Studia, rozprawy, artykuły

W dokumencie Liber amicorum professoris Ioannis Malicki (Stron 22-32)

 99. Zapomniany śląski uczony. Rzecz o Walentym Fontanusie. „Biuletyn Infor‑

macyjny Biblioteki Śląskiej” 1974, R. 19, s. 179—189.

100. Zapomniana sylwetka śląskiego uczonego. (Rzecz o Walentym Fontanusie).

„Biuletyn Informacji Bibliotecznej” 1974 [druk: 1976], R. 19, s. 179—189.

101. Śląsk, Turcy i książę siedmiogrodzki (ze zbiorów Biblioteki Śląskiej). „Książ‑

nica Śląska” 1980, T. 20: 1975—1978, s. 64—82.

102. Wacława Potockiego „Decyma pieśni pokutnych” wobec Morsztynowej „Pokuty w Kwartanie”. W: „Prace Historycznoliterackie”. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1976, s. 41—59.

103. Jana Kochanowskiego „O Czechu i Lechu historyja naganiona” wobec histo-riografii polskiej XVI wieku. „Ruch Literacki” 1977, R. 18, z. 6 (105), s. 431—445.

104. Echa wojen tureckich na Śląsku. Pieśń o Rabie. W: „Prace Historyczno‑

literackie”. T. 11. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1978, s. 21—46.

105. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej. „Biuletyn Polonistyczny” 1978, nr 1.

Streszczenie pracy doktorskiej Jana Malickiego.

106. Praktyka genologiczna Wacława Potockiego (rekonesans). W: „Prace Histo‑

rycznoliterackie”. T. 12: Studia staropolskie. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1979, s. 25—45.

107. Funkcje alegorii w teoretycznej refleksji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego o poezji. W: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Red. Zbigniew Jerzy Nowak. Cz. 1: Światopogląd, genologia, topika. Katowice: Uniwer‑

sytet Śląski, 1980, 176, [2] s., rez., summ., err. (Prace Naukowe Uniwer‑

sytetu Śląskiego w Katowicach, nr 383). ISBN 83‑00‑00120‑4.

108. Wacława Potockiego „Rozbój duchowy”. W: „Archiwum Literackie”. T. 23:

Miscellanea staropolskie. T. 5. Wrocław: Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich, 1980, s. 223—256.

109. Renesans literacki na Śląsku. W: Perspektywy badań śląskoznawczych. Języko‑

znawstwo, piśmiennictwo, folklorystyka. Zbiór studiów. Red. Dorota Simo‑

nides i Henryk Borek. Wrocław—Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, 185, [1] s. (Prace Komisji Historyczno‑literackiej.

Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, T. 6; ISSN 0137‑964X).

110. Struktura podań etnogenetycznych. W: „Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach”. Katowice: Polska Akademia Nauk, 1982.

111. Henryk Barycz: Śląsk w polskiej kulturze umysłowej. Katowice: „Śląsk”, 1979.

Rec.: „Ruch Literacki” 1983, R. 23, z. 1—2, s. 130—131.

112. Paradoxum poeticum? O przyczynach popularności Janicjuszowych „Żywo-tów królów Polskich”. „Ruch Literacki” 1984, R. 25, z. 4—5, s. 146—147.

113. Pieśń „Kto mi dał skrzydła” na tle przemian gatunkowych staropolskich icones. W: Poeta z Czarnolasu. W czterechsetną rocznicę śmierci Jana Kocha-nowskiego. Zbiór rozpraw. Red. Paulina Buchwald‑Pelcowa i Jan Pacławski. Radomskie Towarzystwo Naukowe w Radomiu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Radom:

RTN—Kielce: WSP, 1984, s. 61—75.

2*

114. Sporów o genezę „Historyi naganionej” Jana Kochanowskiego — ciąg dalszy.

W: Poeta z Czarnolasu. W czterechsetną rocznicę śmierci Jana Kochanowskie-go. Zbiór rozpraw. Red. Paulina Buchwald‑Pelcowa i Jan Pacław‑

ski. Radomskie Towarzystwo Naukowe w Radomiu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Radom: RTN—

Kielce: WSP, 1984, s. 91—106.

115. Apollo‑Muzy — poezja. Miejsce Jana Kochanowskiego w procesie kształtowa-nia się polskiej tradycji klasycystycznej. W: 450 rocznica urodzin Jana Kocha-nowskiego. Księga referatów ogólnopolskiej sesji naukowej, Zielona Góra, 26—27 XI 1980 r. Red. Władysław Magnuszewski. Zielona Góra:

WSP, 1985, s. 101—118.

116. „O mnie będą wiedzieć”. Z dziejów sławy Jana Kochanowskiego na Śląsku.

„Kalendarz” 1984 [druk: 1985], s. 120—130.

117. Poety czarnoleskiego zabawa z czytelnikiem. W: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. Red. Zbigniew Jerzy Nowak. T. 1. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1985.

118. Uniwersytet Śląski w Katowicach. W: Literatura polska. Przewodnik encyklo-pedyczny. T. 2. Red. Czesław Hernas. Warszawa: Państwowe Wydaw‑

nictwo Naukowe, 1985, s. 527.

119. Stylizacja rzeczywistości historycznej w „Kronice polskiej” anonimowego Galla. „Prace Komisji Naukowych Oddział PAN w Katowicach” 1985, z. 10.

120. Spory o polskość i niemieckość Śląska. „Nauka Polska” 1985, R. 33, z. 1—2, s. 73—84.

Przedruk: Katowice: Wydawnictwo Muzeum Śląskiego, 1986.

121. Poetyckie kręgi Śląska. „Tak i Nie — Śląsk” 1986, nr 3.

122. „Homer śląski”. W 150. rocznicę urodzin Norberta Bonczyka. „Tak i Nie — Śląsk” 1987, nr 7.

123. Tradycje ariańskie w Miłoszowej „Dolinie Issy”. „Przegląd Humanistycz‑

ny” 1987, nr 7/8.

124. Problematyka historycznoliteracka w „Zaraniu Śląskim”. „Zaranie Śląskie”

1989, R. 52, nr 1, s. 57—65.

125. Katowickie badania śląskoznawcze. Perspektywy i możliwości. W: Metodo-logiczne aspekty historycznoliterackich badań śląskoznawczych. Red. … i Elżbieta Gondek. Katowice: Uniwersytet Śląski, Instytut Literatury i Kultury Polskiej, 1989, s. 7—25.

Zob. też poz. 34.

126. Kultura literacka mieszczan śląskich XVI w. W: Śląskie miscellanea. Literatu-ra — folklor. Zbiór studiów. Red. … i Krystyna Heska‑Kwaśniewicz.

Wrocław [in al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, s. 7—19.

Zob. też poz. 35.

127. O języku literatury śląskiej. W: Język — kultura — społeczeństwo. Red.

Stanisław Dubisz. Warszawa 1990, s. 105—108.

128. Skoczów 1988. „Zaranie Śląskie” 1990, R. 53, z. 1—2.

129. Zapomniany testament księcia opolskiego Mikołaja II. W: Śląskie miscel‑

lanea. Literatura — folklor. T. 3. Red. … , K. Heska‑Kwaśniewicz.

Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. (Prace Ko‑

misji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Kato‑

wicach).

Zob. też poz. 36.

130. Dzieje literatury starośląskiej. Wczoraj i dziś. W: Stan i potrzeby badań śląsko-znawczych nad językiem piśmiennictwa i folklorem. Materiały konferencji z 20—21 września 1990 r. w Opolu. Red. nauk. Stanisław Gajda. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Instytut Filo‑

logii Polskiej. Opole: WSP, 1991, s. 30—36.

131. O życiu i twórczości Gustawa Morcinka. Słowo wstępne. W: W kręgu Gusta-wa Morcinka. Rozprawy, szkice, przyczynki, scenariusz filmowy. Red.

Krystyna Heska‑Kwaśniewicz i … . Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1992, s. 15—18.

Zob. też poz. 41.

132. Śląsk literacki w Średniowieczu i Renesansie. W: Oblicza literackie Śląska.

Red … . Katowice [et al.]: Biblioteka Śląska, 1992, s. 9—16.

Zob. też poz. 40.

133. Mity etnogenetyczne w kulturze polskiej Średniowiecza i Renesansu. W:

Z polskich studiów slawistycznych. Seria VIII, Literaturoznawstwo, folklory-styka, problematyka historyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992, s. 89—94.

134. Józef Lompa. Próba biografii. W: Józef Lompa dla Śląska i dla Polski. Red.

Magdalena Kubista. Związek Górnośląski. Katowice [et al.]: ZG, 1993, s. 9—17. (Wszechnica Górnośląska, nr 9).

135. Piśmiennictwo katolickie na Śląsku. W: Piśmiennictwo i grafika chrześcijań-ska XV—XVIII wieku na Śląsku. Sesja, wystawa, Opole 16 września 1994 r.

Red. Danuta Żylska‑Kobiałko. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu. Opole: WBP, 1994, s. 67—80.

136. Poesia e retorica. Struktura dei Treny. W: Kolokwia polsko‑włoskie. T. 1:

Między średniowieczem a renesansem. Red. … , Piotr Wilczek. Katowice:

Uniwersytet Śląski, 1994, s. 57—63.

Zob. też poz. 44.

137. Jubileusz 90‑lecia Profesora Józefa Mayera. Sprawozdanie z uroczystości w Bibliotece Śląskiej: Książnica Śląska. T. 25: 1988—1994. Przewodn. kol.

red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1994, s. 101—103.

Zob. też poz. 48.

138. Konwencje antropologiczne w poezji późnego baroku. In: Il barocco in Polo‑

nia. Atti dei colloqui italo‑polacchi 1992. A cura di Jolanta Żurawska.

Napoli: I.U.O., 1995, 226 s. (Bibliotheca Enrico Damiani. Instituto Universitario Orientale. Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale;

[vol.] 9).

139. Pokój, który nie był pokojem. W: Fabian Birkowski: Głos krwie B. Iana Sarkandra, męczennika morawskiego / przez Fabiana Birkowskiego. Kato‑

wice: Biblioteka Śląska, „Śląsk”, 1995, s. 53—58.

Posłowie. Zob. też poz. 16.

140. Prawda, prawdopodobieństwo, fikcja w średniowiecznej historiografii polskiej.

W: Folia Philologica Macedono‑Polonica. T. 4. Red. K. Solecka, D. Spa‑

sow. Skopje 1996, s. 161—173.

141. Zamiast wstępu, s. 7—9; Jakim był? Wprowadzenie, s. 11—20. W: Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko‑czeskie. Kom. red. … , Jana Raclavská, Dariusz Rott. Katowice—Ostrawa: „Śląsk”, 1996.

Zob. też poz. 53.

142. Kultura baroku i jej tradycje. Katowice: „Śląsk”, 1996, s. 176. (Prace Komi‑

sji Historycznoliterackiej. Polska Akademia Nauk. Oddział w Kato‑

wicach, nr 16; ISSN 0137‑964X) (Kolokwia Polsko‑Włoskie, T. 2). Tekst część. wł. ISBN 83‑85831‑59‑2.

143. Interpretacja i nadinterpretacja w dawnej historiografii polskiej. W: Staropol-skie teksty i konteksty. T. 3. Red. … . Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, s. 9—21.

Zob. też poz. 56.

144. Ryszard Gansiniec jako polonista. W: Prof. dr Ryszard Gansiniec. Z życia i twórczości. Red. J. Śliwiok. Katowice 1997, s. 33—46.

145. Mitologia sarmacka. Rekonesans badawczy. W: Wokół Wacława Potockiego.

Studia i szkice staropolskie w 300. rocznicę śmierci poety. Red. … i Dariusz Rott. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997, s. 9—21.

Zob. też poz. 57.

146. Alegorie. Glosa do architektoniki traktatu M.K. Sarbiewskiego „De perfec‑

ta poesi”. W: Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodzin Macieja K. Sarbiewskiego. Pod red. … przy współudziale Piotra Wilcz‑

ka. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1997.

Zob. też poz. 55.

147. Jan Kazimierz Zaremba: humaniści na Śląsku. „Śląsk” 1997, nr 10, s. 49—

148. D. Diderot: Jakob en zyn Heer … Gravenhage, 1793. Wstęp … , M. Skóra. 51.

CD. (1998).

149. Heroizm i pokora. W: Książnica Śląska. T. 26: 1995—1997. Przewodn. kol.

red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, s. 5—15.

Zob. też poz. 58.

150. Spory o „Bogurodzicę”. W: Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji średniowiecznej i twórczości pieśniowej na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 5—6 listopada 1996. Cieszyn 1998, s. 85—101.

151. … , M. Skóra: Biblioteka Śląska w Katowicach. W: Biblioteka a regionalizm.

Materiały konferencyjne 1996—1998. Wrocław 1999, s. 34—38.

152. Jak zrealizować przedsięwzięcie wartości kilkuset milionów dolarów w zało-żonym czasie i bez przekraczania budżetu. W: Zarządzanie informatyzacją.

Kurs wyższy. Red. P. Fuglewicz. Mrągowo 1999, s. 89—92.

153. Jak zrealizować przedsięwzięcie wartości kilkuset tysięcy złotych w założonym czasie i bez przekraczania budżetu. W: Książnica Śląska. T. 27: 1998—2000.

Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 91—95.

Zob. też poz. 68.

154. Naukowe pasje ks. dr. Emila Szramka. W: U progu beatyfikacji ks. dr. Emila Szramka. Materiały sesji naukowej. Katowice 1999, s. 98.

155. Śląska Książnica XXI wieku. W: Województwo Śląskie. Region dziedzictwa, wyzwań i perspektyw. Bydgoszcz 1999.

156. Przemówienie prof. dr. hab. Jana Malickiego przewodniczącego komisji Nagro-dy im. Wojciecha Korfantego w dniu 19 kwietnia 1998 roku. W: Książnica Śląska. T. 27: 1998—2000. Przewodn. kol. red. … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 81—87.

157. Tadeusz Różewicz. Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Katowi‑

ce 1999.

158. Biblioteka Śląska. W: Biblioteka dla przyszłości. Katowice 2000, s. 67—73.

159. Kreowanie nowej rzeczywistości bibliotecznej w województwie śląskim. W:

Biblioteka dla przyszłości. Katowice 2000, s. 35—39.

160. O postępach patologii bibliotecznej. Dopowiedzenia. Polemiczny głos biblioteka-rza praktykującego nie kontemplującego. „Bibliotekarz” 2000, nr 3, s. 19—21.

161. De libris disputationis. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2001. T. 1. Red. … , A. Pethe. Katowice 2002, s. 118.

162. Tradycje ariańskie w Miłoszowej „Dolinie Issy”. W: Poznawanie Miłosza. Cz. 2:

1980—1998. Red. A. Fiut. Kraków 2001, s. 219—238.

Przedruk z „Przeglądu Humanistycznego”. Por. poz. 123.

163. Volens nolens. Chcąc nie chcąc Zbigniewowi Żmigrodzkiemu: respons.

„Bibliotekarz” 2002, nr 1, s. 2, 30.

164. O Ligiach, Tacycie i Sienkiewiczu. W: Barbary Ptak wizje plastyczne powieści

„Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Katowice 2002, s. 7—12.

165. Ankieta „Śląska” / Antoni Halor, Krystyna Heska‑Kwaśniewicz, Krzysz‑

tof Kłosiński, … , Jan Miodek, Dariusz Rott, Tadeusz Sierny, Ewa Sławek, Halina Szotek. „Śląsk” 2003, nr 12, s. 35—38 .

166. O antykwaryczności baśni Gustawa Morcinka . „Guliwer” 2003, nr 2, s. 5—9.

167. Tuwiniana, czyli groch z kapustą. „Guliwer” 2003, nr 3, s. 22—25.

168. „Guliwer” — czasopismo o książce dla dziecka. … , Aleksandra Pethe.

W: Dziecko i książka. Red. nauk. Grażyna Lewandowicz‑Nosal.

Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2004, s. 35—37.

169. Klepsydra pamięci. W: Karol Musioł: 1929—1982. Kalendarium: in memo-riam. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 3—4.

170. Pana Maleńczukowe „Chamstwo w państwie”. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2003. Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 23—[29].

Zob. też poz. 65.

171. Podróże „Guliwera”. „Guliwer” 2004, nr 1, s. 3—4; nr 2, s. 3—[4]; nr 3, s. 3—[4]; nr 4, s. 3—[4].

Felietony wstępne.

172. Sarmata oświecający. Profesor Jan Zaremba. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im.

Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 1. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2004, s. 27—42.

Zob. też poz. 70.

173. „Utile dulci miscere”. O czytelniczych wyborach. W: Śląski Wawrzyn Lite-racki 2003. Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowice: Biblioteka Śląska, 2004, s. 7—8.

Zob. też poz. 65.

174. Zamiast wstępu. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śliwiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górno‑

śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 1. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2004, s. 5—7.

Zob. też poz. 70.

175. Ad maximam Poloniae et Silesiae gloriam. W: Książnica Śląska. T. 28: 2001—

2003. Przewodn. kol. red. … . Katowice : Biblioteka Śląska, 2004 [druk:

2005], s. 193—194.

Zob. też poz. 73.

176. „Legere ad unguem”. Czytanie dokładne. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2004.

Red. … , Małgorzata Sznicer. Katowice: Biblioteka Śląska, 2005, s. 7—[9].

Zob. też poz. 76.

177. Podróże „Guliwera”. „Guliwer” 2005, nr 1, s. 3—[4]; nr 2, s. [3]; nr 3, s. [3];

nr 4, s. [3—4].

Felietony wstępne.

178. Rozmowy o dobrych książkach. „Raptularz Silesiaki” 2005, nr 1, s. 1.

179. Bracia polscy na Litwie. Próba oceny. W: Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Red. Jolanta Gwioź‑

dzik i … . Katowice: Biblioteka Śląska, 2006, s. [481]—502.

180. Jan Paweł II Pamięć i tożsamość. Na marginesie lektury. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2005. Red. … , Sylwia Kopeć‑Bil. Katowice: Biblioteka Śląs‑

ka, 2006, s. 37—48.

Zob. też poz. 82.

181. Magiczna siódemka. „Raptularz Silesiaki” 2006, nr 1, s. 1.

182. Podróże „Guliwera”. „Guliwer” 2006, nr 1, s. [3—4]; nr 2, s. [3—4].

Felietony wstępne.

183. Zamiast wstępu. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śli‑

wiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górno‑

śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 3. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2006, s. 5—6.

Zob. też poz. 80.

184. Literackie bolero Wiesława Myśliwskiego. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2006.

Red. … , Marian Kisiel. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 27—32.

Zob. też poz. 86.

185. Zaproszenie do czytania. W: Śląski Wawrzyn Literacki 2006. Red. … , Marian Kisiel. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 9—10.

Zob. też poz. 86.

186. Honor i godność. W: Śląscy uczeni. O tych co odeszli. Red. … , Józef Śli‑

wiok, Magdalena Skóra. Biblioteka Śląska w Katowicach, Górno‑

śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach. Cz. 4. Katowice: Biblioteka Śląska—GTPN, 2007, s. 5—6.

Zob. też poz. 81.

187. Osiemdziesiąt pięć lat temu. Rozważania o śląskich dziejach. W: Do ciebie Polsko wracamy. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 7—8.

188. Wstęp. W: Jak Polak w Brazylii kolej budował. Album fotografii Teofila Witol-da Wierzbowskiego. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 3.

189. Miasto zachwycającego szczegółu. W: Miasto zachwycającego szczegółu.

Katowice na dawnej pocztówce. Z kolekcji Biblioteki Śląskiej. Oprac. Ilona Dyzia, Agnieszka Jachemczyk. Red. Teresa Roszkowska. Kato‑

wice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 5—6.

190. Wilhelma Szewczyka sztuka eseju. W: Po pierwsze: Śląsk. Tadeuszowi Kijon-ce w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Marian Kisiel, Tadeusz Sierny. Katowice: Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk”, 2007, s. 256—258.

191. Słowa. O ulotności doznań estetycznych. W: Barbara Skowron: W gęstwi-nie słów. Katowice: Biblioteka Śląska, 2007, s. 35—38.

192. Zaproszenie. W: Florian Śmieja: Zbliżenia i kontakty raz jeszcze. Katowi‑

ce: Biblioteka Śląska, 2007, s. 3—4.

193. Wstęp. W: Zarys dziejów i tradycji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Na podstawie Kroniki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Materiał zebrał i oprac. Andrzej Kubicki. [Wstęp … . Tłum. Wisława Bertman]. Katowice: Biblioteka Śląska, 2008.

194. Wstęp. W: Biedaszyby w obiektywie Maxa Steckla. Ze zbiorów Bibliote-ki ŚląsBibliote-kiej w Katowicach. Red. Elwira Zborowska. Katowice: Biblio‑

teka Śląska, 2008.

Varia

195. Śląskie Echa odsieczy wiedeńskiej. „Dziennik Zachodni” 1983, nr 173, s. 3, 5.

196. „Rozmaitości śląskie”. Znad rękopisów Józefa Lompy. „Dziennik Zachod‑

ni” 1984, nr 293, s. 3.

197. Kto pomoże bibliotekom [w woj. katowickim]?. „Trybuna Robotnicza” 1986, nr 44, s. 5.

198. Walentego Roździeńskiego żywot i sprawy. W kręgu faktów i hipotez.

„Dziennik Zachodni” 1986, nr 222, s. 3.

199. O języku literatury śląskiej. „Tak i Nie — Śląsk” 1989, nr 13/14, s. 41—43.

200. Żyjemy mitami. Rozm. przepr. Danuta Lubina‑Cipińska. „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 251, dod. „Gazeta w Katowicach”, s. 11.

Rozmowa z okazji przyznania nagrody im. Z. Glogera.

201. W zapachu książek. Rozm. przepr. Aneta Stejzygier. „Panorama” 1997, nr 6, s. 8—9.

202. Bardzo cenne żywoty. Rozm. przepr. Roman Imielski. „Gazeta Wybor‑

cza” 1997, nr 190, s. 7.

203. Krajobraz po święcie. Rozm. przepr. Bogdan Widera. „Śląsk” 1997, nr 6, s. 28—29.

204. Przemówienie sekretarza Międzywojewódzkiej Komisji Nagrody im. Karola Miar‑

ki — prof. dra hab. Jana Malickiego w dniu 23 października 1997 r. W: Książ‑

nica Śląska. T. 26: 1995—1997. Katowice: Biblioteka Śląska, 1998, s. 104—115.

Zob. też poz. 58.

205. Błogosławiony ksiądz Emil Szramek w poezji. Pokłosie konkursu poetyckiego.

[Kom. wyd … , Magdalena Skóra, Zbigniew P. Szandar]. Katowice:

Biblioteka Śląska, 2000, 16 s. ISBN 83‑87849‑70‑7

206. Rozmowa z prof. Janem Malickim dyrektorem Biblioteki Śląskiej. Rozm.

przepr. E.R. Oleksik. „Wiadomości Ziemi Woźnickiej” 1997, nr 6, s. 6.

207. Śląska książnica. Gminy wspomogły zbudowanie najnowocześniejszej biblio-teki. „Sejmik Samorządowy” 1997, nr 3, s. 9—10.

208. Bliskie spotkania z … . (Rozmowa z dyrektorem Biblioteki Śląskiej dr.

hab. Janem Malickim). Rozm. przepr. Beata Matysek. ,,Nowa Biblio‑

teka” 1998, nr 1, s. 48—52.

209. Książki wśród komputerów. Biblioteka XXI wieku otwiera podwoje. Rozm.

przepr. Ewa Moczulska. „Panorama Katowicka” 1998, nr 11, s. 4—5.

210. Nowoczesność w cieniu lipy. Rozm. przepr. Katarzyna Chmielowska.

„Wieczór” 1998, nr 33, s. 3.

211. Złoty sen dyrektora. Rozm. przepr. Krystyna Rudowska. „Dziennik Zachodni” 1998, nr 250, s. 12.

212. To nie był falstart. „Dziennik Zachodni” 1998, nr 259, s. 4.

Polemika z artykułem: Jolanta Talarczyk Falstart książnicy marzeń. „Dziennik Zachodni” 1998, nr 258, s. 1, 6.

213. Były momenty trudne. Rozm. przepr. Igor Cieślicki. „Trybuna Śląska”

1999, nr 127, s. 5.

214. Mogliśmy zamienić się miejscami. Rozm. przepr. Ewa Dereń. „Katowic‑

ki Informator Kulturalny” 1999, nr 3, s. 8.

215. Dwie w jednej, czyli o zamachu, którego nie ma. „Trybuna” 2000, nr 7, s. 12.

216. Kryteria identyfikacji. Rozm. przepr. Józef Górdziałek. „Dziennik Zachodni” 2000, nr 30, s. 10.

Dotyczy prób zarejestrowania Ślązaków jako mniejszości narodowej.

217. Jak w banku. Rozm. przepr. Ewa Dereń. „Dziennik Zachodni” 2000, nr 251, s. 10.

O zabezpieczeniu zbiorów Biblioteki Śląskiej.

218. Kim i jacy jesteśmy. Nowa książka Bolesława Lubosza. „Dziennik Zachod‑

ni” 2000, nr 95, s. 27.

219. Patrzę w przyszłość. „Gazeta Katowicka” 2000, nr 24, s. 6.

220. Pokochać człowieka. Jeszcze o spotkaniu z ks. Janem Twardowskim. „Dzien‑

nik Zachodni” 2000, nr 105, s. 11.

221. Starodruki są naszym skarbem. (Specjalnie dla „Gościa” profesor Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach). Rozm. przepr.

Anna Burda. „Gość Niedzielny” — mutacja dla Diecezji Katowickiej 2000, nr 12, s. 15.

„Epistolae familiares” papieża Piusa II w zbiorach Biblioteki Śląskiej.

222. Z szacunkiem myślę o górnikach. Rozm. Anna Lubiejewska. „Trybuna Górnicza” 2000, nr 48, s. 5.

223. O nowej książce Czesława Miłosza. „Dziennik Zachodni” 2001.

224. Marzenia są realne. Rozm. przepr. Zbigniew Madej. „Górnośląski Informator Kulturalny” 2002, nr 9, s. 4—6.

225. Marzy mi się automat do rozmieniania pieniędzy. Rozm. przepr. Anna Stańczyk. „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 261, s. 14.

226. Świat wyobraźni. Czytelnicy z naszego regionu najczęściej odwiedzają biblio-teki. Rozm. przepr. Jolanta Talarczyk. „Dziennik Zachodni” 2003, nr 221, s. 13.

227. Po trzecim upomnieniu do sądu. „Dziennik Zachodni” 2003, nr 83, s. 4.

228. Zawsze pozostanie niedosyt. Rozm. przepr. Dominik Grabowski.

„Poezja i Dziecko” 2003, nr 3, s. 61—64.

229. IC: Piękno w szczegółach / IC. Fot. „Trybuna Śląska” 2004, nr 46, dod.

„Twoje Miasto”, s. 2.

O swych ulubionych miejscach w Katowicach — m.in. prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej.

230. Młot chwalebny. „Dziennik Zachodni” 2004, nr 2, s. 8.

Dotyczy umieszczonego przed gmachem Biblioteki Śląskiej herbu Katowic.

231. Moje ulubione miejsce. Poleca prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej. „Trybuna Śląska” 2004, nr 147, s. 14.

232. To warto pokazać. Sonda: tak to widzę. „Raport” 2004, nr 1, s. 31.

Wypowiedź dyrektora Biblioteki Śląskiej na temat szans i zagrożeń związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

233. Wawrzyn dla „Chamstwa”. „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 230, dod. „Kato‑

wice”, s. 6.

234. Biblioteka, moja miłość. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 50, dod. „Katowi‑

ce”, s. 1.

235. Biblioteka na stulecia. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 52, dod. „Katowice”, s. 2.

236. Odszedł ambasador polskiej kultury. Henryk Bereska nie żyje. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 213, dod. „Katowice”, s. 3.

237. W Nowym Roku życzę sobie. „Dziennik Zachodni” 2005, nr 52, s. 4.

238. Dar z Biblioteki Śląskiej. „Czas Rudzińca” 2006, nr 12, s. 8.

239. Docierał do każdego. „Dziennik Zachodni” 2006, nr 17, s. 3.

240. Głos martwych liter. „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 52, dod. „Katowice”, s. 6.

241. Kronika Jacka Pikuły w Bibliotece Śląskiej. „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 9, s. 4.

242. Uchwycić doznania. Rozm. przepr. Urszula Makselon. „Nasze Zabrze Samorządowe” 2006, nr 1, s. 19.

243. Jerzy Ciurlok, … : Śląsk — moje miejsce na ziemi. Płyta DVD. Zdję‑

cia Jacek Puto. [B.m.]: [b.w.] 2008. 1 płyta DVD (5 min.), stereo, 12 cm.

Red. Jerzy Ciurlok rozmawia z dyrektorem Biblioteki Śląskiej prof.

Janem Malickim.

W dokumencie Liber amicorum professoris Ioannis Malicki (Stron 22-32)