§ 2 Zamawianie Usług

1. Usługodawca wykona Usługi na podstawie i zgodnie z zamówieniem złożonym przez Usługobiorcę, zwanym dalej ,,Zamówieniem", w zakresie i ilościach szczegółowo określonych.

Zamówienie będzie określać w szczególności:

1) zapotrzebowanie Usługobiorcy na Wykonawców o określonych kwalifikacjach;

2) uzgodnioną przez Strony kwotę wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie Usług;

3) termin rozpoczęcia, okres i miejsce wykonania Usług.

2. Usługodawca jest zobowiązany do przyjęcia i realizacji zamówień składanych przez Usługobiorcę. W przypadku rezygnacji z dalszego składania zamówień na usługi kontynuowane i zamówione uprzednio, Usługobiorca poinformuje Usługodawcę o takiej rezygnacji co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem realizacji zamówionych usług. Rezygnacja w czasie uzależniona jest od okresu na jaki zawarto umowy z Wykonawcami – umowy na czas określony powyżej 6 miesięcy z możliwością dwutygodniowego wypowiedzenia lub 30 i 90 dni w przypadkach umów zawartych na czas nie określony.

3. Zamówienia będą składane przez osoby właściwie umocowane do występowania w imieniu Usługobiorcy. Strony dopuszczają możliwość złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia poprzez fax lub e-mail, każdorazowo jednak uzyskując potwierdzenie przyjęcia i gotowości jego zrealizowania.

4. W razie zapotrzebowania Usługobiorcy na usługi przekraczające zakres Usług określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Usługobiorca wystąpi do Usługodawcy z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług bądź wykonanie innych dzieł.

§3

ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87 83 509

PRZYKŁADOWA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG c.d.

§3 Wykonywanie Umowy

1. Usługodawca oświadcza, iż dysponuje zasobami osobowymi posiadającymi niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, jak również zobowiązuje się do wykonywania czynności zawartych w Umowie z należytą starannością.

2. Usługodawca gwarantuje, że oddelegowany Pracownik Wykonawca będzie dostępny zgodnie z Zamówieniem, przy czym strony w uzasadnionych przypadkach dopuszczają możliwość zmiany zakresu Zamówienia. W przypadku zmiany zakresu Zamówienia, zmianie może ulec wynagrodzenie określone w Zamówieniu pierwotnym.

3. Za działania i zaniechania osób, którymi Usługodawca posługuje się w wykonaniu Umowy, w tym za zachowanie poufności zgodnie z § 8 niniejszej Umowy, Usługodawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Posługiwania się osobami trzecimi nie uchybia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy za wykonanie całej Umowy.

4. Oddelegowani do Usługobiorcy Wykonawcy, zobowiązani są do wykonywania obowiązków odpowiednich do stanowisk i działów oddelegowania. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy będą określały osoby wskazane przez Usługobiorcę. Osoby wskazane przez Usługobiorcę (kierujące Wykonawcami), zobowiązane są w dniu rozpoczęcia wykonywania usług dostarczyć Wykonawcom do podpisania szczegółowy zakres obowiązków oraz ramowy czas wykonywania usług, a ww. dokument przekazać do Usługodawcy tego samego lub następnego dnia roboczego.

5. Wykonawcy oddelegowani przez Usługodawcę zobowiązani są do stosowania się do merytorycznych wskazówek osób wyznaczonych przez Usługobiorcę, które określają w szczególności zakres obowiązków Wykonawców, jednakże nie podlegają im służbowo.

6. Usługobiorca deklaruje, a Usługodawca wyraża zgodę na delegowanie Wykonawców do wykonywania obowiązków poza siedzibą firmy. Delegowania tego dokona bezpośrednio Usługobiorca i na swój koszt.

7. Osobą uprawnioną ze strony Usługobiorcy do kontaktu z Usługodawca jest:

……….

8. Usługodawca pokrywa wszelkie koszty związane z:

a) badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi Wykonawców,

b) obsługą BHP w zakresie wynikającym z § 1 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami),

c) zapewnieniem posiłków Wykonawcom według indywidualnych ustaleń, d) zapewnieniem napoi Wykonawcom według indywidualnych ustaleń,

f) zakupem odzieży roboczej dla każdego Wykonawcy według indywidualnych ustaleń, g) usługą prania odzieży Wykonawców według indywidualnych ustaleń,

h) usługodawca pokrywa koszt wczasów 7-dniowych dla wielodzietnych rodzin, raz w roku, w wybranym przez wskazaną rodzinę okresie (ośrodek całoroczny) w ośrodku agroturystycznym „hlk”.

ul. Rynek 42

PRZYKŁADOWA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG c.d.

§ 4 Odbiór Usług

1. Wykonanie Usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy będzie potwierdzane przez Strony miesięcznie, do 3-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dane Usługi były Świadczone.

2. O wykonaniu Usług Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Usługobiorcę w formie pisemnej z dopuszczeniem formy elektronicznej i przekazać upoważnionym przedstawicielom Usługobiorcy, dokumenty świadczące o zakończeniu wykonywania Usług.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania usług objętych niniejszą umową Usługodawcy przysługuje od Usługobiorcy wynagrodzenie obliczone na podstawie liczby pracowników wyszczególnionych w ZAMÓWIENIACH, przepracowanego czasu pracy oraz należnego im wynagrodzenia, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie rozliczenie realizacji usług sporządzone wg zasad określonych w ust. 1. Ponadto Usługodawca przyznaje Usługobiorcy dotację w wysokości 60% kosztów (na które składają się obowiązkowe składki odprowadzane do ZUS oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń Wykonawców), w okresie pierwszych 3 lat obowiązywania niniejszej umowy.

3. Rozliczenie realizacji usług sporządza Usługodawca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia, w którym potwierdzono wykonanie usług (§ 4 ust. 1), a następnie przekazuje do zatwierdzenia Usługobiorcy. Ostateczne uzgodnienie poprawności rozliczenia następuje w ciągu 2 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania rozliczenia do Usługobiorcy. Po dokonaniu ostatecznych uzgodnień w zakresie poprawności rozliczenia, następuje przekazanie do Usługodawcy oryginału rozliczenia zaakceptowanego przez obie strony jako podstawy do wystawienia faktury.

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionych przez Usługodawcę faktur VAT. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w dwóch następujących ratach:

a) pierwsza to kwota netto wynagrodzeń Wykonawców, płatna w dniu poprzedzającym datę (dzień) wypłaty wynagrodzeń przez Usługobiorcę, powiększona o podatek VAT, b) druga, to pozostała część faktury VAT, płatna w terminie 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenia Wykonawców wypłacane będą w terminach obowiązujących u Usługobiorcy przed przejściem Wykonawców do Usługodawcy, lecz nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, a jeśli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy, to wynagrodzenia będą wypłacane ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień wolny od pracy.

6. Za dzień zapłaty faktury uważany jest dzień złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji przelewu w banku oraz przesłanie powyższego potwierdzenia na adres e-mailowy Usługodawcy.

7. Usługodawca zobowiązuje się opatrywać faktury VAT datą niniejszej umowy i dostarczać na adres:

……….

ul. Rynek 42

PRZYKŁADOWA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG c.d.

§ 6 Czas trwania Umowy

1. Umowa została zawarta na czas określony 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, z możliwością wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Jeżeli na 3 (trzy) miesiące przed upływem okresu określonego w ust. 1 powyżej żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy, Umowa automatycznie przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każda ze Stron bez podawania przyczyny z zachowaniem 1 (jedno)-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o nieprzedłużaniu Umowy oraz oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winny zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku automatycznego przedłużenia umowy na czas nieokreślony obowiązują zasady określone w § 5 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że dotacja udzielona przez Usługodawcę oraz jego wysokości podlega kolejnym negocjacjom.

4. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku udowodnionego naruszenia przez którąkolwiek ze Stron warunków Umowy, w szczególności udowodnionego niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmioty zamówienia przez Usługodawcę, Usługobiorcę lub Wykonawców zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bądź opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, które nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy lub Usługobiorcy, w tym naruszenia przez Usługodawcę lub Usługobiorcę zobowiązania do poufności określonego w § 8 niniejszej Umowy.

5. Rozwiązanie Umowy przez Usługobiorcę lub Usługodawcę nie wpłynie na prawa i obowiązki Stron, które ze względu na swój charakter obowiązują pomimo rozwiązania Umowy, a w szczególności na prawa i obowiązki wynikające z postanowień dotyczących zachowania poufności.

6. W przypadku nieuregulowania w terminie faktur w następujących po sobie dwóch kolejnych miesiącach Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy Usługobiorcy.

7. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Usługobiorca wstępuje w prawa i obowiązki pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, w stosunku do pracowników zatrudnionych na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy, a także w stosunku do osób zatrudnianych w ramach umów cywilnoprawnych, a o fakcie tym Usługobiorca jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej pracowników, których to przejście dotyczy.

ul. Rynek 42

PRZYKŁADOWA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG c.d.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Usługodawca powierza Usługobiorcy przetwarzanie danych osobowych Wykonawców w zakresie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, Nr dowodu osobistego - zgodnie z art.

31 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

2. Usługodawca oświadcza, że powierzone dane osobowe, określone w ust.1 powyżej, nie ujawniają, bezpośrednio ani w jakimkolwiek kontekście Danych osobowych wymienionych w art. 27 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Usługodawca zobowiązuje się każdorazowo do uzyskania od Wykonawców pisemnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w celach realizacji niniejszej Umowy przed przystąpieniem do wykonania danego Zamówienia oraz niezwłocznego przekazania ww. zgody Usługobiorcy.

§8 Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Umowie oraz uzyskane w związku z jej realizacją stanowią tajemnicę Usługobiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z póżn. zm).

3. Usługodawca zobowiązuje się przedstawić Wykonawcom biorącym udział w realizacji Umowy do podpisania oświadczenie w przedmiocie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących tej Umowy, a także do bezwarunkowego dochowania zasad postępowania z informacjami objętymi poufnością, pod rygorem odpowiedzialności

odszkodowawczej z tytułu wszelkich strat i utraconych korzyści wobec Usługodawcy.

4. Strony upoważnione są do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania niniejszej Umowy jedynie uprawnionym do tego władzom na ich żądanie.

ul. Rynek 42

PRZYKŁADOWA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG c.d.

§ 9 Cesja wierzytelności

1. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednia zgoda Usługobiorcy wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ograniczenie cesji wierzytelności wyrażone w ust. 1 powyżej nie dotyczy zawarcia przez Usługodawcę umowy faktoringu z podmiotem profesjonalnie świadczącym takie usługi.

3. Ograniczenie cesji wierzytelności wyrażone w ust. 1 (powyżej) nie dotyczy cesji na rzecz podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego z grupy kapitałowej „XYZ” Sp. z o.o., ul. ….., 52-207 Wrocław.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku ewentualnych sporów Strony dążyć będą do rozstrzygnięć polubownych, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługobiorcy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Usługobiorca Usługodawca

ul. Rynek 42

In document SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. (Page 60-66)

Related documents