Special Connect Pins

In document DP83843BVJE (Page 12-0)

Tez çalışması ile elde edilen bulguların literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırılması, tezi hazırlayanın yorumu ile birlikte bu bölümde belirtilir. Tez araştırmasından elde edilen sonuçlar da yine bu bölümde özlü fakat açık bir biçimde yazılır. Bir önceki bölümde bulgular hakkında tartışmaya yer verilmişse bu bölüm “SONUÇ VE ÖNERİLER” olarak adlandırılabilir

Siyah veya kırmızı ile belirtilen başlıklardan biri tercih edilebilir.

14 KAYNAKLAR

Kaynakların listelenmesi

Tezde atıf yapılan bütün kaynaklar “KAYNAKLAR” bölümünde listelenmelidir. Kaynaklar bölümü tek satır aralığı ile hazırlanmalıdır ve kaynaklar arası tek satır boşluk bırakılmalıdır.

Tek satıra sığmayan kaynak bilgileri ikinci satırdan itibaren 1 cm girinti ile verilmelidir. Yazar soyadına göre atıf yapılan tezlerde kaynaklar listesi alfabetik olarak sıralanır. Numaralandırma yöntemine göre atıf yapılan tezlerde kaynaklar tezde veriliş sırasına göre numaralanır ve sıralanır.

Kaynaklar bölümünde aynı yazarın birden çok eseri yer alıyorsa, eserler, yayın yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanır. Aynı yazarın iki farklı eserinin yayın tarihleri aynıysa, kaynaklar listesindeki sıralama, yazımda bir sonraki bileşen olan eser adına göre yapılır. Atıflarda ayrımı sağlamak için tarih bilgisinin yanına a’dan başlayan harfler eklenir.

Aynı yazarın tek yazarlı eserleri çok yazarlı eserlerinden önce sıralanır. Çok yazarlı iki eserin ilk yazarları aynıysa, ikinci yazarın soyadı, ikinci yazarlar da aynıysa üçüncü yazarın soyadı alfabetik düzende belirleyicidir. Aynı soyadını taşıyan iki farklı yazarın eserleri adlarına göre alfabetik sıraya girer. Yazar bir tüzel kuruluşsa, eser, yazar konumundaki tüzel kuruluşun adıyla alfabetik listeye girer.

Bir eserin yazarı veya editörü yoksa künye eser adına hazırlanacağı için, kaynak, eser adından alfabetik listeye girer. Eser adı rakamla başlıyorsa sıralamada rakamın okunuşu dikkate alınır.

Tez içerisinde kullanılan kaynaklar bir satır aralıkla, sayfanın sol kenar boşluğu hizasından başlayarak yazılır. Kaynağın yazımı ikinci satıra taşıyorsa sol kenardan beş karakter boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazar soyadı, ilk ad (lar)ının baş harfi, yayın yılı, belgenin başlığı, yayınlandığı yer (yayın organı ya da yayın evi), cilt no, sayı no, yayınlandığı şehir veya ülke, sayfa no, sırasında yazılır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır. Aşağıda her bir kaynak türü için listeleme örekleri verilmiştir.

15 Dergi Atıfı Listelenmesi

İlk kısımda, yazar soyadı, ilk adının baş harfi, yayın yılı verilir. İkinci kısımda, eserin başlığı, yayınlandığı dergi adı, cilt numarası, sayı numarası, sayfa numarası sırasıyla yazılır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.

Bonac, T. ve Kirbach, E., 1978. An exprimental study on the lateral natural fruquency of bandsaw blades, Wood and Fiber Science, 10, 1, 19-27.

Bostancı, Ş., 1982. Mekânik odun hamuru üretimi ve sorunları, KTÜ Orman Fakültesi Dergisi, 5, 1, 36-63.

Bildiri Atıfı Listelenmesi

İlk kısımda yazarın soyadı, adının ilk harfi, yayın yılı verilir.İkinci kısımda bildirinin adı, kongrenin, kongrenin yapıldığı şehir ve ülke (Yabancı ülke ise), bildiriler kitabının cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.

Savaşkan, T., Torul, O. ve Çuvalcı, H., 1988. Çinko-Alüminyum alaşımlarının yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi, 5. Metalurji Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, Cilt II, 784-799.

Umut, B., 1993. Kızılçam doğal gençliklerinin bakımı üzerine araştırmalar, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Marmaris, Bildiriler Kitabı, 205-213.

Kitap Atıfı Listelenmesi

İlk kısımda yazarın soyadı, ve adının ilk harfi, kitap basım yılı verilir. İkinci kısımda ise, kitabın adı, varsa editör ya da çevirenin adı, kitabın cilt ve baskı numarası, yayıncı kuruluşun adı, basıldığı şehir ve ülke (Yabancı ülke ise) adı yazılmalıdır. Yazarlar arası virgül ile ayrılır, ancak iki ve daha fazla yazarlarda son yazar "ve" ile ayrılır.

Sidney, H.A.,1974. Introduction to pyhsical metallurgy, Second Edition, Mc Graw-Hill Book Co., New York, USA.

Gerçek, Z., 1988. Botanik, KTÜ Basımevi, Trabzon.

16

Eğer bir editör tarafından derlenmiş kitap bölümüne atıf verilecekse; ilk kısımda bölüm yazarının soyadı ve adının ilk harfi ve basım yılı. İkinci kısımda bölüm başlığının adı, kitap editörünün soyası ve adının ilk harfi, kitabın adı, yayıncı kuruluş adı, yayınlandığı şehir ve ülke adı yazılır.

Mettam G.R. ve Adams L.B. 2009. How to prepare an electronic version of your article, pp.281-309, in:Jones B.S. ve Smith R.Z. (Editor), Introduction to Electronic Age, E-Publishing incorporated, New York, USA.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Atıfı Listelenmesi

İlk kısımda, tez sahibi yazarın soyadı ve adının ilk harfi, tezin bitirildiği yıl. İkinci kısımda, tezin adı, tezin türü (Yüksek lisans veya Doktora), tez çalışmasının yapıldığı kuruluşun, tezin verildiği şehir ve ülke (Yabancı ülke ise) adı yazılmalıdır.

İskenderoğlu, E., 1993. Bazı ağaç türlerinin kurşun kalem endüstrisinde kullanılması imkanları, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

İnternet Atıfı Listelenmesi

İnternet kaynakları listenin en sonunda verilir. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; URL-sıra numarası, ilgili sitenin internet adresi, ve bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.

URL-1 < https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology>, Erişim tarihi: 29.01.2018.

URL-2 < http://www.hrc-lab.org/publications/index.php>, Erişim tarihi: 10.01.2018.

Yazarı belli internet kaynaklarına atıf yapılması durumunda; Yazarın soyadı, adının ilk harfi, internet kaynağının yahut sitenin adı, ilgili sitenin internet adresi, bilginin alındığı tarih (gün, ay, yıl) açıkça yazılmalıdır.

Harper, E. B., 2007. The role of terrestrial habitat in the population dynamics and conservation of pond-breeding amphibians (Doktora tezi). URL Adres:

https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/4693/

research.pdf?sequence=3 Erişim tarihi: 13.03.2018,

Vanden, G., Knapp, S. ve Doe, J., 2001. Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. URL adres: http://jbr.org/articles.html Erişim tarihi: 15.03.2018.

17 Standard Atıfı Listelenmesi

Birinci kısımda, standardı hazırlayan kuruluşun kısaltılmış ismi ve standardın numarası, standardın hazırlandığı yıl verilmelidir. İkinci kısımda, standardın adı, hazırlayan kuruluşun tam adı ve bulunduğu şehri ile ülke (Yabancı ülke ise) yazılmalıdır.

TSE 2478, 1976. Odunun statik eğilmede elastikiyet modülün tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

ASTM 907, 1982. Standard definitions of terms relation to adhesives, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA.

Patent Atıfı Listelenmesi

Patentler aşağıdaki sıra ile yazılmalıdır;

Buluş Yapan, Yayın Yılı. Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri: Yayınevi.

Kavur, K.H., 2006. Heart Flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Resmi Gazete (Kanun, Tebliğ, Yönetmenlik ve Tüzükler) Atıfı Listelenmesi

“T.C. Resmi Gazete” ibaresi, kanun, yönetmelik ismi, sayı, tarih, sayfası numarası sırasıyla yazılır.

T.C. Resmi Gazete, Hububat alımına ilişkin kararın yürürlüğe konulması hakkında karar.

(21242 mükerrer), 29.5.1992, 2-10.

T.C. Resmi Gazete, 1615 sayılı gümrük yönetmenliğinin 1 nolu ekinin değiştirilmesine dair yönetmelik. (21237), 24.5.1992, 85.

Yazarı Belli Olmayan ve Sorumluluğu Bir Kuruluşa Ait Olan Yayın Atıfı Listelenmesi Birinci kısımda yayınlayan kuruluşun adı (varsa kısaltılmış adı), parantez içinde yayın tarihi verilmelidir. İkinci kısımda, yayının adı, yayın no, yayınlandığı şehir ve ülke (Yabancı ülke ise) yazılmalıdır.

18 KAYNAKLAR

Adhikari, B., De, D. ve Maiti, S., 2000. Reclamation and recycling of waste rubber, Progress in Polymer Science, 25, 909-948.

Akçakale, N., 2008. NR/SBR tipi elastomer esaslı ayakkabı taban malzemelerinin mekaniksel özelliklerine bazı dolgu maddelerinin etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Akyıldız, V., 2011. Lastikten türetilmiş yakıt pirolizi, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Al-Hartomy, O.A., Al-Solamy, F., Al-Ghamdi, A., Dishovsky, N., Ivanov, M., Mihaylov, M.

ve El-Tantawy, F., 2011. Influence of carbon black structure and specific surface area on the mechanical and dielectric properties of filled rubber composites, International Journal of Polymer Science, 521985, 1-8.

Antoniou, N. ve Zabaniotou, A., 2013. Features of an efficient and environmentally attractive used tyres pyrolysis with energy and material recovery, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, 539-558.

ASTM D 5289-95, Standard Test Method for Rubber Property–Vulcanization Using Rotorless Cure Meters.

De, S.K., Isayev, A. I. ve Khait, K., 2005. Rubber recycling, CRC Press,Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL 33487-2742.

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, 2008(a). Kimya Teknolojisi, Lastik Hamuru Oluşturma, Ankara.

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, 2008(b). Kimya Teknolojisi, Lastik Hamuru Hammaddeleri 3, Ankara.

Savran, H., 2001. Elastomer Teknolojisi–I, Acar Matbaacılık, İstanbul.

URL-1 < https://public.wmo.int/en/our-mandate/water/drought>, Erişim Tarihi: 05.02.2018.

URL-2 < http://www.kaucuk.org/kaucuk.asp >, Erişim Tarihi: 11.02.2018.

19 KAYNAKLAR

1. Adhikari, B., De, D. ve Maiti, S., 2000. Reclamation and recycling of waste rubber, Progress in Polymer Science, 25, 909-948.

2. De, S. K., Isayev, A. I. ve Khait, K., 2005. Rubber recycling, CRC Press,Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL 33487-2742.

3. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, 2008(a). Kimya Teknolojisi, Lastik Hamuru Oluşturma, Ankara.

4. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı, 2008(b). Kimya Teknolojisi, Lastik Hamuru Hammaddeleri 3, Ankara.

5. Akçakale, N., 2008. NR/SBR tipi elastomer esaslı ayakkabı taban malzemelerinin mekaniksel özelliklerine bazı dolgu maddelerinin etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

6. Savran, H., 2001. Elastomer Teknolojisi–I, Acar Matbaacılık, İstanbul.

7. Akyıldız, V., 2011. Lastikten türetilmiş yakıt pirolizi, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

8. ASTM D 5289-95, Standard Test Method for Rubber Property–Vulcanization Using Rotorless Cure Meters.

9. Al-Hartomy, O. A., Al-Solamy, F., Al-Ghamdi, A., Dishovsky, N., Ivanov, M., Mihaylov, M. ve El-Tantawy, F., 2011. Influence of carbon black structure and specific surface area on the mechanical and dielectric properties of filled rubber composites, International Journal of Polymer Science, 521985, 1-8.

10. Antoniou, N. ve Zabaniotou, A., 2013. Features of an efficient and environmentally attractive used tyres pyrolysis with energy and material recovery, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, 539-558.

11. URL-1 < https://public.wmo.int/en/our-mandate/water/drought>, Erişim Tarihi: 05.02.2018

12. URL-2 < http://www.kaucuk.org/kaucuk.asp >, Erişim Tarihi: 11.02.2018.

20 ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı :

Adres :

E-posta adresi :

EĞİTİM BİLGİLERİ (Kurum ve Yıl)

Lisans : Aksaray Üniversitesi, 2013-2017

Yüksek Lisans : Aksaray Üniversitesi, 2017- MESLEKİ DENEYİM VE ÖDÜLLERİ

1. Xxxx Kurumu / Yaz Stajı 2. Xxxxx Kurumu /

TEZDEN ÜRETİLEN YAYINLAR, SUNUMLAR VE PATENTLER

In document DP83843BVJE (Page 12-0)