Prognoza efektów środowiskowych wprowadzenia nowych cementów i wybór dalszych kierunków rozwoju spoiw

W dokumencie Projekt strukturalny nr PO IG /09 INNOWACYJNE SPOIWA CEMENTOWE I BETONY Z WYKORZYSTANIEM POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO. Raport pt. (Stron 35-45)

cementowych nowej generacji.

Efekty wprowadzenia nowych cementów z dodatkiem popiołu wapiennego oraz zastosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku typu II do betonu są przede wszystkim ważne dla budownictwa, a zwłaszcza dla: producentów cementów, producentów betonów, firm zajmujących się gospodarczym wykorzystaniem i przetwarzaniem UPS (ubocznych produktów spalania) oraz wszystkich firm stosujących cement i beton w budownictwie mieszkaniowym i inżynieryjnym. W związku z tym ostatnim są również bardzo ważne w szeroko pojętym aspekcie społecznym, przy czym aspekt społeczny zyskuje jeszcze na znaczeniu w rejonach położonych w pobliżu elektrowni i cementowni.

Przewiduje się następujące główne korzystne efekty środowiskowe wynikające z rozszerzenia zastosowania popiołu lotnego wapiennego w budownictwie oraz wprowadzenia nowych cementów zawierających dodatek popiołu lotnego wapiennego (W):

obniżenie emisji CO2 przy produkcji cementu,

zmniejszenie powierzchni przeznaczonych na składowanie popiołów, zmniejszenie wydobycia surowców mineralnych i paliw kopalnych,

rozszerzenie normowej palety składników głównych, nie klinkierowych cementu, możliwość stosowania nowych rodzajów cementów o właściwościach nie odbiegających od obecnych na rynku cementów.

Dzięki rozszerzeniu zastosowania popiołu lotnego wapiennego w budownictwie firmy zajmujące się gospodarczym wykorzystaniem i przetwarzaniem UPS uzyskały możliwość zwiększenia zakresu działania i obrotów. Branża cementowa wdrażając do zastosowanie popiół lotny wapienny uzyskała możliwość obniżenia (niezwiększenia) kosztów produkcji cementu (dzięki obniżeniu emisji CO2 oraz zastosowaniu relatywnie taniego komponentu cementu). Utrzymanie ceny cementu jest bardzo ważnym efektem o oczywistym znaczeniu nie tylko dla branży budowlanej, ale dla całej gospodarki i społeczeństwa. Co równie ważne, producenci cementu uzyskali możliwość wprowadzenia na rynek konkurencyjnego, dobrej jakości produktu w postaci nowych rodzajów cementów o właściwościach nie odbiegających od obecnie stosowanych. Posiadając natomiast dostęp do dobrej jakości, tanich cementów cementownie, producenci betonu oraz firmy wykonawcze uzyskali możliwość utrzymania lub zwiększenia rentowności.

Korzyści z zastosowania popiołu lotnego wapiennego w budownictwie o szeroko pojętym znaczeniu społecznym odnoszą się przede wszystkim do aspektów związanych z ochroną środowiska, obniżeniem lub utrzymaniem cen materiałów i usług budowlanych oraz rozszerzeniem możliwości elastycznego prowadzenia polityki energetycznej państwa. Należy przy tym zaznaczyć, że aspekt społeczny w każdym przypadku jest trudny do jednoznacznej wyceny. W kwestii ochrony środowiska najistotniejsze znaczenie ma redukcja CO2 do atmosfery oraz mniejsza degradacja środowiska wynikająca ze zmniejszenia wielkości hałd zalegających w pobliżu elektrowni oraz zmniejszenia wydobycia surowców mineralnych i paliw kopalnych potrzebnych do produkcji cementu (zastąpienie części klinkieru w cemencie przez popiół). Z uwagi na niewęglanową formę CaO w popiele, przy przeciętnej zawartości 21% CaO możliwe jest, przy zastosowaniu go jako niskiego surowca glinokrzemianowego na redukcję emisji CO2 w procesie wypalania klinkieru (100 kg/1000kg klinkieru). Niższe koszty stosowania cementu przyczyniają się do zwiększenia aktywności gospodarczej i konsumpcji

społeczeństwa. Biorąc pod uwagę, iż węgiel brunatny jest wciąż najtańszym źródłem energii w Polsce, częściowa redukcja negatywnego wpływu jego zastosowania w energetyce na środowiska może być znaczącym argumentem w polityce energetycznej państwa przemawiającym za oparciem energetyki na węglu. Dodatkowym aspektem środowiskowym jest rozwój krajowego potencjału naukowego i badawczego oraz wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Współcześnie rozwój nowych generacji spoiw cementowych jest przede wszystkim wynikiem polityki proekologicznej. Poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii

koncentruje się na zagadnieniach zmniejszenia zużycia energii i surowców nieodnawialnych w produkcji cementu oraz na ograniczeniu negatywnego wpływu procesu jego produkcji na środowisko, a zwłaszcza ograniczenie emisji gazów cieplarniach, a w szczególności CO2. W związku z tym przewiduje się następujące główne kierunki rozwoju spoiw cementowych nowej generacji:

stosowanie nowych nieklinkierowych składników głównych cementu, np. prażona (wypalana) glina, syntetyczne szkła wapienno - glinianowe czy produkty sekwestracji CO2.

wprowadzenie do stosowania cementów wieloskładnikowych zawierających większą niż obecnie ilość dodatków mineralnych (cementy oznaczane „CEM X”), zwłaszcza cementów z dużą zawartością mielonego wapienia (L/LL) w których, obok klinkieru portlandzkiego (K), obecny jest granulowany żużel wielkopiecowy (S) lub popiół lotny krzemionkowy (V).

opracowanie cementów zawierających w swoim składzie domieszkę napowietrzającą.

Efektem zastosowania tak otrzymanego cementu będzie beton odpowiednio napowietrzony, a w konsekwencji odporny na cykliczne zmiany temperatury (zamrażanie/odmrażanie).

spoiwa cementowe komponowane przy uwzględnieniu specjalnych wymagań technologicznych i/lub środowiskowych.

opracowania alternatywnych technologii wytwarzania spoiw budowlanych w stosunku do cementów bazujących na klinkierze portlandzkim: celitcement, cement magnezjowy (novacem), cement belitowo– siarczanoglinianowy, spoiwa aktywowane alkalicznie (geopolimery).

Literatura

Raporty z zadań w projekcie dostępne na stronie: www.smconcrete.polsl.pl/raporty [Raport 2] Raport z zadania 2. Monitorowanie właściwości fizyko - chemicznych popiołów lotnych wapiennych W z energetyki zawodowej.

[Raport 3] Raport z zadania 3. Ocena aktywności pucolanowo - hydraulicznej popiołów lotnych w funkcji zmienności składu chemicznego i mineralnego oraz rozdrobnienia.

[Raport 4] Raport z zadania 4. Produkcja i badania cementów powszechnego użytku zawierających popiół lotny wapienny i określenie ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (skala półtechniczna).

[Raport 5] Raport z zadania 5. Produkcja i badanie cementów powszechnego użytku, zawierających popiół lotny wapienny i określenie ich właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (skala półtechniczna).

[Raport 6] Raport z zadania 6. Badanie właściwości mieszanki betonowej wykonanej w oparciu o cementy wyprodukowane w skali półtechnicznej.

[Raport 7] Raport z zadania 7. Badanie właściwości stwardniałego betonu zawierającego cement z popiołem lotnym wapiennym.

[Raport 8] Raport z zadania 8. Badania nad możliwością zastosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku typu II w składzie betonu zwykłego.

[Raport 9] Raport z zadania 9. Badanie korozji chemicznej betonu i zapraw cementowych

[Raport 10] Raport z zadania 10. Badania nad możliwością zastosowania nowych rodzajów cementów w technologii betonów nowej generacji

[Raport 11] Raporty z zadania 11. Ocena szczelności betonu w warunkach wymuszonej migracji mediów

[Raport 12] Raporty z zadania 12. Ocena trwałości betonu w środowisku oddziaływania mrozu i zmiennych warunków termiczno wilgotnościowych

[Raport 13] Raporty z zadania 13. Monitorowanie zagrożenia powstawania pęknięć w elementach masywnych

Materiały i prezentacje z seminariów i konferencji dostępne na stronie:

www.smconcrete.polsl.pl

Seminarium Naukowe „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”; El. Bełchatów ; luty 2011

Seminarium Naukowe „Popioły lotne wapienne w technologii cementu”, Kraków, maj 2011 Konferencja Przedstawicieli Nauki i Przemysłu: "Innowacyjne spoiwa cementowe i betonowe z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego " Bronisławów k/Wolborza, maj 2013

Materiały konferencyjne: Roads and Bridges - Drogi i Mosty Nr 1/2013, Roads and Bridges - Drogi i Mosty Nr 2/2013; dostępne na stronie:

www.ibdim.edu.pl/index.php/pl/component/content/article/55-drogi-i-mosty/920

Normy i aprobaty

PN-EN 197-1:2012 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

PN-EN 206-1:2003 „Beton Część I: Wymagania, właściwości

PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu – Część I: Definicje, specyfikacja i kryteria zgodności.

PN-EN 15368 „Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych: definicje wymagania i kryteria zgodności”

PN-EN 14227-4 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym Część4: Popiół lotny do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie”

PrEN 13282-1 „Hydrauliczne spoiwa drogowe Część1: Szybko twardniejące hydrauliczne spoiwa drogowe. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

PrEN 13282-2 „Hydrauliczne spoiwa drogowe Część2: Normalnie twardniejące hydrauliczne spoiwa drogowe. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

PN-S-96035 „Drogi samochodowe. Popioły lotne”

PN-S-06103 „Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego”

ASTM C618 „Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete”

Projekt greckiej normy „Zastosowania w betonie popiołów lotnych wapiennych”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2005-03-1866 „Hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2009-03-1749 „Spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-1593 „Hydrauliczne spoiwo drogowe MULTICRETE”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2009-03-2510 „Hydrauliczne spoiwo drogowe WAPECO I”

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8514/2011 „Popiół lotny z węgla brunatnego”

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8548/2012 „Krzemionkowo-wapienny popiół lotny do betonu EKOSILCAL ASH oraz mieszanina EKOSILCAL ASH PLUS”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2013-02-2992 „Spoiwa hydrauliczne. Hydrauliczne spoiwo drogowe LIPIDUR W”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2011-02-2775 „ Spoiwa hydrauliczne i spoiwa ulepszające.

Spoiwo hydrauliczne GRUNTAR”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2013-02-2979 „ Spoiwa hydrauliczne i spoiwa ulepszające.

Hydrauliczne spoiwo drogowe GRUNTAR PLUS”

Publikacje wyników projektu

1. Baran T., Drożdż W.: Ocena właściwości krajowych popiołów lotnych wapiennych i metod ich uzdatniania, Roads and Bridges/Drogi i Mosty 2013, vol. 12, No. 1

2. Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.: Surowce odpadowe do produkcji materiałów budowlanych. Izolacje, 7/8, 2011, s. 35-39

3. Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.: Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu. Cement Wapno Beton, nr 1, 2012, s. 50-56

4. Baran T., Hawrot K., Żak A.: Wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w istniejących normach i aprobatach technicznych. Popioły z energetyki, Polska Unia UPS, Warszawa, 24-26 października 2010, s. 93-104

5. Czopowski E., Łaźniewska-Piekarczyk B., Rubińska-Jończy B., Szwabowski J., Właściwości betonów na cementach zawierających popiół lotny wapienny, Roads and Bridges/Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

6. Dąbrowska M.: Migracja jonów chlorkowych w cementach z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (w) XI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Szczyrk 12-13 maj 2011 r., s. 371-378

7. Dąbrowski M., Glinicki M.A., Charakterystyka porów powietrznych i mrozoodporność betonów napowietrzonych z popiołem lotnym wapiennym, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

8. Dąbrowski M., Glinicki M.A.: Influence of aggregate type on the durability of concrete containing blended cements with calcerous fly ash. 10th International Symp. Brittle Matrix Composites, 15-17 October 2012, Woodhead Publ.&IPPT PAN, Woodhead Publishing &

IPPT PAN, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung (eds.) 2012, Warsaw, pp. 305-314

9. Dąbrowski M., Gibas K., Glinicki M. A., Nowowiejski G.: Wpływ warunków dojrzewania na trwałość betonów napowietrzonych wykonanych z cementów wieloskładnikowych z popiołem lotnym wapiennym. Dni Betonu "Tradycja i nowoczesność", 8-10.10.2012, SPC, Kraków, s.483-492

10. Deszcz J., Drewniok M., Gołaszewski J.: Efekty działania domieszek napowietrzających w mieszankach z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny.

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Nr 13/2012, s. 123-131 11. Drewniok M., Gołaszewski J.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na efekty działania

domieszek napowietrzających. Civil and Environmental Engineering/Budownictwo i Inżynieria Środowiska T.2 (2011), s. 267-274

12. Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego. Dni Betonu 2012.

Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2012, s. 493-502

13. Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego. Budownictwo Technologie Architektura, nr 4/2012, s. 70-73

14. Drożdż W., Giergiczny Z.: Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2 15. Drożdż W., Giergiczny Z.: Influence of calcareous fly ash in Portland Cement on ASR in

concrete. 18. Ibausil - International Conference on Building Materials, Weimar, 2012, t. 2, pp.

319-326

16. Drożdż W., Giergiczny Z.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego W na przebieg korozji alkalicznej w betonie. XVIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Red. T.

Szczygielski, Zakopane, 19-21.10.2011 r., s. 143-158

17. Drożdż W.: Badania reakcji alkalicznej ASR w betonie z cementów z popiołem lotnym wapiennym. Część 1. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa - Opole, nr 7, 2011, s. 132-145

18. Drożdż W.: Popiół lotny wapienny jako składnik kształtujący odporność alkaliczną kompozytów cementowych. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Bzówki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, s.

543-552. Referat wygłoszony na XII Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa (Szczyrk 2012)

19. Dziuk D., Dąbrowska M., Giergiczny Z., Żak A.: Mrozoodporność betonów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Czasopismo Materiały Budowlane 5/2012, s. 65-66

20. Dziuk D., Giergiczny Z., Adamski G., Garbacik A.: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R – skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie.

Czasopismo Materiały Budowlane 5/2012, s. 37-39, Referat wygłoszony na XIV Sympozjum Naukowo-Technicznym Reologia w Technologii Betonu (Gliwice 2012)

21. Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A.: Aktywność popiołu lotnego wapiennego w porównaniu z innymi dodatkami mineralnymi stosowanymi w produkcji cementu. Popioły z Energetyki, Polska Unia UPS Warszawa, 24-26 października 2010, s. 43-56

22. Dziuk D., Giergiczny Z., Pużak T., Sokołowski M.: The influence of grinding on the efficiency of mineral additives in the composition of cement and concrete. 4th International Conference on Non-Traditional Cement and Concrete, Brno 2011, pp. 465-476

23. Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A., Popiół lotny wapienny, jako składnik główny cementów powszechnego użytku, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1 24. Dziuk D.: Właściwości cementów zawierających popiół lotny wapienny (w) XI Konferencja

Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Szczyrk 12-13 Maj 2011 r., s. 379-388 25. Garbacik A., Baran T., Drożdż W., Radelczuk H.: Calcareous fly ash for low emission clinker

and composite cements production. 18. Ibausil - International Conference on Building Materials. Weimar, 2012, t. 1, pp. 177-184

26. Garbacik A., Baran T., Drożdż W.: Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu. XVIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Zakopane, 19-21.10.2011r., s. 127-142

27. Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Charakterystyka krajowych popiołów wapiennych ze spalania węgla brunatnego. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, s. 201-214 28. Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji

cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Szkło i Ceramika, nr 3, 2012, s. 21 Referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych (Szczyrk 2012)

29. Garbacik A., Baran T., Synowiec K., Żak A.: Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No.

1

30. Garbacik A., Baran T.: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Referat wygłoszony na VI Międzynarodowej

Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych (Szczyrk 2012)

31. Garbacik A., Giergiczny Z., Baran T.: Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, s. 186 – 200

32. Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M.A., Gołaszewski J.: Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”, Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, s. 173 – 185

33. Garbacik A., Pałka E., Pichniarczyk P.: Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu. Szkło i Ceramika, nr 6, 2012, s. 10-14

34. Garbacik A., Pałka E., Pichniarczyk P.: Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu. Izolacje,

35. Gawlicki M., Glinicki M.A.: Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji CO2 w przemyśle materiałów budowlanych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ICMB; 2012, nr.9, s. 44-54

36. Gibas K., Glinicki M.A., Nowowiejski G.: Ocena szczelności betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego wobec mediów środowiskowych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

37. Gibas K., Glinicki M.A.: Influence of high calcium fly ashes on the chloride ion penetration into concrete. 4th International Conference on Non-Traditional Cement and Concrete, Brno 2011, pp. 420-428

38. Gibas K., Glinicki M. A.: Influence of calcerous fly ash on concrete resistance to migration of chlorides. 10th International Symp. 10th International Symp. Brittle Matrix Composites, 15-17 October 2012, Woodhead Publ.&IPPT PAN, A.M.Brandt, J.Olek, M.A.Glinicki, C.K.Y.Leung (eds.) 2012, Warsaw pp. 367-376

39. Giergiczny Z., Dąbrowska M.: Odporność na agresję chemiczną zapraw z cementów z udziałem popiołu lotnego wapiennego, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2 40. Giergiczny Z., Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Popioły lotne wapienne w technologii cementu i betonu. Materiały XIX Międzynarodowej Konferencji "Popioły lotne z energetyki", Sopot, s. 81-93

41. Giergiczny Z., Garbacik A., Drożdż W.: Synergic effect of non-clinker constituents in Portland composite cements. 13th International Conference on the Chemistry of Cement, Materiały konferencyjne, Madrid, 2011, Area 2, Oral communication, Session 1, pp. 49 42. Giergiczny Z., Garbacik A., Ostrowski M.: Aktywność pucolanowa i hydrauliczna

wapiennych popiołów lotnych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

43. Giergiczny Z., Garbacik A.: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 2012 nr 4, s. 217-224, Referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych (Szczyrk 2012)

44. Giergiczny Z., Hawrot K., Żak A.: Popiół lotny wapienny jako dodatek typu II w składzie betonu. XVIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Zakopane, 19-21.10.2011r., s. 107-125

45. Giergiczny Z., Synowiec K., Żak K.: Ocena przydatności popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego dodatku mineralnego do betonu, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

46. Glinicki M., Krzywobłocka-Laurów R., Ranachowski Z., Dąbrowski M., Wołowicz J.:

Analiza mikrostruktury betonów modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych wapiennych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

47. Glinicki M.A, Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K.: Ocena przepuszczalności betonu z popiołem lotnym wapniowym – koncepcja badań. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Wyd. ICiMB, Warszawa-Opole 2010, s. 229-240

48. Glinicki M.A., Dąbrowski M.: Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na napowietrzenie mieszanki betonowej i charakterystykę porów w betonie. Popioły z energetyki, Polska Unia UPS , Warszawa, 24-26 października 2010, s. 77-93

49. Glinicki M.A., Nowowiejski G., Gibas K.: Strengthening efficiency of nonstandard addition of fluidized bed ash in concrete. RILEM International Conference on Advances in Construction Materials through Science and Engineering, Hong Kong 2011, RILEM Conf.

Proceedengs pro079, pp. 684-691

50. Glinicki M.A., Nowowiejski G., Dąbrowski M., Gibas K.: Wpływ wilgotności betonu i dodatków popiołowych na gazoprzepuszczalność określoną metodą Torrenta. Dni Betonu

"Tradycja i Nowoczesność" , SPC, Kraków 2010, 2010, s. 711-720

51. Glinicki M. A.: Air permeability of superplasticized concrete with 0.5 clinker factor. Anna Maria Workshop XI: The 50% Solution - Technical Issues Arising from Cement Substitution Rates of 50% or Higher, Holmes Beach, Nov. 2010

52. Gołaszewski J., Cygan G.: Wpływ temperatury i czasu dojrzewania na aktywność popiołów lotnych wapiennych. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Nr 13/2012, s. 137-142

53. Gołaszewski J., Giergiczny A.: Kształtowanie właściwości reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Wyd.

ICiMB, Warszawa-Opole 2010, s. 215-227

54. Gołaszewski J., Giergiczny Z., Cygan G., Dziuk D.: The effect of High Calcium Fly Ash on the formation of cement properties with its participation. 13th International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 2011, pp. 1-7

55. Gołaszewski J., Giergiczny Z., Ponikiewski T., Deszcz J., Kostrzanowska A., Miera P., Drewniok M., Cygan G.: The Influence of High-Calcium Fly Ash on Effectiveness of Concrete Admixtures. Tenth International Conference On Superplasticizers And Other Chemical Admixtures In Concrete Supplementary Papers 97-112

56. Gołaszewski J., Kostrzanowska A., Cygan G.: Właściwości reologiczne mieszanki betonowej a zaprawy o różnych składach w układzie zmiennych temperatur. Dni Betonu, Wisła 2012, s.759-768

57. Gołaszewski J., Kostrzanowska K., Miera P., Drewniok M., Cygan G., Deszcz J., Efektywność działania domieszek w zaprawach w obecności popiołu lotnego wapiennego, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

58. Gołaszewski J., Kostrzanowska K., Ponikiewski T., Antonowicz G.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne zaczynów i zapraw cementowych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

59. Gołaszewski J., Ponikiewski T., Kostrzanowska A.: The influence of high calcium Ely Ash on rheological properties of cement mixtures. Non-Tradicional Cement & Concrete IV, ed. by Vlastimir Bilek and Zbynek Kersner, Proceedings of the International Conference, Brno University of Technology 2011, pp. 410 – 419

60. Gołaszewski J., Ponikiewski T., Kostrzanowska A.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych. Popioły z energetyki, Polska Unia UPS, Warszawa, 24-26 października 2010, s. 177-201

61. Gołaszewski J., Ponikiewski T.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na wybrane właściwości betonów nowej generacji, Roads and Bridges/Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

62. Gołaszewski J., Ponikiewski T.: Popiół lotny wapienny składnikiem betonów nowej generacji.

Popioły z Energetyki, Zakopane, 2011, s. 89 – 106

63. Gołaszewski J., Ponikiewski T.: Wpływ zawartości popiołu lotnego wapiennego oraz zbrojenia rozproszonego na wybrane charakterystyki fibrobetonów samozagęszczalnych. Civil and Environmental Engineering/Budownictwo i Inżynieria Środowiska T.2 (2011), s. 281-287 64. Jóźwiak-Niedźwiedzka D.: Mikrostruktura i wytrzymałość zapraw z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012, Zeszyt 59, nr 3/2012/III, s. 205-212

65. Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Brandt A. M., Ranachowski Z.: Self-healing of cracks in fibre reinforced mortar beams made with high calcium fly ash. Cement Wapno Beton, 2012, Vol. XVII/LXXXIX, No 1, s. 38-49

66. Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Glinicki M.A., Nowowiejski G.: Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na przepuszczalność betonów w odniesieniu do mediów agresywnych. Drogi i Mosty, 2011, 10, nr 3, s. 39-61

67. Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Dąbrowski M.: Application of microscopic techniques for studying microstructure of air-entrained concretes containing high calcium fly ash. 33rd international Conference on Cement Microscopy, San Francisco, April 17-20, 2011, pp. 372-383

68. Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Sobczak M., Gibas K.: Karbonatyzacja betonów z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 2

69. Jóźwiak-Niedźwiedzka D.: Microstructure and strength of mortars made with blended cements containing high calcium fly ash. 58th Conference on Scientific Problems of Civil Engineering,16-21 September 2012, Krynica-Rzeszów, s. 206-207

70. Jóźwiak-Niedźwiedzka D.: The influence of blended cements on the concrete resistance to carbonation. 10th International Symp. Brittle Matrix Composites, 15-17 October 2012, Woodhead Publ.&IPPT PAN, Warsaw, pp. 125-134

71. Knor G., Glinicki A.M., Holnicki-Szulc J.: Determination of thermal parameters of hardening concrete by means of inverse problem solution. Roads and Bridges-Drogi i Mosty, IBDiM;

2012, Vol.11, No 4, pp. 281-294

72. Knor G., Glinicki M.A., Holnicki-Szulc J.: Wyznaczanie parametrów termicznych dojrzewających betonów za pomocą rozwiązania problemu odwrotnego. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 2012, 11

73. Knor G., Holnicki-Szulc J., Glinicki M., Ossowski A., Ranachowski Z., Wpływ popiołów lotnych wapiennych na temperaturę betonu w czasie pierwszych 72 godzin twardnienia w elementach masywnych, Roads and Bridges/ Drogi I Mosty 2013, vol. 12, No. 1

74. Knor G., Holnicki-Szulc J., Glinicki M.A.: Determination of thermal properties of hardening concrete containing high calcium fly ash. 14th International Conference on Structural Faults and Repair, 3-5 July 2012, Univ. of Edinburgh, Edinburgh, CD

75. Knor G., Holnicki-Szulc J.: Identify heat of hardening and transient thermal properties in

75. Knor G., Holnicki-Szulc J.: Identify heat of hardening and transient thermal properties in

W dokumencie Projekt strukturalny nr PO IG /09 INNOWACYJNE SPOIWA CEMENTOWE I BETONY Z WYKORZYSTANIEM POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO. Raport pt. (Stron 35-45)