PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

W dokumencie PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA (Stron 3-7)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ulicy KL1 w Puławach od skrzyŜowania z ulicą Ceglaną (bez skrzyŜowania) do skrzyŜowania z ulicą Kopernika (bez skrzyŜowania), a takŜe budowa uzbrojenia technicznego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej. PowyŜsza budowa jest częścią zadania pn. „Budowa dróg z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną w os. Piaski Włostowickie w Puławach – etap I. Integralnym elementem niniejszego opracowania są związane projekty branŜowe budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieście Puławy, w powiecie puławskim w województwie lubelskim.

Początek załoŜonego kilometraŜa 0+000.00 zlokalizowany jest na skrzyŜowaniu ulic Ceglanej i KL1. Koniec przyjęto na skrzyŜowaniu z projektowaną ulicą Kopernika.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) budowę ulicy KL1 w Puławach od skrzyŜowania z ulicą Ceglaną (bez skrzyŜowania) do skrzyŜowania z ulicą Kopernika (bez skrzyŜowania)

b) budowę chodników,

c) budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

d) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego),

e) wycinkę zieleni,

f) budowę następujących sieci uzbrojenia:

- sieć wodociągowa, - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, - oświetlenie uliczne,

- kanalizacja teletechniczna.

g) przebudowę następujących sieci uzbrojenia:

- sieć elektryczna.

Podstawę opracowania stanowią:

1. Umowa Nr ZP-13/09 o wykonanie prac projektowych z dnia 21.07.2009 r.

na opracowanie wielobranŜowej dokumentacji projektowej na „Budowę dróg z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną w osiedlu Piaski Włostowickie w Puławach – etap I” pomiędzy Gmina Miasto Puławy – Zarząd Inwestycji

Miejskich w Puławach, a Biurem Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o,

2. Wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Piaski Włostowickie” w Puławach oraz późniejsze zmiany,

• Uchwała nr XLVI/396/2001 Rady Miasta Puławy z dnia 28.06.2001 w sprawie zmian w miejscowym uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski Włostowickie w Puławach,

• Uchwała nr LII/436/2001 Rady Miasta Puławy z dnia 6.12.2001 w sprawie zmian w miejscowym uproszczonym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski Włostowickie cz. B w Puławach,

• Uchwała nr LXII/543/2002 Rady Miasta Puławy z dnia 10.10.2002 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze osiedla

„Piaski II”,

• Uchwała nr XXX/280/08 Rady Miasta Puławy z dnia 11.12.2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski Włostowickie cz. „A” w Puławach,

3. „Koncepcja uzbrojenia osiedli Górna Niwa, Piaski Włostowickie, Piaski II w Puławach – kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg”, 4. „Koncepcja uzbrojenia osiedli Górna Niwa, Piaski Włostowickie, Piaski II

w Puławach – branŜa drogowa”,

5. Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Sosnowej w Puławach,

6. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Kaznowskiego wraz ze skrzyŜowaniem z ulicą Skowieszyńską w Puławach,

7. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyŜowania ulic:

Skowieszyńska-Ceglana-Kaznowskiego-Sosnowa w Puławach wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu,

8. Koncepcja sieci cieplnej obejmująca teren Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Piaski Włostowickie i Piaski II,

9. Koncepcja budowy szerokopasmowej Puławskiej Sieci Informatycznej w Puławach,

10. Projekt budowlany zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczne Piaski”

dz. nr ewid. 5732/6,

11. Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr ewid. 5732/38,

12. Warunki techniczne do projektowania wydane przez instytucje branŜowe:

− na sieci wodociągowe i kanalizację sanitarną,

− na budowę dróg, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,

− przyłączenia oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej,

− na kanalizację teletechniczną dla potrzeb światłowodowych kabli Puławskiej Sieci Informatycznej,

13. Wytyczne w zakresie gospodarki zielenią istniejącą oraz zagospodarowania zielenią terenów inwestycyjnych,

14. Ustalenia z Rad Technicznych projektu, 15. Wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych w projekcie naleŜą niŜej wymienione ustawy i rozporządzenia:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi zmianami. przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyŜowań drogowych.

9. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

10. Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 2001, Część I i II.

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206).

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.01.2002 r. w sprawie progowych wartości poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz.

12).

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W dokumencie PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA (Stron 3-7)