Studia wyższe. Prawa i obowiązki studentów oraz doktorantów

In document Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku (Page 29-32)

§ 82.

1. Akademia prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Akademia prowadzi studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia, o których mowa w Ustawie.

3. Studia mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych, stosownie do uchwały senatu Akademii, w której ustala się warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach.

4. Organizację i tok studiów wyższych oraz prawa i obowiązki studentów określa Regulamin studiów.

5. Organizację i tok studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), podyplomowych oraz kursów dokształcających określają regulaminy tych studiów i kursów.

§ 83.

Senat Akademii określa zasady pobierania opłat, wiążące rektora przy zawieraniu umów ze studentem oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 84.

1. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów senat podejmuje uchwałę i przesyła ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i ministrowi nadzorującemu uczelnię, podając ją niezwłocznie do publicznej wiadomości.

2. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w Akademii laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa senat na okres co najmniej trzech lat.

3. Senat może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Akademię.

4. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

5. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez rektora.

6. Podstawą odwołania może być jedynie wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych uchwałą senatu.

7. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 85.

Liczbę studentów studiów stacjonarnych w uczelni, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów określa senat Akademii, w drodze uchwały.

§ 86.

Przyjęcie w poczet studentów studiów wyższych Akademii następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu przez studenta – wobec rektora lub dziekana – ślubowania o następującej treści:

"Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążył do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosił się z szacunkiem do władz Akademii i wszystkich członków jej społeczności, szanował prawa i obyczaje akademickie oraz swym postępowaniem będę dbał o godność i honor studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej".

§ 87.

1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał za okres studiów średnią ocen z przedmiotów kierunkowych co najmniej dobrą, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na mocy decyzji rektora, podjętej na wniosek dziekana.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może odstąpić od wymogu dotyczącego średniej ocen.

2. Studentowi stażyście przysługuje miesięczne stypendium. Wysokość stypendium określa rektor.

3. Podstawowy zakres obowiązków studenta-stażysty oraz tryb przyznawania stypendium określa senat.

§ 88.

1. Akademia może utworzyć, ze środków innych niż określone w Ustawie własny fundusz stypendialny na stypendia dla studentów oraz doktorantów.

2. Stypendia są przyznawane studentom i doktorantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studenckiego wskazanym w Regulaminie samorządu studenckiego lub uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów wskazanym w Regulaminie samorządu doktorantów.

3. Stypendia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane niezależnie od stypendiów określonych w przepisach Ustawy przyznawanych z uczelnianego funduszu pomocy materialnej.

§ 89.

1. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych studentów studiów wyższych jest dwuinstancyjne.

2. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów studiów wyższych powołuje się:

a) komisję dyscyplinarną Akademii dla studentów,

b) odwoławczą komisję dyscyplinarną Akademii dla studentów.

3. Senat powołuje komisję dyscyplinarną Akademii dla studentów w składzie:

a) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału, b) po jednym studencie z każdego wydziału.

4. Senat powołuje odwoławczą komisję dyscyplinarną Akademii dla studentów w składzie:

a) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału, b) po jednym studencie z każdego wydziału.

5. Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej Akademii dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej Akademii dla studentów.

6. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 3 i 4, zgłasza spośród nauczycieli akademickich - rektor, a spośród studentów - uczelniany organ samorządu studenckiego Akademii.

7. Senat wybiera spośród nauczycieli akademickich – członków komisji, o których mowa w ust. 2, przewodniczących tych komisji oraz po jednym zastępcy przewodniczącego.

8. Kadencja komisji rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze organów Akademii i trwa cztery lata. Kadencja studentów - członków komisji trwa dwa lata.

9. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 2-7.

10. Przewodniczący komisji dyscyplinarnych wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących.

11. Rektor na wniosek przewodniczących komisji dyscyplinarnych wyznacza protokolantów spośród nauczycieli akademickich.

§ 90.

1. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa senat. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.

2. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika jednostki organizacyjnej. Wydziałowe komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.

3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, odpowiednio do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

4. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści:

"Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążył do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosił się z szacunkiem do władz Akademii i wszystkich członków jej społeczności, szanował prawa i obyczaje akademickie oraz swym postępowaniem będę dbał o godność i honor doktoranta Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej".

§ 91.

1. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych doktorantów jest dwuinstancyjne.

2. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się:

a) komisję dyscyplinarną Akademii dla doktorantów,

b) odwoławczą komisję dyscyplinarną Akademii dla doktorantów.

3. Do komisji, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.

In document Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku (Page 29-32)

Related documents