Portale społecznościowe

W dokumencie MUZEA PODKARPACKIE 2004–2014 (Stron 81-84)

6. MODERNIZACJA TECHNICZNA I WIRTUALIZACJA

6.2. Portale społecznościowe

Obecność w przestrzeni wirtualnej w przypadku badanych muzeów nie ogranicza się do prowadzenia stron internetowych. Także media społecznościowe stanowią ważny kanał komunikacji z widownią. Można przyjąć, że współdziałają one w celu dostarczenia komunikatu jak najszerszemu kręgowi odbiorców lub wykorzystując swoją specyfikę uzupełniają się wzajemnie, innego rodzaju materiały można bowiem umieszczać na Facebooku zaś inne na YouTube. Dość istotne jest umieszczanie informacji o prowadzeniu mediów społecznościowych na stronach internetowych muzeów, niemniej jednak trudno nazywać to jeszcze standardem. Czyni to 32 muzeów spośród tych, które prowadzą swoje witryny.

Wykres 40. Prowadzenie profili, fan-page’y na portalach społecznościowych (N=50)

Źródło: Badanie instytucjonalne

Wykres 41. Prowadzenie profili na portalach społecznościowych ze względu na organizatora (N=50).

Źródło: Badanie instytucjonalne

Spośród muzeów biorących udział w badaniu co czwarte udziela się w mediach spo-łecznościowych. Swoje profile utrzymują wszystkie z badanych muzeów organizowa-nych przez województwo/MKiDN. Także w przeważającej większości posiadają je zea organizowane przez samorządy powiatowe oraz gminne lub miejskie, a także mu-zea prywatne. W mediach społecznościowych udziela się połowa muzeów organizo-wanych przez osoby prawne.

38 12

Tak Nie

6

6

13

7

6

4

7

1 Województwo/MKiDN

Powiat

Gmina/miasto

Osoba prawna

Osoba fizyczna

Tak Nie

81 Spośród muzeów biorących udział w badaniu co czwarte udziela się w mediach społecznościowych. Swoje profile utrzymują wszystkie z badanych muzeów organizowanych przez województwo/MKiDN. Także w przewa-żającej większości posiadają je muzea organizowane przez samorządy powiatowe oraz gminne lub miejskie, a także muzea prywatne. W mediach społecznościowych udziela się połowa muzeów organizowanych przez osoby prawne.

Zdecydowanie najpopularniejszym portalem społecznościowym wykorzystywanym przez muzea podkar-packie, jest Facebook (Wykres 42). Profile na nim prowadzi 37 muzeów. Dużo mniej popularny jest YouTube, na którym treści umieszcza siedem instytucji. Warto zauważyć, że na niegdyś najpopularniejszym portalu polskim – NK – konto ma wyłącznie jedno muzeum. Można w tym miejscu postawić pytanie, jak by wyglądał powyższy wykres ok. 2010 r., gdy rzeczony portal cieszył się dużo większą popularnością.

Media społecznościowe w muzealnictwie podkarpackim zaczęto wykorzystywać dużo później w porównaniu ze stronami internetowymi, ale to wynika nie tyle z braku otwartości na nowości technologiczne lub z braku

świa-Wykres 40. Prowadzenie profili, fan-page’y na portalach społecznościowych (N=50)

Źródło: Badanie instytucjonalne

Wykres 41. Prowadzenie profili na portalach społecznościowych ze względu na organizatora (N=50).

Źródło: Badanie instytucjonalne

Spośród muzeów biorących udział w badaniu co czwarte udziela się w mediach spo-łecznościowych. Swoje profile utrzymują wszystkie z badanych muzeów organizowa-nych przez województwo/MKiDN. Także w przeważającej większości posiadają je zea organizowane przez samorządy powiatowe oraz gminne lub miejskie, a także mu-zea prywatne. W mediach społecznościowych udziela się połowa muzeów organizo-wanych przez osoby prawne.

Wykres 42. Popularność portali społecznościowych jako kanałów informacyjnych.

Źródło: Badanie instytucjonalne

Zdecydowanie najpopularniejszym portalem społecznościowym wykorzystywanym przez muzea podkarpackie, jest Facebook. Profile na nim prowadzi 37 muzeów. Dużo mniej popularny jest YouTube, na którym treści umieszcza siedem instytucji. Warto zauważyć, że na niegdyś najpopularniejszym portalu polskim – NK – konto ma wyłącz-nie jedno muzeum. Można w tym miejscu postawić pytawyłącz-nie, jak by wyglądał powyższy wykres ok. 2010 r., gdy rzeczony portal cieszył się dużo większą popularnością.

Wykres 43. Użytkowanie portali społecznościowych (N=35)

Źródło: Badanie instytucjonalne

Media społecznościowe w muzealnictwie podkarpackim zaczęto wykorzystywać dużo później w porównaniu ze stronami internetowymi, ale to wynika nie tyle z braku otwartości na nowości technologiczne lub z braku świadomości ich skuteczności, co

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

82

domości ich skuteczności, co z późniejszej – w porównaniu ze stronami internetowymi – popularyzacji YouTube lub Facebooka. Zauważalna jest natomiast znaczna dynamika w zakładaniu oficjalnych profili w tych mediach przez badane instytucje (Wykres 43).

W muzeach organizowanych przez samorząd województwa działaniami promocyjnymi zajmują się najczę-ściej pracownicy działów promocji. W muzeach, których organizatorami są samorządy powiatowe i gminne zaj-mują się tym głównie pracownicy innych działów, zaś w muzeach prywatnych najczęściej działalnością promo-cyjną w Internecie zajmują się właściciele (Wykres 44).

Zaletą mediów społecznościowych, w porównaniu ze stronami internetowymi, jest względnie łatwiejsza ob-sługa oraz szybkość dostępu, a także dotarcia z komunikatem do odbiorców. Warto zaznaczyć, że nawet w przy-padku, gdy działaniami w przestrzeni wirtualnej zajmuje się podmiot zewnętrzny, muzeum również ma możliwość umieszczania komunikatów.

Mamy firmę zewnętrzną z tego względu, że czasowo nie mamy na to... wystarczająco dużo czasu, żeby to robić tak, jak to robi firma, ale kontrolujemy wszystko cały dzień, więc tak naprawdę to firma jest tylko takim wsparciem bo, no bo żeby coś było musimy przesłać wszystkie materiały, żeby zamieścić fotografie

Wykres 42. Popularność portali społecznościowych jako kanałów informacyjnych.

Źródło: Badanie instytucjonalne

Zdecydowanie najpopularniejszym portalem społecznościowym wykorzystywanym przez muzea podkarpackie, jest Facebook. Profile na nim prowadzi 37 muzeów. Dużo mniej popularny jest YouTube, na którym treści umieszcza siedem instytucji. Warto zauważyć, że na niegdyś najpopularniejszym portalu polskim – NK – konto ma wyłącz-nie jedno muzeum. Można w tym miejscu postawić pytawyłącz-nie, jak by wyglądał powyższy wykres ok. 2010 r., gdy rzeczony portal cieszył się dużo większą popularnością.

Wykres 43. Użytkowanie portali społecznościowych (N=35)

Źródło: Badanie instytucjonalne

Media społecznościowe w muzealnictwie podkarpackim zaczęto wykorzystywać dużo później w porównaniu ze stronami internetowymi, ale to wynika nie tyle z braku otwartości na nowości technologiczne lub z braku świadomości ich skuteczności, co

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

z późniejszej – w porównaniu ze stronami internetowymi – popularyzacji YouTube lub Facebooka. Zauważalna jest natomiast znaczna dynamika w zakładaniu oficjalnych profili w tych mediach przez badane instytucje.

Wykres 44. Kto się zajmuje działaniami promocyjnymi w Internecie?

Źródło: Badanie instytucjonalne

W muzeach organizowanych przez samorząd województwa działaniami promocyjnymi zajmują się najczęściej pracownicy działów promocji. W muzeach, których organizato-rami są samorządy powiatowe i gminne zajmują się tym głównie pracownicy innych działów, zaś w muzeach prywatnych najczęściej działalnością promocyjną w Internecie zajmują się właściciele.

Zaletą mediów społecznościowych, w porównaniu ze stronami internetowymi, jest względnie łatwiejsza obsługa oraz szybkość dostępu, a także dotarcia z komunika-tem do odbiorców. Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku, gdy działaniami w prze-strzeni wirtualnej zajmuje się podmiot zewnętrzny, muzeum również ma możliwość umieszczania komunikatów.

[M]amy firmę zewnętrzną z tego względu, że czasowo nie mamy na to... wystarczająco dużo czasu, żeby to robić tak, jak to robi firma, ale kontrolujemy wszystko cały dzień, więc tak naprawdę to firma jest tylko takim wsparciem bo, no bo żeby coś było musimy przesłać wszystkie materiały, żeby zamieścić fotografie musimy zrobić fotorelację, zamie-ścić te zdjęcia, odpowiednio obrobić, żeby zamiezamie-ścić. Więc firma jest taką czuwającą nad nami jednostką, no, ale dużo rzeczy wychodzi... wszystko wychodzi od nas właściwie, no bo... działania marketingowe, wiadomo takie stricte marketingowe powierzamy firmie, na-tomiast żeby coś tych stronach było to musimy my wysłać. Wysłać, przesłać zamieścić.

No i nie ukrywam, że jeżeli coś się wydarza, a u nas często coś się wydarza, że jest na przykład... no nie wiem, daję przykład... spotkanie dzisiaj z Panem, dajemy na Faceboo-ka, więc to tej firmy fizycznie u nas nie ma i ona fizycznie tego postu, czy tej informacji nie

3

83 musimy zrobić fotorelację, zamieścić te zdjęcia, odpowiednio obrobić, żeby zamieścić. Więc firma jest taką czuwającą nad nami jednostką, no, ale dużo rzeczy wychodzi... wszystko wychodzi od nas właściwie, no bo... działania marketingowe, wiadomo takie stricte marketingowe powierzamy firmie, natomiast żeby coś tych stronach było to musimy my wysłać. Wysłać, przesłać zamieścić. No i nie ukrywam, że jeżeli coś się wydarza, a u nas często coś się wydarza, że jest na przykład... no nie wiem, daję przykład... spotkanie dzi-siaj z Panem, dajemy na Facebooka, więc to tej firmy fizycznie u nas nie ma i ona fizycznie tego postu, czy tej informacji nie wrzuci, tak? Natomiast jeżeli wydaje się nam coś ważnego, co powinno być gdzieś tam puszczone w media, no to działamy sami.

Pracownik promocji, Muzeum-01–01 Kanał ten wykorzystuje się również do przekazywania treści, którymi nie są zainteresowane media regionalne.

W dokumencie MUZEA PODKARPACKIE 2004–2014 (Stron 81-84)