• Nie Znaleziono Wyników

PUNKTY ZA AKCJE I TECHNIKĘ

W dokumencie MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZAPAŚNICZE (Stron 39-46)

Artykuł 34

Ocena wartości

W celu zachęcenia do podejmowania ryzyka podczas walki, kiedy zapaśnik próbuje bezskutecznie wykonać chwyt i znajduje się pod nim w pozycji "parterowej" bez ruchu ze strony przeciwnika, zapaśnik powyżej nie otrzyma punktu technicznego. Sędzia przerywa walkę i zawodnik rozpoczyna ją ponownie w pozycji stojącej. Jednakże, jeśli podczas trzymania, broniący się zapaśnik wykona kontratak i jest w stanie sprowadzić swojego przeciwnika do parteru, zostanie mu przyznany punkt(y), który odpowiada tej akcji.

Jeśli atakujący zapaśnik wykonuje trzymanie na własnym moście, utrzymuje tę pozycję przez pewien czas, a następnie kończy akcję przez umieszczenie przeciwnika również w pozycji zagrożonej, nie będzie ukarany. Tylko atakujący zawodnik otrzyma punkty, ponieważ wykonał akcję w trzymaniu, która wiązała się z ryzykiem. Jednakże, jeżeli ofensywny zapaśnik zostanie zablokowany pod kontrolą w pozycji mostka lub przez kontrę jego przeciwnika, jest oczywiste, że punkty zostaną przyznane temu drugiemu zawodnikowi.

Ten sam chwyt wykonany w pozycji stojącej ma zawsze większą wartość niż wykonany w parterze.

Wartość chwytu jest zawsze określana przez pozycję atakowanego zapaśnika. Jeśli atakowany zapaśnik ma przynajmniej jedno kolano na macie, to przyjmuje się, że jego pozycja jest pozycją parterową. Pozycja atakującego zapaśnika nie jest istotna przy ocenie trzymania.

40 Ponadto, zapaśnik, na którym rozpoczęto trzymanie (broniący się zapaśnik) może otrzymać punkty tylko wtedy, gdy przez swoje własne działanie:

a) sprowadzi atakującego do parteru;

b) przeprowadzi akcję w sposób ciągły;

c)blokując zawodnika atakującego, będzie on mógł go kontrolować w pozycji mostowej, tzn. w pozycji uważanej za zakończoną;

d) sędzia musi poczekać na zakończenie każdej sytuacji, aby właściwie przyznać wartość punktów zdobytych przez każdego zapaśnika;

e) w przypadku, gdy w wyniku swoich akcji obaj zawodnicy zmieniają kolejno swoje pozycje, to punkty przyznaje się za wszystkie akcje według ich wartości;

f) Błyskawiczne położenie na łopatki na oba ramiona atakującego zapaśnika dotykające jednocześnie i natychmiastowo maty", nie jest uważane położenie na łopatki (całkowicie kontrolowany przez przeciwnika) (artykuł 43 42 ). Jeśli broniący się zapaśnik upadnie natychmiast z pozycji stojącej po wykonaniu ruchu przez przeciwnika, atakujący otrzymuje cztery punkty, pod warunkiem, że wykaże się kontrolą.

g) przetoczenie się z jednej łopatki (ramienia) na drugą przy pomocy łokci w pozycji mostowej i z powrotem, uważa się tylko za jedną akcję;

h) technika nie może być uważana za nową akcję do momentu, dopóki zawodnicy nie powrócą do pozycji wyjściowej;

i) sędzia wskazuje liczbę punktów. Jeżeli sędzia punktowy zgadza się z decyzją sędziego, to podnosi on paletkę we właściwym kolorze i o właściwej wartości (1, 2, 4 lub 5 punktów). W przypadku braku zgodności między sędzią a sędzią punktowym, kierownik maty musi obowiązkowo wypowiedzieć się na korzyść jednego z nich, i nie może podać innej oceny, chyba, że poprosi o konsultację i uzyska większość głosów:

j) w przypadku położenia na łopatki, które ma miejsce w momencie zakończenia się czasu regulaminowego, liczy się tylko gong (a nie gwizdek sędziego);

k) pod koniec rundy wszystkie techniki są ważne, o ile zostały zakończone przed gongiem. W żadnym przypadku technika wykonana po gongu nie może zostać zaliczona.

41 Artykuł 35

Pozycja zagrożenia

Przyjmuje się, że zawodnik znajduje się w pozycji zagrożonej, gdy linia jego pleców (lub linia jego łopatek/ramion), pionowo lub równoległe do maty, tworzy z nią kąt mniejszy niż 90 stopni, i gdy stawia on opór górną częścią ciała, aby uniknąć położenia na łopatki (patrz definicja „położenia na łopatki”).

Pozycja zagrożona występuje gdy:

- Broniący się zawodnik przyjmuje pozycję mostka, aby uniknąć położenia na łopatki, - Broniący się zawodnik, z jego plecami w kierunku maty, wspiera się na jednym lub obu łokciach, aby uniknąć tego, że jego ramiona zostały wepchnięte na matę.

- Zawodnik ma jedno ramię w kontakcie z matą i w tym samym czasie przekracza linię pionową o 90 stopni drugim ramieniem (kąt ostry).

- Zapaśnik przekręca się na wyprostowanych ramionach.

„Pozycja zagrożona" nie istnieje, gdy zapaśnik przekroczy linię pionową o 90 stopni z klatką piersiową i brzuchem zwróconymi w stronę maty. Jeśli mata i plecy zawodnika tworzą kąt 90 stopni, nie może to być jeszcze uznane za pozycję zagrożoną (punkt neutralny).

Artykuł 36

Zapisywanie punktów

Kierownik maty i sędzia punktowy zapisują w karcie punkty uzyskane za akcje i techniki wykonane przez zawodników. Zapisują je po zakończeniu każdej akcji.

Punkty za akcję, która spowodowała położenie na łopatki, zostaną zakreślone w karcie punktowej kółkiem.

Ostrzeżenia za ucieczkę z maty, ucieczkę z akcji technicznej, odmowę rozpoczęcia walki, niedozwoloną technikę i brutalność będą zaznaczane za pomocą (0). Po każdym ostrzeżeniu (0), przeciwnik otrzymuje obowiązkowo 1 punkt.

W przypadku remisu, ostatni zdobyty punkt techniczny powinien być podkreślony.

42 Artykuł 37

Rzut o dużej amplitudzie

Każde działanie lub trzymanie przez zapaśnika w pozycji stojącej, które powoduje, że jego przeciwnik traci cały kontakt z podłożem, kontroluje go, sprawia, że wykonuje on szeroki zamaszysty łuk w powietrzu i sprowadza go na ziemię w pozycji bezpośredniego zagrożenia, jest uważane za rzut

"Grand Amplitude". W parterze każde pełne podniesienie z ziemi wykonane przez atakującego zapaśnika, bez względu na to, czy atakowany zapaśnik ląduje w pozycji neutralnej (4 punkty) czy w pozycji zagrożenia (5 punktów), jest również uważane za rzut o dużej amplitudzie.

Artykuł 38

Wartości przypisane do akcji i rzutów

1 punkt

Dla zapaśnika, którego przeciwnik wejdzie w strefę ochronną całą stopą (w pozycji stojącej) bez wykonania chwytu.

Wyjaśnienie dla wychodzenia poza matę w stójce dla obu stylów:

Gdy atakujący zawodnik jako pierwszy wkroczy do strefy ochronnej w trakcie wykonywania chwytu, może dojść do następujących sytuacji:

• Jeśli zawodnik wykona chwyt z powodzeniem w ciągłej akcji, otrzymuje wymagane punkty - 1, 2, 4 lub 5 punktów

• Jeśli zawodnik nie jest w stanie wykonać chwytu skutecznie, po zatrzymaniu akcji, sędzia przyznaje przeciwnikowi punkt.1 .

• Jeśli zawodnik podnosi i kontroluje swojego przeciwnika i nie jest w stanie dokończyć trzymania w ciągłej akcji, sędzia powinien zatrzymać walkę, ale nie przyznaje jego przeciwnikowi 1 punktu.

Uwaga: Kiedy zawodnik celowo wpycha swojego przeciwnika do strefy ochronnej bez żadnego sensownego działania, nie przyznaje mu się już 1 punktu (tylko ostrzeżenie słowne)

- wszystkie przerwy w walce spowodowane przez uraz bez krwawienia lub bez widocznego urazu są karane przyznawaniem 1 punktu przeciwnikowi;

- zawodnikowi, którego przeciwnik złożył challenge, a decyzja sędziów została potwierdzona;

- przeciwnikowi zawodnika, który został uznany za pasywnego i nie udało mu się zdobyć punktu w czasie drugiego 30-sekundowego czasu aktywności w stylu wolnym;

43 - zamiana pozycji/odwrócenie (kontratak przez zdominowanego zawodnika w pozycji parterowej i odwrócenie sytuacji);

- atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik ucieka z uchwytu, maty, odmawia wznowienia walki, wykonuje nielegalne akcje lub zachowuje się brutalnie (w stylu wolnym) - atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik ucieka z uchwytu i maty w stylu

klasycznym

- atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik dopuścił się nielegalnego trzymania w trakcie walki w stylu wolnym;

- zawodnikowi, którego przeciwnik popełnił faul ofensywny, po pierwszym ostrzeżeniu - atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik odmówił przyjęcia prawidłowej pozycji parterowej, po pierwszym ostrzeżeniu słownym (w stylu wolnym);

- zawodnikowi, który wykona akcję pomimo, że jego przeciwnik wykonuje nieregulaminowy chwyt;

- zawodnikowi, którego przeciwnik został uznany w pierwszej lub drugiej pasywności w stylu klasycznym.

2 punkty

- zawodnikowi, który pokonuje, a następnie kontroluje przeciwnika poprzez przejście za nim (3 punkty kontaktu: dwa ramiona i jedno kolano lub dwa kolana i jedno ramię lub głowa lub łokieć).

- zawodnikowi, który wykonuje prawidłowy i kompletny rzut, który doprowadza jego przeciwnika do pozycji leżącej lub bocznej lub pozycji z trzema punktami kontaktu. Broniący się zapaśnik musi stracić kontrolę podczas rzutu.

- zawodnikowi, który wykonuje chwyt, który umieszcza plecy przeciwnika pod kątem mniejszym niż 90 stopni, włączając w to sytuację, gdy przeciwnik jest na jednej lub dwóch wyciągniętych rękach.

- Atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik przewraca na swoje barki.

- zawodnikowi, który blokuje swojego przeciwnika w wykonaniu chwytu z pozycji stojącej, w pozycji zagrożenia.

- atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik ucieka z trzymania, z maty, odmawia startu, popełnia jakiekolwiek nielegalne działania lub akty brutalności w stylu klasycznym

atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik ucieka z trzymania poza granice i ląduje w pozycji zagrożenia.

- atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik popełnia nielegalne trzymanie podczas wykonywania założonego trzymania w stylu klasycznym

44 - Dla atakującego zawodnika, którego przeciwnik odmówił przyjęcia prawidłowej pozycji parterowej, po pierwszym ostrzeżeniu słownym w stylu klasycznym.

- zawodnikowi, którego przeciwnik ucieka z maty w niebezpiecznej pozycji.

- atakującemu zawodnikowi, którego przeciwnik popełnia faul w zagrożonej pozycji.

4 punkty

- zawodnikowi wykonującemu chwyt w pozycji stojącej, który sprowadza przeciwnika do pozycji zagrożenia w sposób ciągły i płynny.

- Dla każdego chwytu wykonanego przez podniesienie zawodnika z matyi i sprowadzenie jego przeciwnika do pozycji zagrożenia, w krótkiej amplitudzie, nawet jeśli jedno lub oba kolana atakującego zapaśnika są na macie.

- zawodnikowi, który wykona chwyt o dużej amplitudzie, który nie stawia przeciwnika w pozycji bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia.

- Dla każdego rzutu wykonywanego ze stójki lub parteru, gdzie przeciwnik jest całkowicie podniesiony z ziemi i ląduje na klatce piersiowej lub jednej / dwóch wyciągniętych rękach.

Broniący się zapaśnik musi obrócić się (w dowolnym kierunku) w krótkiej amplitudzie.

Jeśli podczas wykonywania chwytu, broniący się zapaśnik utrzymuje kontakt z matą jedną z rąk, ale natychmiast znajduje się w pozycji zagrożenia, to otrzymuje 4 punkty jako zapaśnik atakujący.

5 punktów

- Wszystkie techniki o dużej amplitudzie wykonane z pozycji stojącej, które doprowadzają atakowanego zawodnika do pozycji bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia.

- Techniki wykonane przez zawodnika w parterze, które odrywają przeciwnika od podłoża i wykonując technikę o dużej amplitudzie doprowadzają do pozycji bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia.

Artykuł 39

Decyzja i głosowanie

Sędzia przedstawia swoją decyzję poprzez uniesienie ręki i w sposób jednoznaczny/widoczny pokazuje punkty palcami. Jeśli sędzia i sędzia punktowy są zgodni, decyzja zostaje ogłoszona.

Kierownik maty nie ma prawa wpływać na decyzję lub ją zmieniać, gdy sędzia i sędzia punktowy są zgodni; wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierownik maty poprosi o konsultację lub gdy zostanie zgłoszony protest (challenge).

45 W przypadku głosowania, sędzia punktowy i kierownik maty muszą wyrazić swoje decyzje przy pomocy tablicy elektronicznej lub paletek. Paletek jest 11 w stylu klasycznym oraz w stylu wolnym, w różnych kolorach: niebieskim, białym, czerwonym:

Jedna biała, pięć czerwonych, z których cztery są ponumerowane 1, 2, 4, 5, aby wskazać punkty, a jedna jest nieoznaczona, przeznaczone do ostrzeżeń i zwrócenia uwagi na danego zawodnika. Pięć niebieskich paletek, z których cztery są ponumerowane tak jak czerwona, a jedna jest nieoznaczona.

Muszą one znajdować się w zasięgu ręki osób, które mają z nich korzystać. W żadnym wypadku sędzia nie może wstrzymać się od głosu. Musi on jasno wyrazić swoją decyzję, nie pozostawiając miejsca na niejasności.

W przypadku różnicy zdań, decyzję podejmuje kierownik maty. Decyzja, w której musi dokonać wyboru pomiędzy przeciwstawnymi opiniami sędziego i sędziego punktowego, zobowiązuje kierownika maty do głosowania we wszystkich przypadkach za jedną lub drugą z przedstawionych opinii.

Jeśli walka trwa do końca wyznaczonego czasu, arkusz wyników kierownika maty będzie brany pod uwagę przy wyznaczaniu zwycięzcy. Publiczna tablica wyników musi być zgodna z tablicą wyników kierownika maty przez cały czas trwania walki. Jeśli jest różnica 1 lub więcej punktów pomiędzy kartami wyników sędziego i kierownika maty, tylko wynik na karcie wyników kierownika maty będzie brany pod uwagę.

Artykuł 40

Tabela decyzyjna

W zależności od sytuacji sędzia przyznaje punkty, udziela ostrzeżeń, jak poniższej tabeli, co w każdym z przedstawionych przypadków daje następujący rezultat:

• R: zawodnik CZERWONY

• B: zawodnik NIEBIESKI

• 0: zero punktów

46 W przypadku rażącego naruszenia zasad gry, kierownik maty musi zarządzić konsultację/naradę.

ROZDZIAŁ 7

W dokumencie MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY ZAPAŚNICZE (Stron 39-46)

Powiązane dokumenty