„ Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”

6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Główne założenia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice" to ograniczenie emisji CO2 w perspektywie do 2030 r. o co najmniej 40% w odniesieniu do roku bazowego oraz przystosowanie struktur miejskich do postępujących zmian klimatycznych.

Wizja stanowiąca podstawę strategii osiągania celów SECAP dla miasta Katowice powinna być odpowiedzią na europejską i krajową politykę niskoemisyjną, jak również uwzględniać lokalne uwarunkowania i aspiracje miasta. Samorząd terytorialny realizując poszczególne działania w głównych obszarach interwencji powinien dążyć do realizacji odpowiednio sformułowanych celów szczegółowych, będących odpowiedzią wobec celu strategicznego miasta.

Cele strategiczne to:

e) mitygacja - ograniczenie emisji CO2 do roku 2030 o co najmniej 40%, f) adaptacja - przygotowanie miasta do występowania zagrożeń klimatycznych, g) mobilność - zapewnienie dostępu do zrównoważonej mobilności,

h) zaangażowanie społeczności - zrównoważony rozwój lokalnej społeczności.

Do celów szczegółowych należą:

redukcja emisji gazów cieplarnianych,

ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,

zwiększenie odporności miasta na występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych oraz długofalowych zmian klimatycznych,

zmniejszenie zużycia energii na obszarze miasta,

ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych,

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta,

rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie,

rozwój zrównoważonego systemu transportowego,

tworzenie dobrego wizerunku miasta jako wzorcowego w zakresie ochrony środowiska,

rozwój świadomej społeczności lokalnej w oparciu o wartości ekologiczne.

Główne założenia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice" będą realizowane poprzez następujące działania:

1. System monitoringu nośników energii i wody z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice (SMiS).

2. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej w mieście Katowice – oświata.

3. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej w mieście Katowice – kultura.

4. Poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej w mieście Katowice – służba zdrowia.

5. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice.

6. Działania edukacyjne i informacyjne skierowane dla mieszkańców Katowic dotyczących efektywnego wykorzystania energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń, odnawialnych źródeł energii oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

7. Rozbudowa systemu inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice.

8. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice (działania poza KTW02-KTW05).

9. Prowadzenie i rozwój Miejskiego Centrum Energii.

10. Aktualizacja „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”

oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwo gazowe dla miasta Katowice”.

11. Realizacja zielonych zamówień/zakupów publicznych.

12. Aktualizacja zakładki www.katowice.eu - Miejskie Centrum Energii.

13. Prowadzenie i rozbudowa profilu FB #MCE.

14. KATOobywatel.

15. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów wpływających na mitygację oraz adaptację do zmian klimatu.

16. Wdrożenie prognozy zanieczyszczeń powietrza dla miasta Katowice.

17. Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza.

18. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi ukierunkowana na wymianę doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

19. Zamontowanie ogniw fotowoltaicznych – działania dodatkowe.

20. Ogrody Deszczowe.

21. Budowa Katowickiej Doliny Pięciu Stawów w Szopienicach.

22. Budowa, modernizacja i rewitalizacja parków miejskich i terenów zielonych.

23. Opracowanie koncepcji kształtowania systemu Błękitno-Zielonej Infrastruktury (BZI) / Opracowanie projektu zintegrowanego systemu BZI.

24. Klaster Energii.

25. Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego.

26. Budowa linii tramwajowej od Pętli Brynów do Pętli Kostuchna.

27. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych.

28. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych.

29. Katowicka Infrastruktura Rowerowa.

30. Rozwój systemu wypożyczalni jednośladowych elektrycznych pojazdów osobistych na terenie miasta Katowice.

31. Rozwój systemu stacji ładowania na terenie miasta Katowice.

32. Zapewnienie pojazdów wymaganych przez Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Spółki będące własnością miasta Katowice.

33. Zapewnienie pojazdów wymaganych przez Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych – komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice i jednostki organizacyjne miasta Katowice.

34. Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych związanych z efektywnym i ekologicznym transportem w tym organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

35. Zakup autobusów elektrycznych.

36. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

37. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych (KZGM).

38. Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w mieście Katowice.

39. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła.

40. Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem montażu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

41. Montaż układów prosumenckich do produkcji energii elektrycznej.

42. Efektywność energetyczna, w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji.

43. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego, zakup i montaż systemu monitoringu i sterowania oświetleniem dróg publicznych na terenie miasta Katowice.

44. Organizacja szkoleń i kampanii edukacyjno-informacyjnych dla MŚP oraz start-upów dotyczących efektywnego wykorzystania energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń, odnawialnych źródeł energii oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

45. Poprawa efektywności energetycznej oraz zastosowanie OZE w sektorze przedsiębiorstw.

46. Budowa elektrowni fotowoltaicznej w MPGK Sp. z o. o. w Katowicach.

47. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 497 kW na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok.

48. Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającą oczyszczalnię ścieków Dąbrówka.

49. Budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej.

50. Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej.

51. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury gazowniczej.

52. Modernizacja i rozbudowa źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych.

Wpływ realizacji celów „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”, poprzez konkretne zadania, ma charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie negatywne przewidywane jest przede wszystkim na etapie prac, a po ich przeprowadzeniu nie będzie miało miejsca. W efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska, a także wspomogą przystosowanie do zmian klimatycznych.

7. Załączniki

1. Oświadczenie autora.

ul. Rymera 3/4 40-048 Katowice

OŚWIADCZENIE AUTORA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Dotyczy: Prognozy oddziaływania na środowisko „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice"

Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373).

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………..………...

Podpis

W dokumencie Prognoza oddziaływania na środowisko Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (Stron 86-90)