XIV. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14.2. Odpowiedzialność w miejscu pracy

14.2.2. Poziom zatrudnienia i poziom wynagrodzeń

Poziom zatrudnienia oraz struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej dostosowana jest do bieżącej i planowanej skali działalności oraz ponoszonego ryzyka. Proces planowania zasobów kadrowych obejmuje ocenę aktualnej struktury zatrudnienia oraz potrzeby organizacji wynikające z przyjętych celów Grupy Kapitałowej. Ocena dokonywana jest według

58

kryteriów miejsca, okresu, ilości oraz dostępności pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami w Grupie Kapitałowej oraz na rynku zewnętrznym.

Na koniec 2021 r. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej6 ukształtowało się na poziomie 1 592 etaty (z wyłączeniem osób zatrudnionych na umowę na zastępstwo). Poniższy wykres przedstawia strukturę pracowników ze względu na płeć.

Rysunek 9. Struktura zatrudnienia w Banku BPS S.A. oraz w Grupie Kapitałowej według płci

W Grupie Kapitałowej zdecydowana większość osób zatrudniona jest na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Tabela 32. Struktura zatrudnienia według rodzaju umowy oraz płci.

Wyszczególnienie Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni na dzień 31.12.2021 r.

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej zróżnicowana jest m.in. ze względu na wiek. Dominującą grupą pracowników (wśród kobiet oraz mężczyzn) są osoby w wieku 40-59 lat.

Tabela 33. Struktura zatrudnienia w Banku BPS S.A. oraz w Grupie Kapitałowej według wieku i płci

Wyszczególnienie Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni na dzień 31.12.2021 r.

6 zatrudnienie w Banku oraz spółkach zależnych i stowarzyszonych

72%

59

W Grupie Kapitałowej, na koniec okresu sprawozdawczego główna kadra kierownicza wraz z Zarządem stanowiła ok. 5 % ogółu zatrudnionych, natomiast pozostała część kadry kierowniczej ok. 13 %. Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych szczebli zarządzania w stanie zatrudnienia w podziale na płeć.

Tabela 34. Struktura zatrudnienia w Banku BPS S.A. oraz w Grupie Kapitałowej według szczebli zarządzania i płci

Wyszczególnienie Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni na dzień 31.12.2021 r.

Zarząd 0% 1% 0% 1%

główna kadra kierownicza, z wyłączeniem Członków Zarządu 4% 8% 3% 10%

pozostała część kadry kierowniczej 19% 18% 13% 14%

pozostali pracownicy 77% 73% 84% 75%

na dzień 31.12.2020 r.

Zarząd 0% 1% 0% 1%

główna kadra kierownicza, z wyłączeniem Członków Zarządu 4% 9% 3% 9%

pozostała część kadry kierowniczej 20% 18% 14% 15%

pozostali pracownicy 76% 72% 83% 75%

Realizowana w Grupie Kapitałowej Polityka wynagradzania uwzględnia sytuację ekonomiczną oraz specyfikę struktury organizacyjnej poszczególnych spółek. Jej celem jest adekwatne wynagradzanie pracowników za wykonaną pracę oraz motywowanie do osiągania oczekiwanych wyników.

Za funkcjonowanie i rozwój systemu wynagradzania odpowiedzialne są Zarządy spółek Grupy Kapitałowej, które w szczególności dbają, aby system wynagradzania funkcjonował w sposób spójny i efektywny oraz oparty był o pełną i przejrzystą dokumentację, tzn. aby działał na podstawie strategii, polityk, procedur i instrukcji, zgodnych z obowiązującym prawem oraz regulacjami nadzorczymi. Poziom wynagrodzeń oraz katalog świadczeń pozapłacowych oferowanych pracownikom ustalany jest w taki sposób, aby pozwalał na przyciągnięcie oraz zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy przewagą konkurencyjną wynagrodzeń a rentownością Grupy Kapitałowej.

Elementy wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników lub grup pracowników zróżnicowane są ze względu na umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej spółki z Grupy Kapitałowej i charakter pracy.

System motywacyjny obejmuje wachlarz środków i narzędzi służących motywowaniu pracowników do podejmowania działań ukierunkowanych na realizację strategicznych celów Grupy Kapitałowej.

Na wynagrodzenie pracowników składają się wynagrodzenia stałe i wynagrodzenia zmienne, przy czym stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie lub nieprzyznawanie w ogóle zmiennych składników wynagrodzenia.

Podstawę kształtowania polityki wynagradzania w Grupie Kapitałowej stanowi wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość zależy od rodzaju wykonywanej pracy, kompetencji i umiejętności wymaganych na stanowisku oraz wpływu stanowiska na wyniki spółki. Ponadto w kształtowaniu polityki wynagradzania uwzględniane są najlepsze praktyki rynkowe.

Bank, mając na uwadze standardy ESG, regularnie dokonuje przeglądów wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk, w tym pod kątem wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz poszczególnych lokalizacji, uwzględniając benchmarki wewnętrzne i dane zawarte w raportach płacowych. Analiza wykazuje, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie są istotne.

Poniższa tabela przedstawia średnie wynagrodzenie zasadnicze brutto na danym szczeblu zarządzania w Banku oraz Grupie Kapitałowej w podziale na płeć.

60

Tabela 35. Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto na etat FTE według płci*

Wyszczególnienie Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni na dzień 31.12.2021 r.

Zarząd 0 50 000 11 100 24 067

główna kadra kierownicza, z wyłączeniem Członków Zarządu 16 000 18 006 15 349 14 247

pozostała część kadry kierowniczej 7 522 10 544 7 731 10 240

pozostali pracownicy 5 638 6 923 4 922 6 227

na dzień 31.12.2020 r.

Zarząd 0 48 333 11 100 19 660

główna kadra kierownicza, z wyłączeniem Członków Zarządu 14 374 15 936 14 156 14 022

pozostała część kadry kierowniczej 6 930 9 953 6 919 9 248

pozostali pracownicy 5 299 6 511 4 730 5 914

* w związku z wysokim odsetkiem Członków Zarządu względem wszystkich pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej na Umowę o pracę, dane dotyczące Zarządu Grupy Kapitałowej zawierają informacje dotyczące Członków Zarządu zatrudnionych także na umowy cywilnoprawne

Elementem polityki wynagradzania jest system motywacyjny, na który składają się motywatory płacowe, pozapłacowe materialne i pozapłacowe niematerialne.

Rysunek 10. Polityka wynagradzania w Grupie Kapitałowej

W skład motywatorów płacowych wchodzą premie oraz nagrody specjalne. Stosowanie w ramach systemu wynagradzania składników zmiennych ma na celu koncentrację działań pracowników na celach ważnych dla Banku i danej spółki. Poziom ustalonych wynagrodzeń zmiennych skorelowany jest z wynikami spółek w Grupie Kapitałowej i uwzględnia postawę oraz wkład pracy poszczególnych osób i zespołów w osiągnięcie założonych na dany okres celów. W odniesieniu do pracowników zaangażowanych w świadczenie usług maklerskich i oferowanie instrumentów finansowych oraz osób sprawujących bezpośredni nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez tych pracowników, a także w odniesieniu do pracowników, których wpływ na profil ryzyka Banku jest istotny, stosuje się odrębne systemy motywacyjne. Obowiązujące w Grupie Kapitałowej systemy płacowe nie zachęcają pracowników do działania w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów i nie skłaniają do preferowania własnych interesów z potencjalną szkodą dla klienta. Celem systemu motywowania płacowego jest promowanie odpowiedzialnego postępowania biznesowego, uczciwego traktowania klientów i unikania konfliktów interesów przez pracowników Grupy Kapitałowej.

Oferowane benefity pozapłacowe mają na celu wsparcie istotnych dla pracowników obszarów, w szczególności: zdrowia pracownika i jego rodziny, rozwoju i doskonalenia zawodowego, poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz przyszłych potrzeb emerytalnych.

Proces pozyskiwania pracowników do pracy w Grupie Kapitałowej realizowany jest zgodnie z zasadą niedyskryminacji i odbywa się z poszanowaniem godności osobistej wszystkich jej uczestników. Wszystkie prawa osobiste, w szczególności dane osobowe kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Grupie Kapitałowej, są chronione. Kandydaci traktowani są

Motywatory płacowe

Motywatory pozapłacowe materialne Motywatory pozapłacowe

niematerialne System

motywacyjny Grupy Kapitałowej Polityka

wynagradzania

61

równo, niezależnie od wieku, płci, wyznania, poglądów politycznych, niesprawności, pochodzenia rasowego i etnicznego czy orientacji seksualnej.

W 2021 r. w Grupie Kapitałowej odsetek kobiet, z którymi nawiązywano stosunek pracy, ukształtował się na niższym poziomie niż odsetek kobiet, z którymi rozwiązywano stosunek pracy.

Tabela 36. Struktura pracowników, z którymi nawiązano lub rozwiązano stosunek pracy według płci

Wyszczególnienie Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Większość pracowników, z którymi spółki Grupy Kapitałowej nawiązywały stosunek pracy w 2021 r., zatrudniana była na umowę o pracę na czas określony lub próbny.

Tabela 37. Struktura pracowników, z którymi nawiązano lub rozwiązano stosunek pracy według płci i rodzaju umowy o pracę

Wyszczególnienie

Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Pracownicy, z którymi Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni na dzień 31.12.2021 r.

Pracownicy, z którymi spółki Grupy Kapitałowej nawiązały stosunek pracy w 2021 r., zróżnicowani są m.in. ze względu na wiek.

Tabela 38. Struktura pracowników, z którymi nawiązano lub rozwiązano stosunek pracy według wieku i płci

Wyszczególnienie

Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Pracownicy, z którymi Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni na dzień 31.12.2021 r.

62 Wyszczególnienie

Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Pracownicy, z którymi Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

na dzień 31.12.2020 r.

W 2021 r. w Grupie Kapitałowej odnotowano zbliżoną rotację na stanowiskach kierowniczych u mężczyzn i u kobiet.

Tabela 39. Struktura pracowników, z którymi nawiązano lub rozwiązano stosunek pracy według szczebla zarządzania i płci

Wyszczególnienie

Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

Pracownicy, z którymi Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni na dzień 31.12.2021 r.

Na wszystkich etapach rekrutacji wobec zakwalifikowanych kandydatów stosuje się te same kryteria oceny. Od wszystkich osób zaangażowanych w proces rekrutacji wymaga się profesjonalizmu oraz szacunku wobec kandydatów.

Według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w spółkach Grupy Kapitałowej 299 osób (198 kobiet, 101 mężczyzn) świadczyło pracę w ramach umów cywilnoprawnych.

Poniższy wykres przedstawia liczbę zawartych oraz zakończonych umów cywilnoprawnych w 2021 r.

Rysunek 11. Liczba zawartych oraz zakończonych umów cywilnoprawnych w Banku BPS S.A. oraz w Grupie

63

Grupa Kapitałowa nie wykorzystuje nisko kosztowych pracowników z krajów słabszych ekonomicznie lub krajów podejrzanych o naruszenie praw człowieka.

W dokumencie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za 2021 rok (Stron 57-63)