To rozwiązanie ma stanowić rodzaj zachęty dla podejmowania działalności gospodarczej

W dokumencie Komunikacja Publiczna, 2018, R. 15, nr 1 (070) (Stron 32-36)

wysokość, działalność ta  byłaby uznawana za  dzia-łalność gospodarczą począwszy od  dnia, w  którym nastąpiło przekroczenie.

Również nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie tzw. „ulgi na start”. Początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społecz-ne przez pierwszych sześć miesięcy wykonywania dzia-łalności gospodarczej. Po upływie wskazanego okresu przedsiębiorca będzie mógł dodatkowo skorzystać z ist-niejącej już ulgi tzw. „małego ZUS” w okresie następ-nych 24 miesięcy. To rozwiązanie ma stanowić rodzaj zachęty dla podejmowania działalności gospodarczej.

Niezwykle istotnym dla przedsiębiorców jest po-stulat, by prawo było tworzone w języku zrozumia-łym dla każdego obywatela. Wydawane przez organy administracji „objaśnienia prawne”, w przypadkach skomplikowanych przepisów napisane będą prostym językiem, tak by w praktyczny sposób wyjaśniały prze-pisy dotyczące działalności gospodarczej, a przedsię-biorcy stosujący się do nich nie będą mogli z tego po-wodu ponieść negatywnych konsekwencji.

Nowym rozwiązaniem jest zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem RE-GON. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami bę-dzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie nu-merem NIP – i to ten numer będzie służył do jego identyfikacji. Zlikwidowane zostaną również zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji działal-ności gospodarczej. Za zgodą lub na wniosek przed-siębiorcy sprawy urzędowe (lub poszczególne czyn-ności, na przykład wezwania do uzupełnienia braków formalnych) będą mogły być załatwiane przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.

To rozwiązanie ma celu odformalizowanie kontak-tów pomiędzy urzędem a przedsiębiorcą.

Uchwalona ustawa zakłada również udostępnia-nie przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy listy rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do reje-stru działalności regulowanej, wraz ze  wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

Warto również zwrócić uwagę na uelastycznienie in-stytucji zawieszenia działalności gospodarczej, poprzez możliwość zawieszenia wykonywania działalności go-spodarczej bezterminowo lub też na  dowolny okres wskazany przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za-wiesić działalność będzie mógł też przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika przebywającego na urlopie macie-rzyńskim czy wychowawczym (obecnie wymogiem jest niezatrudnianie żadnych pracowników).

Nowe przepisy zawarte w rozdziale 6: Zasady ocowania projektów aktów normatywnych z zakresu pra-wa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonopra-wania usta-nawiają ramy powszechnie obowiązującego prawa dla przygotowywania ocen skutków regulacji do projek-tów akdo projek-tów prawnych (ex ante) oraz ocen funkcjono-wania przepisów prawa (ex post). Art. 66 ust. 1 ustawy wskazuje, że przed rozpoczęciem prac nad przygoto-waniem i  wprowadzeniem do  systemu prawa aktu normatywnego z zakresu prawa gospodarczego nale-ży dokonać analizy możliwości osiągnięcia celów tego

komunikacja publiczna nr 1/2018

33

analizy i opinie

nywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pomoc w organizacji mediacji między przedsiębior-cami a organami administracji publicznej;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, spo-łecznymi i zawodowymi, do których celów statu-towych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami oby-watelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynaro-dowymi organami i organizacjami na rzecz ochro-ny praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasa-dy wolności działalności gospodarczej i  równego traktowania;

4) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywa-niem działalności gospodarczej na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;

5) podejmowanie innych działań w zakresie ochrony praw przedsiębiorców.

Nowe przepisy przyznają rzecznikowi szereg kom-petencji o  charakterze interwencyjnym, jak możli-wość żądania od organów władzy publicznej, orga-nizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia aktów i dokumentów, prawo zwrócenia się o  wszczęcie postępowania ad-ministracyjnego, wnoszenia skargi do sądu admini-stracyjnego, a także uczestniczenia w tych postępo-waniach na prawach przysługujących prokuratorowi.

Rzecznik będzie wykonywał swoje zadania przy po-mocy Biura Rzecznika, które zapewni również obsłu-gę finansową i organizacyjną działalności.

aktu za pomocą innych środków (interwencja legi-slacyjna jako ostateczność) oraz oceny przewidywa-nych skutków społeczno-gospodarczych, w tym oce-ny wpływu na sektor MŚP, a także oceoce-ny zgodności projektowanej regulacji z przepisami ustawy. Nowe przepisy uwzględniają szczególną pozycję mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), wprowa-dzając obowiązek dokonywania tzw. testu MŚP. Jak wynika z art. 68 ustawy: W przypadku stwierdzenia wpływu projektu aktu normatywnego na mikroprzedsię-biorców, małych i średnich przedsięna mikroprzedsię-biorców, przy opraco-waniu projektu aktu normatywnego dąży się do propor-cjonalnego ograniczania obowiązków administracyjnych wobec tych przedsiębiorców albo uzasadnia brak moż-liwości zastosowania takich ograniczeń.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Podstawowym celem utworzenia instytucji Rzeczni-ka Przedsiębiorców jest ochrona praw mikroprzed-siębiorców oraz małych i średnich przedmikroprzed-siębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności dzia-łalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsię-biorców do władzy publicznej, bezstronności i rów-nego traktowania, zrównoważoi rów-nego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Bezstronny i apolityczny rzecznik będzie powoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na 6-letnią kaden-cję. Powołana osoba będzie mogła być rzecznikiem tylko przez jedną kadencję.

Zgodnie z art. 8 ustawy do zadań rzecznika należy:

1) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczą-cych interesów przedsiębiorców oraz zasad

wyko-Na zdjęciu: Ruda Śląska, Kaufhaus, zabytkowe osiedle robotnicze, ul. Niedurnego

komunikacja publiczna nr 1/2018

34

analizy i opinie

Na wniosek rzecznika minister właściwy do spraw gospodarki nada, w drodze zarządzenia, statut, któ-ry określi organizację Biura Rzecznika.

Podjęcie czynności przez rzecznika będzie następo-wało z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy. Z wnio-skiem mogą zwracać się do rzecznika przedsiębior-cy lub organizacje przedsiębiorców. Rzecznik może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego za-stępcy. Rzecznik ma stanowić podstawową instytucję wspierającą i monitorującą wdrażanie zasad Konsty-tucji biznesu w praktyce.

CEIDG i PIP

Ułatwieniem dla przedsiębiorców będą również re-gulacje, które usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowe-go, który zostanie zastąpiony przez Punkt Infor-macji dla Przedsiębiorcy (PIP). Uproszczony zosta-nie proces rejestracji i dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG, a zatem podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ma stać się znacznie bardziej przyjazne dla przedsiębiorców.

Dotychczas zagadnienia dotyczące Centralnej Ewi-dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego uregulowane były w ustawie o swobodzie działalności gospodar-czej. Po wejściu w życie ustaw z pakietu Konstytu-cja biznesu staną się one przedmiotem odrębnego aktu prawnego.

Nowym rozwiązaniem, korzystnym dla przedsię-biorców, będzie możliwość udostępniania informa-cji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury. Opubli-kowanie przez przedsiębiorcę w CEIDG informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Za pomocą systemu te-leinformatycznego CEIDG będzie możliwe opubli-kowanie udzielonego pełnomocnictwa, co stanowić będzie alternatywę dla występujących powszechnie w obrocie prawnym i  gospodarczym tradycyjnych pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 uchwalonej ustawy dane wpisywane do CEIDG zostaną podzielone na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i  dane informacyjne.

Przedsiębiorca będzie miał na złożenie wniosku 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych, najważniej-szych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Dane informacyjne, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego, przedsiębiorca będzie mógł zmienić w każdym czasie.

Podstawowym zadaniem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) będzie umożliwienie realizacji drogą elektroniczną spraw związanych z prowadze-niem działalności gospodarczej. Zidentyfikowano, iż w Polsce w ramach prowadzonej działalności go-spodarczej przedsiębiorcy realizują ok. 1200 proce-dur administracyjnych. Proponowane zmiany mają między innymi umożliwić, za pośrednictwem stro-ny internetowej PIP, dokostro-nywanie opłat w formie

elektronicznej za realizację procedur administracyj-nych, usprawnienie procesów związanych z udziela-niem informacji na wniosek przedsiębiorcy na pod-stawie danych i informacji zgromadzonych w bazach wiedzy. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektro-niczną wniosku i  uzyskanie: zaświadczenia o  nie-zaleganiu w  opłacaniu składek na  ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pra-cy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracow-niczych, zaświadczenia o  niezaleganiu z  realizacją ciążących na  przedsiębiorcy zobowiązań podatko-wych. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy prowa-dzony będzie przez ministra właściwego do spraw gospodarki przy użyciu systemu teleinformatycz-nego oraz w  inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.

Przedsiębiorcy zagraniczni

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców za-granicznych i  innych osób zaza-granicznych w  obro-cie gospodarczym na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa zasady podejmowania i wykonywa-nia działalności gospodarczej przez osoby z  zagra-nicy w Polsce oraz wskazuje zasady tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów i przedsta-wicielstw w naszym kraju. W obecnym stanie praw-nym kwestie te uregulowane są w dwóch odrębnych aktach prawnych: ustawie o  swobodzie działalno-ści gospodarczej oraz Ustawie z dnia 4 marca 2010 roku o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospoli-tej Polskiej2 (ustawa usługowa). Obecne uregulowa-nia jedynie częściowo odnoszą się do przedsiębiorców zagranicznych, dodatkowo ustawa usługowa, wdraża-jąca postanowienia dyrektywy 2006/123/WE Parla-mentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006

komunikacja publiczna nr 1/2018

35

analizy i opinie

roku dotyczącej usług na rynku wewnętrznym3 (dy-rektywa usługowa), wymaga zmian.

Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe ure-gulowanie zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagra-nicznych i innych osób zagrazagra-nicznych w obrocie go-spodarczym na terenie RP. Do nowej ustawy zostały przeniesione przepisy ustawy o swobodzie działalno-ści gospodarczej, dotyczące utworzenia i działalnodziałalno-ści oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorcy za-granicznego, utrzymano również zasadę dotyczącą podejmowania działalności gospodarczej przez oso-by zagraniczne.

Obowiązywanie nowych przepisów, podobnie jak w przywołanej ustawie usługowej, wyłączone zosta-nie w odzosta-niesieniu do zosta-niektórych zawodów i rodzajów działalności usługowej. Są to między innymi zawo-dy związane z ustawami: Prawo przewozowe, Prawo o notariacie, o pracy na morskich statkach handlo-wych, o zakładach opieki zdrowotnej, Prawo oświa-towe, o radiofonii i telewizji, o zawodach pielęgniarki i położnej (z wyłączeniem działalności gospodarczej, jeśli chodzi o kształcenie podyplomowe), o zawodach lekarza i lekarza dentysty (z wyłączeniem działalno-ści gospodarczej dotyczącej kształcenia podyplomo-wego), o ochronie osób i mienia, czy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 uchwalonej ustawy utwo-rzenie przedstawicielstwa będzie wymagało wpisu do  rejestru przedstawicielstw (prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki) – na pod-stawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę zagra-nicznego. Wpis do rejestru przedstawicielstw dokony-wany będzie na okres 2 lat od dnia dokonania wpisu

Na zdjęciu: Świętochłowice, skrzyżowanie ulic Bytom-skiej i Katowickiej

(obowiązywanie wpisu). Na wniosek przedsiębiorcy zagranicznego – złożony w  ciągu ostatnich 90  dni obowiązywania wpisu – wpis zostanie przedłużony na  kolejny okres 2  lat. Do  wniosku obowiązkowe będzie dołączenie:

1) urzędowego odpisu dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podsta-wie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;

2) poświadczonego urzędowo dokumentu określa-jącego adres siedziby przedsiębiorcy zagraniczne-go, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicz-nego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument, o  którym mowa w pkt 1, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;

3) dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przed-siębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie, za-wierającego imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz nu-mer dokumentu tożsamości, którym osoba ta po-sługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnie-nia przez osobę upoważnioną.

Zakończenie

Wejściem w życie ustawy prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw z pakietu Konstytucji biznesu wymaga przyjęcia odrębnej ustawy wprowadzającej, tj. usta-wy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsię-biorców oraz niektóre inne ustawy dotyczące działal-ności gospodarczej. Przewidziane jest znowelizowanie wielu przepisów zawartych w licznych ustawach od-rębnych, a także ustanowienie obszernych przepisów przejściowych i dostosowujących. W związku z dużą liczbą ww. regulacji konieczne jest zamieszczenie ich w odrębnej ustawie.

Z  założenia pakiet ustaw Konstytucja biznesu ma przyspieszyć rozwój gospodarczy poprzez grun-towną zmianę ogólnych przepisów odnoszących się do wykonywania w Polsce działalności gospodarczej.

Celem zmian jest zreformowanie i uproszenie przepi-sów dotyczących prowadzenia działalności. Konstytu-cja biznesu jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębior-ców, problem braku pewności prawa – zmieniających się przepisów i  zmian interpretacji bądź wykładni.

Przyszłość pokaże, jaki wpływ na  rozwój przedsię-biorczości będą miały nowe przepisy. „

dr Agnieszka Piwowarczyk | Adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach e-mail: agnieszka.piwowarczyk@us.edu.pl

Literatura

1. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.

2. Dz.U. z 2016 r., poz. 893, z późn. zm.

3. Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006.

Streszczenie Summary W tekście przedstawiono zagadnienia dotyczące praktycznego

użytkowania pojazdów zgodnie z ekojazdą. Zaprezentowano rów-nież dziesięć zasad ecodrivingu, które to punkty zapoczątkowane były w Japonii oraz w Niemczech. Ostatnia część poświęcona jest kwestiom związanym z doborem ogumienia i wynikającymi z tych decyzji oszczędnościami paliwa.

Ecodriving versus a vehicle use

The text presents issues applicable to practical use of vehicles, re-lated to ecodriving. Ten principles of ecodriving have also been pre-sented, which were initiated in Japan and in Germany. The last part is devoted to issues related to the tyres selection and fuel savings resulting from such decisions.

Słowa kluczowe: ecodriving, ekojazda Keywords: ecodriving, ecotravel

komunikacja publiczna nr 1/2018

36

analizy i opinie

J

ak już wspomniano, ekologiczny styl jazdy po-pularność zdobył jako odpowiedź na rosnącą cenę paliw. Jego triumfalny pochód przez me-dia trwa od roku 2000, kiedy to zaczęto mówić o ecodrivingu jako o szansie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Cała technika ekojazdy zsumowu-je się do oszczędności nie tylko paliwa, ale również części eksploatacyjnych pojazdu, takich jak: sprzęgło czy układ hamulcowy. Szersze opracowanie efektyw-nego wykorzystania paliwa i różnice pomiędzy eco-drivingiem a normalną jazdą znaleźć można w wielu naukowych artykułach, np. w [2].

Założenia teoretyczne ecodrivingu oraz osiągnięcia w dziedzinie ekologicznych technologii

W dokumencie Komunikacja Publiczna, 2018, R. 15, nr 1 (070) (Stron 32-36)