Stan w dniu 31 XII

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 68-76)

REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS WITHIN 12 MONTHS SINCE THE END OF EDUCATION

As of 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

OGÓŁEM ... 2933 2197 1652 1760 TOTAL

chłopcy ... 1144 805 579 569 males

dziewczęta ... 1789 1392 1073 1191 females

W tym z prawem do zasiłku ... 66 68 42 43 Of which with benefit rights

chłopcy ... 32 24 18 16 males

dziewczęta ... 34 44 24 27 females

Ź r ó d ł o: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

S o u r c e: data of the Voivodship Labour Office in Opole.

TABL. 10 /40/. NOWO ZAREJESTROWANI ORAZ WYREJESTROWANI Z POWODU PODJĘCIA PRACY WŚRÓD BEZROBOTNYCH W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI

NEWLY REGISTERED AND R EMOVED FROM UNEMPLOYMENT DUE TO RECEIVING A JOB AMONG UNEMPLOYED PERSONS WITHIN 12 MONTHS SINCE THE END OF EDUCATION

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki:

Unemployed persons within 12 months since the end of education:

nowo zarejestrowani ... 10958 9824 7934 7852 newly registered

w tym dziewczęta ... 6722 6215 5221 5355 of which females

wyrejestrowani z powodu podjęcia

pracy ... 2638 2716 2134 2047 removed from unemployment due to

receiving a job

w tym dziewczęta ... 1515 1575 1290 1297 of which females

Ź r ó d ł o: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

S o u r c e: data of the Voivodship Labour Office in Opole.

TABL. 11 /41/. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI

1

WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

Stan w dniu 31 XII

REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS1 BY EDUCATIONAL LEVEL As of 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE a – ogółem

b – w tym dziewczęta

2005 2006 2007 2008

SPECIFICATION a – total

b – of which females OGÓŁEM TOTAL

OGÓŁEM ... a 14256 11811 8088 7268 a GRAND TOTAL b 7944 7213 5157 4654 b

poziom wykształcenia: educational level:

Wyższe ... a 635 496 412 447 a Tertiary

b 464 374 319 338 b

Policealne oraz średnie a 4067 3321 2072 1717 a Post-secondary as well as zawodowe b 2443 2143 1311 1158 b vocational secondary Średnie ogólnokształ- a 2007 2210 1753 1765 a General secondary

cące b 1429 1577 1271 1282 b

Zasadnicze zawodowe a 4432 3023 1869 1464 a Basic vocational

b 2087 1613 1053 825 b

Gimnazjalne2, podsta- Lower secondary2,

wowe i niepełne pod- a 3115 2761 1982 1875 a primary and incom-

stawowe b 1521 1506 1203 1051 b plete primary

w tym WIEŚ of which RURAL AREAS

RAZEM ... a 7101 6038 4139 3615 a TOTAL b 3973 3749 2669 2367 b

poziom wykształcenia: educational level:

Wyższe ... a 242 207 163 185 a Tertiary

b 173 168 134 148 b

Policealne oraz średnie a 2110 1818 1178 991 a Post-secondary as well as zawodowe b 1342 1219 763 687 b vocational secondary Średnie ogólnokształ- a 802 964 799 799 a General secondary

cące b 588 721 602 610 b

Zasadnicze zawodowe a 2512 1787 1131 864 a Basic vocational

b 1184 953 631 485 b

Gimnazjalne2, podsta- Lower secondary2,

wowe i niepełne pod- a 1435 1262 868 776 a primary and incom-

stawowe b 686 688 539 437 b plete primary

1 W wieku do 25 lat. 2 Dotyczy lat 2006–2008.

Ź r ó d ł o: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

1 Aged up to 25 years. 2 Concerns years 2006–2008.

S o u r c e: data of the Voivodship Labour Office in Opole.

TABL. 12 /42/. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI

1

WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY

Stan w dniu 31 XII

REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS1 BY DURATION OF UNEMPLOYMENT

As of 31 XII WYSZCZEGÓLNIENIE a – ogółem

b – w tym dziewczęta

2005 2006 2007 2008

SPECIFICATION a – total

b – of which females OGÓŁEM TOTAL

OGÓŁEM ... a 14256 11811 8088 7268 a GRAND TOTAL

b 7944 7213 5157 4654 b

czas pozostawania bez

pracy2: duration of

unem-ployment2: 1 miesiąc i mniej ... a 1645 1284 1152 1362 a 1 month and less

b 742 619 556 692 b

1– 3 ... a 3666 2842 2621 2698 a 1– 3

b 1790 1517 1493 1637 b

3– 6 ... a 2976 2366 1594 1520 a 3– 6

b 1616 1440 992 993 b

6–12 ... a 2204 2179 1019 790 a 6–12

b 1244 1365 715 597 b

12–24 ... a 1937 1876 939 601 a 12–24

b 1192 1275 758 485 b

Powyżej 24 miesięcy a 1828 1264 763 297 a More than 24 months

b 1360 997 643 250 b

w tym WIEŚ of which RURAL AREAS

RAZEM ... a 7101 6038 4139 3615 a TOTAL

b 3973 3749 2669 2367 b

czas pozostawania bez pracy2:

duration of unem-ployment2: 1 miesiąc i mniej ... a 782 604 553 615 a 1 month and less

b 361 288 261 322 b

1– 3 ... a 1729 1422 1328 1341 a 1– 3

b 833 763 780 833 b

3– 6 ... a 1490 1210 826 790 a 3– 6

b 791 744 512 528 b

6–12 ... a 1101 1082 489 381 a 6–12

b 609 698 343 283 b

12–24 ... a 985 993 514 323 a 12–24

a 610 674 408 260 b

Powyżej 24 miesięcy a 1014 727 429 165 a More than 24 months

b 769 582 365 141 b

1 W wieku 18-24 lata. 2 Od momentu rejestracji w urzędzie pracy. Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3–6 uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 miesięcy.

Ź r ó d ł o: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

1 Aged 18-24 years. 2 From the date of registering in a labour office. Intervals were shifted upward, e.g. in the interval 3–6 persons remaining unemployed from 3 months and 1 day to 6 months were included.

S o u r c e: data of the Voivodship Labour Office in Opole.

TABL. 13 /43/. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI

1

WEDŁUG STAŻU PRACY Stan w dniu 31 XII

REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS1 BY WORK SENIORITY As of 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE a – ogółem

b – w tym dziewczęta

2005 2006 2007 2008

SPECIFICATION a – total

b – of which females OGÓŁEM TOTAL

OGÓŁEM ... a 14256 11811 8088 7268 a GRAND TOTAL

b 7944 7213 5157 4654 b

staż pracy: work seniority:

Bez stażu pracy ... a 7378 6471 4483 3804 a No work seniority

b 4507 4198 3036 2615 b

Ze stażem pracy2: With work seniority2:

1 rok i mniej ... a 2237 1916 1362 1393 a 1 year and less

b 1327 1211 873 916 b

1– 5 ... a 4317 3194 2107 1954 a 1– 5

b 1991 1688 1176 1065 b

5–10 lat ... a 324 230 136 117 a 5–10 years

b 119 116 72 58 b

w tym WIEŚ of which RURAL AREAS

RAZEM ... a 7101 6038 4139 3615 a TOTAL

b 3973 3749 2669 2367 b

staż pracy: work seniority:

Bez stażu pracy ... a 3537 3262 2262 1891 a No work seniority

b 2226 2196 1582 1339 b

Ze stażem pracy2: With work seniority2:

1 rok i mniej ... a 1056 896 611 603 a 1 year and less

b 647 582 404 414 b

1– 5 ... a 2312 1748 1182 1058 a 1– 5

b 1031 902 640 582 b

5–10 lat ... a 196 132 84 63 a 5–10 years

b 69 69 43 32 b

1 W wieku do 25 lat. 2 Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 1–5 uwzględniono osoby, które posiadały staż pracy 1 rok i 1 dzień do 5 lat.

Ź r ó d ł o: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

1 Aged up to 25 years. 2 Intervals were shifted upward, e.g. in the interval 1–5 persons possessing a work seniority 1 year and 1 day to 5 years were included.

S o u r c e: data of the Voivodship Labour Office in Opole.

TABL. 14 /44/. OFERTY PRACY DLA BEZROBOTNYCH W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI

JOB OFFERS FOR UNEMPLOYED PERSONS WITHIN 12 MONTHS SINCE THE END OF EDUCATION

WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

OGÓŁEM ... 1151 745 911 650 TOTAL

W tym z sektora publicznego ... 635 383 451 312 Of which of public sector

z ogółem dotyczące pracy:

of total concerning job:

subsydiowanej ... 973 664 859 603 subsidized

sezonowej ... 69 18 10 32 seasonal work

Ź r ó d ł o: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

S o u r c e: data of the Voivodship Labour Office in Opole.

TABL. 15 /45/. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI

ab

KORZYSTAJĄCY Z USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ

REGISTERED UNEMPLOYED PERSONSab MAKING USE OF SERVICES OF CAREER COUNSELLING AND CAREER INFORMATION OFFICE WYSZCZEGÓLNIENIE

SPECIFICATION 2005 2006 2007 2008

Bezrobotni zarejestrowani, którzy skorzystali z:

Registered unemployed persons who have benefited from:

Porady w formie indywidualnej ... 4129 4947 4910 2543 The advice in individual form

chłopcy ... 1698 2022 2022 960 males

dziewczęta ... 2431 2925 2888 1583 females

Porady w formie grupowej ... 1020 1226 751 699 The advice in group form

chłopcy ... 349 433 255 222 males

dziewczęta ... 671 793 496 477 females

Informacji zawodowej ... 658 1068 720 682 Career information office

chłopcy ... 239 457 367 264 males

dziewczęta ... 419 611 353 418 females

a W wieku do 25 lat. b Z wyjątkiem młodzieży uczącej się.

Ź r ó d ł o: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

a Aged up to 25 years. b Excluding youth attending schools.

S o u r c e: data of the Voivodship Labour Office in Opole.

TABL. 16 /46/. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA MŁODZIEŻY

a

(według BAEL)

ECONOMIC ACTIVITY OF THE YOUTHa (by LFS)

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

2005 2006 2007 2008

przeciętne w roku annual averages

kwartały quarters

I II III IV

w tys. in thous.

Ludność ... 140 141 134 136 146 142 117 138 Population

Aktywni zawodowo .... 42 51 46 44 43 44 38 50

Economically active persons

pracujący ... 26 36 38 37 35 36 34 42

employed persons

bezrobotni ... 16 14 9 8 9 8 .b 8

unemployed persons

Bierni zawodowo ... 98 91 88 92 102 97 79 89

Economically inactive persons

a W wieku 15–24 lata. b Szacunek mniejszy niż 5 tys.

a Aged 15–24 years. b Estimate less than 5 thous.

TABL. 17 /47/. WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA ORAZ STOPA BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

a

(według BAEL) W IV KWARTALE

ACTIVITY RATE, EMPLOYMENT RATE AS WELL AS UNEMPLOYMENT RATE AMONG YOUTHa (by LFS) IN 4TH QUARTER

LATA YEARS

Współczynnik aktywności zawodowej Activity rate

Wskaźnik zatrudnienia Employment rate

Stopa bezrobocia Unemployment rate

w % in percent

2005 ... 33,1 20,8 37,2

2006 ... 36,8 26,5 26,0

2007 ... 35,3 27,1 23,4

2008 ... 36,2 30,4 16,0

a W wieku 15–24 lata.

a Aged 15–24 years.

TABL. 18 /48/. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY

a

WEDŁUG GRUP WIEKU I WYBRANYCH SEKCJI

PERSONS INJURED IN ACCIDENTS AT WORKa BY AGE GROUPS AND SELECTED SECTIONS

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Ogółem Total

W wieku Aged

Z ogółem uczniowie- -praktykanci

Of total apprentices-

-trainees 17 lat i mniej

17 years and less

18–24 lata 18–24 years

OGÓŁEM ... 2005 286 10 276 14

TOTAL 2006 309 11 298 18

2007 312 6 306 17

2008 347 7 340 14

w tym: of which:

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 3 – 3 –

Agriculture, hunting and forestery

Przemysł ... 166 3 163 6 Industry

Budownictwo ... 53 2 51 3 Construction

Handel i naprawyΔ ... 68 2 66 2 Trade and repairΔ

Transport, gospodarka

magazyn-nowa i łączność ... 13 – 13 1

Transport, storage and communication

Pośrednictwo finansowe ... 2 – 2 –

Financial intermediation

Obsługa nieruchomości i firmΔ ... 22 – 22 2

Real estate, renting and business activitiesΔ

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe

ubez-pieczenia społeczne i zdrowotneΔ 5 – 5 –

Public administration and defence;

compulsory social securityΔ

Edukacja ... 2 – 2 – Education

Ochrona zdrowia i pomoc

społe-czna ... 5 – 5 – Health and social work

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna,

pozo-stała ... 7 – 7 – Other community, social and

personal service activities

a Zgłoszone w danym roku, bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

a Registered in a given year, excluding accidents on private farms in agriculture.

TABL. 19 /49/. POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY

a

WEDŁUG GRUP WIEKU I WYBRANYCH WYKONYWANYCH ZAWODÓW

PERSONS INJURED IN ACCIDENTS AT WORKa BY AGE GROUPS AND SELECTED PERFORMED OCCUPATIONS

WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION

Ogółem Total

W wieku Aged

Z ogółem uczniowie- -praktykanci

Of total apprentices-

-trainees 17 lat i mniej

and less

18–24 lata years

OGÓŁEM ... 2005 286 10 276 14

TOTAL 2006 309 11 298 18

2007 312 6 306 17

2008 347 7 340 14

w tym:

of which:

Pracownicy obsługi biurowej 19 – 19 –

Office clerks

Modelki, sprzedawcy i

de-monstratorzy ... 35 – 35 –

Models, salespersons and demonstrators

Górnicy i robotnicy budowlani 50 2 48 5

Extraction and building trades workers

Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i

urzą-dzeń ... 84 3 81 5 Metal, machinery and related

trades workers

Pozostali robotnicy

przemy-słowi i rzemieślnicy ... 32 1 31 3

Other craft and related trades workers

Operatorzy i monterzy maszyn

i urządzeń ... 41 1 40 1

Plant and machine operators and assemblers

Robotnicy pomocniczy w gór-nictwie, przemyśle,

budo-wnictwie i transporcie ... 19 – 19 –

Labourers in mining,

construction, manufacturing and transport

a Zgłoszone w danym roku, bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

a Registered in a given year, excluding accidents on private farms in agriculture.

WYCHOWANIE I EDUKACJA

W dokumencie Dzieci i młodzież Opolszczyzny (Stron 68-76)