POLITYKI SPOŁECZNEJ Władysław Kosiniak-Kamysz

W dokumencie Wystąpienia Generalne Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 (Stron 68-89)

DAE-Iy-6401- 33 -JM/14

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

O

L.

7

?L.-W związku z Pana pismem z 4 kwietnia br. w sprawie III protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka pozwalam sobie podziękować za zainteresowanie sprawą związania się nim przez Polskę.

Decyzja w sprawie ratyfikacji protokołu fakultatywnego przez Polskę podjęta zostanie na podstawie wyników szczegółowej analizy skutków społecznych i finansowych związania się nim. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założeniami, analiza ta obejmować będzie głównie stan wykonywania przez Polskę Konwencji o prawach dziecka i innych umów międzynarodowych dotyczących, między innymi, praw dziecka, jak też dorobek międzynarodowych organów kontrolnych (w ramach ONZ i Rady Europy) w tej dziedzinie. Ze względu na możliwe polityczne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje udziału w procedurze skargowej niezbędne jest precyzyjne ustalenie wszystkich skutków związania się protokołem skargowym.

Pragnę zapewnić, że prace będą toczyć się bez zbędnej zwłoki, a zaangażowane wniezostaną wszystkie właściwe instytucje, w tym Rzecznik Praw Dziecka.

L .L y

Agnieszka Odorowicz

Dyrektor General Director

is—OfA -„/2O1i

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 roku

Szanowny Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

J

Bardzo dziękuję za list z dnia 4 kwietnia 2013 roku. Z dużą satysfakcją przyjęłam deklarację Pana Rzecznika o gotowości do współpracy w zakresie prac nad projektem regulacji kategorii wiekowych dla filmów w dystrybucji kinowej. W mojej ocenie obecna sytuacja na polskim rynku kinowym, gdzie o kategorii wiekowej filmu w praktyce decydują dystrybutorzy i właściciele kin, jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu społecznego, w tym prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci.

Chciałabym zaproponować powołanie zespołu roboczego, reprezentującego trzy urzędy: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Obecność przedstawicieli UOKiK jest niezbędna, gdyż w mojej ocenie stosowne zmiany legislacyjne mogłyby zostać wprowadzone albo w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, albo w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Taki zespół mógłby rozpocząć dyskusję oraz prace nad projektem konkretnych rozwiązań opartych na najlepszych wzorcach europejskich, zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej oraz, przede wszystkim, ich umiejscowienia w obowiązującym w Polsce systemie prawnym.

Ze swojej strony deklaruję gotowość do spotkania z Panem Rzecznikiem w celu omówienia zasad przyszłej współpracy oraz wymiany doświadczeń dotyczących tej problematyki.

Z wyrazami szacunku,

Agni szka Odorowicz

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ POLISH FILM INSTITUTE ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, PL-OO-071 Warszawa T. [÷ie1 022 42 10 518 F. [+is] 022 42 10 241 E-mail: agnieszka.odorowicz@pisf.pl www.pisf.pI

ISO 900 12008

JAKOŚCIĄ NR 0198 100 00174

Warszawa, kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500!9/20 14!JZ (w odp. na”eży podać nr sprawy)

Pani

Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dotyczy pisma znak:

DSR-Iy-053-82-1-TW/14

od rodziców samotnie wychowujących dzieci otrzymuję prośby o zbadanie prawidłowości rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniach administracyjnych, których przedmiot stanowi ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, przywoływanej dalej jako „zapomoga”. Podstawę normatywną orzekania o prawie do zapomogi stanowi m.in. art. 1 5b ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. z 2013 r.: Dz.U.

poz. 1456), przywoływanej dalej jako „u.ś.r.”, określający przesłanki, których spełnienie warunkuje przyznanie świadczenia wnioskodawcy.

Autorzy kierowanych do mnie listów rodzice samotnie wychowujący dzieci skarżą się, że realizatorzy świadczeń rodzinnych (verba legis: „organy właściwe”, tj. organy administracji orzekające o prawie do świadczeń rodzinnych) uznają za członka rodziny także tego rodzica, który nie uczestniczy w wychowaniu dziecka. Konsekwencją tego zapatrywania jest zaliczanie do dochodów rodziny również dochodów osiąganych przez rodzica niewychowującego swoj ego dziecka, co może skutkować zwiększenie przypadającego na osobę dochodu rodziny, przekroczenie przypadaj ącej na członka rodziny kwoty dochodu stanowiącej ustawowe kryterium przyznania zapomogi, a w rezultacie odmowę jej przyznania. Skutkiem odmowy przedstawienia przez wnioskodawcę zaświadczenia lub oświadczenia rodzica niewychowującego swojego dziecka o osiągniętym dochodzie i składkach odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne jest zgodnie z art. 24a ust. 2 u.ś.r.pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Badając akta postępowań administracyjnych, wszczętych na wniosek osób ubiegających się o przyznanie zapomogi, zauważyłem, że wnioskodawcy dołączają do akt kopię zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnienia z 6 lutego 2013 r. na temat warunków prawnych otrzymania zapomogi” (wyjaśnienia zostały zamieszczone w związku z artykułem prasowym Pani Michaliny Topolewskiej pt. „Dochód rodziców potrzebny do becikowego”, Gazeta Prawna, 5 lutego 2013 r.). Konkluzja wyjaśnień brzmi: W sytuacji, kiedy o jednorazrnyq zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, o której stanowi art. ]5b ustawy o świadczeniach rodzinnych, występuje osoba, która jest osobą samotnie wychowującą dziecko (bez względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcostwa dziecka) nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego”) lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka. Dostrzegłem również, że do analizowanych akt postępowań administracyjnych dołączana jest przez różnych wnioskodawców kopia pisma z 23 stycznia 2014 r., znak: DSR-Iy-053-82-l-TW/14, skierowanego przez Panią Minister do Pana Jacka Kozłowskiego, Wojewody Mazowieckiego. Okolicznością sporządzenia powyższego pisma była skarga Pani Agnieszki M. wniesiona do MPiPS na sposób rozpoznania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w P. wniosku o przyznanie zapomogi. W piśmie Pani Minister została wiernie powtórzona konkluzja ujęta w zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa wcześniejszym wyjaśnieniu-odpowiedzi na artykuł z Gazety Prawnej. Nadmieniam, że strony postępowań administracyjnych osoby wnioskujące o ustalenie prawa do zapomogi wskazują na obydwa urzędowe stanowiska i traktują je jako argument przemawiający za słusznością tezy, iż do składu rodziny osoby samotnie wychowującej dziecko nie zalicza się drugie z rodziców dziecka (rodzic niewychowujący dziecka), a zatem nie ma potrzeby wymieniania go jako członka rodziny we wniosku o ustalenie prawa do zapomogi. Przypuszczam, że dokonana w MPiPS wykładnia przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, znajdująca swój wyraz w komunikacie zamieszczonym w internecie oraz w piśmie do Wojewody Mazowieckiego, może być nadal rozpowszechniana i stanowić oparcie dla określonego rozumienia warunków przyznawania zapomogi.

W przedmiotowym piśmie z 23 stycznia 2014 r. wyraziła Pani Minister pogląd, iż w postępowaniu o ustalenie prawa do zapomogi, zainicjowanym na wniosek osoby samotnie wychowującej dziecko, ani wpisanie „drugiego rodzica” do składu rodziny, ani wykazanie faktu zasądzenia od tegoż rodzica alimentów na rzecz dziecka, nie jest konieczne do uzyskania zapomogi. Jako podstawę prawną swego zapatrywania podała Pani Minister, iż w tym wypadku art. 7 pkt 5 u.ś.r. nie znajduje zastosowania. Uważam, że powyższa argumentacja jurydyczna jest niepełna w części

Do tekstu wyjaśnień prowadzi odnośnik: httm//www.mpis.goy.p1!d1a-mediow/sprostowania-i-becikoweo-aazeta-prawna-5-1utego-2O 1 2r-.html.

Strona 2 z 5

uzasadniającej tezę, iż wpisanie drugiego z rodziców do składu rodziny nie jest konieczne do uzyskania zapomogi.

Zgodnie z art. 7 pkt 5 u.ś.r. zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że: a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; b) ojciec dziecka jest nieznany; c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał do drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Nie budzi wątpliwości, że powyższy przepis stosuje się wprost do zasiłku rodzinnego, będącego jednym z czterech rodzajów świadczeń rodzinnych, do których zalicza się ponadto pozostałe trzy ich rodzaje: świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), zapomogę wypłacaną przez gminy na podstawie art. 22a u.ś.r. oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (por. art. 2 pkt 1 u.ś.r.). Zapomoga stanowi zatem świadczenie rodzinne odrębne od zasiłku rodzinnego, zaś reżim ustalania doń prawa został określony w art. 15b u.ś.r., toteż do ustalania prawa do zapomogi prima facje nie znajduje zastosowania art. 7 u.ś.r., odnoszący się wyłącznie do zasiłku rodzinnego. W konsekwencji można zaaprobować pogląd Pani Minister, że ubiegająca się o zapomogę osoba samotnie wychowująca dziecko nie musi wykazywać, że zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chociaż dopuszczalna jest także odmienna, konkurencyjna, wykładnia rozszerzająca

art. 7 u.ś.r.

Punktem wyjścia wykładni rozszerzającej byłoby spostrzeżenie, iż zapomoga oraz zasiłek rodzinny

świadczeniami podobnymi pod względem właściwości podmiotów uprawnionych do ich otrzymania oraz warunków nabywania prawa do tych świadczeń. Podobieństwo obu świadczeń wyraźnie ujawniło się wraz z wprowadzeniem kryterium dochodu rodziny, nieprzekraczającego w przeliczeniu na osobę kwoty 1.922,00 zł, warunkującego przyznanie prawa do zapomogi (art. 1 Sb ust. 2 zd. 1 u.ś.r.). Dodatkowo ustawodawca postanowił, że do ustalania prawa do zapomogi znajdują zastosowanie stosowane odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 u.ś.r., czyli przepisy regulujące sposób ustalania dochodu rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Stwierdziwszy w akcie prawnym (u.ś.r.) brak wyraźnie wysłowionej regulacji przyznawania zapomogi osobom samotnie wychowującym dziecko, można poprzez analogiae legis uzupełnić tę lukę, wnioskując z podobieństwa sytuacji osoby samotnie wychowującej dziecko ubiegającej się o zasiłek rodzinny oraz sytuacji takiej osoby ubiegającej się o zapomogę (wnioskowanie a simili), iż art. 7 pkt S u.ś.r. stosuje się także do zapomogi, toteż jej otrzymanie przez osobę samotnie wychowującą dziecko zależy od wykazania zasądzenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica. Spełnienie tego wymagania nie jest konieczne,

Strona 3 z 5

gdy zachodzą, określone w art. 7 pkt 5 lit. a-d u.ś.r., przeszkody uniemożliwiające zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.

Zaprezentowana powyżej wykładnia art. 7 pkt 5 u.ś.r., uzasadniająca m.in. tezę o ewentualnym zastosowaniu przywołanego przepisu do ustalania prawa do zapomogi, nadal nie rozstrzyga kwestii, czy przy ustalaniu tego prawa w dochodzie rodziny osoby samotnie wychowującej dziecko należy uwzględnić dochód niewychowującego dziecka drugiego z rodziców. Kwestia ta stała się aktualna po wprowadzeniu do u.ś.r. kryterium dochodu rodziny, którego nieprzekroczenie stanowi przesłankę przyznania zapomogi.

Do 31 grudnia 2012 r. zapomoga przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów. Pierwszego stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 1255), która znowelizowała art. 15 ust. 2 u.ś.r. Po nowelizacji przepis ten uzyskał brzmienie: Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi pral4”nemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Bezpośrednim skutkiem nowelizacji stało się rozszerzenie zakresu czymości w postępowaniu administracyjnym, toczącym się w przedmiocie ustalenia prawa do zapomogi, o badanie dochodu rodziny wnioskodawcy. Gdy wniosek pochodzi od osoby samotnie wychowującej dziecko, wyłania się konieczność ustalenia, czy do rodziny wnioskodawcy zalicza się niewychowujący dziecka drugi z jego rodziców. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 16 u.ś.r. pod pojęciem rodziny należy rozumieć odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z

niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Zatem literalnie rzecz biorąc, członkami rodziny

oboje rodzice dziecka bez względu na fakt, czy jedno z nich jest osobą samotnie wychowującą dziecko. Taka wykładnia przeważa w stanowiskach zajmowanych przez realizatorów świadczeń rodzinnych, którzy, w konsekwencji, żądają od osób samotnie wychowujących dziecko przedstawienia zaświadczeń lub oświadczeń pochodzących od rocizica niewychowującego dziecka o

osiągniętym

dochodzie i składkach odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie zapomogi.

Strona 4 z 5

Przekonującego i należycie uzasadnionego stanowiska w powyższej kwestii trudno także doszukać się w orzecznictwie sądowym. Wprawdzie w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2008 r., wydanego w sprawie oznaczonej sygn.: I OSK 672/07, został sformułowany pogląd, iż możliwość uwzględnienia dochodu wyłącznie jednego rodzica odnosi się tylko do okoliczności, kiedy dziecko wychowywane jest przez osobę samotną

W rozumieniu art. 3 pkt 1 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych i wówczas do ogólnego dochodu rodziny wlicza się należne dzieciom alimenty drugiego z rodziców niepozostajqcego w związku małżeńskim z matką/ojcem dziecka, a nie wlicza się jego całościowych dochodów, lecz pogląd ten nie został poparty żadną normą prawną, wcześniejszym orzecznictwem, poglądami doktryny czy wywodem, odzwierciedlającym wnioskowanie prawnicze Sądu prowadzące do postawionej tezy.

Ponadto, w kulturze prawa stanowionego orzecznictwo sądowe nie stanowi konstytucyjnego źródła prawa.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) proszę Panią Minister o wyjaśnienie i uzupełnienie argumentacji prawnej na poparcie stanowiska wyrażonego w skierowanym do Wojewody Mazowieckiego piśmie z 23 stycznia 2014 r., znak: DSR-IV-053-82-1-TW/14 w kwestii braku wymogu wpisania danych drugiego z rodziców do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Y

Strona 5Z5

l I 1 I \\ () (Im L\\ILtnIJ 2014

„„ I P( )ł .11 YK I S P( )1 [(LN ki

biciu5erL”(l”Iz

% e k wiat”! Sianu i)R-IV-073-1 0-1 -i \\714

Ia n

Marek MichIik Rzecznik Praw I)ziccka

1,

()dpu\\iadajac na pismo znak /55 5 )„0/201 4!Jt / dnia X k\\ielnia 2014 r.

aiuttk pr znaania In tai \cj y.apomoui z tytułu ni” dzenia si dziecka na pkk[a\\ic

ita\\\ / dnia 2X Ikiopada 2U03 O \\iadczeniach rodzinnych (tj. I)i. I i 201 3 r poz. I 4(. upi”rjmie inhrmuję:

)d I st\czuja 2013 u. pruo do jednorazowej zapomogi ztytułu urodzenia ie dziecka

iy becik eeoL uialeznionc jest od kryterium doehodo\\ego. kidre \\ \nosi I 022 zł rielw

ile CC/fllC przeliczeniu na sob rodzime.

lrz\ ustaaniu praa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ie d”iccka:

utaianiu składu rodzin\ i obliczaniu dochodu, nie mu zastosowania att. 7 pkt 5 utaa

O 5\\Ltde”cniach rodtinn\ch. ktdry stanowL że zasiłek rodzinn\ a tym samym dodatki do

kS zai 1k u (jednorazo\ya /ap()fllOgU fliC jest dodatkiem do zasiłku rodzi mego P nie pry” sługują. jeżeli oobu samotnie y cho\\ującadzieci nie ma zasądzon\ch aIiluent\\ od drugieo rodzica. ch\ ba że: drugi / rodzicó\\ dziecka nie żyje, ojciec dyiecka jest nic,nan

uh p a od/t\ o u ustalenie iadczenia alimentacyj nego od drugiego / rod/ico\\ zostało

\\ zyiaz.kn / /„zym. przepis utułeżniąjący prayo do ś iadcienia rodzinnego od

LonieL „floscI zuadzenia ali,ueiitdy na 17CL! dziecka od drugieo rodzica mu !aho\\unie

ił\ uaaIaniu pra u do zasiłku rodzinnego w s\tuacj L gdy o zusiłel\ md/inn\ ubiega oha il”!Wtflie \\ \cho ujacu dziecko tdelnicja osoh samotnie \y\cho\\ujacej dzecko

!u\,il”ia jest y art. 3 pkt 1 7a ustaw\ ).

W sytuacji. gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. o której stanowi art. I b ww. ustawy. W\stępuje osoba, która jest osob samotnie wchowującą dziecko (bez względu na takt ustalenia. bądź nie. ojcostwa dziecka). przepisy ww. ustawy nie uiale2niaj prz\ znania tego sw iadczenia od w pisania drugiego rodzica do składu rodzin\. ani od zasadzenia a]imentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Jeśli jednak rodzie dziecka ubiegający się o przyznanie ww świadczenia w\chowuje dziecko wspólnie z lego drugim rodzicem. a więc nie jest osoba samotnie w \cho\yujaca dziecko w rozumieniu art. 3 pkt I 7a ustawy o swiadezeniach rodzinn\cli. organ \\laściw\ ma obow iazek ustalić. Cz\ spełnione jest kryterium dochodowe z uwzględnieniem w składzie rodyin\ ulw dwoja rodziców i ich dochodów co wynika z art. 3 pkt 2. 2a i 16 \•\w. ustaw\

\ spaie pani Agnieszki M.. której dotycz\ przywołane przez Pana Rzecznika pismu MPiPS znak: DSR—Iy—82—l—iW/1 4 z dnia 23 stycznia 2014 r., organ właściwy realiz ując\ świadczenia rodzinne. tj. burmistrz Pruszkowa reprezen[owan\ przez

O\\ażnioneeo pacownika M iejskieo Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkow ie. jak wynika / dalszej korespondencji MPiPS z \w. osoba. nie stosuje nieprawidłowej w\kładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinn\ch i nie żąda udokumcnto\ania dochodów drugiego z rodzicó\ dziecka w sytuacji. gdy dziecko jest \ycho\\\ wafle przez osobę samotnie w\chowuj aca dziecko. W opisanej sprawic. żądanie udokumentowania stuacj i dochodowej także ojca dziecka w nika z ltktu. iż w ocenie ww. organu właściwego.

ubiegajaca sic o jednorazowa zapomogę matka dziecka. wychowuje dziecko wspólnie z jego ojcem. a wiec nie jest osobą samotnie w \chow

ującą

dziecko.

Jcdnocyesnie uprzejmie informuję, że Minister Prac\ i Polityki Spoleczne nie jest organem ustalajacun prawo do świadczeń rodzinnych. ani nie posiada uprawnień do dokon\wania w iażacej wykładni przepisow prawa.

)stateczna ocena okoliczności ind\widualnej spra\yy. tj. rozpatrzenie wniosku stron\

o ustalenie pi-awa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (czy też jakiegokolwiek innego świadczenia rodzinnego) oraz ustalenie wsz\stkich istotnych okoliczności spraw - \„\ szczególności ustalenie. czy strona jest ()sobą samotnie wychowujaca dziecko w rozumieniu art .3 pkt 1 7a ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

należ\ do kompetencji organu w [aściwego. tj. wójta. burmistrza lub prcz\ denta miasta w laściw ego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegajacej się (łub upow ażnionego kierow nika”pracownika ośrodka pomocy społecznej).

e1”7

PODSl 4R7/ĘTANU

;;lŁut5

lela Seredyn

r(]

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, kwietnia 2014 roku

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

ZSS!500i” 10 !2014/EK

Pan

Bartosz Arlukowicz Minister Zdrowia

po raz kolejny zracam się do Pana Ministra w ważnej. w mojej ocenie, sprawie dostępności do należytej opieki zdrowotnej dla dzieci z chorobami nowotworowymi.

W wystąpieniu skierowanym 7 lutego 2014 r. apelowałem o uwzględnienie w priorytetach

Varodowego programu zwalczania chorób nowotworowych wspierania placówek medycznych zajmujących się leczeniem dzieci.

Dzisiaj chcę podjąć szczegółowy problem z tego zakresu tj. leczenia nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży.

Z informacji jakie uzyskałem w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Inst tutu Matki i Dziecka w Warszawie wynika. że w bieżącym roku znacznie zmniejszono środki publiczne przeznczone na przeprowadzenie zabiegów implantowania endoprotez u małoletnich pacjentów, cierpiących na nowotwory złośliwe kości. Efektem tego jest konieczność odkładania w czasie terminu wykonania operacji u dzieci. W przypadku leczenia chorób rozrostowych jest to zawsze niekorzystne.

Kontrakt zawarty przez Inst tut Matki i Dziecka z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie wszczepienia endoprotez u dzieci pozwoli w 2014 r na wykonanie 3 zabiegów miesięcznie. Jest to znacznie poniżej zapotrzebowania na tego typu zabiegi w kraju.

Należy przypomnieć. że Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka jest jedyną placówką w kraju, gdzie leczone

chirurgicznie wszystkie dzieci z guzami kości z całej Polski. Zmniejszone środki publiczne na realizację programu Ograniczenie niepełnosprawności poprzez postępowanie mniej okaleczające u dzieci z nowotworami zloślhymi kości ograniczy stosowanie nowoczesnego leczenia

oszczędzającego, zmniejszającego kalectwo i uniemożliwią zachowanie kończyny w wybranej grupie małoletnich pacjentów.

W związku z powyższym, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe, działając na mocy art. 11 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra z prośbą o analizę przedstawionego problemu i podjęcie działań umożliwiających.

jak do tej pory, właściwe leczenie wszystkich małoletnich pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową kości.

(1tLL

2

2

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, kwietnia 2014 roku

wypełniając zobowiązanie nałożone na Rzecznika Praw Dziecka ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na konieczność wzmocnienia ochrony dzieci przebywających w niepublicznych placówkach.

W świetle obowiązujących przepisów osoby prawne i ńzyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły i placówki oświatowe po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednak tylko w przypadku szkół, ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej, powyższy wpis jest uwarunkowany pozytywną opinią kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej wybrane kształcenie zawodowe także właściwego ministra, zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Ponadto, przepisy prawa zobowiązują kuratora oświaty tylko w przypadku szkół niepublicznych, które uzyskały uprawnienia szkoły publicznej, do przeprowadzenia kontroli w ciągu pierwszych 6 miesięcy ich działalności (art. 85 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Powyższe uregulowanie nie dotyczy niepublicznych placówek.

Analiza spraw wpływających do mojego Biura (w tym sytuacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zabrzu) jednoznacznie wskazuje na potrzebę wprowadzenia analogicznych rozwiązań prawnych w odniesieniu do niepublicznych

Analiza spraw wpływających do mojego Biura (w tym sytuacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zabrzu) jednoznacznie wskazuje na potrzebę wprowadzenia analogicznych rozwiązań prawnych w odniesieniu do niepublicznych

W dokumencie Wystąpienia Generalne Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 (Stron 68-89)