OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2005

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 56-61)

Opracowała (eleborated by) MARIA DAWIDOWICZ

1. Katedra Pneumonologii / Chair of Pneumonology . . . 59 2. Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej / Chair and Department of Pediatric Surgery and Pediatric Oncology. . . 59 3. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych / Chair and Department of Infectious Diseases . . . 60 4. Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt / Chair and Department of Gynecological

Surgery and Gynecological Oncology of Woman and Girls . . . 63 5. Katedra i Klinika Kardiochirurgii / Chair and Department of Cardiosurgery . . . 63 6. Katedra i Klinika Neurochirurgii / Chair and Department of Neurosurgery . . . 64 7. Katedra i Klinika Neurologii / Chair and Department of Neurology . . . 65 8. Katedra i Klinika Okulistyki / Chair and Department of Ophthalmology . . . 67 9. Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej / Chair and Department of Pediatric Orthopedics . . . 70 10. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii / Chair and Department of Orthopedics and Traumatology. . . 71 11. Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej / Chair and Department of Otolaryngology and Laryngological

Oncology. . . 72 12. Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii / Chair and Department of Obstetrics and Perinatology . . . 74 13. Katedra i Klinika Psychiatrii / Chair and Department of Psychiatry . . . 76 14. Katedra i Klinika Urologii / Chair and Department of Urology . . . 78 15. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy . . . 79 16. Klinika Chirurgii Naczyniowej / Department of Vascular Surgery . . . 81 17. Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki / Department of General and Hand Surgery . . . 81 18. Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej / Department of General and Oncological Surgery . . . 83 19. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej / Department of General and Transplantation Surgery . . . 84 20. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej; Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej / Department of Maxillofacial Surgery;

Postoperative Rehabilitation Unit. . . 86 21. I Klinika Chorób Dzieci / I Department of Pediatrics . . . 88 22. II Klinika Chorób Dzieci / II Department of Pediatrics . . . 91 23. Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych; Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej / Department of Dermatology and

Venereology; Dermatological Pharmacotherapy Unit . . . 95 24. Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii / Department of Endocrinology, Arterial Hypertension and

Metabolic Diseases . . . 98 25. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych / Department of Gastroenterology and Internal Medicine. . . 101 26. Klinika Hematologii / Department of Hematology . . . 103 27. Klinika Kardiologii / Department of Cardiology. . . 104 28. Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej / Department of Maternal-Fetal Medicine . . . 108 29. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych / Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine . . . . 109 30. Klinika Neonatologii / Department of Neonatology . . . 113 31. Klinika Reumatologii / Department of Rheumatology . . . 115 32. Klinika Rozrodczości i Ginekologii / Department of Reproductions and Gynecology . . . 117 33. Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej / Clinical Section of Anaesthesiology, Intensive Therapy

and Emergency Medicine . . . 118 34. Oddział Kliniczny Chirurgii Laparoskopowej / Clinical Section of Laparoscopic Surgery . . . 119 35. Oddział Kliniczny Radioterapii / Clinical Section of Radiotherapy. . . 119 36. Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej / Chair and Department of Anatomy . . . 120 37. Katedra i Zakład Biochemii i Chemii / Chair and Department of Biochemistry and Chemistry. . . 121 38. Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej / Chair and Department of Medical Biology and Parasitology . . . 127 39. Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej / Chair and Department of Dental Surgery . . . 128 40. Katedra i Zakład Fizjologii / Chair and Department of Physiology . . . 129 41. Katedra i Zakład Fizyki Medycznej / Chair and Department of Medical Physics . . . 130 42. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii / Chair and Department of Histology and Embryology . . . 130 43. Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii / Chair and Department of Microbiology and Immunology . . . 132 44. Katedra i Zakład Ortodoncji / Chair and Department of Orthodontics . . . 134 45. Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej / Chair and Department of General and Dental Radiology . . . 135 46. Zakład Alergologii Klinicznej / Department of Clinical Allergology . . . 136 47. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Profi laktyki Metabolicznych Chorób Cywilizacyjnych; Samodzielna Pracownia Patobiochemii

i Biologii Molekularnej; Samodzielna Pracownia Zaburzeń Hemostazy / Department of Laboratory Diagnostics and Prevention of Civilization-Related Metabolic Diseases; Laboratory of Pathobiochemistry and Molecular Biology; Laboratory of Disorders of Haemostasis. . . 13 7 48. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej / Department of Diagnostic Imaging and Intervention Radiology. . . 140 49. Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej / Department of Pharmacokinetics and Monitored Therapy . . . 142 50. Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej / Department of Experimental and Clinical Pharmacology . . . 144 51. Zakład Genetyki i Patomorfologii / Department of Genetics and Pathomorphology . . . 147 52. Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego / Department of Hygiene, Epidemiology and Public Health . . . 153 53. Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej / Department of History of Medicine and Medical Ethics . . . 155 54. Zakład Informatyki i Biocybernetyki / Department of Information Technology and Biocybernetics . . . 156 55. Zakład Medycyny Nuklearnej / Department of Nuclear Medicine . . . 156

SPIS JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH BIBLIOGRAFIĄ LIST OF SCIENTIFIC-DIDACTIC UNIT COVERED BY BIBLIOGRAPHY

56. Zakład Medycyny Rodzinnej / Department of Family Medicine . . . 157 57. Zakład Medycyny Sądowej / Department of Forencic Medicine . . . 158 58. Zakład Patologii Ogólnej / Department of General Pathology. . . 160 59. Zakład Patomorfologii / Department of Pathomorphology . . . 162 60. Zakład Periodontologii / Department of Periodontology . . . 165 61. Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej / Department of Propedeutics and Physical Diagnostics in Dentistry . . . 166 62. Zakład Protetyki Stomatologicznej / Department of Dental Prosthetics . . . 168

WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW WYKORZYSTANYCH CZASOPISM I INNYCH WYDAWNICTW CIĄGŁYCH LIST OF ABBREVIATED TITLES OF CONTRIBUTING JOURNALS AND OTHER PERIODICALS Acta Angiol. – Acta Angiologica (Gdańsk)

Acta Bioch. Pol. – Acta Biochimica Polonica (Warszawa) Acta Haemat. Pol. – Acta Haematologica Polonica (Warszawa) Acta Neurobiol. Exp. – Acta Neurobiologiae Experimentalis (Warszawa) Acta Physiol. Scand. – Acta Physiologica Scandinavica (Stockholm) Adv. Clin. Exp. Med. – Advances in Clinical and Experimental Medicine

(Wrocław)

Adv. Mol. Med. – Advances in Molecular Medicine (Istanbul) Aktual. Neurol. – Aktualności Neurologiczne (Warszawa) Alerg. Astma Immun. – Alergia, Astma, Immunologia (Łódź) Alkoh. i Narkom. – Alkoholizm i Narkomania (Warszawa)

Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet. – American Journal of Medical Genetics.

Part B. Neuropsychiatric Genetics (Hoboken)

Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. – American Journal of Physiology.

Gastrointestinal and Liver Physiology (Bethesda)

Am. J. Transplant. – American Journal of Transplantation (Copenhagen) Analecta – Analecta (Warszawa)

Anest. Intens. Ter. – Anestezjologia, Intensywna Terapia (Warszawa) Ann. Acad. Med. Gedan. – Annales Academiae Medicae Gedanensis

(Gdańsk)

Ann. Acad. Med. Stetin. – Annales Academiae Medicae Stetinensis (Szczecin)

Ann. Diag. Paediat. Pathol. – Annals of Diagnostic Paediatric Pathology (Warszawa)

Ann. N Y Acad. Sci. – Annals of the New York Academy of Sciences (New York)

Ann. Nutr. Metab. – Annals of Nutrition and Metabolism (Basel, New York)

Ann. Rheum. Dis. – Annals of the Rheumatic Diseases (London) Ann. UMCS Sect. D – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.

Sectio D. Pharmacia (Lublin)

Ann. Univ. Med. Lodz. – Annales Universitatis Medicae Lodzensis (Łódź)

Arch. Acoust. – Archives of Acoustics (Warszawa, Wrocław)

Arch. Hist. Filoz. Med. – Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny (Kraków)

Arch. Med. Res. – Archives of Medical Research (New York)

Arch. Med. Sąd. – Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii (Warszawa)

Arch. Med. Sci. – Archives of Medical Science (Poznań) Arch. Oral Biol. – Archives of Oral Biology (Oxford)

Arch. Perinatal Med. – Archives of Perinatal Medicine (Poznań) As Stom. – As Stomatologii (Katowice)

Atheroscler. Suppl. – Atherosclerosis. Supplements (Amsterdam, New York)

Audiofonologia – Audiofonologia (Warszawa)

Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. – Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (Copenhagen)

Biochim. Biophys. Acta – Biochimica et Biophysica Acta (Amsterdam) Biol. Trace Elem. Res. – Biological Trace Element Research (London,

Clifton)

Biopolymers – Biopolymers (New York)

Biul. Inf. Koła Ortod. w Szczecinie – Biul. Informacyjny Koła Ortodontycznego w Szczecinie (Szczecin)

Biul. Logoped. – Biuletyn Logopedyczny (Lublin)

Biul. Pol. Tow. Med. Tech. Hiperbar. – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (Gdynia)

Blood Purif. – Blood Purifi cation (Basel, New York) Bone – Bone (New York)

Br. J. Cancer – British Journal of Cancer (London) Br. J. Nutr. – British Journal of Nutrition (Wallingford) Breast – Breast (Edinburgh)

Breast Cancer Res. – Breast Cancer Research (London)

Breast Cancer Res. Treat. – Breast Cancer Research and Treatment (Dordrecht)

Can. J. Gastroenterol. – Canadian Journal of Gastroenterology (Oakville) Cancer Biol. Ther. – Cancer Biology and Therapy (Georgetown) Cancer Causes Control – Cancer Causes and Control (Dordrecht) Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – Cancer Epidemiology, Biomarkers

and Prevention (Philadelphia) Cancer Res. – Cancer Research (Baltimore)

Cell. Mol. Biol. Lett. – Cellular and Molecular Biology Letters (Wrocław) Cell Prolif. – Cell Proliferation (Oxford)

Cent. Eur. J. Immun. – Central-European Journal of Immunology (Poznań)

Chir. Narz. Ruchu – Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska (Poznań)

Chromosome Res. – Chromosome Research (Dordrecht) Clin. Cancer Res. – Clinical Cancer Research (Denville) Clin. Chem. – Clinical Chemistry (Washington) Clin. Endocrinol. – Clinical Endocrinology (Oxford)

Clin. Exp. Rheumatol. – Clinical and Experimental Rheumatology (Pisa) Clin. Infect. Dis. – Clinical Infectious Diseases (Chicago)

Clin. Microbiol. Infect. – Clinical Microbiology and Infection (Oxford) Clin. Rheumatol. – Clinical Rheumatology (Brussels)

Curr. Med. Res. Opin. – Current Medical Research and Opinion (Newbury)

Cytometry A – Cytometry. Part A (Hoboken)

Czas. Stom. – Czasopismo Stomatologiczne (Warszawa) Czyn. Ryz. – Czynniki Ryzyka (Szczecin)

Dent. Forum – Dental Forum (Poznań)

Dent. Med. Probl. – Dental and Medical Problems (Wrocław) Dial. Transplant. – Dialysis and Transplantation (Van Nys)

Domest. Anim. Endocrinol. – Domestic Animal Endocrinology (Stoneham) Drug Dev. Res. – Drug Development Research (New York)

Eduk. Hum. – Edukacja Humanistyczna (Szczecin)

Endokr. Otyłość – Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii (Gdańsk)

Endokr. Pediat. – Endokrynologia Pediatryczna (Lublin) Endokr. Pol. – Endokrynologia Polska (Warszawa) Epileptologia – Epileptologia (Warszawa) Eur. Heart J. – European Heart Journal (Oxford)

Eur. J. Anaesthesiol. – European Journal of Anaesthesiology (Cambridge) Eur. J. Cancer – European Journal of Cancer (Oxford)

Eur. J. Cancer Prev. – European Journal of Cancer Prevention (London) Eur. J. Clin. Pharmacol. – European Journal of Clinical Pharmacology

(Berlin)

Eur. J. Echocardiogr. – European Journal of Echocardiography (London) Eur. J. Gynaecol. Oncol. – European Journal of Gynaecological Oncology

(Padua)

Eur. J. Haematol. – European Journal of Haematology (Copenhagen) Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging – European Journal of Nuclear Medicine

and Molecular Imaging (Berlin)

Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology (Limerick)

Eur. J. Pediatr. Surg. – European Journal of Pediatric Surgery (Stuttgart) Eur. J. Pharmacol. – European Journal of Pharmacology (Amsterdam) Eur. Neurol. – European Neurology (Basel, New York)

Eur. Radiol. – European Radiology (Berlin) Eur. Urol. – European Urology (Amsterdam)

Exp. Clin. Hepatol. – Experimental and Clinical Hepatology (Warszawa) Fam. Med. Primary Care Rev. – Family Medicine and Primary Care Review

(Wrocław)

Farm. Pol. – Farmacja Polska (Warszawa) Fertil. Steril. – Fertility and Sterility (New York) Fluoride – Fluoride (Warren)

Folia Biol. (Kraków) – Folia Biologica (Kraków) Folia Cardiol. – Folia Cardiologica (Gdańsk)

Folia Histochem. Cytobiol. – Folia Histochemica et Cytobiologica (Kraków) Folia Morphol. – Folia Morphologica (Gdańsk)

Folia Neuropathol. – Folia Neuropathologica (Poznań) Forum Ortod. – Forum Ortodontyczne (Lublin) Forum Stom. – Forum Stomatologiczne (Kraków)

Fundam. Clin. Pharmacol. – Fundamental and Clinical Pharmacology (Oxford)

Hered. Cancer Clin. Pract. – Hereditary Cancer in Clinical Practice (Poznań)

HIV AIDS Rev. – HIV and AIDS Review (Warszawa) Horm. Res. – Hormone Research (Basel)

Implantoprotetyka – Implantoprotetyka (Wrocław) Infection – Infection (München)

Int. Immunopharmacol. – International Immunopharmacology (Amsterdam, New York)

Int. J. Antimicrob. Agents – International Journal of Antimicrobial Agents (Amsterdam)

Int. J. Cancer – International Journal of Cancer (New York)

Int. J. Gynecol. Obstet. – International Journal of Gynecology and Obstetrics (Limerick)

Int. J. Immunogenet. – International Journal of Immunogenetics (Oxford)

Int. Psychogeriatr. – International Psychogeriatrics (New York)

Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. – International Review of Allergology and Clinical Immunology (Warszawa)

Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. – Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery (Windsor)

J. Am. Soc. Echocardiogr. – Journal of the American Society of Echocardiography (St. Louis)

J. Appl. Genet. – Journal of Applied Genetics (Poznań)

J. Biomed. Mater. Res. A – Journal of Biomedical Materials Research.

Part A (Hoboken)

J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. – Journal of Chromatography. B. Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences (Amsterdam)

J. Clin. Endocrinol. Metab. – Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (Chevy Chase)

J. Clin. Oncol. – Journal of Clinical Oncology (Alexandria)

J. Clin. Periodontol. – Journal of Clinical Periodontology (Copenhagen) J. Clin. Pharm. Ther. – Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics

(Oxford)

J. Elementol. – Journal of Elementology (Olsztyn) J. Endod. – Journal of Endodontics (Baltimore) J. Endourol. – Journal of Endourology (New York)

J. Environ. Monit. – J. Environmental Monitoring (Cambridge)

J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. – Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (Amsterdam)

J. Hand Surg. [Br] – Journal of Hand Surgery, British Volume (Edinburgh)

J. Hypertens. – Journal of Hypertension (London) J. Med. Genet. – Journal of Medical Genetics (London) J. Nephrol. – Journal of Nephrology (Milano)

J. Neural Transm. – Journal of Neural Transmission (Wien)

J. Obstet. Gynaecol. Res. – Journal of Obstetrics and Gynaecology Research (Tokyo)

J. Pediatr. Endocrinol. Metab. – Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism (London)

J. Pediatr. Neonatol. – Journal of Pediatrics and Neonatology (Warszawa) J. Pediatr. Orthop. – Journal of Pediatric Orthopedics (New York) J. Pharm. Pharmacol. – Journal of Pharmacy and Pharmacology (London) J. Physiol. Pharmacol. – Journal of Physiology and Pharmacology

(Kraków)

J. Ren. Nutr. – Journal of Renal Nutition (Philadelphia) Kard. Dypl. – Kardiologia po Dyplomie (Warszawa) Kard. Pol. – Kardiologia Polska (Warszawa)

Kardiochir. Torakochir. Pol. – Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (Warszawa)

Klin. Ocz. – Klinika Oczna (Wrocław) Klin. Pediat. – Klinika Pediatryczna (Warszawa)

Klin. Perinatol. Ginek. – Kliniczna Perinatologia i Ginekologia (Poznań) Leczenie Ran – Leczenie Ran (Kraków)

Lek. Rodz. – Lekarz Rodzinny (Łódź) Lek. Wojs. – Lekarz Wojskowy (Warszawa) Lekarz – Lekarz (Katowice)

Luminescence – Luminescence (Chichester)

Mag. Pielęg. Położ. – Magazyn Pielęgniarki i Położnej (Warszawa) Mag. Stom. – Magazyn Stomatologiczny (Warszawa)

Magnes. Res. – Magnesium Research (London)

Med. Biol. Sci. – Medical and Biological Sciences (Bydgoszcz) Med. Dypl. – Medycyna po Dyplomie (Warszawa)

Med. Prakt. – Medycyna Praktyczna (Kraków)

Med. Prakt. Ginek. Położ. – Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo (Kraków)

Med. Sci. Monit. – Medical Science Monitor (Warszawa) Med. Sport. – Medycyna Sportowa (Warszawa) Med. Środow. – Medycyna Środowiskowa (Sosnowiec) Med. Wet. – Medycyna Weterynaryjna (Warszawa)

Med. Wieku Rozw. – Medycyna Wieku Rozwojowego (Warszawa) Menopause – Menopause (Hagerstown)

Metabolism – Metabolism (Philadelphia) Mikol. Lek. – Mikologia Lekarska (Wrocław) Moja Praktyka – Moja Praktyka (Częstochowa)

Mol. Genet. Metab. – Molecular Genetics and Metabolism (Orlando) Mycoses – Mycoses (Berlin)

Nadciśn. Tętn. – Nadciśnienie Tętnicze (Gdańsk)

Nefrol. Dial. Pol. – Nefrologia i Dializoterapia Polska (Kraków)

Nephrol. Dial. Transplant. – Nephrology, Dialysis, Transplantation (Oxford)

Nephrology – Nephrology (Carlton)

Neuro Endocrinol. Lett. – Neuro Endocrinology Letters (Stockholm) Neurol. Neuroch. Pol. – Neurologia i Neurochirurgia Polska (Warszawa) Neurosci. Lett. – Neuroscience Letters (Limerick)

Now. Lek. – Nowiny Lekarskie (Poznań) Nowa Klin. – Nowa Klinika (Warszawa) Nowa Stom. – Nowa Stomatologia (Warszawa) Nowotwory – Nowotwory (Warszawa)

Nucleic Acids Res. – Nucleic Acids Research (Oxford)

Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. – Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases (Heidelberg)

Obes. Res. – Obesity Research (Silver Spring) Obes. Rev. – Obesity Reviews (Oxford) Okulistyka – Okulistyka (Warszawa) Oncol. Rep. – Oncology Reports (Athens)

Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. – Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics (St. Louis)

Ordynator Lek. – Ordynator Leków (Warszawa)

Ortop. Traumatol. Rehab. – Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja (Warszawa) Pielęg. XXI w. – Pielęgniarstwo XXI Wieku (Lublin)

Pol. Arch. Med. Wew. – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (Warszawa)

Pol. Hand Surg. – Polish Hand Surgery (Białystok, Poznań)

Pol. J. Gynaecol. Invest. – Polish Journal of Gynaecological Investigations (Poznań)

Pol. J. Microbiol. – Polish Journal of Microbiology (Warszawa) Pol. J. Pathol. – Polish Journal of Pathology (Kraków) Pol. J. Radiol. – Polish Journal of Radiololgy (Warszawa) Pol. Merkuriusz Lek. – Polski Merkuriusz Lekarski (Warszawa) Pol. Prz. Chir. – Polski Przegląd Chirurgiczny (Warszawa) Pol. Prz. Kard. – Polski Przegląd Kardiologiczny (Wrocław)

Pol. Prz. Med. Lot. – Polski Przegląd Medycyny Lotniczej (Warszawa) Pol. Prz. Neurol. – Polski Przegląd Neurologiczny (Gdańsk)

Polimery – Polimery (Warszawa)

Por. Stom. – Poradnik Stomatologiczny (Jaworze Górne k. Bielska-Białej) Post. Biol. Komórki – Postępy Biologii Komórki (Warszawa)

Post. Derm. Alergol. – Postępy Dermatologi i Alergologii (Poznań) Post. Hig. – Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (Warszawa) Post. Med. Lot. – Postępy Medycyny Lotniczej (Warszawa)

Post. Neonatol. – Postępy Neonatologii (Poznań) Post. Neuroch. – Postępy Neurochirurgii (Szczecin)

Post. Psychiat. Neurol. – Postępy Psychiatrii i Neurologii (Warszawa) Prehosp. Disaster Med. – Prehospital and Disaster Medicine (Pittsburgh) Prev. Med. – Preventive Medicine (New York)

Probl. Hig. – Problemy Higieny (Warszawa)

Probl. Hig. Epid. – Problemy Higieny i Epidemiologii (Warszawa) Probl. Med. Rodz. – Problemy Medycyny Rodzinnej (Łódź) Probl. Ter. Monitorowanej – Problemy Terapii Monitorowanej (Łódź) Prog. Med. Res. – Progress in Medical Research (Albertson) Protet. Stom. – Protetyka Stomatologiczna (Warszawa) Prz. Alergol. – Przegląd Alergologiczny (Łódź) Prz. Antrop. – Przegląd Antropologiczny (Poznań) Prz. Elektrotech. – Przegląd Elektrotechniczny (Warszawa) Prz. Epid. – Przegląd Epidemiologiczny (Warszawa)

Prz. Ginek. Położ. – Przegląd Ginekologiczno-Położniczy (Warszawa) Prz. Lek. – Przegląd Lekarski (Kraków)

Prz. Menopauz. – Przegląd Menopauzalny (Poznań) Prz. Pediat. – Przegląd Pediatryczny (Łódź)

Prz. Piśm. Chir. – Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego (Warszawa) Prz. Seksuol. – Przegląd Seksuologiczny (Warszawa)

Prz. Urol. – Przegląd Urologiczny (Warszawa) Psychiat. Dypl. – Psychiatria po Dyplomie (Warszawa) Psychiat. Pol. – Psychiatria Polska (Warszawa) Psychiatria – Psychiatria (Gdańsk)

Radiother. Oncol. – Radiotherapy and Oncology (Limerick) Reprod. Biol. – Reproductive Biology (Olsztyn)

Reumatologia – Reumatologia (Warszawa)

Rev. Med. Minas Gerais – Revista Meìdica de Minas Gerais (Belo Horizonte)

Rheumatol. Int. – Rheumatology International (Berlin)

Rocz. AM Białyst. – Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku (Białystok)

Scand. J. Rheumatol. – Scandinavian Journal of Rheumatology (Oslo) Sex Educ. – Sex Education (London)

Sovrem. Stomatol. – Sovremennaâ Stomatologiâ (Minsk) Surg. Endosc. – Surgical Endoscopy (New York)

Świat Med. Farm. – Świat Medycyny i Farmacji (Katowice) Ther. Drug Monit. – Therapeutic Drug Monitoring (Hagerstown) Thermology Int. – Thermology International (Wien)

Toxicol. Lett. – Toxicology Letters (Amsterdam)

Transpl. Immunol. – Transplant Immunology (Dunto Green) Transpl. Int. – Transplant International (Heidelberg) Transplant. Proc. – Transplantation Proceedings (New York) Transplantation – Transplantation (Hagerstown)

Twoja Zdrowa Med. – Twoja Zdrowa Medycyna (Katowice) Twój Mag. Med. – Twój Magazyn Medyczny (Katowice) Twój Prz. Stom. – Twój Przegląd Stomatologiczny (Katowice) Udar Mózgu – Udar Mózgu (Wrocław)

Ultrasonogr. Ginek. Położ. – Ultrasonografi a w Ginekologii i Położnictwie (Poznań)

Z Zagadn. Nauk Sąd. – Z Zagadnień Nauk Sądowych (Kraków) Zakażenia – Zakażenia (Kraków)

Zdr. Pub. – Zdrowie Publiczne (Warszawa) Zool. Pol. – Zoologica Poloniae (Wrocław)

Żyw. Człow. – Żywienie Człowieka i Metabolizm (Warszawa)

abstr. – streszczenie / abstract ang. – angielski / English art. – artykuł / article aut. – autor / autor

b.m. – bez miejsca wydania / no place of edition bibliogr. – bibliografi a / bibliography

cop. – chroniony prawem autorskim / copyright cz. – część / part

ed. – redaktor, redakcja / edited, edition fasc. – fasciculus / fascicle

KATEDRA PNEUMONOLOGII CHAIR OF PNEUMONOLOGY

1. (1). Gruźlica – zagadnienie stale aktualne – cz. 1 = [Tuberculosis a matter still current – pt. 1]. [Aut.] Andrzej M. SEDLACZEK. – Lekarz 2005 nr 12 s. 78–83 il. streszcz.

(2). Początkowy odcinek tętnicy językowej u osób dorosłych. [Aut. m.in.] Iwona KRAWCZYK-SULISZ = poz. 813.

2. (3). Polekowe uszkodzenia miąższu płucnego = [Drug-induced lung damage]. [Aut.] Andrzej M. SEDLACZEK. – Lekarz 2005 nr 5 s. 75–80 tab. bibliogr.

3. (4). Pozaszpitalne atypowe zapalenia płuc w praktyce lekarza pierwszego kontaktu = [Atypic posthospital pneumonia in the practice of a GP]. [Aut.] Andrzej SEDLACZEK. – Lekarz 2005 nr 11 s. 84–90 bibliogr. streszcz. summ.

(5). Prevalence of the NOD2 3020insC mutation in aggregations of breast and lung cancer. [Aut. m.in.] P[iotr] SERWATOWSKI = poz. 1184.

4. (6). Radioizotopowa ocena wentylacji i perfuzji po późnej dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka = Scintigraphic assessment of ventilation and perfusion after late decortication of the lung due to chronic empyema. [Aut.] Iwona KRAWCZYK-SULISZ. – Ann. Acad. Med. Stetin.

2005 t. 51 nr 1 s. 41–47 tab. bibliogr. streszcz. summ. – Na podstawie rozpr. doktorskiej.

KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGICZNEJ

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2007, 53, 4 (Stron 56-61)