• Nie Znaleziono Wyników

SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI Dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli

W roku 2021 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski było 158 w szkołach podstawowych i 11 nauczycieli w przedszkolu.

W tym w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski było zatrudnionych 154 nauczycieli, w tym 2 psychologów na umowę zlecenie,

a w jednostkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty 25 nauczycieli.

X

Lp. Szkoła

Pełno- i niepełnozatrudnieni/uzupełniający etat

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Ogółem Bez stopnia awansu 1. Publiczna Szkoła

Podstawowa im.

Henryka Sienkiewicza w Halasach

0 2 4 8 14 0

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach

0 1 2 14 17 0

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach

2 7 11 14 35 1

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy

0 2 6 14 22 0

5. Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Karola Krysińskiego w Rudnikach

1 2 5 11 19 0

6. Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Kornela

Makuszyńskiego w Rzeczycy

0 2 5 9 16 0

7. Publiczna Szkoła Podstawowa im.

Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu

1 3 6 9 19 0

− 4 nauczycieli stażystów, co stanowi 2,56 ogółu zatrudnionych,

− 2 nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, co stanowi 1,3 ogółu zatrudnionych.

W przedszkolu i szkołach zatrudnieni są również: pomoc nauczyciela, pracownicy

administracji i obsługi. Obecnie pracuje: 7 pomocy nauczyciela, 8 pracowników administracji, 1 intendent, 31 pracowników obsługi, 9 pracowników kuchennych.

Nauczyciele przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę podnoszą lub rozszerzają swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów podyplomowych, a także doskonalą kwalifikacje zawodowe podczas warsztatów, kursów doskonalących i seminariów.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 r. wydano 24.007,00 zł.

We wrześniu 2021 r. Gmina Międzyrzec Podlaski zawarła porozumienie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli o współpracy w zakresie doradztwa metodycznego nauczycieli. Systematyczne spotkania nauczycieli ze specjalistami

poszczególnych przedmiotów odbywają się od października 2021 r. w formule on-line.

PROGRAMY EDUKACYJNE, ZADANIA ZLECONE, POZYSKANE ŚRODKI Rezerwa oświatowa

W 2021 r. na doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne pozyskano

64.753,00 zł. Środki zostały przekazane na doposażenie pracowni przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu.

Gmina Międzyrzec Podlaski z rezerwy budżetowej otrzymała również dofinansowanie w kwocie 26.968,00 zł w związku z kosztami poniesionymi na wypłatę odprawy

dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

Orlik

W Gminie Międzyrzec Podlaski w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach, przy budynku w Jelnicy funkcjonuje boisko Orlik, którego inwestycja została dofinansowana z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2021 r. Gmina Międzyrzec Podlaski współfinansowała realizację tego programu w wysokości 10.800,00 zł, a całkowity koszt jego realizacji wynosił 21.600,00 zł.

Umiem pływać

Od kilku lat na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski realizowany jest program „Umiem pływać”, Program jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program kierowany jest do dzieci – uczniów klas I-III szkół

podstawowych w całym kraju. Zajęcia sportowe realizowane są w ramach programu powszechnej nauki pływania i służą przede wszystkim nauce podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwości rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie zachęca także na do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. W 2021 r. całkowity koszt jego realizacji wynosił 111.650,00 zł, a Gmina Międzyrzec Podlaski otrzymała dofinansowanie do jego realizacji w kwocie 30.000,00 zł.

Młodociani

W 2021 r. 2 młodocianych pracowników odbyło odpowiednio przyuczenie do wykonywania określonej pracy lub ukończyło naukę zawodu u wybranych pracodawców. Kwota środków z Funduszu Pracy przekazana pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych wyniosła 16.012,35 zł.

Gala Mistrzów

W ramach uchwalonego w 2019 r. Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Międzyrzec Podlaski w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach odbyły się gminne uroczystości VIII Gali Mistrzów. Ideą Gali jest uhonorowanie i nagrodzenie wybitnych uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz zdobywających czołowe miejsca w konkursach i zawodach sportowych. Program obejmuje wszystkich uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski. Po raz drugi w 2021 roku przyznawano nagrody w postaci statuetki Złota Podkowa w następujących kategoriach: Artysta słowa, Mistrz wiedzy historycznej i obywatelskiej, Ścisłowiec, Naukowiec, Poliglota, Artysta, Sportowiec, Filantrop, Super uczeń. Dodatkowo wprowadzono kategorię Przyjaciel szkoły, aby wyróżnić działania instytucji lub osób podejmujących działania na rzecz rozwoju edukacji w Gminie Międzyrzec Podlaski. Docenione zostały również starania rodziców i opiekunów, którzy wspierają i mobilizują dzieci do nauki i aktywności fizycznej i intelektualnej. Nagrody Złotą Podkowę przyznano 22 uczniom, a 3 przekazano przyjaciołom szkoły, którymi okazali się Magdalena Chodzińska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Mateusz Adamowicz – realizujący zajęcia sportowe z uczniami w ramach Centrum Aktywności Lokalnej oraz firmie Ipaco Sp. z o.o. specjalizującej się głównie w produkcji konfekcji damskiej i męskiej na zlecenie, a ponadto wspierającą Publiczną Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy.

Stypendia motywacyjne i sportowe

W ramach uchwalonego w 2019 r. Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Międzyrzec Podlaski Komisja Stypendialna zaopiniowała stypendia motywacyjne dla uzdolnionych uczniów naszej gminy oraz stypendia sportowe.

W 2021 r. przyznano stypendium naukowe 94 uczniom w łącznej kwocie 35.500,00 zł, a stypendium sportowe 9 uczniom w łącznej kwocie 5.400,00 zł.

Projekt Erasmus+

W 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu

kontynuowana była realizacja programu Erasmus+. Głównym założeniem projektu jest

Gminna Liga Przyrodnicza

W 2021 r. nauczyciele wystąpili z inicjatywą zorganizowania na terenie gminy Ligi

Przedmiotowej z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, chemia, fizyka, biologia, geografia).

Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu rozbudzenie motywacji do nauki

i stworzenie okazji do rywalizacji „umysłowej”. Zaplanowane zostały 3 etapy, a o zwycięstwie zadecyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich etapów zmagań, bowiem liga nie

eliminuje żadnego ucznia po pierwszych turach bez względu na to, jaki wynik uzyskał uczeń.

W zmaganiach przyrodniczych bierze udział prawie 20% uczniów ze szkół w Gminie Międzyrzec Podlaski.

Rządowy program „Darmowy podręcznik”

W ramach rządowego programu „Darmowy podręcznik” w 2021 r. uczniowie szkół podstawowych otrzymali darmowe podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz materiały edukacyjne. Na ten cel została przyznana dotacja celowa w kwocie 129.775,88 zł, z czego wykorzystano 129.125,57 zł.

Dowożenie

Liczba dzieci korzystających ze zorganizowanego transportu w poszczególnych miesiącach 2021 r. była bardzo zróżnicowana, co spowodowane zostało zawieszeniem zajęć

stacjonarnych i wprowadzeniem nauczania zdalnego z powodu pandemii COVID-19.

Planowana w umowie liczba uczniów korzystających ze zorganizowanego przewozu wynosiła 642, natomiast średnia miesięczna korzystających z dowozu to 507 dzieci. W 2021 r. koszt całkowity zadania zawarł się w kwocie 467.507,55 zł.

Gmina Międzyrzec Podlaski zapewnia także dowóz uczniom niepełnosprawnym, z czego korzysta 25 uczniów oraz zwraca 3 uczniom koszty dowozu realizowane przez rodziców / prawnych opiekunów.

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH Koszt utrzymania ucznia

W 2021 r. kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia szkoły podstawowej w Polsce wynosiła 6.069,377 zł. Wskaźnik korygujący Di dla Gminy Międzyrzec Podlaski wynosił 1,0744984848, a waga z tytułu gminy położonej na terenie wiejskim – 0,4. Kwota subwencji na zadania szkolne (uczniowie) wynosiła 6.130.244,21 zł, na zadania szkolne (dodatkowe wyliczenia wynikające z zastosowanych wag) 4.613.432,67 zł, kwota subwencji na zadania pozaszkolne (sześciolatki) wynosiła 667.740,12 zł, a na zadania pozaszkolne gminne – 6130,24 zł. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok wynosiła 11.417.547,00 zł.

W 2021 r. z oświatowej rezerwy budżetowej przyznane zostały dodatkowe środki w kwocie 46.200,00 zł na realizację zajęć wspomagających w związku z koniecznością niwelowania skutków nauki zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19. Ponadto z oświatowej rezerwy budżetowej Gmina Międzyrzec Podlaski otrzymała 26.968,00 zł w związku z koniecznością wypłacenia odprawy nauczycielowi, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciele.

Z oświatowej rezerwy budżetowej Gmina Międzyrzec Podlaski uzyskała dofinansowanie w kwocie 64.753,00 zł na wyposażenie pracowni przyrodniczej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tłuśćcu.

Kwota subwencji ostatecznej wyliczona na 2021 r. wynosiła 11.417.547,00 zł została wyliczona dla 940 uczniów szkół podstawowych oraz 94 dzieci sześcioletnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Różnego rodzaju zmiany organizacyjne dostosowujące sieć szkół i przedszkoli do nowego ustroju szkolnego wymuszają na jednostkach samorządu terytorialnego ponoszenie

dodatkowych nakładów, np. dostosowanie obiektu pod kątem organizacyjnym, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, a także konieczność utrzymania 2 obiektów należących do jednej szkoły. Mimo niewielkiej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w oddziałach klasowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach, do której

uczęszcza 282 dzieci i uczniów, ma swoją siedzibę w budynkach w Misiach i Jelnicy; podobnie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, do której uczęszcza 126 uczniów i dzieci, zlokalizowana jest w obiektach w Kożuszkach i Krzewicy.

Analiza sytuacji demograficznej wskazuje, że w kolejnych latach liczba uczniów w tych szkołach nie wzrośnie.

Dotacja przedszkolna otrzymana przez Gminę Międzyrzec Podlaski w 2021 r. wynosiła:

411.880,00 zł.

Liczba dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w 2021 r.

w wieku 3-5 lat – 509, z czego 288 uczęszcza do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski oraz 19 dzieci w oddziałach w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie.

Roczna kwota dotacji wyliczana jest według stanu z 2020 r., tj. dla 280 dzieci, w związku z powyższym kwota otrzymanej dotacji przypadająca na 1 dziecko:

411.880,00zł : 280 = 1.471,00 zł

Całkowita kwota otrzymana przez Gminę Międzyrzec Podlaski w ramach subwencji oświatowej i dotacji na rok 2021 wyniosła:

11.417.547,00 zł + 46.200,00 zł + 26.968,00 zł + 64.753,00 zł + 411.880,00 zł = 11.967.348,00 zł Informacja z wykonania wydatków za 2021 r.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

R. 80101 (szkoła podstawowa) – 13.396.945,61 zł R. 80103 (oddział przedszkolny) – 1.563.391,91 zł R. 80104 (przedszkole) – 1.010.855,51 zł

R. 80148 (stołówka szkolna) – 434.188,72 zł

R.80149 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

Pracownicy Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski wraz z przedstawicielami innych samorządów z całej Polski w 2021 r. uczestniczyli w realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

projekcie pt. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap.” Szkolenia obejmowały m.in. takie zagadnienia jak: „Zarządzanie zespołami rozproszonymi”,

„Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej”, „Monitorowanie pracy

pracowników zdalnych i motywowanie ich do pracy”, „Zarządzanie usługami informatycznymi na poziomie organu prowadzącego – wyzwania, możliwości, przykłady”, „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie zdalnego nauczania”. Efektem udziału w projekcie stała się weryfikacja opracowanych założeń systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST oraz usprawnienie zarządzania lokalną oświatą.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁY NAKIEROWANE NA KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Kształcenie specjalne

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:

− niepełnosprawność (dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi);

− niedostosowanie społeczne;

− zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

W Gminie Międzyrzec Podlaski kształcenie specjalne realizowane jest w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych, w których są dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2021 r. zadania związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom kształcenia specjalnego realizowane były wobec 30 dzieci (w tym troje w szkole w Tuliłowie). Ponadto w Przedszkolu w Rzeczycy oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach wsparcie we wczesnym rozwoju prowadzone było dla

9 przedszkolaków.

Na organizację zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przeznaczono 54 godziny tygodniowo. Dodatkowo dla 17 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm - w tym zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów, realizujących 282 godziny tygodniowo.

W 2021 r. w każdej szkole zatrudniony był pedagog szkolny, który na bieżąco udziela

wsparcia uczniom i nauczycielom w pokonywani lub przezwyciężaniu trudności edukacyjno – wychowawczych, które szczególnie się nasiliły w 2021 roku w związku z koniecznością

realizacji nauki w formie zdalnej.

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub kształcenia

Ta forma pomocy przewidziana jest dla dzieci i uczniów, którzy, mając istotne trudności w funkcjonowaniu przedszkolnym lub szkolnym, mogą je niwelować lub eliminować na terenie przedszkola lub szkoły dwukierunkowo: w ramach zajęć z grupą lub klasą – w integracji ze środowiskiem rówieśniczym oraz indywidualnie – z nauczycielem. Jednym z istotnych warunków determinujących udział w tego typu zajęciach jest stan zdrowia, który uniemożliwia uczenie się w przedszkolu lub w szkole.

Organizowana jest dla dziecka lub ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz indywidualnie z dzieckiem lub uczniem.

W 2021 r. tą formą zajęć objęte było 2 dzieci - 1 dziecko w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy i 1 dziecko w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą do objęcia dziecka tą formą zajęć jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W 2021 r. tą formą zajęć było objętych łącznie 7 dzieci w Przedszkolu w Rzeczycy oraz 2 dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach. Na ten cel przeznaczono 18 godz. tygodniowo. Wymagało to również dodatkowego zatrudnienia psychologów, którzy są niezbędni do realizacji tej formy wsparcia dzieci.

Istotnym elementem edukacji włączającej jest realizowanie szeregu zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, w szczególności współorganizowanie procesu dydaktycznego włączając nauczycieli wspomagających, asystentów i pomoce nauczyciela.

Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia, jak również uczniowie posiadający opinie oraz zdiagnozowani przez nauczycieli uczących oraz pedagogów mają zapewnioną pomoc w trakcie bieżącej pracy poprzez dostosowanie treści, metod, form oraz sposobów do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Uczniom posiadającym orzeczenia udzielana była pomoc przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów zawarte w Indywidualnych Programach Edukacyjno –Terapeutycznych.

Wszyscy uczniowie i rodzice wymagający wsparcia mieli zapewnione porady i konsultacje