• Nie Znaleziono Wyników

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka

Rozdział III. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń

3. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka

Rozdział V. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

237. Omów podmiot wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

238. Wyjaśnij pojęcie „kierujący pojazdem” w kontekście podmiotu wykroczenia polegają-cego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku nieza-chowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

239. Wyjaśnij pojęcie „pieszy” w kontekście podmiotu wykroczenia polegającego na spowo-dowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania nale-żytej ostrożności (art. 86 k.w.).

240. Wyjaśnij pojęcie „osoba wykonująca roboty drogowe” w kontekście podmiotu wykro-czenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.).

241. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na spowodowaniu zagrożenia bezpie-czeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (art. 86 k.w.). 242. Podaj przykłady wykroczenia typu podstawowego polegającego na spowodowaniu

za-grożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostroż-ności w sytuacji, gdy sprawca spowodował skutek rzeczowy (art. 86 § 1 k.w.).

243. Podaj przykłady wykroczenia typu podstawowego polegającego na spowodowaniu za-grożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostroż-ności, gdy sprawca spowodował skutek sytuacyjny (art. 86 § 1 k.w.).

244. Podaj przykłady wykroczenia typu kwalifikowanego polegającego na spowodowaniu za-grożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostroż-ności w stanie po użyciu alkoholu (art. 86 § 2 k.w.).

245. Podaj różnice pomiędzy wykroczeniem spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wyniku niezachowania należytej ostrożności (tzw. kolizją drogową – art. 86 k.w.) a przestępstwem wypadku (art. 177 k.k.) odnośnie do:

a) aktu prawnego, w którym jest spenalizowany dany czyn zabroniony,

b) kwalifikacji prawnej czynu zabronionego określonego jako przestępstwo lub wykroczenie, c) rodzaju kar i środków karnych oraz zasad ich wymiaru za każdy z czynów zabronionych, d) rodzaju i liczby typów każdego z czynów zabronionych,

e) trybów ścigania każdego z czynów zabronionych,

f) zachowania się sprawcy każdego z czynów zabronionych, g) okoliczności modalnej miejsca każdego z czynów zabronionych, h) skutku każdego z czynów zabronionych.

3. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu

alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka

(art. 87 k.w.)

246. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nie-trzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w.).

247. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polegają-cego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w.).

248. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez sprawcę, który

znaj-duje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.), orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ma obligatoryjny czy fakultatywny charakter (art. 87 § 3 k.w.).

249. Wyjaśnij, czy w razie popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu in-nego niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez sprawcę, który znajduje się w stanie nietrzeźwości (art. 87 § 1a k.w.), w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.), orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne ma fakultatywny czy obligatoryjny cha-rakter (art. 87 § 4 k.w.).

250. Wyjaśnij pojęcie „ruch lądowy” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polega-jącego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 k.w.).

251. Wyjaśnij pojęcie „ruch wodny” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegają-cego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 k.w.).

252. Wyjaśnij pojęcie „ruch powietrzny” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia po-legającego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 k.w.).

253. Wyjaśnij pojęcie „droga publiczna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny przez sprawcę, który znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.) albo przez sprawcę, który znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

254. Wyjaśnij pojęcie „strefa zamieszkania” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny przez sprawcę, który znaj-duje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.) albo przez sprawcę, który znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

255. Wyjaśnij pojęcie „strefa ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polega-jącego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny przez sprawcę, który znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.) albo przez sprawcę, który znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działają-cego środka (art. 87 § 2 k.w.).

256. Wyjaśnij pojęcie „w stanie po użyciu alkoholu” w kontekście ustawowych znamion wy-kroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu al-koholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.) albo na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

257. Wyjaśnij pojęcie „w stanie po użyciu podobnie działającego środka” w kontekście usta-wowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.) albo na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

258. Wyjaśnij pojęcie „w stanie nietrzeźwości” w kontekście ustawowych znamion wykrocze-nia polegającego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.).

259. Wyjaśnij pojęcie „podobnie działający środek” w kontekście ustawowych znamion wykro-czenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoho-lu alkoho-lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w., rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do

al-a

Rozdział V. Ustawowe znamiona wybranych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

koholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. poz. 948).

260. Wyjaśnij pojęcie „pojazd mechaniczny” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (art. 87 § 1 k.w.).

261. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd mechaniczny” w kontekście ustawowych znamion wy-kroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wod-nym lub powietrzwod-nym w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.).

262. Wyjaśnij pojęcie „pojazd inny niż mechaniczny” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.) albo w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

263. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd inny niż mechaniczny” w kontekście ustawowych zna-mion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechaniczny w sta-nie sta-nietrzeźwości lub pod wpływem podobsta-nie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.) albo w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

264. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po uży-ciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w.).

265. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 266. Omów podmiot wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości,

w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w.). 267. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie

nie-trzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 k.w.).

268. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1 k.w.).

269. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechanicz-ny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1a k.w.).

270. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu innego niż mechanicz-ny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie po użyciu alko-holu lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.).

4. Prowadzenie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

(art. 88 k.w.)

271. Omów tryb ścigania wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.).

272. Omów, jaki typ wykroczenia ustawodawca ustanowił w przypadku wykroczenia polega-jącego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.). 273. Wyjaśnij pojęcie „droga publiczna” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia

pole-gającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.). 274. Wyjaśnij pojęcie „strefa zamieszkania” w kontekście ustawowych znamion wykrocze-nia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlewykrocze-nia (art. 88 k.w.).

275. Wyjaśnij pojęcie „strefa ruchu” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polega-jącego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.). 276. Wyjaśnij pojęcie „prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł” w

kon-tekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w., art. 30, 51 i 52 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

277. Wyjaśnij pojęcie „pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia” w kontekście ustawowych znamion wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojaz-du bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w., art. 30, 51 i 52 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

278. Omów przedmiot ochrony grupowy (in. rodzajowy) oraz bezpośredni (in. indywidualny) wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświe-tlenia (art. 88 k.w.).

279. Omów stronę przedmiotową wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wy-maganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.):

a) zachowanie się sprawcy,

b) przedmiot czynu (in. przedmiot czynności wykonawczej), c) okoliczności modalne,

d) skutek w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych),

e) związek przyczynowo-skutkowy w przypadku wykroczeń skutkowych (in. materialnych). 280. Omów podmiot wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego

przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.).

281. Omów stronę podmiotową wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wyma-ganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.).

282. Podaj przykłady wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia (art. 88 k.w.).

5. Dopuszczenie przez sprawcę mającego obowiązek opieki lub nadzoru