Sprawy indywidualne związane z prawem dziecka do życia i ochrony zdrowia zdrowia

W dokumencie Informacja o Działalności Rzecznika Praw Dziecka za Rok 2016 : oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (Stron 32-56)

Prawo do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych

Zgłaszane do Rzecznika Praw Dziecka sprawy dotyczyły szczegółowych zagadnień wynikających z realizacji prawa dziecka do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, m.in. prawa do świadczeń w sytuacji, gdy rodzice dziecka mieli status osób nieubezpieczonych58 lub gdy dziecko przebywało okresowo poza Polską59.

W sprawach budzących wątpliwości Rzecznik Praw Dziecka występował o wyjaśnienia do poszczególnych placówek medycznych bądź udzielał zgłaszającym

56 OZO.073.2.2017/EW 57 Dz. U. poz. 2069

58 ZSS.441.1067.2016.EK; ZSS.441.448.2016.EK; ZSS.441.304.2016.EK 59 ZSS.441.215.2016.EK

szczegółowych informacji o zakresie unormowań prawnych i możliwych sposobach rozwiązania problemu. Rzecznik informował rodziców o treści przepisów prawa, wskazujących, że każde dziecko posiadające obywatelstwo polskie ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych60. Podawał także praktyczne wskazówki postępowania w sytuacji braku ubezpieczenia rodziców (np. zgłoszenie w placówce medycznej faktu niepodlegania ubezpieczeniu na początku wizyty). Rzecznik w takich sytuacjach wyjaśniał rodzicom czy opiekunom, że placówka medyczna jest zobowiązana do zarejestrowania dziecka jako pacjenta, a następnie umieszczenia go w wyodrębnionym wykazie pacjentów, dla których koszty wykonania świadczenia zostaną pokryte z budżetu państwa.

Kolejną kategorię stanowiły sprawy dotyczące realizacji prawa dziecka do obecności rodzica podczas jego pobytu w uzdrowisku. Przykładem może być sprawa61 chłopca, który z powodu przewlekłej choroby posiadał wskazania do leczenia sanatoryjnego. Matka otrzymała od organizatora turnusu informację, że jej pobyt z dzieckiem jest możliwy jedynie w ramach urlopu wypoczynkowego. W jej opinii takie rozwiązanie było krzywdzące zarówno dla dziecka – rodzic nie zawsze może uzyskać urlop w terminie pobytu dziecka w sanatorium – jak i dla rodzica, wiąże się bowiem z koniecznością wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Rzecznik wniósł o wyjaśnienia do Departamentu Zasiłków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami Rzecznik poinformował matkę, że na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego po badaniu dziecka istnieje możliwość uzyskania przez nią prawa do zasiłku opiekuńczego za czas pobytu z dzieckiem w sanatorium. Oznacza to, że w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przebywającym na leczeniu uzdrowiskowym matka nie musi korzystać z urlopu wypoczynkowego.

Dostępność do specjalistycznych usług opiekuńczych

Do Rzecznika zwracali się rodzice zgłaszający problemy w opiece nad chorymi dziećmi62, u których rozpoznano zaburzenia zachowania lub całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Powyższe zaburzenia mają wpływ na funkcjonowanie całej rodziny, często wywołują u rodziców poczucie bezsilności wobec problemów zdrowotnych dziecka.

W pismach kierowanych do Rzecznika rodzice informowali o braku skuteczności działań

60 Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.

61 ZSS.441.80.2016.EK

62 ZSS.441.987.2016.EK; ZSS.441.146.2016.KZ; ZSS.441.198.2016.KZ; ZSS.441.1207.2016.KT

podejmowanych wobec dziecka, trudnościach z akceptacją diagnozy jego stanu zdrowia oraz towarzyszących rodzicom bezsilności i zniechęceniu. Szansę na rozwiązanie lub złagodzenie problemów opieki nad chorym dzieckiem w domu rodzice dostrzegali w przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Analizując tego rodzaju sprawy, Rzecznik – oprócz udzielania informacji dotyczącej prawnego aspektu uzyskania świadczenia wykonywanego w domu – podejmował również działania zmierzające do wzmocnienia kondycji rodziców oraz zachęcenia ich do wypracowania jednolitych, systematycznych zasad pracy z dzieckiem. Podkreślał, jak ważna jest konsekwencja i współpraca obojga rodziców w wychowaniu dziecka oraz uświadamiał, jak nakładające się na siebie inne problemy rodzinne i zdrowotne mogą być przyczyną nasilania się objawów zaburzeń u dziecka.

Zgłaszane sprawy dotyczące dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych obejmowały ich różnorodne aspekty, m.in. problem zbyt małej liczby godzin świadczonych usług, brak specjalistów mogących wykonywać usługi adekwatnie do rozpoznanych potrzeb dziecka, brak współpracy osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze z opiekunami dziecka.

Rodzicom występującym o specjalistyczne usługi opiekuńcze trudno jest zaakceptować fakt, że świadczenie to ma charakter świadczeń pomocniczych. Dlatego przy decyzji o ich przyznawaniu uwzględniane są inne świadczenia pomocowe, jakie uzyskuje dziecko, także w ramach np. zajęć wspomagających w przedszkolu lub w szkole. U dzieci, dla których rodzice występują o specjalistyczne usługi opiekuńcze, często rozpoznawane są liczne schorzenia, na podstawie których orzekana jest ich niepełnosprawność. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jednym z poważnych problemów jakości orzekania o ich stanie zdrowia są przedłużające się postępowania. Wynikają one m.in. z braku biegłych lekarzy w zakresie poszczególnych dziedzin medycyny. Rzecznik Praw Dziecka, dostrzegając wagę problemu, zwrócił się w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości63.

Przykładem z tej kategorii może być zgłoszona do Rzecznika sprawa64 chłopca, w stosunku do którego swoją decyzją wójt gminy orzekł o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie na mocy tej decyzji orzeczono zakres specjalistycznych usług opiekuńczych oraz że specjalistyczne usługi

63 ZSS.422.22.2016.KK 64 ZSS.441.1207.2016.KT

opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania przez podmiot wyłoniony na podstawie stosownej procedury, a rodzice dziecka nie ponoszą za nie odpłatności.

Matka złożyła odwołanie od decyzji wójta, o czym powiadomiła Rzecznika Praw Dziecka. W odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego podniosła, że wójt gminy bezpodstawnie pozbawił jej syna 45 godzin miesięcznie wsparcia w ramach specjalistycznych usług. Zaznaczyła, że zmniejszenie wymiaru godzin z 90, o które wnioskowała, na 45 jest dowolne, sprzeczne z przedłożonym przez nią zaświadczeniem lekarskim oraz wnioskiem i stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju jej dziecka.

Rzecznik w zgłoszonej sprawie monitorował przebieg postępowania odwoławczego i dokonał analizy zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zaskarżona przez matkę decyzja – zgodnie z obowiązującym prawem – wydana została na zasadzie uznania administracyjnego, a organ może, ale nie musi przyznać świadczenia we wnioskowanym zakresie. Z użycia przez ustawodawcę w przepisie zwrotu „może”, w oparciu o który przyznaje się specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynika uznaniowy charakter decyzji, co oznacza, że sam fakt spełnienia kryteriów ustawowych nie oznacza obowiązku organu do automatycznego przyznania osobie zainteresowanej tego świadczenia w zakresie zgodnym z wyrażonym we wniosku oczekiwaniem.

Organ administracji, działając w ramach uznania administracyjnego, ma prawo wyboru rozstrzygnięcia sprawy, co nie oznacza, że rozstrzygnięcie takie może nosić cechy dowolności. Dokonana przez Rzecznika analiza sprawy doprowadziła do wniosku, że organ wydający decyzję odniósł się do wszystkich istotnych okoliczności i ustaleń faktycznych w sprawie oraz nie przekroczył granic uznania administracyjnego. Oczywiście specjalistyczne usługi opiekuńcze w przyznanym wymiarze nie pokrywały wszystkich potrzeb dziecka, niemniej jednak okoliczność ta nie może być przyczyną uznania decyzji za sprzeczną z prawem, co dawałoby podstawy do wniesienia skargi.

Dostępność do świadczeń zdrowotnych

Rodzice w kierowanych do Rzecznika sprawach65 dotyczących niedostatecznej dostępności do świadczeń zdrowotnych wskazywali m.in. na trudności w uzyskaniu świadczeń rehabilitacyjnych czy kompleksowej pomocy dla dziecka po urazie, np. stomatologicznym oraz oczekiwali szczegółowych wyjaśnień w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Rzecznik podejmował działania wyjaśniające w sprawach, a osobom zainteresowanym udzielał odpowiedzi.

65 ZSS.441.428.2016.EK; ZSS.441.416.2016.EK; ZSS.441.76.2016.EK

Przykładem z tej kategorii może być sprawa dotycząca terminów i częstotliwości odbywania wizyt patronażowych położnej środowiskowej po urodzeniu się dziecka. Do Rzecznika zwróciła się matka, informując, że w ramach wizyt patronażowych położna środowiskowa tylko raz pojawiła się w miejscu zamieszkania dziecka. Matka poprosiła Rzecznika o informacje, czy takie postępowanie jest właściwe. Zainteresowanej wskazano przepisy regulujące zagadnienie66 oraz poinformowano o możliwości podjęcia działań wyjaśniających w miejscu zamieszkania.

Innym przykładem może być sprawa67 dostępności do leczenia i rehabilitacji dla dziewczynki ze zdiagnozowanymi zaburzeniami neurologicznymi i opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. Matka zawiadomiła Rzecznika, że w placówce medycznej otrzymała informację, iż uczestnictwo dziecka w zajęciach rehabilitacyjnych w jednym ośrodku wyklucza je ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych w innej specjalistycznej placówce.

Rzecznik podjął interwencję, występując o wyjaśnienia do kierownictwa obu placówek medycznych, wskazując jednocześnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

W efekcie podjętych przez Rzecznika działań dziecko zostało przyjęte na leczenie i rehabilitację w nowej placówce oraz kontynuowało je w poprzedniej. Ponadto Rzecznik przekazał matce informacje o możliwości korzystania ze sposobów wspierania rozwoju dziecka w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Zwrócił się także do pediatry sprawującego opiekę medyczną nad dziewczynką o wspieranie wysiłków matki, w tym udzielanie jej pomocy w ocenie zasadności podejmowanych przez nią działań w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia córki.

Długie oczekiwanie na uzyskanie świadczenia zdrowotnego oraz jakość tego świadczenia

Do Rzecznika Praw Dziecka, podobnie jak w latach poprzednich, kierowano sprawy dotyczące długiego czasu oczekiwania na przyjęcie dziecka przez lekarzy specjalistów68 (np. okulisty, kardiologa, chirurga), długiego oczekiwania na wykonanie zabiegu operacyjnego69, ograniczonego dostępu do zabiegów rehabilitacyjnych czy do sprzętu rehabilitacyjnego70 oraz zgłaszano zastrzeżenia do jakości udzielanych świadczeń

66 Dz. U. z 2012 r. poz. 1100, z późn. zm.

67 ZSS.441.871.2016.EK

68 ZSS.441.628.2016.EK; ZSS.441.306.2016.EK; ZSS.441.171.2016.EK 69 ZSS.441.1502.2015.EK

70 ZSS.441.1343.2015.EK

medycznych71. Odrębną kategorię spraw stanowiły problemy związane z oczekiwaniem na uzyskanie pomocy medycznej w dniu zachorowania dziecka oraz pomocą udzielaną w godzinach popołudniowych bądź w nocy72.

Przykładem może być sprawa73 małoletniego, u którego po urodzeniu rozpoznano zmiany o charakterze malformacji. Matka została poinformowana przez lekarzy o konieczności wykonania u dziecka zabiegu operacyjnego. Placówka medyczna, w której zaplanowano przeprowadzenie operacji, bez podania przyczyny odstąpiła od wcześniej wyrażonej zgody na jej przeprowadzenie. Rzecznik wystąpił do kierownika placówki medycznej o wyjaśnienie przyczyny odmowy wykonania zabiegu. Uzyskał informację, że zabieg operacyjny u chłopca jest skomplikowanym przedsięwzięciem, wymagającym działań koordynacyjnych w zakresie uzyskania odpowiedniej aparatury medycznej i kadry medycznej z kilku placówek medycznych. Przedłużający się okres oczekiwania na wykonanie operacji był spowodowany koniecznością rozwiązania tych problemów, a nie odmową wykonania zabiegu.

Rzecznik udzielił matce wskazówek dotyczących możliwości dalszego postępowania, w tym konieczności przeprowadzenia konsultacji stanu dziecka w Instytucie – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” i monitorował dalsze działania matki chłopca. W efekcie uzyskał informację, że dziecko zostało skonsultowane w Centrum, w tym został określony wstępny termin wykonania zabiegu operacyjnego, będącego początkiem leczenia. Po otrzymaniu od matki informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia dziecka (powtarzające się krwawienia w nocy), wskazującego na możliwość zagrożenia jego zdrowia lub nawet życia, Rzecznik w celu uzyskania doraźnej pomocy medycznej interweniował w placówce medycznej, w której przebywał chłopiec. Ponadto nawiązał kontakt z placówką, do której dziecko miało być przyjęte. Pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka pozostawał z matką w stałym kontakcie telefonicznym i udzielał jej wyjaśnień. Rozmowy te miały na celu poszerzenie wiedzy matki na temat praw dziecka do właściwego leczenia oraz prawa do wszechstronnej informacji dotyczącej planowanego leczenia chłopca. W efekcie wyznaczony termin operacji dziecka został przyspieszony, a pierwszy zabieg z powodzeniem został wykonany w trybie pilnym. Małoletni pozostaje pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka, w którym podjęte zostaną kolejne, niezbędne etapy jego leczenia.

71 ZSS.441.1468.2015.EK; ZSS.441.438.2016.EK; ZSS.441.552.2016.EK 72 ZSS.441.599.2016.EK; ZSS.441.565.2016.EK; ZSS.441.1468.2016.EK 73 ZSS.441.405.2016.EK

Kolejnym przykładem może być sprawa74 dziewczynki będącej wcześniakiem z rozpoznanymi licznymi problemami zdrowotnymi, których leczenie wymagało wykonania pogłębionej diagnostyki. Matka otrzymywała skierowania do wielu specjalistów, jednak po uzyskaniu informacji o odległych terminach badań rezygnowała z wykonania części z nich.

Niektóre badania matka wykonywała odpłatnie, nie podejmując jednocześnie dalszych działań mających na celu pełne zdiagnozowanie stanu zdrowia dziecka. W efekcie skupiała się na rejestrowaniu objawów świadczących o problemach zdrowotnych córki, w tym objawów dla niej bardzo uciążliwych podczas codziennej opieki (np. brak snu dziecka lub sen niespokojny, wielokrotnie przerywany) oraz wyrażała opinię, że dziecko nie otrzymuje należnej pomocy.

Rzecznik nawiązał kontakt z matką i zasugerował podjęcie aktywnej współpracy z pediatrą podstawowej opieki zdrowotnej, w tym ustalenie priorytetów dotyczących diagnozy i leczenia dziewczynki. Poinformował także o zasadności wykonywania specjalistycznych badań konsultacyjnych w jednej klinice, ponieważ jedynie takie postępowanie umożliwia ocenę skuteczności podejmowanego leczenia. W trakcie rozmów okazało się, że matka ma problemy rodzinne m.in. brak wsparcia ze strony ojca dziecka oraz bardzo silną potrzebę wykonywania pracy zawodowej.

Kilkakrotnie kontaktując się z pracownikiem Biura Rzecznika, matka uzyskała wsparcie i odpowiedzi na szczegółowe pytania, w tym dotyczące spraw organizacyjnych w ochronie zdrowia. Efektem podjętych działań było rozpoczęcie planowego leczenia dziecka oraz zastosowanie przez matkę skutecznych rozwiązań zapewniających dziecku codzienną, efektywną opiekę w domu.

Innym przykładem sprawy może być złożona75 przez matkę skarga, podważająca zasadność konieczności zarejestrowania się w poradni chirurgicznej celem zdjęcia dziecku gipsu. Matka postrzegała obowiązek rejestracji i wyznaczenie terminu przyjęcia jako stratę czasu, gdyż w jej opinii zdjęcie gipsu jest czynnością mechaniczną i nie wymaga kwalifikacji medycznych. Rzecznik Praw Dziecka wyjaśnił zgłaszającej, że oprócz czynności zdjęcia gipsu, konieczne jest także dokonanie oceny stanu ręki po złamaniu, dlatego niezbędne jest zarejestrowanie się do lekarza.

Wskazane wyżej przykłady pokazują, że oprócz konieczności podejmowania interwencji w przypadkach niewywiązywania się przez organy zobowiązane do podejmowania określonych działań, bardzo istotną częścią działalności Rzecznika Praw

74 ZSS.441.628.2016.EK 75 ZSS.441.306.2016.EK

Dziecka jest udzielanie wsparcia oraz podnoszenie świadomości w zakresie zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki zdrowotnej.

Koszty leczenia

Do Rzecznika, tak jak w latach ubiegłych, kierowano prośby76 o udzielenie pomocy finansowej dla dzieci w związku z koniecznością zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych.

Dotyczyły one pozyskania dodatkowych funduszy m.in. na rehabilitację bądź pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego czy specjalnych odżywek77.

W takich sytuacjach przekazywano informacje o ustawowym braku możliwości wsparcia finansowego przez Rzecznika Praw Dziecka, a zainteresowanym wskazywano instytucje i organizacje, do których można zwrócić się o pomoc finansową bądź występowano o nią w imieniu osoby potrzebującej pomocy78.

Do Rzecznika zwróciła się79 o pomoc matka chłopca chorego na mózgowe porażenie dziecięce spastyczne czterokończynowe i postępującą degenerację układu kostno-szkieletowego. Sprawa dotyczyła pokrycia kosztów specjalistycznego transportu sanitarnego dziecka na badania diagnostyczne poza granicami kraju.

Z poczynionych przez Rzecznika ustaleń wynikało, że Prezes NFZ w decyzji o wyrażeniu zgody na badania diagnostyczne nie rozstrzygał o kwestii pokrycia tych kosztów z powodu negatywnej opinii lekarza kierującego.

Rzecznik, podzielając opinię matki, że stanowisko lekarza co do braku podstaw o wnioskowanie o pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielania świadczenia poza granicami kraju jest dla dziecka krzywdzące, podjął działania interwencyjne w NFZ, Ministerstwie Zdrowia i miejskim ośrodku pomocy społecznej. Decyzją Prezesa NFZ wyrażono zgodę na sfinansowanie kosztów specjalistycznego transportu sanitarnego.

Równocześnie w wyniku podjętych przez Rzecznika działań rodzinie został przyznany zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów transportu małoletniego. Chłopiec dotarł na badania diagnostyczne w wyznaczonym przez zagraniczną klinikę terminie.

Innym przykładem może być sprawa80 niepełnosprawnego ruchowo chłopca. Firma zajmująca się sprzedażą sprzętu rehabilitacyjnego dostarczyła dziecku wózek niezgodny z parametrami określonymi w zamówieniu, przez co chłopiec nie mógł korzystać ze sprzętu.

76 ZSS.441.995.2016.EK; ZSS.441.1064.2016.EK

77 ZSS.441.1238.2015.EK; ZSS.441.626.2016.EK; ZSS.441.56.2016.EK; ZSS.441.1392.2016.KT;

ZSS.441.1392.2016.EK; ZSS.441.1161.2016.EK 78 ZSS.441.1161.2016.EK

79 ZSS.441.680.2016.KT 80 ZSS.441.56.2016.EK

Firma ta nie chciała dokonać wymiany wózka, proponując „dopasowanie” go do rozmiarów dziecka, bez gwarancji zapewnienia faktycznych potrzeb zdrowotnych, w tym komfortu korzystania przez dziecko z wózka.

Rzecznik podjął działania interwencyjne. Zwrócił się do miejsko-gminnego ośrodka Pomocy Rodzinie o udzielenie rodzicom chłopca wsparcia w miejscu ich zamieszkania.

Ponadto wystąpił do instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję wózków rehabilitacyjnych o przyspieszenie zwrotu pobranych na sprzęt rehabilitacyjny pieniędzy do PCPR. Zwrot pieniędzy był warunkiem możliwości wymiany wózka.

Dodatkowo Rzecznik wystąpił do Oddziału NFZ o zlecenie kontroli doraźnej dotyczącej oceny prawidłowości trybu rozwiązywania przez firmę problemów wymiany sprzętu – kontrola taka została zlecona przez NFZ. Rzecznik monitorował sprawę do momentu uzyskania informacji, że wydano decyzję o zakupie innego wózka, odpowiedniego dla chłopca.

Organizacja i funkcjonowanie podmiotów leczniczych

Zgłaszane do Rzecznika sprawy z tej kategorii dotyczyły w szczególności nieprawidłowości w organizacji pracy placówek medycznych, w tym doraźnych zmian organizacyjnych81 oraz niedostatecznej współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych placówki82. Zgłaszane problemy wynikały często z braku zrozumiałej i dostępnej informacji dla rodziców małych pacjentów, co powodowało generowanie konfliktów i opóźnienia w uzyskaniu pomocy medycznej dla dziecka.

Zgłaszający występowali83 również o podjęcie interwencji w przypadku planowanej likwidacji lub reorganizacji placówki medycznej bądź zgłaszali84 potrzebę utworzenia określonej placówki na terenie przez nich zamieszkałym.

W takich sprawach Rzecznik Praw Dziecka podejmował działania interwencyjne i wyjaśniające – występował, m.in. do organów samorządowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych o analizę stanu zabezpieczenia potrzeb dzieci, zwracał się o wyjaśnienia bądź podjęcie działań do wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, konsultantów krajowych i wojewódzkich z poszczególnych dziedzin medycyny, wnosząc o dokonanie oceny stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych małoletnich pacjentów.

81 ZSS.441.918.2016.EK; ZSS.441.562.2016.EK 82 ZSS.441.1468.2015.EK

83 ZSS.41.17.2016.EK; ZSS.441.292.2016.EK 84 ZSS.441.1454.2015.EK

Obrazującą tę kategorię sprawą85 może być zgłoszona Rzecznikowi zapowiedź likwidacji ośrodka rehabilitacji dla dzieci i połączenie go z placówką dla osób dorosłych.

Rodzice dzieci byli bardzo zadowoleni z usług świadczonych dzieciom w placówce tylko dla nich przeznaczonej. Szczególnie wysoko oceniali wypracowany model kompleksowej rehabilitacji dziecka oraz wysokie kompetencje personelu.

Podjęte przez Rzecznika działania wyjaśniające zmierzały do uzyskania szczegółowych informacji w zakresie zasadności podejmowania takiej decyzji w kontekście zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych dzieci. W następstwie interwencji Rzecznika, Kierownik ośrodka oraz Burmistrz poinformowali, że planowane zmiany wynikają z potrzeby racjonalnego wykorzystania bazy budynków. Burmistrz zapewnił, że warunki rehabilitacji, jakie zostaną zaproponowane dzieciom w nowej placówce, będą bardzo dobre zarówno w zakresie oferty rehabilitacji, jak też bazy i wyposażenia. Zapewnił także, że rodzice dzieci korzystających z rehabilitacji w ośrodku są na bieżąco informowani o działaniach podejmowanych przez władze samorządowe.

Ponieważ dokonanie oceny proponowanych rozwiązań będzie możliwe po ich wprowadzeniu, Rzecznik poinformował zgłaszającego rodzica, że z uwagi na to, że sprawa znajduje się na etapie planowania, ewentualne potwierdzenie zgłaszanych obaw będzie możliwe dopiero po zrealizowaniu projektu. Rzecznik monitoruje sprawę.

Kolejnym przykładem może być sprawa86 planowanej likwidacji oddziału chirurgii dziecięcej. Rzecznik został poinformowany, że konsekwencją likwidacji będzie konieczność przeprowadzania zabiegów operacyjnych w placówkach odległych o kilkadziesiąt kilometrów. Rzecznik wystąpił o wyjaśnienia do dyrekcji szpitala oraz konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Ponadto Rzecznik spotkał się w powyższej sprawie z władzami samorządowymi miasta. W trakcie rozmów przedstawił argumenty za pozostawieniem w szpitalu chirurgii przeznaczonej dla dzieci. W efekcie podjętych działań chirurgia dziecięca nie została zlikwidowana, natomiast został wyodrębniony specjalny pododdział w ramach oddziału chirurgicznego. Rozwiązania lokalizacji pododdziału dla dzieci zostały zaprojektowane i zorganizowane w taki sposób, że uniemożliwiły dzieciom kontakt z pacjentami dorosłymi, nie narażały je na czynniki zwiększające ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych.

85 ZSS.441.583.2016.EK 86 ZSS.441.1353.2016.EK

Do Rzecznika Praw Dziecka zwrócili87 się pracownicy oddziału dziennego rehabilitacyjnego psychiatrii dla dzieci, informując o zagrożeniu możliwości dalszego jego funkcjonowania z powodu wysokich kosztów utrzymania. W oddziale tym leczyły i uczyły się dzieci zagrożone zaburzeniami psychicznymi, które z powodu zdiagnozowanych zaburzeń nie mogą funkcjonować w powszechnym systemie edukacji.

Rzecznik podjął działania wyjaśniające i interwencyjne. Zwrócił się do dyrektora

Rzecznik podjął działania wyjaśniające i interwencyjne. Zwrócił się do dyrektora

W dokumencie Informacja o Działalności Rzecznika Praw Dziecka za Rok 2016 : oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (Stron 32-56)