Podstawowe zasady kształtowania przestrzeni hotspotów i cyrkulacja użytkowników

W dokumencie Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku (Stron 179-183)

W zależności od ukształtowania terenu i wykorzystania otoczenia możliwe są różne warianty zagospodarowania przestrzeni oraz ułożenia poszczególnych stref. Wśród podstawowych zasad kształ-towania przestrzeni hotspotów należy wymienić:

− zapewnienie właściwej jakości sygnału;

− uwzględnienie wzajemnej izolacji stref między sobą;

− odpowiednie ukierunkowanie tranzytu pieszych, eliminujące kolizje i zapewniające komfort korzystania z każdej ze stref.

Organizacja przemieszczania się użytkowników w poszcze-gólnych strefach jest łatwa, gdyż zazwyczaj szybko i sprawnie de-cydują oni o wyborze danego miejsca. Wyjątki stanowią strefy wejścia, wyjścia oraz tranzytu, zwłaszcza dla osób niekorzystających z hotspotu. Przez większość czasu użytkownicy poszczególnych stref pozostają w jednym miejscu, skupiając się na korzystaniu z urządzeń mobilnych.

Najistotniejszą zasadą jest utrzymanie prywatności, dlatego należy uniemożliwić dostęp do ekranów urządzeń osobom po-stronnym i przechodzącym oraz zapewnić internautom czystość widoku. W związku z tym ruch powinien być poprowadzony głównie poprzecznie względem siedzisk i jedynie okazjonalnie może przebiegać równolegle do ekranów oraz kierunku patrzenia (prowadzenia wzroku) mobilnych internautów. Umożliwi to wy-dajniejszą pracę i zmniejszy poczucie roztargnienia. Dodatkowo zapewnienie dalekiego, otwartego widoku pomoże zrelaksować zmęczony od monitorów wzrok.

Podsumowanie i wnioski

Pożądane obecnie podejście do kształtowania przestrzeni publicz-nych wymaga kreacji obszarów wielofunkcyjpublicz-nych i nowoczespublicz-nych, a więc m.in. dostosowanych do korzystania z innowacyjnych

technologii ICT. Jednocześnie powinny one odpowiadać ciągle zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom użytkowników, aby obszary te uznawane były powszechnie za atrakcyjne i spełnia-jące ich funkcje. Jednym z wymogów staje się więc zapewnienie dostępu do Internetu – najlepiej bezpłatnego – poprzez tworzenie hotspotów.

Przeprowadzone rozpoznanie, analiza i sformułowanie głów-nych zasad stanowiących podstawę do kształtowania tego rodzaju obiektów w przestrzeniach publicznych pozwalają stwierdzić, że hotspoty pełnią w tym zakresie wiele ważnych funkcji. Nie tylko sama ich obecność ma znaczący wpływ na atrakcyjność przestrze-ni publicznych. Rówprzestrze-nież ich właściwe kształtowaprzestrze-nie bezpośredprzestrze-nio przekłada się na poszerzenie oferty w zakresie korzystania z takich obszarów. Dobrze zorganizowany hotspot może stanowić zarów-no pełzarów-nowartościowe miejsce pracy, spotkań, jak i odpoczynku czy zabawy, poszerzając ofertę i funkcje przestrzeni publicznych, zgodnie z oczekiwaniami coraz większych grup użytkowników.

Hotspoty są współczesną odpowiedzią na postęp technologiczny, a także pragnienie bycia na bieżąco przez cały czas i bez jakichkol-wiek ograniczeń, są spełnieniem potrzeb wielu internautów w za-kresie zapewnienia stałego dostępu do informacji. Jako odpowiedź na ciąg le rosnące potrzeby przedstawicieli społeczeństwa infor-macyjnego stają się miejscami niezbędnymi dla funkcjonowania współcześnie niemal każdej przestrzeni publicznej. Dodatkowym walorem jest zwiększenie liczby potencjalnych użytkowników przestrzeni publicznych, w tym zwłaszcza terenów zieleni, poprzez zapewnienie w nich obecności hotspotów. Możliwość korzystania z hotspotu stanowi zachętę lub przynajmniej pretekst do wyjścia na zewnątrz z pomieszczeń, umożliwia wydłużenie czasu przeby-wania na świeżym powietrzu, co przekłada się bezpośrednio na poprawę zdrowia. Wszystko to decyduje o podwyższeniu stan-dardu przestrzeni publicznych poprzez zapewnienie ich użytkow-nikom dostępu do innowacyjnych technologii. Hotspoty mogą więc stanowić pozytywnie odbierane narzędzie kształtowania wizerunku miasta inteligentnego – smart city – i przyczynić się 180 | K. Kimic, M. Suchocka, G. Maksymiuk, N. Kołodyńska

Preferencje i oczekiwania użytkowników Internetu… | 181

do jego promocji jako całości, a przynajmniej jego wybranych miejsc czy obszarów.

Bibliografia

Dobbs, R.; Manyika, J.; Woetzel, J. (2015). No Ordinary Disruption. The four global forces breaking all the trends. New York: Public Affairs.

Forlano, L. (2008). Anytime? Anywhere?: Reframing Debates Around Mu-nicipal Wireless Networking. The Journal of Community Informatics, 1.

Gehl, J. (2009). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicz-nych, przeł. M.A. Urbańska. Kraków: Wydawnictwo RAM.

Golka, M. (2004). Wiara i rozczarowanie w cywilizacji konsumpcyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2.

Hampton, K.N.; Gupta, N. (2008). Community and Social Interaction in the Wireless City: Wi-Fi use in Public and Semi-Public Spaces. New Media

& Society, 6.

Hampton, K.N.; Livio, O.; Sessions Goulet L. (2010). The social life of wi-reless city: Wi-Fi use, social network, and the public realm. Journal of Communication, 4.

Hojnacki, L. (2006). Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły.

E-mentor, 1.

Kołodyńska, N. (2016). Wytyczne do organizacji i projektowania hotspotów na terenach zieleni. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr inż.

M. Suchockiej, Warszawa: Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW [mps].

Krzysztofek, K.; Szczepański, M. (2005). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Podręcznik socjologii rozwoju społecz-nego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii. Katowice:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Lubacz, J.; Galar, R. (1999). Infrastruktura informacyjna i okolice, [w:] J. Lu-bacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: In-stytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.

Lubański, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna, [w:] A. Szewczyk (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej. Warszawa:

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mysior, R. (2014). Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci – cz. I.

Remedium, 9.

Naisbitt, J. (1997). Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, przeł. P. Kwiatkowski. Poznań: Zysk i S-ka.

Polska Szerokopasmowa (2014). Region Azji–Pacyfiku bogaty w hotspoty.

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/region-azji-pacyfi-ku-bogaty-w-hotspoty.html (dostęp: 8.04.2016).

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, MCB University Press, 5.

Przybylski, A.K. i in. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 4.

Siuda, P. i in. (2013). Dzieci Sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne najmłod-szych. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.

Tinnilä, M. (2012). Impact of Future Trends on Banking Services. Journal of Internet Banking & Commerce, 2.

Urban sprawl in Europe. The ignored challenge. EEA Report (2006). Copen-hagen: EEA.

182 | K. Kimic, M. Suchocka, G. Maksymiuk, N. Kołodyńska

Dorota Flizikowska

Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań)

Wsparcie współrządzenia

W dokumencie Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku (Stron 179-183)