PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŁOBZÓW – REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ, OZNACZONEJ NUMEREM 28 w Załączniku do Zarządzenia Nr

W dokumencie LXXIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA (Stron 82-85)

PRZYJĘCIE I OGŁOSZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UCHWAŁY NR XXI/229/11 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 6 LIPCA 2011 ROKU W SPRAWIE

PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŁOBZÓW – REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ, OZNACZONEJ NUMEREM 28 w Załączniku do Zarządzenia Nr

579/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej.

Druk Nr 1930. Proszę o zreferowanie projektu uchwały.

Główny projektant planu Pani Dorota Szlęk – Dziubek

W uwadze 28 wniesiono o w punkcie 1, dopuszczenie realizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych w obszarach U11, ZP8. W punkcie 2 dopuszczenie lokalizacji obiektów reklamowych innych niż wielkogabarytowe w obszarze U11. W punkcie 3, zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej do 20 %. W punkcie 4 zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy do 3.6. W punkcie 5 zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy do 30 m. W punkcie 6 wyłączenie z obszaru ZP8 części działek 240/5, 240/6 i 240/7 i włączenie ich do obszaru U11. W punkcie 7 uwagi, uwaga dotyczy rysunku planu, likwidacja linii zabudowy na obszarze U11. Odnośnie punktu 1 uwaga nieuwzględniona ze względu na zachowanie ładu przestrzennego i estetykę terenu objętego planem na całym obszarze wprowadzony został zakaz lokalizacji wielkogabarytowych obiektów reklamowych. Odnośnie punktu 2 uwaga nieuwzględniona, nie wprowadza się zmian dotyczących ustaleń, nie wprowadza się zmian w planie dotyczących reklam. Obecne ustalenia dopuszczają lokalizację innych reklam na warunkach określonych w projekcie planu. Odnośnie punktu 3 i 5 uwagi uwaga nieuwzględniona.

Zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Studium teren ten położony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których minimalna powierzchnia biologicznie czynna określona została na poziomie 30 %, a maksymalna wysokość zabudowy 25 m. W związku z powyższym w projekcie planu dla tego terenu ustalono tak jak w Studium odpowiednie wskaźniki. Zmiana wskaźników spowodowałaby niezgodność z ustaleniami Studium. Odnośnie punktu 4 uwagi uwaga nieuwzględniona.

Ustalony w projekcie planu wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu U11 dostosowany jest do pozostałych wskaźników i ma na celu zachowanie ładu przestrzennego. Odnośnie punktu 6 uwagi uwaga nieuwzględniona, w terenie ZP8 położona jest działka 240/6 oraz 240/7. Działka 240/5 a obecnie 240/18 i 19 położona jest w obrębie terenu U11. Działki numer 240/6 i 7 położone są w części na skarpie, którą porasta drzewostan, który powinien zostać utrzymany. Ochrona terenów zielonych jest jednym z celów realizacji niniejszego planu. Odnośnie punktu 7 uwagi uwaga nieuwzględniona, obowiązek uwzględnienia w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy wynika z regulacji zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi numer 28 złożonej do projektu planu Łobzów – rejon ulicy Łokietka i Wrocławskiej. Kompletne stanowisko Prezydenta zawierające uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Ewentualne wprowadzenie przez Radę Miasta Krakowa poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwagi będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych.

83 Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec

Dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do tego projektu uchwały. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie czytania, projekt uchwały w wersji pierwotnej będzie głosowany w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1931, jest to projekt uchwały w trybie jednego czytania, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu minął termin zgłaszania autopoprawek, termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA UWAGI ZŁOŻONEJ DO

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŁOBZÓW – REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ, OZNACZONEJ NUMEREM 29 /w zakresie pkt 1 i pkt. 3/ w Załączniku do Zarządzenia Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej.

Druk Nr 1931. Proszę o zreferowanie projektu uchwały.

Główny projektant planu Pani Dorota Szlęk – Dziubek

W uwadze 29 wniesiono w punkcie 1 o to, ażeby w terenie ZP5 uwzględnić ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę w zapisach projektu planu. W punkcie 3, w terenie MW24 wniesiono o uwzględnienie ostatecznych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę.

Odnośnie punktu 1 uwagi uwaga nieuwzględniona. Teren ZP5 wyznaczony został w miejscu występowania drzewostanu. Lokalizowany budynek położony jest w terenie MW24.

Prawomocne pozwolenie na budowę zachowuje ważność nawet po wejściu planu w życie.

Tym samym utrzymane mogą być wszystkie obiekty i urządzenia budowlane wybudowane w oparciu o to pozwolenie. Ponadto utrzymanie terenu ZP5 jako terenu zielonego zgodnie z wnioskami mieszkańców obszaru objętego planem. Punkt 3 uwagi, uwaga nieuwzględniona.

Zgodnie z art. 15 ustawy projekt planu musi być zgodny z ustaleniami Studium. W Studium dla terenu MW czyli terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskazano minimalną powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 30 %, a maksymalną wysokość zabudowy na poziomie 25 m. Przyjęcie innych wskaźników oznaczałoby niezgodność ze Studium.

Wskaźniki miejsc parkingowych ustalone w projekcie planu ustalone zostały zgodnie z programem obsługi parkingowej dla miasta Krakowa. Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi numer 29 w wyżej wymienionym zakresie. Kompletne stanowisko Prezydenta zawierające uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Ewentualne wprowadzenie przez Radę Miasta Krakowa poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwagi będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych.

Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec

Dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do tego projektu uchwały. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie czytania, projekt uchwały w wersji pierwotnej będzie głosowany w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1932, jest to projekt uchwały w trybie jednego

84 czytania, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu minął termin zgłaszania autopoprawek, termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA UWAGI ZŁOŻONEJ DO

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŁOBZÓW – REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ, OZNACZONEJ NUMEREM 30 /w zakresie pkt 2, pkt 3 i pkt. 4/

w Załączniku do Zarządzenia Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej.

Druk Nr 1932. Proszę o zreferowanie projektu uchwały.

Główny projektant planu Pani Dorota Szlęk – Dziubek

W uwadze numer 30 wniesiono w punkcie 2 o ustalenie minimalnego wskaźnika powierzchni czynnej do terenu MW 17 na poziomie 25 %. W punkcie 3 w odniesieniu do paragrafu 20 w nawiązaniu do wskaźnika intensywności zabudowy istniejącej przewidzianej dla terenu MW18 o ustalenie wskaźnika intensywności w zakresie 1.5 do 2.5. W punkcie 4 uwagi wniesiono o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy dla terenu MW17 na poziomie 18,5 m. Odnośnie punktów zawartych w uwadze punkt 2 uwagi, uwaga nieuwzględniona, zgodnie z art. 15 ustawy projekt planu powinien być zgodny z ustaleniami Studium. W Studium dla terenu objętego uwagą minimalna powierzchnia biologicznie czynna określona została na poziomie 30 %. W związku z powyższym w projekcie planu dla terenu objętego wnioskiem ustalono wskaźnik terenu biologicznie czynnego minimum 30 %. Odnośnie punktu 3 i 4 uwagi uwaga nieuwzględniona. Ze względu na sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i przesunięcie światła nie zwiększa się wysokości zabudowy ani jej intensywności. Ustalony w projekcie planu wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu MW17 dostosowany jest do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy zgodnie z wymogami zachowania ładu przestrzennego.

Jest to realizacja zapisanych w Studium wskazań dla wybranych elementów, ochrona i zachowanie istniejących układów architektoniczno – urbanistycznych oraz charakteru gabarytów ich zabudowy. Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi numer 30 w wyżej wymienionym zakresie. Kompletne stanowisko Prezydenta zawierające uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwagi znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Ewentualne wprowadzenie przez Radę Miasta Krakowa poprawek dotyczących sposobu rozpatrzenia uwagi będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych.

Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec

Dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska do tego projektu uchwały. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie czytania, projekt uchwały w wersji pierwotnej będzie głosowany w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1933, jest to projekt uchwały w trybie jednego czytania, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu minął termin zgłaszania autopoprawek, termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA UWAGI ZŁOŻONEJ DO

85

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO OBSZARU ŁOBZÓW – REJON ULIC ŁOKIETKA I

W dokumencie LXXIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA (Stron 82-85)