w 2 tramwajach typu N8C-MF01:

W dokumencie Modernizacja układów napędowych w tramwajach N8C MF18 i N8C MF01 (Stron 24-36)

Część XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Część 2 - Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych oraz układów sterowania:

1. w 2 tramwajach typu N8C-MF01:

Cena netto zł za 1

zestaw Ilość Całkowita cena netto

Stawka

25

2. Oświadczamy, że cena oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot

zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należne podatki i opłaty, a także wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia pozwalające po

jego wykonaniu na przekazanie go do użytkowania.

3. Udzielamy gwarancji na tramwaj na wykonany przedmiot zamówienia:

część 1

Gwarancja na dostarczone zestawy urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędne do zmiany napędów trakcyjnych oraz układów sterowania dla 11 tramwajów,

na okres ………od daty odbioru stwierdzonego protokołem odbioru zdawczo-odbiorczego.

część 2

Gwarancja na wymienione instalacje elektryczne oraz zamontowane zestawy urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędne do zmiany napędów trakcyjnych oraz układów sterowania w 11 tramwajów,

na okres ………od daty odbioru stwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

4. Oświadczam, że obowiązki wynikające z gwarancji w moim imieniu wykonuje Serwis:

………. (nazwa, adres, dane kontaktowe).

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Informacje zawarte na _______ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione 1.

Załącznikami do oferty są:

..., dn. ……...

...

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

26

Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

……….[nazwa postępowania]., my:

………...(imię i nazwisko osoby podpisującej)

………...(imię i nazwisko osoby podpisującej) oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu ……….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępnienia ………. (wpisać komu) z siedzibą w ………... , zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:,

a) ……….

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

b) ………

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

c) ………

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu

zamówienia:………

………

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

………

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia:

………

27

………

………

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

………..

miejscowość i data

………..

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu

Uwaga – dokument składany wraz z ofertą

28

Załącznik nr 4 do SIWZ ...

(nazwa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług

w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu

Lp.

Opis wykonanych usług

Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego

roboty wykonano

Data wykonania (podać termin

rozpoczęcia i zakończenia)

Miejsce wykonania

Nazwa

wykonawcy/podmiotu udostepniającego

potencjał

1

2

3

Do wykazu dołączam dowody, że usługi zostały wykonane należycie.

..., dn. ...

Podpisano: ...

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

29

Załącznik nr 5 do SIWZ

...

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie

Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, że nie wydano wobec mnie

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

... dnia ...

Podpisano: ...

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

30

Załącznik nr 6 do SIWZ

...

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie

Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, że nie wydano wobec mnie orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

... dnia ...

Podpisano: ...

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

31

Załącznik nr 7 do SIWZ

...

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym przez

ZKM Gdańsk, którego przedmiotem jest Modernizacja układów napędowych w tramwajach N8C-MF01 i N8C-MF18, oświadczamy, że:

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą ... . W załączeniu przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie konkurencji.*

* - skreślić niewłaściwe

... dnia ...

Podpisano: ...

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga – oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert

32

Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy2

Nr post. 169/520/MN/2016

Umowa nr ………./2016/MN zawarta w dniu ………. 2016 r. w Gdańsku, pomiędzy:

Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000186615; REGON 192993561; NIP 2040000711, kapitał zakładowy:

69 171 000 PLN reprezentowaną przez:

………;

………

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a

………..., działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą ...

o nr identyfikacyjnym NIP ... .

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w ...

pod nr KRS ..., o numerze identyfikacyjnym NIP:

..., kapitał zakładowy ………

reprezentowanym przez:

...

...

zwanym dalej WYKONAWCĄ o następującej treści:

§ 1 Przedmiot i zakres umowy 1. Przedmiotem umowy jest:

a) Część I - modernizacja układów napędowych w 9 tramwajach typu N8C-MF18 i 2 tramwajach typu N8C-MF01 polegająca na:

- wykonaniu projektu modernizacji, tj. opracowaniu dokumentacji technicznej, ruchowej, nowej instalacji elektrycznej

- dostawie zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych oraz układów sterowania, oraz

- uruchomieniu zmodernizowanych zestawów napędowych i układów sterowania,

33

b) Część II - wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych niezbędnych do zmiany napędów trakcyjnych oraz

układów sterowania w 9 tramwajach typu MF18 i 2 tramwajach typu N8C-MF01.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

a) Dla Części I zawarto w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ),

b) Dla Części II zawarto w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy (wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ).

3. Klasyfikacja CPV: 50222000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego;

4. Tam, gdzie w opisie przedmiotu umowy lub innych punktach Umowy Przedmiot Umowy został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Przy wykonywaniu naprawy tramwajów objętych Przedmiotem Umowy niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich norm. Ujęte w opisie przedmiotu umowy nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych materiałów i technologii należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii innych producentów pod warunkiem, że będą one nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ.

§ 2. Warunki wykonania umowy

Dla Części I

1. Wykonawca dostarczy wszystkie zestawy urządzeń i aparatów elektrycznych potrzebnych do modernizacji układów napędowych w wyznaczonych przez Zamawiającego tramwajach typu N8C-MF18 oraz N8C-MF01 do siedziby Zamawiającego - Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110, 80-312 Gdańsk w godzinach 8:00 -14:00, w dni robocze.

2. Koszty dostaw zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych potrzebnych do modernizacji układów napędowych ponosi Wykonawca.

3. W ramach modernizacji jednego układu napędowego oraz układu sterowania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

a) jednej sztuki przetwornicy statycznej do tramwaju N8C-MF01,

b) dwóch skrzyń przekształtników trakcyjnych, wyposażonych w komplet urządzeń wraz z kompletem wtyków,

c) tablic aparatowych, tablice przeznaczone do montażu muszą być wyposażone w komplet urządzeń,

34

d) dwóch silników asynchronicznych o mocy 150÷180kW, e) rezystorów hamowania,

f) wyłącznika szybkiego,

g) dwóch pulpitów motorniczego,

h) dwóch paneli operatorskich motorniczego z ekranem dotykowym o przekątnej ekranu minimum 10 cali, do zabudowy w pulpitach motorniczego,

i) rejestratora danych dotyczy tramwajów N8C-MF01, j) odgromnika,

k) nowych nagrzewnic przedziału pasażerskiego w ilości 6 sztuk,

l) wentylatorów nagrzewnic kabin motorniczego o częstotliwości pracy silnika 50 Hz i napięciu 230V lub napięciu 24 V DC w ilości 2 sztuk,

m) wentylatorów dachowych o częstotliwości pracy silnika 50 Hz lub napięciu 24 V DC w ilości 12 sztuk,

n) sterowników napędu 2 sztuki oraz sterownik główny pojazdu, wraz z wyposażeniem wewnętrznym sterowników oraz zestawem złączy,

o) tablice aparatowe układu sterowania i diagnostyki, wyposażone w komplet urządzeń oraz komplet wtyków,

p) dwóch zadajników jazdy /hamowania dostosowanych do nowego rodzaju sterowania napędem elektrycznym,

q) Wykonawca przy odbiorze pierwszego wagonu dostarczy oprogramowanie diagnostyczne pracujące w środowisku Windows 7 lub wyższe, wraz z licencją na korzystanie z tego oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów Zamawiającego, służące do pełnej diagnostyki obsługiwanego wagonu tramwajowego wynikającej z nowego układu napędowego oraz układu sterowania. Oprogramowanie dostarczone będzie na standardowym nośniku np. płyta CD lub DVD, w ilości 2 egzemplarzy, r) Wykonawca przy odbiorze pierwszego wagonu dostarczy 2 przenośne komputery

służące do serwisowania układu napędowego, układu sterowania i diagnostyki oraz zainstalowania sterowników PLC i panelu operatorskiego. Komputer musi posiadać oprogramowanie i oprzyrządowanie służące do podłączenia dostarczonych urządzeń układu napędowego i sterowania oraz możliwość zmiany istotnych parametrów układu sterowania.

4. Wykonawca dokona uruchomienia tramwajów w zakresie objętym zamówieniem sukcesywnie w ciągu 7 dni po każdej zakończonej modernizacji. Czas uruchamiania pierwszych egzemplarzy każdego typu tramwajów może być wydłużony do 14 dni z uwagi na konieczność wykonania badań rozszerzonych.

5. Wykonawca dokona uruchomienia tramwaju przy udziale osób wyznaczonych przez Zamawiającego po każdej zakończonej modernizacji.

6. Zamawiający oświadcza że osobą odpowiedzialną za harmonogram dostaw oraz prawidłową realizację zamówienia jest Jerzy Dzióbek kierownik 270, Tel 500-127-876 7. Okres gwarancji zgodnej z deklaracją Wykonawcy rozpoczyna się od dnia podpisania

bezusterkowego protokołu odbiorczego.

8. Szkolenia dla pracowników Zamawiającego.

35

a) Po uruchomieniu pierwszego zmodernizowanego układu napędowego w tramwaju N8C-MF18, Wykonawca przeszkoli 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, przeglądów, lokalizacji usterek, diagnostyki oraz napraw nowych układów napędowych i sterowania. Ostateczny termin szkolenia zostanie uzgodniony przez obie strony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

b) Program szkoleń powinien obejmować budowę, zasady działania, obsługi, diagnozowania i naprawy wszystkich układów napędu energoelektronicznego, sterowników i wszelkiego rodzaju oprzyrządowania współpracującym z układem rozruchu i hamowania.

c) Szkolenia będą prowadzone przez przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia przeszkolonym pracownikom Zamawiającego imiennego zaświadczenia o uzyskaniu przez nich uzyskanych kwalifikacji do prac

obsługowo-naprawczych przy urządzeniach i aparatach dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę.

d) Koszty szkolenia i materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca.

e) Łączny czas szkolenia przypadający na jednego pracownika nie może być krótszy niż 8 godzin.

f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu plany szkoleń oraz materiały szkoleniowe, najpóźniej na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

9. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest, w okresie 10 lat od daty przekazania zmodernizowanych tramwajów, do udostępnienia Zamawiającemu numerów katalogowych, opisów technicznych, rysunków, schematów, cech techniczno-eksploatacyjnych i innych danych umożliwiających Zamawiającemu nabycie, zlecenie wykonania przez podmiot zewnętrzny lub we własnym zakresie, części lub podzespołów użytych do modernizacji tramwajów.

Dla Części II

1. Wykonawca dokona wymiany instalacji elektrycznej oraz wymiany zestawów urządzeń i aparatów elektrycznych potrzebnych do modernizacji układów napędowych w wyznaczonych przez Zamawiającego tramwajach typu N8C-MF18 oraz N8C-MF01 na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110, 80-312 Gdańsk.

2. Koszty dostaw przewodów elektrycznych do wymiany instalacji elektrycznej ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za tramwaje do czasu ostatecznego odbioru tramwaju przez Zamawiającego.

3. Wymiana instalacji elektrycznej oraz urządzeń i aparatów elektrycznych będzie odbywała się sukcesywnie, to jest każdy kolejny wagon będzie odbierany przez Wykonawcę do wymiany instalacji i aparatów elektrycznych, po przekazaniu Zamawiającemu uruchomionego w pełni sprawnego tramwaju po modernizacji.

4. Wykonawca przeprowadzi badania izolacji instalacji elektrycznych n/n i W/N każdego zmodernizowanego tramwaju i dostarczy Zamawiającemu protokół z tych badań z wynikiem pozytywnym.

36

5. Wszystkie aparaty urządzenia elektryczne zdemontowane podczas prac modernizacyjnych należy przekazać Zamawiającemu.

6. Zamawiający zapewni dostęp do tramwajów podlegających wymianie instalacji elektrycznej oraz urządzeń i aparatów elektrycznych, i umożliwi Wykonawcy prawidłowe wykonanie usługi.

7. Przed przystąpieniem do wymiany instalacji elektrycznych oraz urządzeń i aparatów

elektrycznych, wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie Zajezdni Tramwajowej oraz

wyposażeni przez Wykonawcę o odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej.

8. Pracownicy Wykonawcy zostaną przeszkoleni przez Wykonawcę w zakresie przepisów BHP, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników swoich jak i innych osób przebywających i pracujących w obiekcie.

10. Zamawiający oświadcza że osobą odpowiedzialną za harmonogram prac oraz prawidłową realizację zamówienia jest Jerzy Dzióbek Kierownik 270, Tel. 500-127-876.

11. Końcowy odbiór tramwaju po wymianie instalacji elektrycznej oraz aparatów i urządzeń elektrycznych następuje po podpisaniu bezusterkowego protokołu

odbiorczego.

12. Okres gwarancji zgodnej z deklaracją Wykonawcy rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego.

13. Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest, w okresie 10 lat od daty przekazania zmodernizowanych tramwajów, do udostępnienia Zamawiającemu numerów katalogowych, opisów technicznych, rysunków, schematów, cech techniczno-eksploatacyjnych i innych danych umożliwiających Zamawiającemu nabycie, zlecenie wykonania przez podmiot zewnętrzny lub we własnym zakresie, części lub podzespołów użytych do modernizacji tramwajów.

14. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wykonanych napraw i udziela gwarancji na:

W dokumencie Modernizacja układów napędowych w tramwajach N8C MF18 i N8C MF01 (Stron 24-36)