Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność

W dokumencie Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski : biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego. R.59, 2018 nr 1 (158) (Stron 80-84)

bieżącą i inwestycje. Udział w programach, konkursach, grantach, sponsoring W 2017 roku żadna z zachodniopomorskich bibliotek nie otrzymała dofinansowania z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infra-struktura Bibliotek 2016–2020. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipianach, ale finansowanie rozpocznie się w 2018 roku.

W 2017 roku z programu MKiDN Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 105 bi-bliotek województwa zachodniopomorskiego otrzymało 1 096 260 zł (wydatkowano 1 092 237 zł).

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Regionalnym Konkursie Grantowym wygrała 8,5 tys. zł na realizację projektu Biesiekierscy detektywi rodzinnych smaków.

Biblioteka pozyskała też 8 tys. zł z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla książki i utworzyła w pięciu punktach bibliotecznych Magiczne kąciki czytelnicze.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach otrzymała 5,6 tys. zł z programu MKiDN Partnerstwo dla książki na realizację zadania Bliskie spotkania z książką i bi-blioteką. W ramach tej inicjatywy odbyło się szereg zajęć i spotkań. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, biblioteka zre-alizowała projekt Kolorowe lato – organizacja zajęć dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas wakacji (stowarzyszenie otrzymało kwotę 3 tys. zł z programu SPOŁECZNIK, a biblioteka 2,8 tys. zł ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie w 2017 roku realizowała pięć projektów, na które pozyskała dofinansowanie:

• Wierny przyjaciel – dofinansowanie z Instytutu Książki w programie Partnerstwo dla książki w wysokości 22 540 zł.

• Lato w teatrze – dofinansowanie z Instytutu Teatralnego kwotą 39,8 tys. zł. W ra-mach projektu warsztaty dla 50 uczestników w wieku od 6 do 18 lat poprowadziło pięciu instruktorów w różnych zespołach zadaniowych (aktorskim, tanecznym,

muzycznym, fotograficzno-performatywnym). Finałem dwutygodniowej pracy uczestników przedsięwzięcia były dwie prezentacje dla mieszkańców miasta.

• Atelier młodego artysty dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fun-dacji Wolności we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach Programu Równać Szanse (dofinansowanie w wysokości 8,5 tys. zł pozyskano w 2016 roku). Celem projektu było przeprowadzenie cyklu warsztatów malarskich dla młodzieży połączonych z odwiedzinami w profesjonalnym atelier malarza, wizytą na wydziale artystycznym wyższej uczelni i zorganizowaniem wernisażu oraz wystawy prac uczestników.

• Na realizację projektu Uczymy się przez zabawę biblioteka pozyskała dofinan-sowanie Fundacji BGK w programie Na dobry początek! w kwocie 9998 zł.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

• W 2017 roku pozyskano 8,5 tys. zł na przedsięwzięcie Kawał nieba w gębie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Równać Szanse. Realizację projektu zaplanowano na 2018 rok.

Gmina Choszczno przekazała Miejskiej Bibliotece Publicznej dotację celową na re-alizację zadania Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 10 tys. zł. Zakupiono książki z zakresu psychologii, medycyny oraz poruszające problemy uzależnień. Zorganizowano spotkania dla młodzieży i dla dorosłych, a także zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursu Bezpieczny Internet.

Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim otrzymała dwa granty ze środków Programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowa-nego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Złocieńcu – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim. Zrealizowano dwa projekty:

• Gra terenowa na smartfony – zadanie było współfinansowane ze środków powiatu drawskiego, wysokość dofinansowania wyniosła 5350 zł,

• Kradzież w Bibliotece – pierwsza kaliska gra miejska na smartfony. Biblioteka uzyskała roczną licencję na oprogramowanie umożliwiające tworzenie własnych gier na smartfony. Kradzież w Bibliotece powstała dzięki zastosowaniu aplikacji ActionTrack (wykorzystującej między innymi technologię geocachingu i GPS) oraz zaangażowaniu uczestników warsztatów. Ma charakter detektywistyczny i przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka w Kaliszu Pomorskim otrzymała też dofinansowanie ze środków Powiatu Drawskiego w wysokości 4 tys. zł na realizację cyklicznej wystawy Życie społeczne i kulturalne mieszkańców Kalisza Pomorskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu otrzymała dofinansowanie z Narodo-wego Banku Polskiego w ramach Projektu Ekonomiczny sposób myślenia 55+. Dotacja wyniosła 11 782 zł. W ramach przedsięwzięcia biblioteka zrealizowała między innymi szkolenia komputerowe, prelekcje przedstawiciela NBP (na przykład Zarządzanie

S

SPRAWOZDANIA budżetem osobistym, Nowoczesne usługi bankowe czy Bankowość elektroniczna) oraz wycieczkę do Centrum Pieniądza w Warszawie. Na projekt Biblioteka bezpieczna i przy-jazna dziecku 2017 ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasto Kołobrzeg biblioteka otrzymała 12 tys. zł.

W ramach jego realizacji zorganizowano ferie zimowe i wakacje dla dzieci.

Koszalińska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w ramach programu MKiDN Promocja czytelnictwa na projekt Tomek i tajemnica zaginionego pomnika (cykl imprez promujących twórczość Alfreda Szklarskiego w 105 rocznicę jego urodzin).

Realizowano go w bibliotece koszalińskiej i wybranych bibliotekach powiatu koszaliń-skiego. Złożyły się na niego między innymi warsztaty literackie, konkursy plastyczne, wystawy oraz wydanie komiksu regionalnego Tomek i tajemnica zaginionego pomnika.

Koszt całego projektu wyniósł 50 925 zł – z czego 35 200 zł zostało pozyskane w ramach programu MKiDN Promocja czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna w Świeszynie na projekt Słowa i opowieści w historii Świeszyna otrzymała dofinansowanie w wysokości 4023 zł ze środków Narodowego Centrum Kul-tury w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017. Celem projektu było odtworzenie historii gminy Świeszyno i stworzenie opowieści o życiu osób, które organizowały pod-stawowe dziedziny życia w gminie. Jako końcowy efekt przedsięwzięcia zaplanowano wydanie w 2018 roku książki.

Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach Ogród Kultury otrzymała dofinansowanie na trzy projekty:

• Mój język – mój świat z programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych (15 000 zł).

• Z książką w ogrodzie z programu Instytutu Książki Partnerstwo dla książki (6 300 zł). W ramach projektu opracowano grę terenową, która polega na odnalezieniu 10 miejsc w Ogrodzie Dendrologicznym, zaznaczonych na mapce rozdawanej jej uczestnikom.

• Nasza Niepodległa – Przelewice 2017 – w ramach rządowego programu Niepod-legła otrzymano dofinansowanie w kwocie 13 770 zł (wydatkowano 13 445 zł).

Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu otrzymała wsparcie w postaci darowizny finansowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 1083 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów zorganizowała Folk Film Festiwal (seanse polskich bajek w bibliotece). Placówka otrzymała dotację z Urzędu Marszałkow-skiego Województwa ZachodniopomorMarszałkow-skiego w kwocie 10 tys. zł. Informacje o imprezie znajdują się na Mapie kultury (mapakultury.pl) Narodowego Centrum Kultury. Dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich biblioteka pozyskała też środki na dwa projekty czytelnicze –Kulturotwórcza rodzinka oraz Zgrana rodzinka. Polegały one na organizacji spotkań z psychologami i pedagogami pod hasłem Tego dowiesz się w bibliotece. Na realizację przedsięwzięcia Kulturotwórcza rodzinka pozyskano tablicę multimedialną wraz z projektorem oraz 66 300 zł, a na projekt Zgrana rodzinka – 31 590 zł.

W 2017 roku Książnica Pomorska otrzymała dofinansowanie na sześć projektów:

• Czytam więc jestem i zmieniam świat – literatura kluczem do dziecięcej wyobraźni – dofinansowanie w wysokości 16 900 zł ze środków MKiDN z programu Promocja czytelnictwa. Zadanie obejmowało zorganizowanie szeregu spotkań literackich, konkursów, warsztatów twórczych i innych wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem środowisk trudnych. Przedsięwzięcie realizowano na terenie Szczecina i Polic.

• Konserwacja dwóch inkunabułów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz Joannes de Verdena, Sermones, 1489 – wsparcie w kwocie 49 500 zł z programu MKiDN Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych. Realizacja pro-jektu przyczyniła się do uratowania dzieł niezwykle cennych dla kultury i historii.

• Festiwal Czytania Odkrywcy Wyobraźni otrzymał z programu MKiDN Promocja czytelnictwa dofinasowanie w wysokości 142 500 zł. Coroczna impreza ma na celu propagowanie czytelnictwa i umożliwia kontakt z wybitnymi postaciami polskiej kultury (pisarze, aktorzy i dziennikarze).

• Podążać za marzeniami – dofinansowanie z programu MKiDN Conrad 2017 wy-niosło 7000 zł. Zadanie miało na celu propagowanie twórczości i postaci Josepha Conrada. Projekt był realizowany wraz z innymi bibliotekami publicznymi woje-wództwa zachodniopomorskiego.

• Dyskusyjne Kluby Książki zostały dofinasowane ze środków Instytutu Książki kwotą 85 600 zł. Dzięki realizacji zadania w województwie zachodniopomorskim działa ich niemal 100, skupiając 800 stałych członków. Pozyskiwane środki finansowe pozwa-lają na organizację spotkań autorskich z pisarzami, a także szkoleń dla moderatorów.

• Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie. Projekt współfinansuje Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1, VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infra-struktura i Środowisko 2014–2020, w wysokości 2 741 005,32 zł. Jego głównym celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie regionalnego centrum digitalizacji materiałów bibliotecznych, a także zwiększenie dostępności społeczeństwa do zbiorów bibliotecznych, w tym w formie cyfrowej, poprzez unowocześnienie zaplecza sprzętowego pozwalającego na stworzenie regionalnej biblioteki mediów cyfrowych.

Biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego brały udział w siódmej edycji Rankingu Bibliotek przygotowanego przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpo-spolita”. Nagrodzono samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Spośród bibliotek województwa zachodniopomorskiego najwyższe miejsce zajęło Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów (2). Na wysokich pozycjach uplasowały się również biblioteki w Nowogardzie (23), Dębnie (26), Międzyzdrojach (32), Biesiekierzu (34) i Gryfinie (42).

S

SPRAWOZDANIA Niektóre z bibliotek zamiast środków finansowych z projektów i od różnych podmiotów pozyskały sprzęt, elementy wyposażenia, nagrody do konkursów itp.:

• Biblioteka Publiczna w Dobrej (powiat łobeski) pozyskała drukarkę wielofunkcyjną oraz tonery w ramach realizowanych projektów Nowe kompetencje – nowe szanse oraz Sterownik – 2016;

• Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach otrzymała książki i audiobooki dzięki udziałowi w akcji organizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Paczka Literacka;

• Miejska Biblioteka Publiczna w Dziwnowie w ramach programu e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści pozyskała laptop i tablet;

• Sklep NEONET ufundował nagrody w Wielkim Kamieńskim Dyktandzie zorgani-zowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Pomorskim.

• Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie pozyskała z Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz od prywatnych przedsiębiorców materiały na zajęcia wakacyjne realizowane w jej wszystkich placówkach. Biblioteka otrzymała też wyposażenie z Fundacji Orange na utworzenie pracowni komputerowej.

Przekazano jej telewizor, trzy laptopy, oprogramowanie antywirusowe, urządzenie wielofunkcyjne, konsolę PlayStation 4, dwa zestawy LOFI Robotów oraz meble.

Biblioteka Publiczna Gminy Manowo uczestniczyła w projekcie Rozwijamy skrzy-dła Polski lokalnej, organizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. W ramach jego realizacji placówka zorganizowała Debatę w Bibliotece w Manowie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządu, sołtysi, rady sołeckie i osiedlowe z terenu gminy Manowo, a także jej mieszkańcy.

Od 2016 roku zauważalnie spada liczba projektów/zadań/grantów, które realizowały biblioteki województwa zachodniopomorskiego, dofinansowanych ze środków zewnętrz-nych. Jednakże kilkanaście bibliotek wykazywało zaangażowanie w projekty, w formie partnerstwa z innymi organizacjami, instytucjami czy stowarzyszeniami, które otrzymały dofinansowanie na zadania lokalne. Biblioteki dysponujące wykształconą kadrą i lokalem otwartym w dogodnych godzinach, były dobrym partnerem dla tych instytucji.

XIII. Stan organizacyjny i działalność bibliotek powiatowych

W dokumencie Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski : biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego. R.59, 2018 nr 1 (158) (Stron 80-84)