§ 65.

1. Pracownikami Akademii są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:

a) profesora zwyczajnego, b) profesora nadzwyczajnego,

c) profesora wizytującego, d) adiunkta,

e) asystenta.

3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

a) starszego wykładowcy, b) wykładowcy,

c) lektora lub instruktora.

4. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:

a) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, b) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,

c) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, d) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

§ 66.

1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w Ustawie, a ponadto spełniające warunki określone w poniższych ustępach.

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego może, po zasięgnięciu opinii senatu, zostać zatrudniona w Akademii jako podstawowym miejscu pracy osoba posiadająca tytuł naukowy wykazująca się uznanym dorobkiem naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym uzyskanym w Akademii po ostatnim awansie zawodowym lub osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, również zatrudniona w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, która była już zatrudniona na tym stanowisku w innej uczelni publicznej.

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może, po zasięgnięciu opinii senatu, zostać zatrudniona w Akademii osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, mająca udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny i organizacyjny uzyskany po ostatnim awansie zawodowym.

4. Na stanowisku profesora wizytującego może zostać zatrudniona osoba pracująca w innej instytucji naukowej na stanowisku samodzielnego pracownika naukowego w kraju lub za granicą, której pobyt na Akademii przyniesie korzyści naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

5. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego i wizytującego może również zostać zatrudniona za zgodą senatu osoba nieposiadająca tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez radę wydziału, w którym ma być zatrudniona.

6. Na stanowisku adiunkta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek organizacyjny, dydaktyczny i naukowy.

7. Na stanowisku asystenta może zostać zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

8. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca duże osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w okresie co najmniej 10-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni.

9. Na stanowiskach wykładowcy, lektora i instruktora mogą zostać zatrudnione osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

§ 67.

11. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony lub nieokreślony.

12. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez właściwą radę wydziału albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana oraz właściwej rady wydziału.

13. Senat ustala podstawowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, w tym kryteria wyboru mianowania lub umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, biorąc w szczególności pod uwagę związane z Akademią:

a) osiągnięcia naukowe, b) osiągnięcia dydaktyczne,

c) osiągnięcia organizacyjne w pracy na rzecz Akademii,

d) uzyskane efekty finansowe dla Akademii oraz efekty promujące Akademię.

14. Jeżeli Ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego z końcem semestru, przez koniec semestru rozumie się odpowiednio: ostatni dzień lutego albo dzień 30 września.

§ 68.

1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie powinno przekraczać 6 lat; z możliwością przedłużenia zatrudnienie na tym stanowisku do 2 lat, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą doktorską.

2. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekraczać 8 lat.

3. Decyzję o przedłużeniu zatrudnienia na stanowisku określonym w ust. 1 podejmuje rektor na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału.

4. Zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego następuje na czas określony 5 lat, a kolejne na czas nie krótszy niż 5 lat, po spełnieniu warunków określonych przez senat.

5. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę.

6. Niespełnienie warunków wymaganych w ust. 1 i ust. 2 jest podstawą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim, po uzyskaniu zgody właściwej rady wydziału.

7. Zatrudnienie nauczycieli akademickich na czas określony, dla których Akademia nie jest podstawowym miejscem pracy, powinno następować w terminach:

a) od 1.02. do 31.07.,

b) od 1.09 lub 1.10. do 31.07., c) od 1.09 lub 1.10. do końca lutego.

8. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany zgodnie z ustawą, na podstawie decyzji rektora po uzyskaniu opinii rady wydziału, a w przypadku jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału – opinii rady właściwej jednostki organizacyjnej albo senatu, jeżeli w jednostce nie ma rady.

§ 69.

1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następuje po zakwalifikowaniu w drodze otwartego konkursu z zachowaniem wymagań określonych ustawą.

1a. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postępowania konkursowego.

2. Komisję konkursową powołuje dziekan wydziału albo kierownik jednostki uczelnianej.

3. Konkurs – za zgodą rektora – ogłasza dziekan wydziału albo kierownik jednostki uczelnianej.

Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości z zachowaniem wymagań określonych Ustawą.

4. Informacja o konkursie powinna zawierać:

a) określenie wymagań stawianych kandydatowi, b) wykaz wymaganych dokumentów,

c) termin składania dokumentów, d) termin rozstrzygnięcia konkursu.

5. W skład komisji konkursowej na wydziale wchodzą: dziekan, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika, reprezentant tej samej lub pokrewnej dziedziny naukowej w stopniu co najmniej doktora habilitowanego. W skład komisji konkursowej w jednostkach uczelnianych wchodzą: kierownik jednostki oraz co najmniej dwóch wskazanych przez rektora pracowników tej jednostki uczelnianej.

6. Ogłaszający konkurs informuje radę wydziału (lub radę innej jednostki organizacyjnej) o zgłoszonych kandydatach i o składzie komisji konkursowej (lub kieruje sprawę do działającej komisji). Komisja przedstawia radzie wydziału informację o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej.

Rada zamyka konkurs. W przypadku braku kandydatów ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia. Jeśli w jednostce uczelnianej nie ma rady, ogłaszający konkurs informuje rektora o proponowanym składzie komisji konkursowej oraz o zgłoszonych kandydatach; komisja przedstawia rektorowi informację o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej.

7. Ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe do chwili jego zamknięcia podając przyczyny unieważnienia.

§ 70.

1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111 Ustawy, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

2. Oceny dokonuje powołana przez rektora komisja, w której skład wchodzą co najmniej 3 osoby, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, uchwala senat.

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia ocenę przedstawianą przez studentów i doktorantów, po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej wykorzystania uchwala senat.

4. Odwołanie od ocen dokonanych przez komisję, o której mowa w ust. 2, rozpatruje powołana przez senat komisja odwoławcza, w skład której wchodzi 5 osób oraz z głosem doradczym po jednym przedstawicielu ze związków zawodowych działających w Akademii.

5. W skład komisji, o których mowa w ust. 2 i 4, powołuje się przedstawiciela grupy pracowników, do której zalicza się oceniany.

6. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.

7. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.

8. Pracownicy administracji niebędący nauczycielami akademickimi podlegają okresowej ocenie.

9. Oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się według trybu ustalonego przez rektora w osobnym zarządzeniu, w oparciu o zasady wynikające z praw i obowiązków pracowniczych ujętych w Regulaminie pracy.

§ 71.

Okres działania komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Akademii.

§ 72.

1. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz dydaktyczne i organizacyjne za okres nie dłuższy niż ostatnie 2 lata lub okres od ostatniej okresowej oceny, a w odniesieniu do nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora zatrudnionego na podstawie mianowania, za okres nie dłuższy niż cztery lata. W szczególności przy ocenie uwzględnia się:

a) publikacje naukowe z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały, afiliowane przez Akademię,

b) udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie prac naukowych, c) uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji i charakteru

uczestnictwa,

d) poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych,

e) autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych, f) udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych,

g) działalność popularyzatorska na rzecz Akademii,

h) funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w Akademii,

i) aktywność w pozyskiwaniu środków na rzecz Akademii ze źródeł zewnętrznych, j) nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych.

k) opinię studentów na podstawie przeprowadzonej ankiety, w której studenci oceniają nauczyciela akademickiego w oparciu o następujące kryteria np.: kreatywność, profesjonalizm, terminowość przeprowadzanych zajęć.

2. Przy ocenie osób z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego bierze się pod uwagę wyniki osiągnięte w kształceniu kandydatów do pracy naukowej oraz w promowaniu absolwentów.

3. Ocena dorobku naukowego, artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego przeprowadzona w postępowaniu w sprawie nadania tytułu naukowego lub zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego bądź profesora zwyczajnego powinna spełniać kryteria oceny okresowej.

4. Przy dokonywaniu oceny dorobku dydaktycznego zasięga się również opinii studentów. Opinię studentów ustala się na podstawie przeprowadzonej wśród nich ankiety. Szczegółowy tryb przeprowadzania ankiety oraz jej wzór określa senat po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego.

§ 73.

1. Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na:

a) wysokość uposażenia, b) awanse i wyróżnienia,

c) powierzanie stanowisk kierowniczych.

2. Otrzymanie w okresie nie krótszym niż rok, dwóch kolejnych ocen negatywnych, może stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim.

§ 74.

1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z uzasadnieniem zostaje mu przedstawiona przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Od ocen dokonanych przez wydziałowe komisje oceniające i komisję oceniającą Akademii nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo odwołania się do odwoławczej komisji oceniającej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny komisji; o możliwości i terminie wniesienia odwołania należy poinformować osobę ocenianą.

4. Odwoławcza komisja oceniająca powinna rozpoznać odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy.

5. Odwoławcza komisja oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do ocen komisji oceniającej w Bibliotece ATH.

§ 75.

Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dziekan (kierownik wydziałowej lub uczelnianej jednostki organizacyjnej).

§ 76.

Senat określa czas pracy nauczycieli akademickich.

§ 77.

1. Płatnego urlopu dla celów naukowych udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika, zaopiniowany przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry i radę wydziału.

2. Płatnego urlopu naukowego dla nauczycieli przygotowujących rozprawę doktorską udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika, zaopiniowany przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry, a także promotora oraz radę wydziału.

3. Bezpłatnego urlopu dla celów naukowych udziela rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i przez dziekana.

4. Płatnego urlopu dla poratowania zdrowia udziela rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego; do wniosku nauczyciel akademicki dołącza wymagane orzeczenie lekarskie.

Prawidłowość wydanych orzeczeń podlega kontroli w wyniku odwołania złożonego przez rektora w terminie 14 dni od jego otrzymania do właściwego terytorialnie dla siedziby uczelni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, którego rozstrzygnięcie jest wiążące.

5. Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu zgodnie z ust. 1-4 rektor podejmuje decyzje zgodne z uchwałami senatu.

6. Urlopy określone w ust. 1 i 3 mogą być udzielane w częściach, a także mogą być zawieszane.

7. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa Senat Akademii.

§ 78.

Rektor może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom i osobom zasłużonym dla Akademii, po zaopiniowaniu przez senat.

§ 79.

1. Nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać nagrody rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej.

2. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych lub zespołowych dla pracowników podlegających jednostkom organizacyjnym przedstawiają rektorowi:

a) prorektorzy,

b) dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, c) kierownicy jednostek uczelnianych i międzyuczelnianych podlegających bezpośrednio rektorowi, d) kanclerz.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, uwzględniają podział na nagrody indywidualne i zespołowe, a także:

a) proponowane stopnie nagród indywidualnych,

b) proponowane stopnie i wysokość nagród zespołowych oraz sposób podziału kwoty między członków zespołu. Wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu.

§ 80.

1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.

2. W szczególności nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za:

a) przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd, co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

b) rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;

c) rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publiczne zniekształcenie takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nagrania;

d) naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;

e) fałszowanie badań lub wyników badań naukowych lub dokonanie innego oszustwa naukowego;

f) przyjmowanie, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w Akademii, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

g) przekonania innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;

h) udzielenie albo obiecywanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Akademii, polegające na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko w Akademii, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.

§ 81.

1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się uczelnianą komisję dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich.

2. Członków komisji wybierają rady wydziałów po dwóch z każdego wydziału spośród nauczycieli akademickich. Jeden z członków wybranych w każdym wydziale powinien posiadać tytuł naukowy.

3. Senat wybiera spośród członków komisji przewodniczącego komisji oraz jego zastępców.

Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego.

4. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcję: rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów lub dyrektora instytutu.

5. Okres działania komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Akademii.

6. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 1-3.

In document Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku (Page 23-29)

Related documents