Przed uruchomieniem

In document PILARKA ŁAŃCUCHOWA z silnikiem spalinowym Model VPS711 (Page 11-14)

VI. Ogólne wskazówki bezpieczeństwa – postepowanie z paliwem

3. Przed uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem należy zgodnie ze wskazówkami podanymi w dalszej części in-strukcji zmontować urządzenie, wyregulować naciąg łańcucha, wlać do odpowiednich zbiorni-ków olej smarujący łańcuch piły i mieszankę paliwową oraz sprawdzić regulację gaźnika.

Zabrania się stosowania prowadnic i łańcuchów nieprzystosowanych do pracy z konkretnym modelem piły, stosowania nieodpowiednich środków smarujących, lub niewłaściwej mieszanki paliwowej.

Przed kolejnymi uruchomieniami należy:

 Sprawdzić ogólny stan urządzenia pod kątem uszkodzeń eksploatacyjnych. W razie konieczności oddać urządzenie do autoryzowanego serwisu. Należy pamiętać, że nie wolno dokonywać żadnych zmian kon-strukcyjnych przy elementach regulacyjnych i zabezpieczających.

 Skontrolować prawidłowość działania przedniej osłony dłoni (14) poprzez włączenie i wyłączenie ha-mulca łańcucha. Nie używać urządzenia z niesprawnym hamulcem.

 Sprawdzić poprawność zamontowania i zamocowania prowadnicy (1).

 Sprawdzić prawidłowość naciągnięcia łańcucha (2).

 Sprawdzić zamocowanie przewodu wysokiego napięcia na świecy.

 Skontrolować prawidłowość działania włącznika / wyłącznika zapłonu (11).

 Skontrolować prawidłowość działania spustu przepustnicy (8) i jej blokady (10). Jeżeli spust przepustnicy zacina się i nie wraca samoczynnie do położenia początkowego, urządzenie należy oddać do serwisu.

 Sprawdzić czy uchwyt główny (9) i przedni (3) jest czysty i suchy. W razie konieczności należy uchwyty wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

 Okresowo sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i wkrętów.

3.1. Montaż prowadnicy i łańcucha.

Podczas montażu / demontażu łańcucha powinno się używać rękawic ochronnych (możliwość ska-leczenia lub oparzenia).

1. Należy pociągnąć dźwignią hamulca (14) do uchwytu przednie-go by sprawdzić czy hamulec nie jest zaciągnięty.

2. Po odkręceniu nakrętki (18) zdjąć obudowę sprzęgła.

3. Następnie należy zamontować oporowy zderzak zębaty (21), przykręcając go w odpowiednim miejscu korpusu silnika.

4. Nałożyć prowadnicę na śruby mocujące (18).

5. Założyć piłę łańcuchową (2) na napędowe koło zębate i prowad-nicę, zwracając uwagę na prawidłowy kierunek ułożenia ostrzy tnących łańcucha. Oznakowanie kierunku przesuwu piły łańcu-chowej znajduje się na obudowie sprzęgła.

6. Ogniwa prowadzące łańcucha należy umieścić w rowku prowad-nicy, poczynając od jej górnej strony. Skontrolować prawidło-wość ułożenia łańcucha w prowadnicy i na kole zębatym.

Stosować łańcuchy, których grubość ogniw odpowiada sze-rokości rowka prowadnicy, a podziałka jest zgodna z po-działką koła zębatego i prowadnicy.

7. Naciągnąć i przytrzymać koniec prowadnicy, a następnie na śrubę mocującą (18) założyć osłonę sprzęgła, zwracając przy tym uwagę, aby kołek napinacza łańcucha wszedł w otwór w pro-wadnicy. Nałożyć i dokręcić nakrętkę (18). Nie dokręcać nakrętek do oporu.

8. Naciągnąć łańcuch wkręcając śrubę regulacyjną (16), do momen-tu, aż będzie on ściśle przylegał do dolnej części prowadnicy.

Prawidłowo naciągnięty łańcuch powinien dać się lekko odcią-gnąć i przesunąć nie wypadając przy tym z rowka prowadnicy.

9. Po ostatecznym wyregulowaniu naciągu, dokręcić do oporu, ale z wyczuciem nakrętki śrub (18).

3.2. Wlewanie/uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha.

Aby wlać olej do smarowania łańcucha lub uzupełnić jego ilość należy:

Wyłączyć pilarkę! i odczekać do ostygnięcia silnika (niebezpieczeństwo poparzenia).

1. Na suchej i czystej powierzchni położyć piłę na prawej stronie, w ten sposób, aby uzyskać swobodny dostęp do korka wlewu oleju (20) oznaczonego symbolem jak obok.

2. Suchą i czystą szmatką przeczyścić okolice korka wlewu oleju (20) oraz sam korek tak, aby po jego odkrę-ceniu do wnętrza zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia.

3. Odkręcić korek zbiornika oleju (20).

4. Wlać odmierzoną ilość oleju smarującego lub dolewać do momentu, aż poziom oleju będzie niższy około 1 – 2 mm od dolnej granicy otworu wlewu oleju.

5. Po wlaniu oleju, założyć korek wlewu i mocno dokręcić.

Zaleca się sprawdzanie i uzupełnienie poziomu oleju do smarowania łańcucha przy każdym tankowaniu piły.

Podczas wlewania oleju należy zwrócić uwagę, aby nie rozlewać oleju po urządzeniu oraz aby nie zalewać zbiornika ponad zalecany poziom.

Do smarowania łańcuchów, należy stosować olej specjalnie do tego celu przystosowany, możliwy do zakupienia w sklepach prowadzących sprzedaż pił łańcuchowych. Należy unikać olejów prze-pracowanych oraz przeznaczonych do innych celów.

3.3. Tankowanie paliwa.

Silnik dwusuwowy pilarki z napędem spalinowym zasilany jest mieszanką benzyny z olejem silnikowym, w stosunku 25:1, czyli na 25 części benzyny wlewamy 1 część oleju. Na przykład: do 5 litrów benzyny doda-jemy 0,2 litra oleju silnikowego.

Nie wolno stosować do zasilania silnika innego składu mieszanki niż podano w instrukcji obsługi!

Nie napełniać zbiornika paliwa, jeżeli silnik spalinowy jest uruchomiony. Zawsze przed uzupeł-nieniem paliwa, należy wyłączyć silnik.

Do przygotowania mieszanki paliwowej należy stosować benzynę bezołowiową, o liczbie oktanowej mini-mum 95. Można również używać benzyny ekologicznej z dodatkiem alkoholu.

Jako dodatek smarujący, do benzyny należy dolać specjalny olej silnikowy przeznaczony do współpracy z silnikami dwusuwowymi.

Benzyna i mieszanka paliwowa, są materiałami niebezpiecznymi, łatwopalnymi, a w sprzyjających warunkach wybuchowymi (opary). Dlatego tankowanie należy przeprowadzać z dala od źródeł otwartego ognia, lub iskier. Nie wolno podczas tankowania palić tytoniu. Odkręcając korek zbior-nika paliwa, należy robić to ostrożnie, aby uniknąć nagłego rozprężenia oparów paliwa znajdują-cych się w zbiorniku.

Tankować paliwo można tylko w miejscach dobrze przewietrzanych, najlepiej na zewnątrz budynków.

W przypadku rozlania paliwa na urządzenie, należy je jak najszybciej wyczyścić. Jeżeli oblejemy paliwem odzież, musimy ją natychmiast wymienić.

Paliwo należy tankować w odległości około 3 metrów od miejsca wykonywania pracy.

Na wyposażeniu znajduje się pojemnik plastikowy do przygotowywania mieszanki paliwowej (21), z nanie-sionymi poziomami benzyny i mieszanki. Pojemnik powinien być wycechowany dla proporcji 25:1. Sposób przygotowania mieszanki jest bardzo prosty i nie wymaga stosowania dodatkowych miarek do odmierzania oleju.

Nalać czystej benzyny do poziomu linii benzyny. Następnie dolać oleju przeznaczonego do stosowania w mieszankach paliwowych silników dwusuwowych, do poziomu linii mieszanki.

Zakręcić butelkę i poruszając nią, wymieszać składniki.

Zrobioną w ten sposób mieszankę można wlać do zbiornika paliwa.

Zalecamy przygotowanie mieszanki paliwowej z wykorzystaniem butelki wzorcowej. Pełna butelka wystarcza do jednorazowego zatankowania zbiornika paliwa.

Przygotowaną mieszankę paliwową, a także czystą benzynę, należy przechowywać tylko w zbiornikach specjalnie do tego przeznaczonych. Benzyna, która jest dobrym rozpuszczalni-kiem, może wejść w reakcję z tworzywem nieprzeznaczonym do przechowywania paliwa, co w konsekwencji może doprowadzić do wylania się płynu ze zbiornika.

Aby wlać mieszankę paliwową do zbiornika urządzenia należy:

Wyłączyć urządzenie i odczekać aż ostygnie (niebezpieczeństwo poparzenia lub wybuchu mie-szanki).

1. Na suchej i czystej powierzchni położyć urządzenie na prawej stronie, w ten sposób, aby uzyskać swobodny dostęp do korka wlewu paliwa (6) oznaczonego symbolem jak na obrazku obok.

2. Suchą i czystą szmatką przeczyścić okolice korka wlewu paliwa (6) oraz sam korek tak, aby po jego od-kręceniu do wnętrza zbiornika nie dostały się żadne zanieczyszczenia.

3. Odkręcić korek zbiornika paliwa.

4. Wlać odmierzoną ilość mieszanki paliwowej, do momentu aż jej poziom będzie niższy około 1–2 mm od dolnej granicy otworu wlewu oleju.

5. Po wlaniu paliwa, założyć korek wlewu (6) i mocno dokręcić.

6. Sprawdzić, przechylając urządzenie w kierunku korka wlewu paliwa, czy nie następuje jego wyciek spod uszczelki korka. W przypadku wystąpienia wycieku, sprawdzić przyczynę nieszczelności i w razie ko-nieczności oddać piłę do naprawy.

Nie zaleca się dolewania paliwa przed jego całkowitym zużyciem (wypaleniem). Tankowanie mieszanki paliwowej związane jest z reguły z uzupełnieniem ilości oleju do smarowania łańcucha, co daje wgląd w poziom zużycia tego oleju.

Benzynę oraz mieszankę paliwową należy przechowywać tylko w zbiornikach do tego celu prze-znaczonych.

In document PILARKA ŁAŃCUCHOWA z silnikiem spalinowym Model VPS711 (Page 11-14)

Related documents