PROGRAMY ROCZNE

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 37-41)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W KRYNICY-ZDROJU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Krynicy-Zdroju działa w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju w dniu 29 grudnia 2020 roku – uchwała nr XXXI.247.2020. W dniu 21 kwietnia 2021 roku Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła uchwałę zmieniającą nr XXXV.280.2021 na mocy której, z dniem 1 lipca 2021 roku zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 przejął Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.

Realizacja programu w związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju w 2021 roku była utrudniona, podobnie jak miało to miejsce w roku 2020. Spowodowało to, iż wielu zadań ujętych w programie, a realizowanych corocznie, nie oddało się zrealizować.

Przez pierwszą część roku szkoły pracowały w systemie pracy zdalnej, nie było kontaktu fizycznego uczeń – szkoła, dlatego też nie przeprowadzono żadnych programów profilaktycznych w placówkach szkolnych. Programy te były corocznie realizowane w okresie kwiecień-czerwiec (praktyka wypracowana przez lata doświadczeń) w klasach starszych i jesienią w klasach trzecich szkół podstawowych. Dyrektorzy wyrazili jednak chęć i nadzieję na zrealizowanie programów profilaktycznych jesienią, kiedy sytuacja uległa poprawie.

Ograniczenia epidemiczne dotknęły również świetlic środowiskowych, które z uwagi na ograniczenia musiały ograniczyć działalność. Świetlice rozpoczęły prace z dziećmi w formie stacjonarnej wiosną, jednak z zachowaniem reżimów sanitarnych. Dlatego też wiele tradycyjnych imprez świetlicowych jak Dzień Matki, przywitanie wiosny czy Dzień Dziecka nie zostało zorganizowanych.

Obostrzenia epidemiczne dotknęły również pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zmuszona była ograniczyć swoją działalność. Komisja pracuje na posiedzeniach, na które zapraszane są osoby mające problem z alkoholem, a zgłoszone do Komisji przez kompetentne instytucje, bądź przez osoby najbliższe. Z osobami takim prowadzona jest rozmowa, która ma uświadomić problem alkoholizmu oraz zmotywować je do podjęcia leczenia. W pierwszej połowie roku 2021 wpłynęło do Komisji 12 wniosków, a 5 z nich zostało skierowanych do sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

38

Duża część informacji o osobach nadużywających alkoholu pochodzi od Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, którego celem jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Do Zespołu tego kierowane są „Niebieskie Karty” założone na terenie gminy przez uprawnione instytucje (Policję, szkoły, służbę zdrowia). Informacje o osobach nadużywających alkoholu trafiają do komisji również z Policji oraz od członków rodzin.

W pierwszej połowie roku 2021 Komisja nie przeprowadziła kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do motywowania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia w poradni terapii uzależnień. W przypadku braku nawiązania kontaktu z osobą uzależnioną skierowany zostaje wniosek do sądu w celu zobowiązania do podjęcia leczenia.

GKRPAiPN ponadto realizowała określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należą:

· Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z Profilaktyką i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

· Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy,

· Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,

- Udzielanie dofinansowań dla organizacji działających na rzecz lokalnej profilaktyki.

Od 1.06.2021 r. program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy- Zdroju.

W tym czasie Komisja odbyła 14 posiedzeń, na których przeprowadzane były rozmowy motywujące z 64 osobami co do których wpłynęły wnioski zgłaszane przez członków rodzin, oraz instytucje takie jak: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, Sąd.

Nadużywanie alkoholu niejednokrotnie związane było z przemocą w rodzinie oraz zaniedbywanie podstawowych obowiązków wobec rodziny.

Od 1.06.2021 r. - 8 osób zgłoszonych do GKRPAiPN podjęło leczenie w Poradni Terapii Uzależnień w Krynicy-Zdroju. 6 wniosków zostało wysłanych przez GKRPAiPN do Sądu w celu przymusowego zobowiązania do podjęcia terapii .

Komisja równolegle rozpatrywała wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych oraz opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Od 1 06.2021 r.

wydano 33 pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały również przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji wychowawców Placówek Wsparcia Dziennego, pedagogów oraz członków GKRPAiPN.

Dofinansowano również obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia.

Reasumując w 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wykonywała swoje zadania z myślą o jak najlepszym

39

wykorzystaniu środków i sposobów na walkę z alkoholizmem i innymi substancjami psychoaktywnymi kierując się dobrem całej społeczności lokalnej. Współpracowała stale z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, Komisariatem Policji w Krynicy- Zdroju, IX Zamiejscowym Wydziałem Rodziny i Nieletnich z siedzibą w Muszynie.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Lp Tytuł zadania Poniesione koszty 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy

(wynagrodzenia kierownika, wychowawców z Placówek Wsparcia Dziennego na terenie gminy, wynagrodzenia dla członków GKRPAiPN

412.187,77 zł

2. Zakup artykułów przeznaczonych na funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego, zakup materiałów plastycznych, papierniczych, edukacyjnych, drobne doposażenie pomieszczeń, zakup usług. Koszty utrzymania lokali

109.463,92 zł

3. Szkolenie GKRPAiPN 1500 zł

4. Opinie biegłego sądowego, koszty sądowe 6.507,92 zł

5. Szkolenia pracownicze i delegacje 11.165,26 zł

10. Razem 540.824,87 zł

Realizacja zadań z zakresu: zieleń miejska, leśnictwo, zwierzęta bezdomne.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w związku z powyższym w roku 2021 Burmistrz Krynicy-Zdroju wydał 22 decyzje w zakresie usuwania drzew na terenie gminy oraz przyjął 78 zgłoszeń od osób fizycznych o zamiarze usunięcia drzew. Na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. na terenie lasów stanowiących własność gminy, Burmistrz prowadzi racjonalną gospodarkę leśną w oparciu o Uproszczone Plany Urządzenia Lasu, zatwierdzone przez Starostę Nowosądeckiego w tym: cięcia sanitarne i pozyskanie drewna, odnowienia lasu, pielęgnację nasadzeń oraz zabezpieczanie odnowień przed zwierzyną leśną. Prace te wykonywały firmy zewnętrzne wyłonione w drodze zapytania ofertowego. W roku 2021 na usługi leśne na terenie gminy wydatkowano kwotę 219.294 zł.

40

Jednym z zadań własnych gminy (ustawa o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt. 12) jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień. Wobec powyższego Burmistrz Krynicy-Zdroju corocznie ogłasza przetarg nieograniczony na obsadzenie i całosezonową pielęgnacje rabat i konstrukcji kwiatowych na terenie gminy. W roku 2021 wyłonione zostały dwie lokalne firmy, których łączna wartość umów na realizację tego zdania wyniosła 215.784 zł. Prace związane z pielęgnacją pozostałych terenów zieleni miejskiej i parkowej: koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, cięcia pielęgnacyjne oraz wycinka drzew i krzewów są wykonywane przez pracowników grupy komunalnej. Na paliwo, oleje, części zamienne, zakup nowego sprzętu, nawozy, obsadzenia rond w mieście, cebulki krokusów wydano w roku 2021 łącznie 68.985 zł.

Każdego roku na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997, Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krynica–Zdrój, który po zaopiniowaniu m.in. przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce powinien zostać uchwalony się do 30 marca każdego roku. Program zawiera informacje o podmiotach zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Są nimi schronisko dla bezdomnych zwierząt działające przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju, Lecznica Weterynaryjna Ars Vet przy ul. Reymonta 3 w Krynicy-Zdroju, z którymi gmina ma podpisane stosowne umowy m. in. na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zabiegi sterylizacji i kastracji, dokarmianie kotów wolnożyjących oraz zbiór padłych zwierząt z terenu gminy. W 2021 roku na realizację w/w programu przeznaczono kwotę 94.332,22 zł.

41

In document RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021 (Page 37-41)