Temat niniejszej pracy nie byłby przeze mnie nigdy zrealizowany, gdyby nie in-spiracja i motywacja prof. dr. hab. Jana Rafi ńskiego, który najpierw zachęcił mnie do badań biologii rozrodu traszek, a następnie wspomógł we wstępnych badaniach tego niezwykłego sposobu rozrodu wśród ryb kostnoszkieletowych – czyli insemian-cji połączonej z jajorodnością u Mimagoniates barberi. Kontynuacja tych badań w szerszym zakresie stała się możliwa dzięki współpracy z profesorami J.R. Burn-sem z George Washington Uniwersity (Washington, DC, USA ) i S.H. Weitzmanem z Smithsonian Institution, National Museum of Natural History (Washington, DC, USA), którzy przesłali mi do badań cały materiał, jakim dysponowali, obdarzając mnie zaufaniem w realizacji tego przedsięwzięcia, za co niezwykle serdecznie im dziękuję. Profesorowi J.R. Burnsowi szczególnie dziękuje za dzielenie się ze mną najnowszymi, nieopublikowanymi wynikami badań dotyczących gatunków z kladu A oraz korekty anglojęzyczne.

Za wspieranie mnie we wszystkich przedsięwzięciach badań zwiąnych z rybami kąsaczowatymi przez lata współpracy oraz krytyczne uwagi w redagowaniu niniej-szego wydania dziękuję pani dr hab. Lucynie Witalińskiej. Panu prof. dr. hab. Jacko-wi M. Szymurze dziękuję za liczne stymulujące dyskusje i uwagi podczas pisania wstępu i dyskusji.

Serdecznie dziękuję dr. S. Hofmanowi i dr. A. Osikowskiemu za uwagi do maszy-nopisu. Dr Dagmarze Podkowie za pomoc w opracowaniu tablic i schematów oraz Władysławie Jankowskiej i Iwonie Kicie za wykonanie rysunków do rycin. Paniom:

Jadwidze Faber z pracowni SEM i Marii Kozłowskiej z pracowni TEM z Zakładu Cytologii i Histologii UJ za kompetentną i nadzwyczajną pomoc techniczną.

Wszystkim pracownikom Zakładu Anatomii Porównawczej dziekuję za okazy-wane wsparcie i pomoc podczas pisania pracy.

8. BIBLIOGRAFIA

Ahlberg P. (2009). Birth of the jawed vertebrates. Nature 457: 1094–1095.

Amoroso E.C. (1960). Viviparity in fi shes. Symp. Zool. Soc. London I: 153–181.

Andrade R.F., Bazzoli N., Rizzo E., Sato Y. (2001). Continuous gametogenesis in the Neotro-pical freshwater teleost, Brycon affi nis (Pisces: Characidae). Tissue Cell 33: 524–532.

Arratia G. (2000). Phylogenetic relationships of teleostei: past and present. Estudios Oceana-logicos 19: 19–51.

Atkins D.L., Fink W.L. (1985). Morphology and histochemistry of the caudal gland of Cory-nopoma riisei Gill (Teleostei, Characidae). J. Fish Biol. 14: 465–469.

Azevedo M.A., Malabarba L.R., Fialho C.B. (2000). Reproductive biology of the insemi-nating glandulocaudine Diapoma speculiferum Cope (Teleostei: Characidae). Copeia 2000: 983–989.

Baccetti B. (1979). The evolution of the acrosome complex. W: The Spermatozoon. Red. Faw-cett D.W., Bedford J.M. Urban and Schwarzenberg. Baltimore-Munich.

Baccetti B. (1985). The evolution of the sperm cell. W: Biology of Fertilization. Red. Metz C.B., Monroy A. Academic Press, NY.

Baccetti B. Burini A.G., Callaini A.G., Gilbertini G. Mazzini M. Zerunian Z. (1984). Fish ger-minal cells. I. Comparative spermatology of seven cyprinid species. Gamete Res. 10:

373–396.

Balon E.K. (1985). Early life histories of fi shes: New developmental, ecological and evolutio-nary perspectives. Developments in Environmental Biology of Fishes. Dr. W. Junk Pub-lishers, Dordrecht. NL.

Bieniarz K., Epler P. (1991). Rozród ryb. Akademia Rolnicza. Lettra. Kraków.

Billard R. (1970). La spermatogenèse de Poecilia reticulata, IV La spermiogenèse. Étude ultrastructurale. Annales de Biologie Animale 10: 493–510.

Billard R. (1987). Testis growth and spermatogenesis in teleost fi sh: the problem of the large interspecies variability in testis size. Proc.3rd Int. Symp. Reprod. Physiol. Fish.:

183–186.

Billard R., Cosson M.P. (1992). Some problems related to the assessment of sperm motility in freshwater fi shes. J. Exp. Zool. 261: 122–131.

Blackburn D.G., Evans H.E., Vitt L.J. (1985). The evolution of fetal nutritional adaptations Fortschr. Zool. 30: 437–439.

Blüm V. (1986). Vertebrate Reproduction. Springer-Verlag, Berlin.

Boisson C., Mattei X. (1966). Sur la spermatogenese du Python sebae (Gmelin) etudie au mic-roscope electronique. C.R. Soc. Biol. 159: 1192–1194.

Boroń A. (1992). Naturalne poliploidy u ryb. Przegl. Zool. 1–4: 67-76.

Breder C.M., Rosen D.E. (1966). Mode of Reproduction in Fishes: How Fishes Breed. T.F.H.

Publications, Jersey City, New Jersey.

Brembach M. (1976). Anatomische Beitrage zur Systematik lebengebärender Halbschnabler (Hemirhamphidae, Pisces). Ztschr. Zool. Syst. Evol. Forsch. 14: 169–177.

Burns J.R. (1991). Testis and gonopodium development in Anableps dowi (Pisces: Anablepi-dae) correlated with pituitary gonaotropic zone area. J. Morphol. 210: 45–53.

Burns J. R., Weitzman S.H. (1996). Novel gill-derived gland in the male swordtail characin, Corynopoma riisei (Teleostei: Characidae: Glandulocaudinae). Copeia 1996: 627–633.

Burns J.R., Weitzman S.H. (2005). Insemination in ostariophysan fi shes: 107–134. W: Vivipa-rous Fishes. Red. Grier H.J., Uribe M.C. New Life Publications, Homestead Florida.

Burns J.R., Weitzman S.H. (2006). Intromittent organ in the genus Monotocheirodon (Chara-ciformes: Characidae). Copeia (2006): 529–534.

Burns J.R., Weitzman S.H., Grier H.J., Menezes N.A. (1995). Internal fertilization, testis and sperm morphology in glandulocaudine fi shes (Teleostei: Characidae: Glandulocaudi-nae). J. Morphol. 224: 131–145.

Burns J.R.,Weitzman S.H., Malabarba L.R. (1997). Insemination in eight species of cheiro-dontine fi shes (Teleostei: Characidae: Cheirodontinae). Copeia 1997: 433–438.

Burns J.R., Weitzman S.H., Lange K.R., Malabarba L.R. (1998). Sperm ultrastructure in cha-racid fi shes (Teleostei: Ostariophysi): 235–244. W: Phylogeny and Classifi cation of Neotropical Fishes. Red. Malabarba, L.R., Reis R.E., Vari R.P., Lucena Z.M.S., Lucena C.A.S. Porto Alegre, Brazil: Edipucrs.

Burns J.R., Menezes A.D., Weitzman S.H., Malabarba L.R. (2002). Sperm and spermatozeu-gma ultrastructure in the inseminating catfi sh, Trachelyopterus lucenai (Ostariophysi:

Siluriformes: Auchenipteridae). Copeia 2002: 173–179.

Burns J.R., Quagio-Grassiotto I., Jamieson B.G.M. (2009). Ultrastructure of spermatozoa:

Ostariophysi. W: Jamieson B.G.M. (red.). The Reproductive Biology and Phylogeny in Fishes. Vol. I. Science Publishers, Enfi eld (NH).

Calcagnotto D., Schaefer S.A., DeSalle R. (2005). Relationship among characiform fi shes inferred from analysis of nuclear and mitochondrial gene sequences. Molec. Phylog.

Evol. 36: 135–153.

Castro R.M.C., Ribeiro A.C., Benine R.C., Melo A.L.A. (2003). Lopiobrycon weitzmani, a new genus and species of glandulocaudinae fi sh (Characiformes: Characidae) from the rio Grande drainage, upper rio Parana system, southeastern Brazil. Neotrop.

Ichthyol. 1: 11–19.

Clark A.W. (1967). Some aspects of spermiogenesis in lizards. Amer. J. Anat. 121: 369–400.

Cosson J., Dreanno C., Billard R., Suquet M., Cibert C. (1999). Regulation of axonemal wave parameters of fi sh spermatozoa by ionic factors: 161–186. W: The male gamete: from basic knowledge to clinical applications. Red. Gagnon C. Cache River Press, St. Louis.

Constantz G.D. (1984). Sperm competition in Poeciliid fi shes: 465–485. W: Sperm Compe-tition and the Evolution of Animal Mating Systems. Red. Smith R.L. Academic Orlan-do Press.

Darling J.D.S., Noble M.L., Shaw E. (1980). Reproductive strategies in surfperches. I. Mul-tiple insemination in natural populations in the shiner perch, Cymatogaster aggregata.

Evolution 34: 271–277.

Dawley R.M. (1989). An introduction to unisexsual vertebrates. Evolution and ecology of uni-sexual vertebrates. New York State Museum, Alabany. Bull. 466: 1–18.

Downing A.L., Burns J.R. (1995). Testis morphology and spermatozeugma formation in three genera of viviparous halfbeaks: Nomorhamphus, Dermogenys and Hemirhamphodon (Teleostei: Hemirhamphidae). J. Morphol. 225: 329–343.

Eigenmann C.H. (1914). Some results from studies from South American Fishes. Indiana Univ. Bull. 3 Indiana Univ. Studies 20: 19–43.

Eloffson H., Van Look K.J.W., Sundell K. Sundh H., Borg B. (2006). Stickleback sperm saved by salt in ovarian fl uid. J. Exp. Biol. 209: 4230–4237.

57 Fawcett D.W. (1970). A comparative view of sperm ultrastructure. Biol. Reprod. Suppl. 2:

90–127.

Fawcett D.W., Winston A.A., Phillips D.M. (1971). Morphogenetic factors infl uencing the shape of the sperm head. Dev. Biol. 26: 220–252.

Gardiner D.M. (1978). Fine structure of the spermatozoon of the viviparous teleost, Cymato-gaster aggregata. J. Fish Biol. 13: 435–438.

Ginzburg A.S. (1968). Fertilization in Fishes and the Problem of Polyspermy. Acad. Sci.

USSR, Moscow.

Greven H. (2005). Structural and Behavioral Traits associated with sperm transfer in Paeci-liinae: 146–163. W: Viviparous Fishes. Red. Grier H.J., Uribe M.C. New Life Publica-tions, Homestead Florida.

Grier H.J. (1973). Ultrastructure of the testis in the teleost Poecilia latipinna. Spermiogenesis with reference to the intercentriolar lamellated body. J. Ultrastruct. Res. 45: 82–92.

Grier H.J. (1975a). Aspects of germinal cysts and sperm development in Poecilia latipinna (Teleostei: Poeciliidae). J. Morphol. 146: 229–250.

Grier H.J. (1975b). Spermiogenesis in the teleost Gambusia affi nis with particular reference to the role played by microtubules. Cell Tiss. Res. 165: 89–102.

Grier H.J. (1981). Cellular organization of the testis and spermatogenesis in fi shes. Amer.

Zool. 21: 345–357.

Grier H.J. (1984). Testis struture and formation of spermatophores in the atherinomoprh teleost Horaichthys setnai. Copeia 1984: 833–839.

Grier H.J., Collette B.B. (1987). Unique spermatozeugmata in the testis of halfbeaks of the genus Zenarchopterus (Teleostei: Hemiramphidae). Copeia 1987: 300–311.

Grier H.J., Fitsimons J.M., Linton J.R. (1978). Structure and ultrastructure of the testis and sperm formation in goodeid teleosts. J. Morphol. 156: 419–438.

Grier H.J., Moody D.P., Cowell B.C. (1990). Internal fertilization and sperm morphology in the brook silverside Labidesthes sicculus (Cope). Copeia 1990: 221–226.

Gross M.R., Shine R. (1981). Parenta care and mode of fertilization in ectothermic vertebra-tes. Evolution 35: 775–795.

Hoar W.S. (1969). Reproduction: 1–72. W: Fish Physiology. Vol. III. Reproduction and Gro-wth, Bioluminescence, Pigments and Poisons. Red. Hoar W.S., Randall J.J. Academic Press, New York.

Hogan A. E., Nicholson J.C. (1987). Sperm motility of sooty grunter, Hephaestus fuliginosus (Macleay), and jungle perch, Kuhlia rupestris (Lacepede), in different salinities. Aust.

J. Mar. Freshw. Res. 38: 523–528.

Hogart P.J. (1976). Viviparity. Studies in Biology. 75. Arnold. London.

Ito S., Karnovsky M. J. (1968). Formaldehyde glutaraldehyde fi xatives containing trinitro compounds. J. Cell Biol. 36: 168.

Jamieson B.G.M. (1991). Fish Evolution and Systematics: Evidence from Spermatozoa.

Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Jamieson B.G.M. (2009). Ultrastructure of Spermatozoa: Acanthopterygii Continued: Perco-morpha: 503–684. W: The Reproductive Biology and Phylogeny in Fishes. Vol. I. Red.

Jamieson B.G.M. Science Publishers, Enfi eld (NH).

Janvier P. (2002). Early Vertebrate.Clarendon Press, Oxford.

Jasiński A. (1966). Żyworodność u ryb kostnoszkieletowych. Przegl. Zool. 3: 272–285.

Javonillo R., Burns J.R., Weitzman S.H. (2007). Reproductive morphology of Brittanichthys axelrodi (Teleostei: Characidae), a miniature inseminating fi sh from South America.

J. Morphol. 268: 23–32.

Javonillo R., Burns J. R.,Weitzman S.H. (2009). Sperm modifi cations related to insemina-tion, with examples from the Ostariophysi: 723–763. W: The Reproductive Biology and Phylogeny in Fishes. Vol. I. Red. Jamieson B.G.M. Science Publishers, Enfi eld (NH).

Kiernan J. A. (1990). Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice. Perga-mon Press, NY.

Koya Y., Takano K., Takahashi H. (1993). Ultrastructural observation on sperm penetraction in the egg of elkhorn sculpin, Alcichthys alcicornis showing internal gametic associa-tion. Zool. Sci. (Tokyo) 10: 93–101.

Koya Y., Munehara H., Takano K. (2002). Sperm storage and motility in the ovary of the mari-ne sculpin Alcichthys alcicornis (Teleostei: Scorpaeniformes), with internal gametic as-sociation. J. Exp. Zool. 292: 145–155.

Kutaygil N. (1959). Insemination, sexual differentiation and secondary sex characters in Stevardia albipinnis Gill. Hidriobiol. Univ. Istanbul Fen Fak. Mecumuasi Ser. B 24:

93–128.

Lahnsteiner F., Patzner R. A. (1998). Sperm motility of the marine teleost Boops boops, Diplo-dus sargus, Mullus barbatus and Trachurus mediterraneus. J. Fish Biol. 52: 726–742.

Lahnsteiner F., Patzner R.A. (1999). Characterization of spermatozoa and eggs of the rabbi-tfi sh. J. Fish Biol. 55: 820–835.

Lahnsteiner F., Patzner R.A. (2007). Sperm morphology and ultrastructure in fi sh. W: Fish Spermatology. Red. Alavi S.M.H., Cosson J., Coward K., Rafi ee G. Alfa Science Int.

Ltd, Oxford.

Lahnsteiner F., Berger B., Weismann T., Patzner R. A. (1996). Changes in morphology, physiology, metabolism, and fertilization capacity of rainbow trout semen following cryopreservation. Progr. Fish Cult. 58: 149–159.

Leung L. (1988). Ultrastructure of the spermatozoon of Lepidogalaxias salamandroides and its phylogenetic signifi cance. Gamete Res. 19: 41–49.

Long J.A., Trinajstic K., Young G.C., Senden T. (2008). Live birth in the Devonian period.

Nature 453: 650–652.

Long J.A., Trinajstic K., Johanson Z. (2009). Devonian arthrodire embryos and the origin of the internal fetrilization in vertebrates. Nature 457: 1124–1127.

Malabarba L.R., Weitzman S. H. (2000). New genus and species of inseminating fi sh (Tele-ostei: Cheirodontinae: Compsurini) from South America with uniquely derived caudal fi n dermal papillae. Proc. Biol. Soc. Wash. 113: 269–283.

Mattei X. (1970). Spermiogenèse comparée des poisons. W: Comparative Spermatology:

57–69. Red. Baccetti B. Academic Press, NY.

McIntosh J.R., Porter K.R. (1967). Microtubules in the spermatids of the domestic towl.

J. Cell Biol. 35: 153–173.

Meisner A.D. (2005). Male modifi cations associated with insemination in teleosts: 165–190.

W: Viviparous Fishes. Red. Grier H.J., Uribe M.C. New Life Publications, Homestead Florida.

Meisner A.D., Burns R.J., Weitzman S.H. Malabarba L.R. (2000). Morphology and histology of the male reproductive system in two species of internally inseminating South Ame-rica catfi shes, Trachelyopterus lucenai and T. galeatus (Teleostei: Auchenipteridae).

J. Morphol. 246: 131–141.

Menezes N.A., Weitzman S.H. (1998). Two new species of Mimagoniates (Teleostei: Characi-dae: Glandulocaudinae), their phylogeny and biogeogrphy and key to the glandulocau-din fi shes of Brazil and Paraguay. Proc. Biol. Soc. Wash. 103: 380–426.

Mirande J.M. (2009). Weighted parsimony phylogeny of the family Characidae (Teleostei:

Characiformes). Cladistics 25: 1–40.

Molony B.W., Sheaves M.J. (2001). Challenges of external insemination in a tropical sparid fi sh, Acanthopagrus berda. Env. Biol. Fishes 61: 65–71.

Moore H., Dvorakowva K., Jenkins N., Breed W. (2002). Exeptional sperm cooperation in the wood mouse. Nature 418: 174–177.

Moreira J.R., Clarke J.R., MacDonald D.W. (1997). The testis of capybaras (Hydrochoerus hudrochaeri). J. Mamm. 78: 1096–1100.

59 Munehara H., Takano K., Koya Y. (1989). Internal gametic association and external

fertiliza-tion in the elkhorn sculpin, Alcichthys alcicornis. Copeia 1989: 673–678.

Munehara H., Okamato H., Shimazaki K. (1990). Paternity estimated by isozyme variation in the marine sculpin Alcichthys alcicornis (Pisces: Cottidae) exhibiting copulation and paternal care. J. Ethol. 8: 21–24.

Munehara H., Takano K., Koya Y. (1991). The little dragon sculpin, Blepsias cirrhosus, another case of internal gametic association and external fertilization. Japan J. Ichthy-ol. 37: 391–393.

Neff B.D., Peng F., Gros M. (2002). Sperm investment and alternative mating tactics in bluegill sunfi sh (Lepomis macrochirus). Behav. Ecol. 14: 634–641.

Nelson J.S. (1994). Fishes of the World. 4th Edit. John Wiley and Sons. NY.

Nelson K. (1964). Behavior and morphology in the glandulocaudine fi shes (Ostariophysi, Characidae). Univ. Califoria Publ. Zool. 75: 59–152.

Nielsen J.G. (1984). Two new, abyssal barathronus sp. from the North Atlantic (Pisces: Aphy-onidae). Copeia 1984: 579–584.

Oliveira L.C. de, Burns J.R., Malabarba L.R. Weitzman S.H. (2008). Sperm ultrastrucure in the inseminating Macropsobrycon uruguyanae (Teleostei: Characidae: Cheirodontinae) J. Morphol. 269: 691–697.

Parenti L.R. (1981). A phylogenetic and biogeographic analysis of cyprinodontiform fi shes (Teleostei: Atherinomorpha). Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 168: 335–557.

Parenti L.R. (1989). A phylogenetic revision of the phallostethid fi shes (Atherinomorpha, Phallostethidae). Proc. Calif. Acad. Sci. 46: 243–277.

Parenti L.R., Grier H.J. (2004). Evolution and Phylogeny of Gonad Morphology in Bony Fishes. Integr. Com. Biol. 44: 333–348.

Parker G.A. (1970). Sperm competition and its evolutionary consequences in the insects. Biol.

Rev. 45: 525–567.

Pecio A. (1994). Taksonomiczne i adaptacyjne aspekty ultrastrukturalnego zróżnicowania plemników ryb kostnopromienistych Actinopterygii i współczesnych bezżuchwowców, Agnatha. Przegl. Zool. 3–4: 239–252.

Pecio A. (1996). Adaptacje do zapłodnienia wewnętrznego w strukturze gonady męskiej i ultrastrukturze plemnika Mimagoniates barberi Regan 1907 (Teleostei: Characidae:

Glandulocaudinae). Praca doktorska. UJ, Kraków.

Pecio A. (2001). Ewolucja żyworodności wśród ryb (Pisces). Przegl. Zool. 1–2: 29–47.

Pecio A. (2003). Spermiogenesis and fi ne structure of the spermatozoon in a headstander, Chilodus punctatus (Teleostei, Characiformes, Anostomidae). Folia biol. (Kraków) 51:

55–62.

Pecio A., Rafi ński J. (1994). Structure of the testis, spermatozoa and spermatozeugmata of Mimagoniates barberi Regan, 1907 (Teleostei: Characidae), an internally fertilizing, oviparous fi sh. Acta Zool. (Stockholm) 75: 179–185.

Pecio A., Rafi ński J. (1999). Spermiogenesis in Mimagoniates barberi (Teleostei: Ostariophy-si: Characidae), an oviparous, internally fertilizing fi sh. Acta Zool. (Stockholm) 80:

35–45.

Pecio A., Rafi ński J. (2001). Spermatozeugmata formation in Mimagoniates barberi (Tele-ostei: Characidae). J. Morphol. 248: 270.

Pecio A., Lahnsteiner F., Rafi ński J. (2001). Ultrastructure of the epithelial cells in the asper-matogenic part of the testis in Mimagoniates barberi (Teleostei: Characidae: Glan-dulocaudinae) and the role of their secretions in spermatozeugmata formation. Ann.

Anat.183: 427–435.

Pecio A., Burns J.R.,Weitzman S.H. (2005). Sperm and spermatozeugma ultrastructure in the inseminating species Tyttocharax cochui, T. tambopatensis and Scopaeocharax rhino-dus (Pisces:Teleostei: Characidae: Glandulocaudinae: Xenurobryconini). J. Morphol.

263: 216–226.

Pecio A., Burns J.R., Weitzman S.H. (2007). Comparison of spermiogenesis in the external-ly fertilizing Hemigrammus erythrozonus, Durbin 1909 and the inseminating Coryno-poma riisei, Gill 1858 (Teleostei: Characiformes: Characidae). Neotropical Ichthyol.

4: 457– 470.

Pecio A., Burns J.R., Grier H.J. Testis structure, spermiogenesis and spermatozoon ultrastru-cture in a four-eyed fi sh, Anableps anableps L. 1758 (Teleostei: Atherinomorpha: Cy-prinodontiformes: Anablepidae). W: Viviparous Fishes II Book. Red. Grier H.J., Uribe M.C. New Life Publications, Homestead (w druku).

Petersen C.W., Warner R.R. (1998). Sperm competition in Fishes: 43–458. W: Sperm Compe-tition and Sexual Selection. Red. Birkhead T.R., Moller A.P. Academic Press.

Pough F.H., Janis C.M., Heiser J.B. (2007). Vertebrate Life. 7th ed. Pearson Education Ltd.

London.

Purcell E. (1977). Life at low Reynolds number. Amer. J. Physisc. 45: 3–10.

Purnell M.A. (2001). Scenarios, selection and the ecology of early vertebrates. W: Major Events in Early Vertebrate Evolution. Paleontology, phylogeny, genetics and develop-ment. Red. Ahlberg P.E. Taylor and Francis Inc., NY.

Pusey B.J., Stewart T. (1989). Internal fertilization in Lepidogalaxias salamandroides Mees (Pisces: Lepidogalaxidae). Zool. J. Linn. Soc. 97: 69–79.

Quintero-Hunter I., Grier H., Muscato M. (1991). Enhancement of histological detail using metanil yellow as counterstain in periodic acid Schiff’s hematoxylin staining of glycol methacrylate tissue sections. Biotech. Histochem. 66: 169–172.

Regan C.T. (1907). Description oft he two new characinid fi shes from South America. Ann.

Mag. Nat. Hist. 20: 402–403.

Reznick D.N., Mateos M., Springer M.S. (2002). Independent origins and rapid evolution of the placenta in the fi sh genus Poeciliopsis. Science 298: 1018–1020.

Romagosa E., Narahara M.Y., Borella M.I., Parreira S.F., Fenerich-Verani N. (1999). Ultra-structure of the germ cells in the testis of matrinxã, Brycon cephalus (Teleostei, Chara-cidae). Tissue Cell 31: 540–544.

Sakakura Y., Soyano K., Noakes D.L.G., Hagiwara A. (2006). Gonadal morphology in the self-fertilizing killifi sh, Kryptolebias marmoratus. Ichthyol. Res. 83: 427–430.

Sadovy de Mitcheson Y., Liu M. (2008). Functional hermafroditism in teleosts. Fish and Fisheries 9: 1– 43.

Saperas N., Ribes E., Buesa C., Garcia-Hegart F., Chiva M. (1993). Differences in hroma-tin condensation during spermiogenesis in two species of fi sh with dishroma-tinct protamines.

J. Exp. Zool. 265: 185–194.

Stockley P., Gage M.J.G. Parker G.A., Moller A.P. (1997). Sperm competition in fi shes: the evolution of the testis size and ejaculate characteristics. Amer. Nat. 149: 933–954.

Turner B.J., Davis W.P., Taylor D.S. (1992). Abundant males in population of selfi ng hermap-frodite fi sh, Rivulus marmoratus, from some Belize cays. J. Fish Biol. 40: 307–310.

Turcotte M.M., Pires M.N., Vrijenhoek R.C., Reznick D.N. (2008). Pre- and post-fertilization materanl provisioning in livebearing fi sh species and their hybrids (Poeciliidae: Poeci-liopsis). Func. Ecol. 22: 1118–1124.

Uribe M.C., De la Rosa-rus G. Garcia-Alarcon A. (2005). The ovary of viviparous teleosts.

Differences between the ovaries of Goodea atripinnis and Ilyodon whitei (Goodeidae):

217–235. W: Viviparous Fishes. Red. Grier H.J., Uribe M.C. New Life Publications, Homestead Florida.

Veríssimo-Silveira R., Gusmão-Pompiani P., Vicentini C. A., Quagio-Grassiotto I. (2006).

Spermiogenesis and spermatozoa ultrastructure in Salminus and Brycon, two primitive genera in Characidae (Teleostei: Ostariophysi: Characiformes). Acta Zool. (Stockholm) 87: 305–313.

61 Vladić T., Järvi T. (1997). Sperm motility and fertilization time span in Atlantic salmon and

brown trout- the effect of water temperature. J. Fish. Biol. 50: 1088–1093.

Vladić T., Afzelius B., Bronnikov G.E. (2002). Sperm quality as refl ected through morpholo-gy in salmon alternative life histories. Biol. Reprod. 66: 98–105.

Von Ihering R. 1937. Oviductal fertilization in the South American catfi sh, Trachycorystes.

Copeia: 201–205.

Weitzman S.H., Fink S.V. (1985). Xenurobryconin phylogeny and putative pheromone pumps in glandulocaudine fi shes (Teleostei: Characidae). Smithsonian Contributions to Zoolo-gy 42:1–121.

Weitzmann S.H., Vari R.P. (1988). Miniaturization in South American freshwater fi shes;

an overview and discussion. Proc. Biol. Soc. Wash.101: 444–465

Weitzman S.H., Menezes N.A. (1998). Relationships of the tribes and genera of the Glandu-locaudinae (Ostariophysi: Characiformes: Characidae) with a description of a new ge-nus Chrysobrycon: 159–180. W: Phylogeny and Classifi cation of Neotropical Fishes.

Red. Malabarba L.R., Reis R.E., Vari R.P., Lucena Z.M.S. Lucena C.A.S. Porto Alegre, Edipucrs, Brazil.

Weitzman S.H., Menezes N.A., Evers H.G., Burns. J.R. (2005). Putative relationships among inseminating and externally fertilizing characids, with a description of a new genus and species of Brazilian inseminating fi sh bearing an anal-fi n gland in males (Characifor-mes: Characidae). Neotrop. Ichthyol. 3: 329–360.

Wourms J.P. (1981). Viviparity: the maternal-fetal relationship in fi shes. Amer. Zool. 21: 473–

515.

Wourms J.P., Lombardi J. (1992). Refl ections on the evolution of piscine viviparity. Amer.

Zool. 32: 276–293.

Wourms J.P., Grove B.D., Lombardi J. (1988). The maternal-embryonic relationship in viviparous fi shes: 1–134. W: Fish Physiology. Vol. XIB. Red. Hoar W.S., Randall D.J.

Academic Press, San Diego.

Załachowski W. (1997). Ryby. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

W dokumencie Monografi a ta jest rozprawą habilitacyjną powstałą na podstawie wymienionych poniżej publikacji oraz danych nieopublikowanych (Stron 53-63)