PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Podstawowa wiedza w zakresie fizyki

2. tablice tematyczne, narzędzia multimedialne

Zanieczyszczenia w zespołach środowisk wodnych 2

Wykorzystanie biotechnologii w usuwaniu organicznych i nieorganicznych

zanieczyszczeń środowiska 4

Forma zajęć – ćwiczenia Liczba

godzin Co to są środowiskowe zagrożenia zdrowia.

Specyfika środowiskowych zagrożeń zdrowia

4 Skutki zdrowotne ekspozycji ludzi na zanieczyszczenia środowiska 8 Czynniki wpływające na wielkość ryzyka. Rodzaje zagrożeń i media przenoszące

ryzyko

8

Domowe zagrożenia zdrowia 4

Pestycydy i herbicydy zagrożenia 6

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. prezentacja multimedialna

2. tablice tematyczne, narzędzia multimedialne

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ|

( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA) F1. – Aktywność na zajęciach

P1. – Ocena przygotowania do zajęć P2. – Ocena prezentacji

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Godziny

Udział w wykładach

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych Udział w zajęciach laboratoryjnych Udział w zajęciach projektowych Udział w zajęciach seminaryjnych

Udział w szkoleniu z obsługi zajęć w formie e-learningu Kolokwium

Sprawdzian dopuszczający do zajęć laboratoryjnych Obrona projektu

Egzamin

Konsultacje z prowadzącym

30 h BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PROWADZĄCYM,

godziny/ECTS

60 h / 2,4 ECTS Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych Przygotowanie do zajęć projektowych Przygotowanie do zajęć seminaryjnych Przygotowanie do zajęć w formie e-learningu Udział w zajęciach w formie e-learningu Sporządzenie projektu

Przygotowanie do kolokwium Przygotowanie do egzaminu

40 h

PRACA WŁASNA STUDENTA, godziny/ECTS 40 h / 1,6 ECTS SUMARYCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE  100 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA

PRZEDMIOTU 4ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa

Piotrowski J.K., 2006. Podstawy toksykologii. WNT, Warszawa

Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia – od komórki do ekosystemu, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Siemiński M. 2001. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

M.K. Błaszczyk. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN.

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO,ADRES E-MAIL) Magdalena Madeła magdalena.madela@pcz.pl

OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) Magdalena Madeła magdalena.madela@pcz.pl

Efekt uczenia

się

Odniesienie danego efektu do

efektów określonych dla

kierunku

Cele przedmiotu

Forma prowadzenia

zajęć

Narzędzia dydaktyczne

Sposób oceny

EU 1 K_W01, K_W05,

K_U02, K_K06 C.1 Wykłady,

Ćwiczenia 1, 2 F1, P1, P2 EU 2 K_W01, K_W05,

K_U02, K_K06 C.2 Wykłady,

Ćwiczenia 1, 2 F1, P1, P2 EU 3 K_W01, K_W05,

K_U02, K_K06 C.2 Wykłady,

Ćwiczenia 1, 2 F1, P1, P2

II. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Wszelkie informacje dla studentów na temat planu zajęć dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.is.pcz.czest.pl

2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć oraz umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału

3. Informacje na temat warunków zaliczania zajęć zostaną przekazane studentom podczas pierwszych zajęć

SYLABUS

I. KARTA PRZEDMIOTU

CEL PRZEDMIOTU

C.1. Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad funkcjonowania układów przyrodniczych oraz źródeł i rodzajów substancji toksycznych trafiających do ekosystemów.

C.2. Zapoznanie studentów z zagrożeniami jakie wiążą się z oddziaływaniem trucizn na różnych poziomach organizacji żywej materii – organizm, populacja, biocenoza, ekosystem.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE

WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość zagadnień chemii nieorganicznej i organicznej, biochemii i mikrobiologii, w zakresie przewidzianym programem studiów.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Rozumie strukturę i funkcjonowanie ekosystemów oraz ma świadomość znaczenia bioróżnorodności w utrzymaniu homeostazy

EU 2 - Potrafi sklasyfikować substancje toksyczne, zna ich źródła i skutki przedostawania się do łańcucha pokarmowego

EU 3 - Ma wiedzę o możliwości wykorzystania bioprocesów w ochronie środowiska i zdrowia człowieka.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – wykłady Liczba

godzin Wprowadzenie do przedmiotu- geneza ekotoksykologii jako nauki, związek

ekotoksykologii z biotechnologią. Podstawowe definicje z zakresu ekologii i toksykologii.

2 Czynniki biotyczne i abiotyczne – klasyfikacja, znaczenie dla żywych

organizmów. Teoria czynników ograniczających- pojęcie tolerancji ekologicznej organizmów. Próg szkodliwości.

4 Główne klasy zanieczyszczeń. Biochemiczne i fizjologiczne skutki 6 Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia

Ecotoxicology

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 3.9

Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Poziom kształcenia:

I stopnia

Semestr: III Rodzaj zajęć:

Wykład, ćwiczenia

Liczba godzin/tydzień:

2W, 2C

Liczba punktów:

4 ECTS

Profil kształcenia: ogólnoakademicki Język wykładowy: polski Zapisy na zajęcia: tak

oddziaływania substancji toksycznych na poziomie komórki i organizmu.

Biomarkery.

Wpływ zanieczyszczeń na populację – struktura i dynamika populacji wzajemne

zależności wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe 2

Zasady funkcjonowania ekosystemu, struktura troficzna, przepływ energii i obieg materii w ekosystemie. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń dopływających do ekosystemów.

6

Procesy jednostkowe w samooczyszczaniu środowisk przyrodniczych. Zmiany w zespołach i ekosystemach.

4

Testy toksyczności i biodegradacji 2

Wykorzystanie biotechnologii w usuwaniu organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń środowiska

4

Forma zajęć – ćwiczenia Liczba

godzin Sprawy organizacyjne, przekazanie literatury do przygotowania prezentacji 2 Osobnik w środowisku – znaczenie zasobów środowiska, rola pokarmu, budżet

energetyczny organizmu. Pojęcie i wymiar niszy ekologicznej. 6 Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów w zakresie

charakterystyki, sposobu oddziaływania oraz skutków zdrowotnych ze strony wybranych substancji toksycznych, oraz wskazanie na możliwości

wykorzystania zabiegów biotechnologicznych w ograniczaniu ryzyka spowodowanego oddziaływaniem substancji toksycznych.

20

Omówienie prezentacji tematycznych 2

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. prezentacja multimedialna

2. tablice tematyczne, narzędzia multimedialne

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ|

( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA) F1. – Aktywność na zajęciach

P1. – Ocena przygotowania do zajęć P2. – Ocena prezentacji

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Forma aktywności Godziny

Udział w wykładach

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych Udział w zajęciach laboratoryjnych Udział w zajęciach projektowych Udział w zajęciach seminaryjnych

Udział w szkoleniu z obsługi zajęć w formie e-learningu Kolokwium

Sprawdzian dopuszczający do zajęć laboratoryjnych Obrona projektu

Egzamin

Konsultacje z prowadzącym

30 h BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PROWADZĄCYM, 60 h / 2,4 ECTS

godziny/ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych Przygotowanie do zajęć projektowych Przygotowanie do zajęć seminaryjnych Przygotowanie do zajęć w formie e-learningu Udział w zajęciach w formie e-learningu Sporządzenie projektu

Przygotowanie do kolokwium Przygotowanie do egzaminu

40 h PRACA WŁASNA STUDENTA, godziny/ECTS 40 h / 1,6 ECTS SUMARYCZNA LICZBA GODZIN W SEMESTRZE  100 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA

PRZEDMIOTU 4ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa

Piotrowski J.K., 2006. Podstawy toksykologii. WNT, Warszawa

Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia – od komórki do ekosystemu, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Siemiński M. 2001. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

M.K. Błaszczyk. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN.

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO,ADRES E-MAIL) Magdalena Madeła magdalena.madela@pcz.pl

OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) Magdalena Madeła magdalena.madela@pcz.pl

Efekt uczenia

się

Odniesienie danego efektu do

efektów

II. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Wszelkie informacje dla studentów na temat planu zajęć dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.is.pcz.czest.pl

2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć oraz umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału

3. Informacje na temat warunków zaliczania zajęć zostaną przekazane studentom podczas pierwszych zajęć

Nazwa przedmiotu:

Enzymologia Enzymology

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu:

3.10

W dokumencie POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. Załącznik nr 1 do PROGRAMU STUDIÓW na kierunku BIOTECHNOLOGIA. cykl kształcenia rozpoczynający się (Stron 110-116)

Related documents