S SPRAWOZDANIA ściu (26 kwietnia) 7 , Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (16 maja), Miejskiej Bibliotece

W dokumencie Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski : biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego. R.59, 2018 nr 1 (158) (Stron 118-121)

Publicznej w Dziwnowie (18 maja), Zespole Szkół Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (23 maja), Bibliotece Publicznej w Gryfinie (26 maja)8, Kosza-lińskiej Bibliotece Publicznej (5 czerwca)9, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bobolicach (6 czerwca)10, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanowie (6 czerwca), Miejskiej Biblio-tece Publicznej w Kamieniu Pomorskim (12 czerwca)11, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wolinie (12 czerwca)12 , Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Szczecinie (9 sierpnia), Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Szczecinie (10 sierpnia), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebiatowie (14 września), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płotach (14 września), Książnicy Pomorskiej (19 września), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu (20 września), Klubie 5 Pułku Inżynieryjnego w Jednostce Wojskowej 2901 w Szczecinie Podjuchach (23 października), Filii w Kołbaczu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie (24 października), Książnicy Pomorskiej (31 października), Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno (dwie prelekcje 16 listopada), Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie (28 grudnia).

2. Conrad przy stoliku – spotkania teatralno-edukacyjne, podczas których słuchacze mogli poznać fragmenty powieści Lord Jim w interpretacji aktorek Teatru Współczesnego w Szczecinie – Ewy Sobczak i Ewy Sobiech. W ramach projektu odbyły się dwa tego typu wydarzenia, w których uczestniczyło 208 osób. Pierwsze 13 czerwca w Książnicy Po-morskiej13, drugie 27 czerwca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie.

3. Morskie opowieści Josepha Conrada. Były to spektakle przygotowane przez grupę teatralno-wokalną ESPERO, działającą przy szczecińskim oddziale Polskiego Związku Niewidomych pod artystycznym kierownictwem Krystyny Maksymowicz – aktorki Te-atru Współczesnego w Szczecinie, wykładowcy Akademii Sztuki na Wydziale Edukacji Muzycznej w Szczecinie, członkini Zespołu Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskie-go, a jednocześnie logopedy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Niewidomi i słabo widzący członkowie grupy przygotowali dwie odrębne propozycje interpretacji

mat-zycia-i-tworczosci-josepha-conrada-26-04-2017 (28.01.2018).

7 Zob. Relacja zob.: http://tu.swinoujscie.pl/2017/04/cecylia-judek-gosciem-miejskiej-bibliotece-pu-blicznej (28.01.2018).

8 Zob. M. Kiełtyka, W bibliotece spotkali... Conrada, http://www.egryfino.pl/artykul/w-bibliotece-spo-tkali-conrada (29.01.2018).

9 Zob. S. Olesiak, Podążać za marzeniem – Joseph Conrad, patron roku 2017, https://www.biblio-teka.koszalin.pl/biblioteka/wydarzenia/podazac-za-marzeniem-joseph-conrad-patron-roku-2017 (29.01.2018).

10 Zob. Joseph Conrad patronem roku 2017!, http://bobolice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/114486/

joseph_conrad_patronem_roku_2017 (29.01.2018).

11 Zob. Wykład Cecylii Judek „Podążać za marzeniem”, http://www.kamienpomorski.pl/pl/content/

wyk%C5%82ad-cecylii-judek-pod%C4%85%C5%BCa%C4%87-za-marzeniem (29.01.2018).

12 Zob. K. Konieczny, Joseph Conrad Korzeniowski – prelekcja, http://biblioteka.gminawolin.pl/jose-ph-conrad-korzeniowski-prelekcja (29.01.2018).

13 Zob. Conrad przy stoliku, http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/1391; ht-tps://sip.wzp.pl/Artykuly/a,3191/Conrad%20przy%20stoliku (29.01.2018).

fragmentów utworów Conrada przeplatane muzyką i szantami. Pierwszy spektakl odbył się 19 czerwca w Książnicy Pomorskiej (dla uczestników zajęć organizowanych przez Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo), drugi miał miejsce 4 października w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie (zaproszono na niego także pensjonariuszy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 2).

4. I ty możesz być Conradem – uczniowskie interpretacje utworów Conrada. Autorski program warsztatów z cyklu Książka ma głos przeprowadził Stanisław Heropolitański, który dokonał wyboru tekstów i przygotował merytorycznie przebieg zajęć z uczniami.

W ramach projektu miało miejsce osiem spotkań, w których uczestniczyło 194 uczniów.

Warsztaty odbyły się w: Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (8 czerwca), Miejskiej Biblio-tece Publicznej w Kołobrzegu (20 września), Książnicy Pomorskiej (22 września), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryfinie (29 września i 3 października), Miejskiej Bibliotece Pu-blicznej w Pyrzycach (18 października), Miejskiej Bibliotece PuPu-blicznej w Nowogardzie (20 października), Miejskiej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (9 listopada).

5. Morska szkoła charakterów według Josepha Conrada – konkurs na esej o bo-haterach dzieł Conrada adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W celu popularyzacji założeń konkursu przygotowano ulotkę z regulaminem, dostępną na stronie ksiaznica.szczecin.pl. Autorami jej projektu graficznego (podobnie jak pozo-stałych podprojektów Podążać za marzeniem) oraz opracowania technicznego byli Hanna Dąbrowska i Andrzej Zajda. Ulotki w wersji cyfrowej wysłano do szkół, por-tali edukacyjnych, natomiast wydrukowane rozdawano podczas imprez kulturalnych w Książnicy Pomorskiej.

Wykład o życiu i twórczości Josepha Conrada Podążać za marzeniem w Filii Novej Miejskiej Biblioteki Publicz-nej w Policach (25 kwietnia 2017)

S

SPRAWOZDANIA Nadesłane prace oceniała komisja konkursu w składzie: prof. dr hab. Danuta Dąbrow-ska (Uniwersytet Szczeciński), przewodnicząca jury; dr hab. Jerzy Madejski, prof. US;

dr hab. Tatiana Czerska (US); dr Sławomir Iwasiów (US). Kryteriami oceny prac były:

zgodność z tematyką konkursową, twórczy charakter i samodzielność pracy, stylistyczna i językowa poprawność, estetyka pracy. Podkreślając z uznaniem kreatywność wszystkich uczestników, komisja konkursowa przyznała cztery nagrody pracom opatrzonym godłami:

• I – godło Czciciel Gwiazd

• II – godło Brzoza

• III – godło Vademecum

• IV – godło Rider.

Po otworzeniu kopert poznano nazwiska laureatów konkursu. Byli to:

• godło Czciciel Gwiazd – Sylwia Afeltowicz, XIII LO w Szczecinie, opiekun Jerzy Wojcieszak;

• godło Brzoza – Karolina Brzozowska, I LO w Szczecinie, opiekun Mirosława Piaskowska-Majzel;

• godło Vademecum – Aleksandra Wiraszko, XIV LO w Szczecinie, opiekun Elż-bieta Bazylewicz;

• godło Rider – Łukasz Witkowski, XIV LO w Szczecinie, opiekun Elżbieta Ba-zylewicz.

Komisja konkursu z uznaniem podkreśliła wkład merytoryczny opiekunów – na-uczycieli języka polskiego.

Realizację projektu zwieńczyła uroczystość pod tytułem Spotkanie z Conradem w 160 rocznicę urodzin, zorganizowana 4 grudnia 2017 roku. W jej programie znalazło się podsumowanie konkursu Morska szkoła charakterów według Josepha Conrada. Nagrody laureatom wręczył, w zastępstwie przewodniczącej jury, dr hab. Jerzy Madejski, prof. US oraz dr hab. Tatiana Czerska. Kolejnym punktem było omówienie zasięgu i efektów re-alizacji projektu Podążać za marzeniem (sprawozdanie przedstawiła autorka niniejszego tekstu). Łącznie w ramach przedsięwzięcia zorganizowano 29 prelekcji poświęconych życiu i twórczości Conrada (1374 uczestników), 8 warsztatów I ty możesz być Conradem (194 uczestników), 2 spotkania teatralno-edukacyjne Conrad przy stoliku (208 osób), występy Morskie opowieści w wykonaniu Teatru ESPERO oraz konkurs Morska szkoła charakterów według Josepha Conrada (3 imprezy, 102 uczestników). Łącznie odbyły się 42 imprezy, w których uczestniczyło 1878 osób. Na zakończenie zaprezentowano część artystyczną – występ teatralno-wokalny, zatytułowany Morze miłości, wielokrotnie nagradzanej na ogólnopolskich konkursach recytatorskich Alicji Czarnuszki z grupy teatralno-wokalnej ESPERO oraz recital Marty Łągiewki – aktorki Teatru Pleciuga (przy akompaniamencie Seweryna Ptaszyńskiego)14.

14 Zob. Spotkanie z Conradem w 160. rocznicę urodzin pisarza, http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/

Szczecin/1,45,495713,Spotkanie-z-Conradem-w-160--rocznice-urodzin-pisar.html (28.01.2018).

Elżbieta Kosińska-Róg

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie

W dokumencie Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski : biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego. R.59, 2018 nr 1 (158) (Stron 118-121)