POLITYKA SPOŁECZNA

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 61-65)

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOĄCI ZWIERZĄT W 2021 ROKU

L. p. Lata Demontaż, transport i unieszkodliwienie

V. POLITYKA SPOŁECZNA

13. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Program współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. uchwalony został przez Radę Gminy Rogowo w dniu 30 listopada 2020 r. uchwałą Nr XXIII/161/2020.

W Programie założono jako główny celem współpracy w 2021 r. kształtowanie partnerstwa pomiędzy Gminą, a działającymi na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców, organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację zadań służących osobom niepełnosprawnym oraz podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenie konkursu ofert nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2021 r. zarządzeniem Nr 0050.67.2021 Wójta Gminy Rogowo. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym w dniu 5 października 2021 r. zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Wójt Gminy Rogowo unieważnił w/w konkurs.

V. POLITYKA SPOŁECZNA

Realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w Gminie Rogowo zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Główne źródło finansowania działań GOPS stanowią środki własne gminy i dotacje z budżetu państwa, w tym na realizację zadań zleconych gminie oraz zadania własne.

62

Poniższa tabela prezentuje kwoty wydatków Ośrodka w 2021 roku z podziałem na poszczególne źródła finansowania

Źródło finansowania Kwota w złotych

Budżet gminy 1 694 222,38

Dotacja z budżetu państwa, w tym: 11 772 247,35

- na zadania własne 554 607,27

- na zadania zlecone 11 217 640,08

Pozostałe: EFS, Fundusz Pracy 17 927,82

Razem 13 484 397,55

źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania RB-28s

Zadaniem pomocy społecznej jest nie tyle rozdawanie środków finansowych, co znalezienie takiego rozwiązania, które pomoże osobom potrzebującym nauczyć się samodzielności w radzeniu sobie z wychodzeniem z trudnej sytuacji życiowej. Wnikliwa analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej to podstawa do zastosowania właściwej formy pomocy.

W roku 2021 roku z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej z świadczeń pieniężnych skorzystały 132 osoby (122 rodziny) i 177 osób (103 rodziny) z świadczeń niepieniężnych.

Praca socjalna - podstawowe zadanie pracowników socjalnych będąca sztuką mądrego pomagania, dostarczania usług, które wspierają, ale nie uzależniają od sytemu pomocy społecznej świadczona była w 246 rodzinach.

Rok 2021 był kolejnym rokiem walki z koronawirusem SARS-COV-2. Pracownicy Ośrodka kontaktowali się telefoniczne z 1183 przedstawicielami rodzin przebywających w izolacji bądź w kwarantannie służąc im wsparciem i otuchą oraz proponując pomoc.

Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych decyzją przyznano zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 475 rodzin, natomiast z pomocy w formie świadczenia alimentacyjnego skorzystało 38 rodzin. GOPS prowadził także postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W ewidencji Ośrodka figuruje 107 dłużników alimentacyjnych przy czym na terenie Gminy Rogowo zamieszkuje 60.

Z pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego skorzystały 52 rodziny i 18 rodzin z pomocy w formie dodatku energetycznego.

Stypendia socjalne przyznano 53 rodzinom dla 106 dzieci.

W 2021 roku wypłacono 15126 świadczeń wychowawczych, czyli popularnego 500+ dla 824 rodzin.

Wszystkie realizowane zadania i projekty Ośrodka wpisywały się w przyjętą Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rogowo na lata 2017-2022 uchwaloną uchwałą Nr XXIV/146/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogowo na lata 2017 – 2022.

Ponadto były zgodne z założeniami zawartymi w dokumentach strategicznych takich jak:

63

• Program Wspierania Rodziny dla Gminy Rogowo na lata 2021-2023 uchwalony uchwałą Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r.,

• Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 uchwalony uchwałą Nr XX/129/2017 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 marca Nr IV/20/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 grudnia 2018 r.,

• Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2021 rok uchwalony uchwałą Nr XXIV/170/2020 2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r.

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rogowo na lata 2021-2023 jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny i jej prawidłowemu funkcjonowaniu. Dla osiągnięcia zamierzonego celu w 2021 roku rodziny dysfunkcyjne były objęte opieką asystenta rodziny i stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, policję, kuratorów sądowych, służbę zdrowia. Efektem podejmowanych działań stała się zgodnie z założeniami Programu ścisła współpraca pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz dobra rodzin. W ubiegłym roku uruchomiono w Rogowie Punkt Porad Prawnych i Punkt Porad Psychologicznych. Porady prawne i psychologiczne stanowią kolejną bardzo ważną formę bezpłatnej pomocy skierowanej do wszystkich mieszkańców gminy. Zawarto umowę na świadczenie usług z Kancelarią Adwokacką oraz psychologiem.

Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie stanowi główny cel działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022. W wyniku realizowanych zadań w 2021 roku mieszkańcy Gminy Rogowo, w szczególności mieli możliwość, bezpłatnego korzystania z pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz telefonu zaufania dla ofiar przemocy „Niebieska Linia”. Działający Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy podejmował działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”, których założono w Gminie Rogowo 23. W Szkołach Podstawowych w Rogowie i w Gościeszynie od października do grudnia prowadzona była szeroko zakrojona akcja pn. „Stop przemocy”. Specjaliści prowadzili warsztaty o tematyce związanej z przemocą, cyberprzemocą, przemocą rówieśniczą oraz uzależnieniami, zwłaszcza od nowych technologii (hejt internetowy, umieszczanie filmików i komentarzy w sieci) dla uczniów klas IV-VIII. Na szczególną uwagę zasługuje fakt przekazania do użytku pomieszczenia przy ul. Kolejowej 19 w Rogowie na potrzeby służb świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom Misją Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w Gminie Rogowo na lata 2021-2030 jest poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów.

W celu osiągnięcia zamierzeń programowych w ubiegłym roku Gmina, między innymi:

• przystąpiła do rządowego Projektu pn. „Opieka 75+” i pozyskała dodatkowe środki finansowe, dzięki którym zwiększono liczbę godzin usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Z usług świadczonych w miejscu zamieszkania skorzystało 26 osób,

64

w tym 8 w ramach projektu „Opieka 75+”, w wieku poprodukcyjnym wymagających pomocy osób drugich,

• kontynuowała realizację Programu „Rogowska Karta Seniora”, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rogowo Nr XXI/188/2020 z dnia 29 września 2020 roku.

Do Programu przystąpiło 34 Partnerów, natomiast Kart wydano łącznie 849, w tym w 2021 roku 292 sztuki,

• włączyła się w realizację projektu pn. „ W trosce o godność starości” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program polega na świadczeniu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu powiatu żnińskiego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wsparciem objętych było 4 mieszkańców Gminy,

• realizowała projekt pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. W ramach Projektu 25 mieszkańców Gminy Rogowo zostało wyposażonych w urządzenia do teleopieki w postaci

„bransoletki życia” wyposażonej w przycisk SOS i w funkcje: pomiar tętna, czujnik upadku, lokalizacja gps. Urządzenie jest połączone z Telecentrum, w którym 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu czuwają ratownicy medyczni reagujący na wszelkie bieżące zdarzenia.

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021 jest profilaktyka, ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań terapeutycznych i profilaktycznych. W 2021 roku w ramach Systemu Przeciwdziałania Narkomanii, wpierano w szczególności inicjatywy w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii, co przyczyniło się do osiągnięcia oczekiwanych efektów Programu, a więc zwiększyło między innymi skuteczność działań zmierzających do ograniczenia uzależnień.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest corocznie. W 2021 roku celem Programu było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy oraz zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących.

Efektem realizowanych zadań było, w szczególności:

• zwiększenie dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i terapeutycznej,

• umożliwienie dzieciom z rodzin podwyższonego ryzyka uczęszczania na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach w Grochowiskach Szlacheckich i Złotnikach,

• wsparcie finansowe działań profilaktycznych, w szczególności pozalekcyjnych zajęć sportowych.

65

W dokumencie RAPORT O STANIE GMINY ROGOWO (Stron 61-65)