Otwartość z perspektywy muzealników i gości

W dokumencie MUZEA PODKARPACKIE 2004–2014 (Stron 64-0)

5. OTWARCIE NA GOŚCIA

5.1. Otwartość z perspektywy muzealników i gości

Pojęcie otwartości w kontekście badania odnosi się do objęcia zakresem działalności wszelkich możliwych grup społecznych. Kryteriami, które zastosowaliśmy przy podziale widowni są pochodzenie (Tabela 19) oraz kategorie wiekowe uzupełnione przez kategorię specyficzną, jaką stanowią goście niepełnosprawni (Tabela 20). To podsta-wowe, nie definiowane bezpośrednio kryterium otwartości, stanowi syntezę celów muzeum, preferencji muzeal-nika oraz realiów związanych z faktycznym profilem demograficznym widowni odwiedzającej badane instytucje.

Pracownicy badanych muzeów wskazują jako swoją główną grupę odbiorców wszystkich możliwych gości, można jednak zaobserwować różnice w randze pozostałych grup. W przypadku muzeów organizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego nastąpił spadek znaczenia jako odbiorców społeczności lokalnej oraz mieszkańców Polski i niewielki wzrost znaczenia mieszkańców województwa.

W przypadku muzeów organizowanych przez powiaty i gminy, pomimo spadku odsetka wskazań widać wyraźnie dużo większe znaczenie, jakie przywiązuje się do odbiorców ze społeczności lokalnej w porównaniu z muzeami wojewódzkimi. Ponadto, pomijając muzea organizowane przez osoby prawne, które wydają się sku-piać na odbiorcy lokalnym, pozostałe muzea wydają się coraz bardziej orientować na gości bez względu na po-chodzenie. W przypadku zaś muzeów organizowanych przez Urząd Marszałkowski zauważalne są zaintereso-wania ponadlokalne, które nie występują zupełnie w muzeach organizowanych przez osoby prawne i fizyczne.

Tabela 19. Kto jest głównym odbiorcą działań respondenta (Obecnie N=161; 2004-2013 N= 126)?

Adresat działalności

Organizator

Wojewódz-two/MKiDN Powiat Miasto/

Gmina Osoba

W przypadku muzeów organizowanych przez powiaty i gminy, pomimo spadku odsetka wskazań widać wyraźnie dużo większe znaczenie, jakie przywiązuje się do odbiorców ze społeczności lokalnej w porównaniu z muzeami wojewódzkimi. Ponadto, pomijając muzea organizowane przez osoby prawne, które wydają się skupiać na odbiorcy lokal-nym, pozostałe muzea wydają się coraz bardziej orientować na gości bez względu na pochodzenie. W przypadku zaś muzeów organizowanych przez Urząd Marszałkowski zauważalne są zainteresowania ponadlokalne, które nie występują zupełnie w muze-ach organizowanych przez osoby prawne i fizyczne.

Interesującym zjawiskiem jest spadek znaczenia ogółu gości i wzrost znaczenia społeczności lokalnej jako adresatów działalności w przypadku muzeów prowadzonych przez osoby prawne oraz odwrotny proces w przypadku muzeów prowadzonych przez osoby fizyczne.

Jako grupy istotne można uznać te, których ranga w skali 1-5 przekroczyła war-tość środkową, czyli 3. Wśród trzech najważniejszych obecnie grup gości muzealnych są dzieci ze szkół podstawowych, dzieci przedszkolne oraz dorośli. W latach 2004-2013 za najważniejsze grupy uznawano również dzieci ze szkół podstawowych i dzieci przedszkolne. Trzecią grupą pod względem istotności była młodzież gimnazjalna.

W niewielkim stopniu nastąpił wzrost znaczenia młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

Wskazywanie uczniów jako najważniejszych grup docelowych łączy się z fak-tem współpracy ze szkołami. Można zafak-tem zakładać, że w zestawieniu z dorosłymi najważniejsi zwiedzający to osoby mieszkające we względnie bliskim sąsiedztwie ba-danych muzeów, co potwierdzają dane demograficzne gości. Zauważalnie też wzrosło znaczenie osób dorosłych i studentów. Ranga tych drugich nie jest mimo tego wysoka, co może łączyć się z faktem, że większość badanych miejscowości nie ma uczelni wyższych. Miastem akademickim jest Rzeszów, choć również w Przemyślu, Sanoku, Krośnie, Jarosławiu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzi się uczelnie wyższe o

profi-64

Interesującym zjawiskiem jest spadek znaczenia ogółu gości i wzrost znaczenia społeczności lokalnej jako adresatów działalności w przypadku muzeów prowadzonych przez osoby prawne oraz odwrotny proces w przy-padku muzeów prowadzonych przez osoby fizyczne.

Jako grupy istotne można uznać te, których ranga w skali 1–5 przekroczyła wartość środkową, czyli 3. Wśród trzech najważniejszych obecnie grup gości muzealnych są dzieci ze szkół podstawowych, dzieci przedszkolne oraz dorośli. W latach 2004–2013 za najważniejsze grupy uznawano również dzieci ze szkół podstawowych i dzieci przedszkolne. Trzecią grupą pod względem istotności była młodzież gimnazjalna. W niewielkim stopniu nastąpił wzrost znaczenia młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

Wskazywanie uczniów jako najważniejszych grup docelowych łączy się z faktem współpracy ze szkołami.

Można zatem zakładać, że w zestawieniu z dorosłymi najważniejsi zwiedzający to osoby mieszkające we względ-nie bliskim sąsiedztwie badanych muzeów, co potwierdzają dane demograficzne gości. Zauważalwzględ-nie też wzrosło znaczenie osób dorosłych i studentów. Ranga tych drugich nie jest mimo tego wysoka, co może łączyć się z fak-tem, że większość badanych miejscowości nie ma uczelni wyższych. Miastem akademickim jest Rzeszów, choć również w Przemyślu, Sanoku, Krośnie, Jarosławiu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzi się uczelnie wyższe o profilu zawodowym. Dość niska ocena studentów może więc świadczyć o ich specyfice i braku zainteresowa-nia kulturą w wydaniu, jakie oferują muzea.

lu zawodowym. Dość niska ocena studentów może więc świadczyć o ich specyfice i braku zainteresowania kulturą w wydaniu, jakie oferują muzea.

Tabela 20. Znaczenie poszczególnych grup zwiedzających dla muzealników

Grupa Obecnie W latach

2004-2013 Zmiana Średnia Średnia

Dzieci przedszkolne N 3,14 37 3,32 31 -0,19

Dzieci ze szkół podstawowych N 3,73 82 3,90 69 -0,17

Młodzież gimnazjalna N 3,07 76 3,06 64 0,01

Młodzież licealna N 3,06 72 3,02 63 0,04

Studenci N 2,82 45 2,64 39 0,18

Dorośli N 3,11 82 2,86 66 0,25

Osoby starsze N 2,50 48 2,56 34 -0,06

Goście zagraniczni N 2,51 37 2,07 28 0,44

Osoby niepełnosprawne N 2,39 28 2,35 23 0,04

Źródło: Badanie pracowników

W porównaniu z wcześniejszym okresem nastąpił wzrost znaczenia gości za-granicznych. Można to interpretować jako wynik otwarcia granic. Spadek znaczenia dokonał się w odniesieniu do grupy dzieci przedszkolnych, dzieci ze szkół podstawo-wych oraz osób starszych

Otwartość to również gotowość do wyjścia poza schematy ustalone w poprzed-nim ustroju i organizowanie działań wykraczających poza tezauryzację, ochronę, kon-serwację i organizację wystaw.

W porównaniu z wcześniejszym okresem nastąpił wzrost znaczenia gości zagranicznych. Można to interpre-tować jako wynik otwarcia granic. Spadek znaczenia dokonał się w odniesieniu do grupy dzieci przedszkolnych, dzieci ze szkół podstawowych oraz osób starszych

Otwartość to również gotowość do wyjścia poza schematy ustalone w poprzednim ustroju i organizowanie działań wykraczających poza tezauryzację, ochronę, konserwację i organizację wystaw.

Zauważalna jest wyraźna otwartość muzealników na działania animacyjne skierowane do społeczności lokalnych. Trzech na pięciu respondentów uważa, że powinny być one realizowane w siedzibie muzeum, zaś co trzeci, że można je prowadzić poza siedzibą. Zaledwie 7,9% uznało, że takich działań nie powinno się po-dejmować.

65 Największą otwartość na inicjatywy w środowisku lokalnym wykazują respondenci z muzeów organizowa-nych przez samorząd gminny. Najczęściej niechęć do tego typu inicjatyw wykazywali przedstawiciele muzeów organizowanych przez osoby fizyczne i prawne. Niekoniecznie należy to interpretować w kategoriach niechęci do tego rodzaju działalności, warto bowiem przywołać fakt, że muzea te dysponują dużo mniejszymi możliwo-ściami działania w porównaniu do instytucji budżetowych.

Wykres 30. Interakcja z otoczeniem (N=168)

Źródło: Badanie pracowników

Zauważalna jest wyraźna otwartość muzealników na działania animacyjne skie-rowane do społeczności lokalnych. Trzech na pięciu respondentów uważa, że powinny być one realizowane w siedzibie muzeum, zaś co trzeci, że można je prowadzić poza siedzibą. Zaledwie 7,9% uznało, że takich działań nie powinno się podejmować.

Wykres 31. Otwartość muzeum ze względu na organizatora

Źródło: Badanie pracowników

Największą otwartość na inicjatywy w środowisku lokalnym wykazują respondenci z muzeów organizowanych przez samorząd gminny. Najczęściej niechęć do tego typu

32,7%

Muzeum powinno podejmować inicjatywy poza siedzibą Muzeum

Muzeum powinno się aktywnie angażować w animowanie społeczności lokalnej, ale raczej organizując spotkania i różne inicjatywy w siedzibie Muzeum

Muzeum nie musi się aktywnie angażować w animowanie społeczności lokalnej, powinno się raczej skupić na organizacji wystaw

Wykres 30. Interakcja z otoczeniem (N=168)

Źródło: Badanie pracowników

Zauważalna jest wyraźna otwartość muzealników na działania animacyjne skie-rowane do społeczności lokalnych. Trzech na pięciu respondentów uważa, że powinny być one realizowane w siedzibie muzeum, zaś co trzeci, że można je prowadzić poza siedzibą. Zaledwie 7,9% uznało, że takich działań nie powinno się podejmować.

Wykres 31. Otwartość muzeum ze względu na organizatora

Źródło: Badanie pracowników

Największą otwartość na inicjatywy w środowisku lokalnym wykazują respondenci z muzeów organizowanych przez samorząd gminny. Najczęściej niechęć do tego typu

32,7%

Muzeum powinno podejmować inicjatywy poza siedzibą Muzeum

Muzeum powinno się aktywnie angażować w animowanie społeczności lokalnej, ale raczej organizując spotkania i różne inicjatywy w siedzibie Muzeum

Muzeum nie musi się aktywnie angażować w animowanie społeczności lokalnej, powinno się raczej skupić na organizacji wystaw

66

Różnice stają się bardziej zauważalne, gdy rozpatruje się je ze względu na staż pracy respondenta. Naj-większą otwartość na realizację działań wykraczających poza stereotypowe funkcje muzeów wykazują pracow-nicy o najniższym stażu. Najczęściej deklaracje o braku potrzeby działań animatorskich wykazywali pracowpracow-nicy o stażu 6–15 lat. tak formułowana niechęć do zmiany działania jest częściej zauważalna w przypadku muzeal-ników o średnim i długim stażu pracy.

Koncentrując się na diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej, można zauważyć niewielkie różnice ocen w zależności od typu muzeum, jak również stażu pracy repondenta:

Respondenci oceniali stopień dostosowania oferty do potrzeb społeczności lokalnej w skali 1–5, gdzie 1 ozna-czało brak lub niewielkie dostosowanie, zaś 5 bardzo dobre. Dodatkowo, oceniali oni zmianę dostosowania w po-równaniu z poprzednimi latami. Zmiana mogła wystąpić od zdecydowanego pogorszenia (-1) do zdecydowa-nej poprawy (1). Brak zmiany to „0”. Stopień dostosowania oferty muzeów do potrzeb społeczności lokalzdecydowa-nej jest oceniany wysoko bez względu na to, czy zmienną tą analizuje się z perspektywy instytucjonalnej czy osobowej.

inicjatyw wykazywali przedstawiciele muzeów organizowanych przez osoby fizyczne i prawne. Niekoniecznie należy to interpretować w kategoriach niechęci do tego rodza-ju działalności, warto bowiem przywołać fakt, że muzea te dysponują dużo mniejszymi możliwościami działania w porównaniu do instytucji budżetowych.

Wykres 32. Otwartość muzeum ze względu na staż pracownika

Źródło: Badanie pracowników

Różnice stają się bardziej zauważalne, gdy rozpatruje się je ze względu na staż pracy respondenta. Największą otwartość na realizację działań wykraczających poza stereotypowe funkcje muzeów wykazują pracownicy o najniższym stażu. Najczęściej deklaracje o braku potrzeby działań animatorskich wykazywali pracownicy o stażu 6-15 lat. tak formułowana niechęć do zmiany działania jest częściej zauważalna w przypad-ku muzealników o średnim i długim stażu pracy.

Koncentrując się na diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej, można zau-ważyć niewielkie różnice ocen w zależności od typu muzeum, jak również stażu pracy repondenta:

Muzeum powinno się aktywnie angażować w animowanie społeczności lokalnej, ale raczej organizując spotkania i różne inicjatywy w siedzibie Muzeum

Muzeum nie musi się aktywnie angażować w animowanie społeczności lokalnej, powinno się raczej skupić na organizacji wystaw

Tabela 21. Ocena dostosowania oferty muzeum do potrzeb społeczności lokalnej i ocena zmian ze względu na organizatora

Organizator Średnia Zmiana

Województwo/MKiDN 4,00 0,62

N 38 38

Tabela 22. Ocena dostosowania oferty muzeum do potrzeb społeczności lokalnej i ocena zmian ze względu na staż pracy respondenta

Staż Średnia Zmiana

Respondenci oceniali stopień dostosowania oferty do potrzeb społeczności lo-kalnej w skali 1-5, gdzie 1 oznaczało brak lub niewielkie dostosowanie, zaś 5 bardzo dobre. Dodatkowo, oceniali oni zmianę dostosowania w porównaniu z poprzednimi latami. Zmiana mogła wystąpić od zdecydowanego pogorszenia (-1) do zdecydowanej poprawy (1). Brak zmiany to „0”. Stopień dostosowania oferty muzeów do potrzeb spo-łeczności lokalnej jest oceniany wysoko bez względu na to, czy zmienną tą analizuje się z perspektywy instytucjonalnej czy osobowej. W większości przypadków przekracza średnią ocenę 4,0. Ze względu na organizatora, najlepiej ocenili tę kwestię pracownicy muzeów powiatowych, najgorzej osoby fizyczne. Także zmiany stopnia dostosowania do potrzeb społeczności lokalnej zostały ocenione jako zdecydowana poprawa. Najle-piej tę kwestię ocenili muzealnicy zatrudnienie w instytucjach organizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego zaś najgorzej ponownie osoby fizyczne.

67 W większości przypadków przekracza średnią ocenę 4,0. Ze względu na organizatora, najlepiej ocenili tę kwestię pracownicy muzeów powiatowych, najgorzej osoby fizyczne. Także zmiany stopnia dostosowania do potrzeb spo-łeczności lokalnej zostały ocenione jako zdecydowana poprawa. Najlepiej tę kwestię ocenili muzealnicy zatrudnie-nie w instytucjach organizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego zaś najgorzej ponowzatrudnie-nie osoby fizyczne. Obecne dostosowanie do potrzeb społeczności lokalnej jak również zmiany w tym obszarze najlepiej oceniają osoby o najdłuższym stażu pracy. Najniższe oceny wystąpiły wśród respondentów o stażu pracy 6–15 lat.

Dalsza analiza zjawiska otwartości opiera się na rozszerzeniu jej możliwych aspektów.

Tabela 21. Ocena dostosowania oferty muzeum do potrzeb społeczności lokalnej i ocena zmian ze względu na organizatora

Organizator Średnia Zmiana

Województwo/MKiDN 4,00 0,62

N 38 38

Tabela 22. Ocena dostosowania oferty muzeum do potrzeb społeczności lokalnej i ocena zmian ze względu na staż pracy respondenta

Staż Średnia Zmiana

Respondenci oceniali stopień dostosowania oferty do potrzeb społeczności lo-kalnej w skali 1-5, gdzie 1 oznaczało brak lub niewielkie dostosowanie, zaś 5 bardzo dobre. Dodatkowo, oceniali oni zmianę dostosowania w porównaniu z poprzednimi latami. Zmiana mogła wystąpić od zdecydowanego pogorszenia (-1) do zdecydowanej poprawy (1). Brak zmiany to „0”. Stopień dostosowania oferty muzeów do potrzeb spo-łeczności lokalnej jest oceniany wysoko bez względu na to, czy zmienną tą analizuje się z perspektywy instytucjonalnej czy osobowej. W większości przypadków przekracza średnią ocenę 4,0. Ze względu na organizatora, najlepiej ocenili tę kwestię pracownicy muzeów powiatowych, najgorzej osoby fizyczne. Także zmiany stopnia dostosowania do potrzeb społeczności lokalnej zostały ocenione jako zdecydowana poprawa. Najle-piej tę kwestię ocenili muzealnicy zatrudnienie w instytucjach organizowanych przez samorząd województwa podkarpackiego zaś najgorzej ponownie osoby fizyczne.

Obecne dostosowanie do potrzeb społeczności lokalnej jak również zmiany w tym ob-szarze najlepiej oceniają osoby o najdłuższym stażu pracy. Najniższe oceny wystąpiły wśród respondentów o stażu pracy 6-15 lat.

Dalsza analiza zjawiska otwartości opiera się na rozszerzeniu jej możliwych aspektów.

Tabela 23. Ocena aspektów otwartości muzeum ze względu na staż pracy respondenta Aspekt otwartości Staż pracy

Ogółem

Dostosowanie oferty do wszelkich możliwych grup 84,9% 83,1% 90,9% 86,2%

Wchodzenie w dialog z różnymi grupami 52,8% 47,5% 50,0% 50,3%

Wprowadzanie udogodnień dla osób

niepełno-sprawnych 47,2% 44,1% 40,9% 43,1%

Organizowanie przedsięwzięć mających na celu

współkształtowanie wyjątkowości kultury lokalnej 32,1% 32,2% 29,5% 30,5%

Postawienie na interaktywność wystaw 24,5% 37,3% 25,0% 29,9%

Wprowadzenie możliwości dotykania eksponatów 34,0% 28,8% 15,9% 26,5%

Udostępnienie interaktywnych funkcji na stronach

internetowych Muzeum 20,8% 23,7% 34,1% 24,6%

Inne 0,0% 1,7% 6,8% 2,4%

Źródło: Badanie pracowników

Za najważniejszy aspekt otwartości w muzeum respondenci uznali dostosowanie oferty do wszystkich możliwych grup, na drugim miejscu znalazło się wchodzenie w dialog z różnymi grupami, na trzecim umożliwienie osobom niepełnosprawnym nieskrępowa-nego uczestnictwa, zaś na czwartym organizowanie wystaw interaktywnych. Zauwa-żalna jest znaczna różnica między częstością odpowiedzi na pierwsze pytanie w porównaniu z kolejnymi. Przygotowanie wydaje się być istotniejsze w porównaniu z otwartością interakcji.

Rozkład częstości pierwszych trzech pytań uwzględniających staż pracy re-spondentów pokrywa się z ogólnym rozkładem. Różnice zaczynają być zauważalne dopiero od odpowiedzi czwartej. Dla muzealników o stażu 6-15 lat ważniejsze, w po-równaniu z działaniami ukierunkowanymi na wyjątkowość kultury lokalnej, jest

interak-68

Za najważniejszy aspekt otwartości w muzeum respondenci uznali dostosowanie oferty do wszystkich moż-liwych grup, na drugim miejscu znalazło się wchodzenie w dialog z różnymi grupami, na trzecim umożliwienie osobom niepełnosprawnym nieskrępowanego uczestnictwa, zaś na czwartym organizowanie wystaw interaktyw-nych. Zauważalna jest znaczna różnica między częstością odpowiedzi na pierwsze pytanie w porównaniu z ko-lejnymi. Przygotowanie wydaje się być istotniejsze w porównaniu z otwartością interakcji.

Rozkład częstości pierwszych trzech pytań uwzględniających staż pracy respondentów pokrywa się z ogól-nym rozkładem. Różnice zaczynają być zauważalne dopiero od odpowiedzi czwartej. Dla muzealników o stażu 6–15 lat ważniejsze, w porównaniu z działaniami ukierunkowanymi na wyjątkowość kultury lokalnej, jest inte-raktywność wystaw. W przypadku najmłodszej grupy, możliwość dotykania eksponatów o otwartości muzeum w większym stopniu mówi niż ukierunkowanie na współkształtowanie wyjątkowości kultury lokalnej. Dla respon-dentów o najdłuższym stażu pracy na czwartym miejscu znalazło się udostępnienie interaktywnych funkcji na stronach internetowych muzeum.

Warto dodać, że rozmowy z muzealnikami pozwoliły poszerzyć listę grup, które są uwzględniane w działal-ności. Oprócz więc uczniów, studentów, turystów itd. niektóre muzea miały epizod współpracy z np. więźniami zakładów karnych:

Z więźniami [...] to mamy tak umowę i tu przychodzą parę razy w roku. Mało tego mam statuetkę, mam podziękowanie od dyrekcji tutaj zakładu karnego, bo uważają, że jest to fajna sprawa. No chodzi o reeduka-cję tutaj tych ludzi, którym się coś w życiu nie tego...

Dyrektor, Muzeum-12–02 Nakreślając sposoby rozumienia otwartości wśród muzealników należy je również skonfrontować z per-spektywą gości. Tę część badania przeprowadzono stawiając hipotezę, że współczesne muzea cechuje właśnie

Tabela 24. Ocena otwartości muzeów ze względu na pochodzenie respondenta

Pytanie Lokalne

Każda osoba znajdzie w muzeum coś ciekawego dla siebie

4,26 4,37 4,47 4,36

N 153 139 119 411

Odwiedzają je różni goście bez względu na wiek, wykształcenie, zainteresowania itp.

4,23 4,30 4,29 4,27

N 149 138 109 396

Opisy pod eksponatami są zrozumiałe dla wszystkich 4,11 4,22 4,14 4,16

N 150 140 111 401

Każdy zwiedzający może liczyć na wyczerpującą informację o wystawach

4,17 4,18 4,14 4,16

N 149 136 112 397

Osobom niepełnosprawnym łatwo się poruszać po budynku muzeum

3,65 3,55 3,58 3,60

N 149 132 99 380

Muzeum podejmuje działania na terenie miasta, poza swoją siedzibą

3,99 3,76 3,59 3,82

N 152 131 86 369

Organizuje różne wydarzenia poza zwykłymi wysta-wami (np. spotkania, koncerty, warsztaty)

4,30 4,01 3,90 4,10

N 152 134 92 378

Próbuje się zmieniać tak, aby bardziej zaspokajać potrzeby gości w porównaniu z poprzednimi latami

4,15 4,12 3,85 4,07

N 153 130 92 375

Źródło: Badanie gości

W przypadku trzech ostatnich pytań w tabeli wykazano istotność statystyczną (Test Kruskala-Wallisa)

Muzeum podejmuje działania na terenie miasta, poza swoją siedzibą (p=0,001);

Organizuje różne wydarzenia poza zwykłymi wystawami (np. spotkania, koncer-ty, warsztaty) (p<0,001);

Próbuje się zmieniać tak, aby bardziej zaspokajać potrzeby gości w porównaniu z poprzednimi latami (p=0,009);

Oznacza to, że goście lokalni częściej zauważają omawiane działania od gości spoza obszaru województwa i w większym stopniu uważają je za przejaw otwartości muzeów.

Może to wynikać z lepszego poziomu wiedzy dotyczącej funkcjonowania muzeum.

Zestawiając oceny wystawione przez różne typy gości muzealnych można zau-ważyć, że oceny wystawiane przez młodszych respondentów są niższe w porównaniu z respondentkami powyżej 40 roku życia. Przy tym, najniższe średnie występują wśród licealistek.

69 otwartość. Respondentów poproszono o wskazanie, co świadczy według nich o takim charakterze odwiedzanych instytucji. Odpowiedzi udzielano wskazując na stopień identyfikacji z poszczególnymi aspektami otwartości wy-rażony w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało zdecydowany brak identyfikacji („Zdecydowanie nie”), zaś 5 zdecydowaną identyfikację („Zdecydowanie tak”).

Według uczestników badania o otwartości odwiedzanych muzeów w największym stopniu świadczy możli-wość znalezienia czegoś interesującego dla każdego zwiedzającego, równe traktowanie odbiorców przez insty-tucję oraz fakt odwiedzania muzeum przez różnych gości. W odniesieniu do pierwszych pytań średnie oceny ro-sły w sytuacji, gdy respondent był spoza miasta i spoza województwa. W trzecim przypadku oceny wystawione przez gości z obszaru województwa oraz spoza niego są porównywalne. Najniższe oceny wystawiono w przy-padku pytań o łatwość poruszanie się osobom niepełnosprawnym po muzeum oraz podejmowania działań poza siedzibą muzeum. W tych przypadkach oceny wystawiane przez gości lokalnych były wyższe w porównaniu z pozostałymi grupami.

W przypadku trzech ostatnich pytań w tabeli wykazano istotność statystyczną (Test Kruskala-Wallisa)

● Muzeum podejmuje działania na terenie miasta, poza swoją siedzibą (p=0,001);

● Organizuje różne wydarzenia poza zwykłymi wystawami (np. spotkania, koncerty, warsztaty) (p<0,001);

● Próbuje się zmieniać tak, aby bardziej zaspokajać potrzeby gości w porównaniu z poprzednimi latami (p=0,009);

Tabela 25. Ocena otwartości muzeum ze względu na typ respondenta Pytanie

Każda osoba znajdzie w muzeum coś ciekawego dla

Każda osoba znajdzie w muzeum coś ciekawego dla

W dokumencie MUZEA PODKARPACKIE 2004–2014 (Stron 64-0)