejsc pracy w sektorze high-tech (zadanie:

2.4.1.-2.4.3.)

Cel strategiczny 3. Atrakcyjny wizerunek miasta

Cel operacyjny 3.4. Dobre zarządzanie miastem (zadanie 3.4.5.)

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO

2030 roku)

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2021-2030 Cele szczegółowe, główne obszary

koncentracji działań i kierunki interwencji

Spójne cele strategiczne, cele operacyjne oraz przedsięwzięcia strategiczne instytucjonalnej do efektywnego

korzystania przez Polskę ze środków europejskich w ramach programów zarządzanych centralnie przez KE;

Biorąc pod uwagę zróżnicowany splot istniejących i potencjalnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych regionu dolnośląskiego w perspektywie roku 2030 Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 20 września 2018 roku przyjął Strategię rozwoju regionu wskazując na najbardziej korzystny scenariusz określony jako „Dynamiczna równomierność”, a ukierunkowany w stronę polityki wyrównawczej i modelu równomiernego rozwoju. Oznacza to dążenie do wieloaspektowej integracji regionu poprzez zmniejszanie wewnątrzregionalnych różnic w poziomie rozwoju i konkurencyjności za pomocą różnorodnych środków (w tym instrumentów samorządowego interwencjonizmu) oraz wyrównywanie ekonomicznych i społecznych warunków funkcjonowania i rozwoju lokalnych społeczności. Widoczne jest to wyraźnie w wizji Dolnego Śląska roku 2030 zawartej w następującej spójnej formule:

DOLNY ŚLĄSK 2030

 regionem równomiernego rozwoju – regionem bez istotnych społecznych i gospodarczych dysproporcji, regionem wewnętrznie spójnym, regionem wyrównanych rozwojowych szans,

 regionem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów i kuracjuszy; atrakcyjnym miejscem do życia, pracy, nauki i rekreacji,

 regionem nowoczesnym z kreatywną i innowacyjną regionalną społecznością oraz rozwiniętą sferą naukową i badawczo-rozwojową,

 regionem konkurencyjnym w scenerii krajowej i europejskiej z Wrocławiem jako silną metropolią oraz ośrodkami regionalnymi o znaczących przewagach konkurencyjnych.

Strategia Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030 jest w pełni zgodna z celami strategicznymi i operacyjnymi oraz z zakresem określonych w ich ramach zadań (przedsięwzięć) strategicznych ujętych w Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do

2030 roku (a także z zakresem celów i zadań strategicznych określonych w Strategii Sudety 2030), co prezentuje tabela 45.

Tabela 45. SPÓJNOŚĆ CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ STRATEGICZNYCH STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2021-2030 Z USTALENIAMI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

W dokumencie STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA (Stron 134-138)