RYNEK PRACY LABOUR MARKET

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 60-65)

TABL. 1 /31/. WYBRANE INFORMACJE O MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY

SELECTED INFORMATION ON YOUNG PEOPLE IN THE LABOUR MARKET

WYSZCZEGÓLNIENIE

2000 2001 2002 2003 2004

Absolwenci podejmujący

pierwszą pracęa ... 3787 3282 2689 3696 4161 w tym dziewczęta ... 1746 1533 1312 1856 1900 Przeciętne zatrudnienie uczniówb 5001 4173 2814 2302 2151 Przeciętne miesięczne

wynagro-dzenia bruttob w zł uczniów .... 96,17 105,47 114,06 109,57 103,92 Bezrobotni zarejestrowani

ogółemcde ... 19797 21550 21273 19640 16132 z ogółem:

dziewczęta ... 11084 11473 11087 10365 8744 zamieszkali na wsi ... 9429 10296 10268 9618 7885

z prawem do zasiłku ... . . . . .

pozostający bez pracy

powyżej 12 miesięcy ... 5492 7129 7286 6730 5280

dotychczas niepracujący ... . . . . .

Nowo zarejestrowani bezrobotnicd 27284 25822 26879 27087 27112 w tym dziewczęta ... 13032 12050 12783 13004 13342 Wyrejestrowani bezrobotnicd

ogółem... 24736 24069 27153 28720 30615 w tym dziewczęta ... 12131 11662 13167 13728 14960 z ogółem z powodu podjęcia

pracy ... 10161 9113 9987 10569 10398 w tym dziewczęta ... 4953 4373 4924 4869 4681 Bezrobotni w okresie do 12

mie-sięcy od dnia ukończenia

naukie ... . . .

w tym dziewczęta ... . . . . .

Nowo zarejestrowani bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od

ukończenia nauki ... . . . . .

w tym dziewczęta ... . . . . .

Wyrejestrowani bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki z powodu

podjęcia pracy ... . . .

w tym dziewczęta ... . . . . .

Poszkodowani w wypadkach

przy pracyf ... 417 352 273 285 307 a Dane dotyczą pełnozatrudnionych, bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo; bez podmiotów gospo- gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie e Stan w dniu 31 XII. f Zgłoszone w danym roku; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w

a Data concern full-time paid employees, excluding seasonal and temporary paid employees, excluding economic than 9 persons, as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number of employees. c Aged up to excluding accidents on private farms in agriculture.

2005 2006 2007 2008 SPECIFICATION

4189 5523 5459 5117 Graduates starting work for the first timea

1959 2228 2312 2376 of which females

2331 2158 2058 2489 Average paid employment of apprenticesb

110,12 114,42 127,40 137,49 Average monthly gross wages and salariesbin zl of apprentices 14256 11811 8088 7268 Total of unemployed personscde

of total:

7944 7213 5157 4654 females

7101 6038 4139 3615 in rural areas

1547 1188 799 782 with benefit rights

3765 3140 1702 898 out of job for period over 12 months

7378 6471 4483 3804 previously not employed

26884 26775 23536 23292 Newly registered unemployed personscd

13621 14275 12960 13555 of which females

25911 27027 25763 22874

Total of unemployed persons removed from unemployment rollscd

12794 13667 14019 13219 of which females

8959 10260 8653 7393 of total due to receiving a job

4210 4852 4396 4002 of which females

2933 2197 1652 1760

Registered unemployed persons within 12 months since the end of education e

1789 1392 1073 1191 of which females

10958 9824 7934 7852

Newly registeredunempoyed persons within 12 months

since the end of education

6722 6215 5221 5355 of which females

2638 2716 2134 2047

Unemployed persons removed from unemployment rolls within 12 months since the end of edu-cation due to receiving a job

1515 1575 1290 1297 of which females

286 309 312 347 Persons injured in accidents at workf

darczych o liczbie pracujących do 9 osób, według siedziby zarządu jednostki. b Dane dotyczą podmiotów od liczby pracujących. c W wieku do 25 lat. d W latach 2000–2004 w wieku 15–24 lat (włącznie).

rolnictwie.

entities employing up to 9 persons, by seat of management of unit. b Data concern economic entities employing more 25 years. d In years 2000–2004 aged 15–24 years (inclusive). e As of 31 XII. f Registered in a given year;

TABL. 2 /32/. ABSOLWENCI PODEJMUJĄCY PIERWSZĄ PRACĘ

a

WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI

GRADUATES STARTING WORK FOR THE FIRST TIMEa BY OWNERSHIP SECTORS

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

OGÓŁEM TOTAL

OGÓŁEM ... 4189 5523 5459 5117 GRAND TOTAL

Chłopcy ... 2230 3295 3147 2741 Males

Dziewczęta ... 1959 2228 2312 2376 Females

z ogółem absolwenci szkół:

of total graduates of schools:

Wyższych ... 1281 1539 1627 1442 Tertiary

Policealnych i średnich zawodowych 1324 1449 1392 1349

Post-secondary and secondary vocational

Liceów ogólnokształcących ... 591 824 747 748 General secondary

Zasadniczych zawodowych ... 993 1711 1693 1578 Basic vocational

SEKTOR PUBLICZNY PUBLIC SECTOR

RAZEM ... 1269 1331 1352 1120 TOTAL

Chłopcy ... 468 453 478 329 Males

Dziewczęta ... 801 878 874 791 Females

z ogółem absolwenci szkół:

of total graduates of schools:

Wyższych ... 730 853 862 753 Tertiary

Policealnych i średnich zawodowych 361 295 268 197

Post-secondary and secondary vocational

Liceów ogólnokształcących ... 129 126 164 125 General secondary

Zasadniczych zawodowych ... 49 57 58 45

Basic vocational

SEKTOR PRYWATNY PRIVATE SECTOR

RAZEM ... 2920 4192 4107 3997 TOTAL

Chłopcy ... 1762 2842 2669 2412 Males

Dziewczęta ... 1158 1350 1438 1585 Females

z ogółem absolwenci szkół:

of total graduates of schools:

Wyższych ... 551 686 765 689 Tertiary

Policealnych i średnich zawodowych 963 1154 1124 1152

Post-secondary and secondary vocational

Liceów ogólnokształcących ... 462 698 583 623 General secondary

Zasadniczych zawodowych ... 944 1654 1635 1533 Basic vocational

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych, bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo; bez podmiotów gospo-darczych o liczbie pracujących do 9 osób, według siedziby zarządu jednostki.

a Data concern full-time paid employees, excluding seasonal and temporary paid employees; excluding economic entities employing up to 9 persons, by seat of management of unit.

TABL. 3 /33/. ABSOLWENCI PODEJMUJĄCY PIERWSZĄ PRACĘ

a

WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH

GRADUATES STARTING WORK FOR THE FIRST TIMEa BY ECONOMIC SECTORS

Z ogółem absolwenci szkół Of total graduates of schools

wyższych secondary and vocational

2007 5459 2312 1627 1392 747 1693

2008 5117 2376 1442 1349 748 1578

sektor: sector:

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych, bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, według siedziby zarządu jednostki.

a Data concern full-time paid employees, excluding seasonal and temporary paid employees; excluding economic entities employing up to 9 persons, by seat of management of unit.

TABL. 4 /34/. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE UCZNIÓW ORAZ PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI

AVERAGE PAID EMPLOYMENT OF APPRENTICES AS WELL AS AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES BY OWNERSHIP SECTORS WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIEa AVERAGE PAID EMPLOYMENTa

OGÓŁEM ... 2331 2158 2058 2489

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number of employees.

TABL. 4 /34/. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE UCZNIÓW ORAZ PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI (dok.)

AVERAGE PAID EMPLOYMENT OF APPRENTICES AS WELL AS AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES BY OWNERSHIP SECTORS (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTOa w zł AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIESa in zl

OGÓŁEM ... 110,12 114,42 127,40 137,49 TOTAL

sektor: sector:

Publiczny ... 109,28 113,99 119,35 131,45 Public

Prywatny ... 110,20 114,46 127,99 137,89 Private

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number of employees.

TABL. 5 /35/. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE UCZNIÓW ORAZ PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH

AVERAGE PAID EMPLOYMENT OF APPRENTICES AS WELL AS AVERAGE MONTHLY GROSS WAGES AND SALARIES BY ECONOMIC SECTORS WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIEa AVERAGE PAID EMPLOYMENT a

OGÓŁEM ... 2331 2158 2058 2489 TOTAL

sektor: sector:

Rolniczy ... 56 54 48 46 Agricultural

Przemysłowy ... 1446 1253 1194 1447 Industrial

Usług ... 829 851 816 996 Services

rynkowych ... 808 841 811 994 market

nierynkowych ... 21 10 5 2 non-market

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number of employees.

TABL. 5 /35/. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE UCZNIÓW ORAZ PRZECIĘTNE

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO WEDŁUG

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 60-65)