ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

W dokumencie PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA (Stron 14-18)

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej ulicy

• klasa techniczna L,

• prędkość projektowa Vp=40km/h,

• szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

• szerokość jezdni 7.00 m,

• szerokość chodnika 2.00 m,

• szerokość zatoki postojowej 2.50m,

• pochylenie poprzeczne jezdni na prostej i na łukach – 2 % (dwustronne).

4.2. Rozwiązanie sytuacyjne

Projektowana ulica przebiega od skrzyŜowania z projektowaną ul. Ceglaną w kierunku wschodnim do skrzyŜowania z projektowaną ul. Kopernika. SkrzyŜowania zostały uwzględnione przy budowie tych ulic. W zakres budowy ulicy KL1 wchodzi budowa skrzyŜowań z projektowanymi ulicami: KD2, KD3, KD4 i KD5 oraz zjazdów publicznych z KL2 i KD6.

Dla obsługi ruchu pieszego zaprojektowano chodniki przy jezdni o szerokości 2.0 m. Po obu stronach ulicy KL1 zaprojektowano zatoki postojowe o szerokości 2.5 m ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:5.

Na skrzyŜowaniach z ulicami KD3, KD4, KD5 oraz przy zjeździe publicznym w km 0+545 zastosowano progi zwalniające typu poduszka, a w km 0+370 i 0+460 wyniesione przejścia dla pieszych.

Początek załoŜonego kilometraŜa przyjęto na przecięciu projektowanej osi ulicy KL1 z projektowaną osią ul. Ceglanej. Koniec zlokalizowano na przecięciu z projektowaną osią ul. Kopernika.

Trasa projektowanej ulicy składa się z odcinków prostych i łuków kołowych

Wszystkie projektowane elementy wraz z wymiarami, odległościami i parametrami geometrycznymi przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. WD 2.3

4.3. Rozwiązania wysokościowe

Niweletę projektowanej ulicy zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia w nawiązaniu do istniejącego terenu.

Największe pochylenie podłuŜne wynosi ono 6.0%, zaś najmniejsze wynosi 0.7%. Maksymalne dopuszczalne pochylenie nie zostało przekroczone.

W miejscach, gdzie zmiana wartości pochyleń sąsiadujących załomów niwelety jest większa od 1.0%, załomy zostały wyokrąglone łukami pionowymi wklęsłymi i wypukłymi o normatywnych promieniach.

Na profilu podłuŜnym odcinków ulic przedstawiono elementy odwodnienia, lokalizację skrzyŜowań oraz charakterystyczne rzędne, pochylenia i odległości.

Szczegółowe rozwiązania zaprojektowanej niwelety przedstawiono na rys. WD 3.3

Dla skrzyŜowań poszczególnych ulic opracowano plany warstwicowe (rys. WD.6.3a i WD.6.3b), na podstawie których naleŜy wykonać tarcze powyŜszych skrzyŜowań oraz odcinki wlotów wchodzące w zakres opracowania.

4.4. Przekrój typowy

Projektowana ulica KL1 będzie miała szerokość 7.0 m (2 pasy ruchu po 3.5 m).

Przy jezdni będą znajdować się chodniki o szerokości 2.00m.

Przekroje typowe przedstawiono na rysunku WD 4.3.

4.5. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych ulic.

Zjazdy indywidualne przez chodnik mają szerokość 4.00m i skosy 1:1 na szerokości chodnika. Aby ułatwić korzystanie ze zjazdów, zaprojektowano obniŜenie krawęŜników na długości zjazdów.

Zjazdy publiczne mają szerokość 6.00m i są wyłukowane promieniem 6.00m.

4.6. Odwodnienie

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej (wg. branŜy kanalizacja deszczowa). System odwodnienia składa się z:

 wpustów deszczowych, studzienek ściekowych połączonych przykanalikami z siecią kanalizacji deszczowej:

• studzienki ściekowe betonowe średnicy 50 cm z wpustami ulicznymi Ŝeliwnymi,

• przykanaliki φ200 mm z rur Wipro wyprowadzane do kanalizacji deszczowej,

 odcinków istniejących kanalizacji deszczowej podlegających przebudowie, Woda z jezdni będzie poprzez wykształtowany spadek poprzeczny spływać w kierunku krawęŜnika, a następnie dzięki spadkowi podłuŜnemu jezdni wzdłuŜ krawęŜnika do wpustów ulicznych na studniach ściekowych, skąd przykanalikami, będzie przedostawać się do kanalizacji.

Przebieg, szczegóły techniczne i obliczeniowe projektowanej kanalizacji deszczowej zawiera projekt wykonawczy branŜy kanalizacji deszczowej.

Nowoprojektowana inwestycja w pełni uwzględnia odprowadzenie wód opadowych z powierzchni infrastruktury drogowej. Przyległy teren jest niezagospodarowany oraz zalesiony. Zgodnie z MPZP planowane jest pełne zagospodarowanie terenu przez zabudowę mieszkaniową wielo- i jednorodzinną oraz usługi turystyki i wypoczynku. Docelowe zagospodarowanie przyległego terenu przewiduje rozbudowę infrastruktury zapewniającej pełne przejęcie wód opadowych.

W trakcie analizy przyległego terenu zwrócono uwagę na kilka miejsc newralgicznych mogących w stanie istniejącym (przed planowaną rozbudową osiedla) wpływać niekorzystnie na gospodarkę wodną przyległego terenu.

Po uwzględnieniu w analizach występujących bardzo małych zlewni (obszary przecięte siecią ulic), niezagospodarowanego terenu o bardzo nieregularnych kształtach i w większości zalesionych oraz gruntów głównie piaszczystych o dobrych parametrach infiltracyjnych postanowiono do czasu zakończenia całej inwestycji w postaci w pełni zagospodarowanego osiedla pozostawić gospodarkę wodami opadowymi na przyległym terenie w stanie nienaruszonym.

4.7. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze Zarządcami sieci są:

- sieć kanalizacji deszczowej – Zarząd Dróg Miejskich w Puławach,

- sieć kanalizacji sanitarnej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach,

- sieć wodociągowa– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach,

- linie teletechniczne – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

„Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach,

- linie energetyczne – PGE LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. – Zakład Energetyczny w Puławach.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiednie organy zarządzające poszczególnymi sieciami, w niniejszym projekcie przewidziano następujące zmiany w uzbrojeniu terenu:

- budowę odcinków kanalizacji deszczowej, - budowę odcinków kanalizacji sanitarnej, - budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę odcinków sieci wodociągowej,

- budowę kanalizacji teletechnicznej na potrzeby Puławskiej Sieci Informatycznej,

- przebudowę sieci energetycznej

Szczegółowe warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej infrastruktury zostały zawarte w warunkach wydanych przez odpowiednich Zarządców i zawarte w części Decyzje i uzgodnienia branŜowe.

4.8. Zieleń przydroŜna i ochrona środowiska

Planowana inwestycja obejmuje budowę ulicy KL1. Tereny wzdłuŜ projektowanej ulicy planowane są pod zabudowę mieszkaniową wielo- i jednorodzinną oraz usługi turystyczne i wypoczynku. Niewielkie wartości emisji oddziaływań nie powodują konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń i środków ochrony środowiska. ZagroŜenia środowiska mogą powstać jedynie w przypadku ewentualnych kolizji i wypadków drogowych.

Nowoprojektowana ulica w niektórych miejscach powoduje kolizję z drzewami.

Przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów w pasach

drogowych przewidzianych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Puławy, pozwoli to dokładnie określić występujące kolizje oraz ewentualną potrzebę wycinki i karczowania. Liczbę drzew przeznaczonych do wycięcia naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Ze względu na ochronę lęgów ptaków wycinkę drzew naleŜy przeprowadzić w okresie spoczynku wegetacyjnego drzew.

W dokumencie PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA (Stron 14-18)