Presently, in addition to the Urological Department of the Lviv Regional Clinical Hospital (LOKL) with 70 beds (head Dr. Roman Sheremeta), there are seven more inde-pendent urology units in Lviv:

The Department of Urology in the 5

th Lviv City

Clinical Hospital (60 beds, 9 doctors), Chief Dr. Ljubomyr Skolozdra. The Hospital was founded in 1966.

The Department of Urology of the City Emergency Hospital care Lviv City Clinical Hospital, (60 beds, 12 doc-– tors), Chief Dr. Oleg Lesnjak. The hospital was opened in 1973. Dr. Valentina Kushpil became the first head of the Ward of Urology in the surgery department. The Department of Urology was opened in 1982. Volodymir Ivashko became the head of this unit. Under his leadership the department came to be a well -known facility in the city. Since 1980 Dr. Oleg Lesnjak has guided the work of the facility, and has also been chief Urologist.

The Department of urology and Nephrology in the Military Hospital (35 beds, 5 Physicians), chief Dr. Mykola – Polishchuk.

The Department of Urology of the Veterans’ and Victims of Reprisals’ Hospital (45 beds, 5 physicians), headed –

by Dr. Igor Buchma.

The Railway Clinical Hospital, Centre of Endourol-ogy (30 beds, 7 doctors), chief Yurij Hrystana. Department – of Urology (30 beds, 2 doctors), chief Dr. Bohdan Fedorchuk.

The Department of Urology, Centre of Mini -invasive Operations in Lviv City Children’s Community Hospital – (30 beds), head Dr. Z. Stupnitskyy.

The Urology Department of the Regional Extrapul-monary Tuberculosis Hospital Phthisiourology (70 beds, – 4 physicians), chief Dr. Yurij Matvijiv. The department was opened in 1989. The head of the department was then Dr. Jaroslav Matvijev. Since 2005 Yurij Matvijiv has led the department.

In 2011, altogether, there were 330 urological beds in different hospitals in Lviv.

Statistical data from 2013 show Lviv to have about 734,000 inhabitants. University of Lviv has 11.649 students.

For the location of The Lviv University Urological Clinic, see picture (Fig. 10) [28, 31, 34, 35, 36].

Epilogue

In the post -Soviet era the Ukrainian system of health-care and academic education completely differs from that of the West. In Ukraine the goals of the Medical University are to teach students and to conduct postgraduate educa-tion of physician. Only a few Ukrainian Medical Univer-sities have their own clinics with beds. In Lviv there are no university clinics. Departments of Urology are based in hospitals. In these hospitals there are offices, and they have staff and managers. For example, the Medical University of Lviv has 20% of the beds in the Department of Urology of Lviv Regional Clinical Hospital.

In the history of medicine important developments are mostly reduced to a single person’s work and ideas. However, nowadays such important developments can rarely be reduced only to the heads of the departments or the institutes. The special regulation and situation in urological services in Lviv also shows that many other top urologists have contributed to the modernisation of urology in the city in the last 2 dec-ades. Not only have the heads of the urological departments enormously contributed to urology, but also their associates and many other co -workers and other clinics. It is especially worth mentioning some of the chiefs of the urological units in Lviv who have done this. Other doctors, associate profes-sors and profesprofes-sors: Pyetro Maxymovich Kovalchuk, Pyetro Kondrat, Mykola Artyshchuk, Roman Sheremeta, Andryi Cezarovich Borzhyievsky and Oleksandr Shulyak can be credited with improving our speciality here [28, 34, 36].

References

The History of Lviv. In: Wikipedia, http:/en.wikipedia.org/wiki/Hi-1. story_of_Lviv (11.07.2013).

Wesołowski S.J.

2. : Zarys rozwoju urologii w Polsce. Urologia. Vol. I.

PZWL, Warszawa 1959, 11–23.

Fig. 10. Department of Urology of Lviv Regional Clinical Hospital and Office of the Department of Urology of the National Medical University in Lviv (Picture: Dr. Bohdan Borys)

Chojna J.W.

3. : Zarys dziejów urologii polskiej. Zakład Narodowy im.

Ossolińskich. Wyd PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

Lviv University: In: Wikipedia, http//en.wikipedia.org./wiki/Lviv_Uni-4.

versity/ (11.07.2013).

Zajączkowski T.

5. : Urologia we Lwowie do 1944 roku. Przegl Urol. 2010, 11 (4), 71–76.

Zajączkowski T.

6. : Ludwik von Rydygier (1850–1920) – pioneer of gastric surgery and his contribution to urology. Centr Europ Jour Urol. 2009, 62 (4), 233–236.

Herman M.W.

7. : Über die Bedeutung der Röntgen -Strahlen für die Diagno-stik der Nierensteine. Wien Klin Wochenschr. 1899, 12 (8), 190–192.

Herman M.W.

8. : Über Nierenspaltung. Dtsch Z Chir. 1904, 73, 137–164.

Konopka S.

9. : Polska bibliografia lekarska dziewiętnastego wieku (1801–1900). PZWL, Warszawa 1979.

Noszczyk W.

10. : Zarys dziejów chirurgii polskiej. PWN, Warszawa 1989.

Molendzinski J.

11. : A contribution to the subject of lithotripsis. Med Rev.

1867, 6 (26), 202–203.

Molendzinski J.

12. : Isthmus of the urethra: Urine retention; forced dilata-tion (catheterisme force). Przeg Lek. 1867, 6 (48), 377–381.

Wybieralski A.

13. : Dr. Grzegorz Ziembicki, profesor chirurgii Uniwer-sytetu Lwowskiego. W 50 rocznicę Jego zgonu. (Polish). Arch Hist Med. 1965, 28, 111–118.

Robin A.

14. : Mort du Professeur Ziembicki. Un grand ami de la France.

Bull. Général de Thérapeutique Médicale. 1921, 172 (10), 505–508.

Bross W., Jacyna -Onyszkiewicz T.

15. : Lwowska Szkoła Chirurgiczna. Pol

Przegl Chir. 1960, 32 (8–9), 743–754.

Wesołowski S.

16. : Urologia Polska w XXX -leciu PRL. In: XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzastwa Urologicznego. Łódź 1974, 23–32.

Bugajski A.

17. : Dr. wszechnauk lekarskich Zenon Marian Leńko – twórca pierwszych łóżek urologicznych w Polsce. Urol Pol. 1991, 44, 3.

Wojtkiewicz -Rok W.

18. : Medical Faculty of Jan Kazimierz University in Lvov between 1920–1939. Arch Hist Fil Med. 1995, 58 (2), 132–139.

Leńko J.

19. : Wspomnienie pośmiertne – prof. dr Stanisław Laskownicki.

Urol Pol. 1978, 31 (3), 199–203.

Borkowski A.

20. : 50 lat Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Remedy, Warszawa 2003, vol. 1–2.

Zieliński J.

21. : Wspomnienia o urologii lwowskiej w 1938 r. Urol Pol.

1991, 44, 4.

Zieliński J.

22. : Dr med. Franciszek Mehrer, wybitny urolog lwowski okresu międzywojennego. Przegl Lek. 1990, 47 (4), 422–423.

Cieszyński T.

23. : Wartime activity of the medical faculty of John Casimir University in Lwów from September 1939 till August 1944. Arch Hist Fil Med. 1995, 58 (2), 141–152.

Redzik A.:

24. Polish Universities during the Second World War. Encuentros de Historia Comparada Hispano -Polaca. Conference, 2004.

Leńko J.

25. : Dr med. Tadeusz Szenkier Mazurek (1886–1963). Urol Pol.

1992, 45 (1).

Stolarczyk J.

26. : Wspomnienie pośmiertne. Prof. dr med. Tadeusz Lorenz.

Urol Pol. 1992, 45 (1), 54–56.

Zajaczkowski T.

27. : Urology in Lwów, Lemberg and Lviv: How political changes influenced the development of medicine and urology. Stanisław Laskownicki (1892–1978) – The first professor of urology in Poland.

Historia Urol Europ. 2012, 19, 35–70.

Plastunov M.B.

28. : Current status of urological aid in the Lvov Region and perspectives for its further development. Urologiya. 1960, 25, 59–61.

Borzhnewskij C.K., Powkh B.W., Ivanciw R.B., Panchenko W.D., Arty-29. shchuk N.F., Powkh Yu.B.: Organization of dispensary care for urology patients in Lvov Province. (Russian). Wrach Delo. 1987, 9, 122–125.

Borzhievsky C.K.

30. : The history of the Department of Urology in Lvov National Medical University. In: The actual questions of current urol-ogy. MC, Lviv 2005, 9–39.

Borys B.

31. : Personal reports (2011).

Zajaczkowski T.

32. : Doktor Władysław Flunt. Przegl Urol. 2012, 13 (4), 76–80.

The New Encyclopaedia Britannica. Chicago–London–New Delhi–

33. Paris–Seoul–Sydney–Taipei–Tokyo 2003, 28, 973–997.

Borys Y.B.

34. : Autobiography (2011).

Lesnyak O.M.

35. : Personal reports (2011).

Shulyak O.V.

36. : Personal reports (2012).

R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2013, 59, 1, 170–3

ELWIRA SZYChOT, ANDRZEJ bRODKIEWICZ1, JAROSŁAW PEREgUD-POgORZELSKI2

METhOTREXATE PhARMACOLOgY IN LEUKAEMIA CELLS –

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2013, 59, 1 (Stron 169-172)