Warto przywołać często wyrażane opinie członków zespołu, którzy na zada-ne im pytanie „Z jakimi problemami zetknęliście się Państwo we wdrażaniu modelu współpracy w ramach prac zespołu ds. diagnoz?”, odpowiadali kładąc nacisk na kilka szczegółowych aspektów:

Mam kłopot w nawiązywaniu nowych kontaktów i przyzwyczajaniu się do sposobu pracy nieznanych mi ludzi. Dużo dały mi warsztaty komunika-cyjne, które ułatwiły znalezienie miejsca w zespole. Nie mówię już o cyklicz-nych spotkaniach zespołu, bardzo merytoryczcyklicz-nych i zupełnie zmieniających moje widzenie wielu spraw w pracy zawodowej.

Chyba najbardziej obawiałam się, że moje kompetencje nie będą przydat-ne w pracach zespołu. Na szczęście wszyscy uczyliśmy się czegoś nowego i od początku czułam się bardzo dobrze w grupie uczestników. Momentem prze-łomowym były warsztaty w Szczyrku, gdzie poczułam, że stanowimy praw-dziwy zespół.

Początek warsztatów był dość typowy (wiadomo jak to integracja), ale później było dynamicznie. Okazało się, że kilku ludzi z zespołu w ogóle nie znałam od strony ich kompetencji i doświadczenia zawodowego. I przeko-nałam się do lidera, który okazał się osobą, która buduje atmosferę i scala zespół.

Najczęstszą trudnością był dla mnie brak czasu na spotkania zespołu. Ale same prace w zespole przebiegały w bardzo dobrej atmosferze i chęci współ-pracy. Lider o wszystkim powiadamiał mailowo, przypominał. Nie dało się o niczym zapomnieć. Nie dało się też nie myśleć, bo zaraz ktoś zadawał jakieś pytanie i był wstyd.

3.6. Praktyczne zastosowania interaktywnej mapy problemów społecznych i zasobów środowiska lokalnego

Proces zbierania danych do diagnozy zjawisk i problemów społecznych oraz zasobów środowiska lokalnego przy wykorzystaniu map internetowych zosta-nie opisany w dalszej części podręcznika. Niemzosta-niej watro poświęcić kilka słów komputerowemu programowi do generowania mapy. Stanowi on bowiem jed-no z istotnych narzędzi wykorzystywanych w pracy zespołu ds. diagjed-noz. Injed-no- Inno-wacyjność proponowanego modelu współpracy polega między innymi na wy-korzystaniu internetowego narzędzia: interfejsu umożliwiającego zbieranie da-nych do diagnozy problemów społeczda-nych oraz zasobów środowiska lokalnego przy wykorzystaniu map internetowych.

Z perspektywy użytkownika mapy należy podkreślić, że interfejs programu nie jest skomplikowany i nawiązuje do znanych z innych aplikacji rozwiązań graficznych, funkcji oraz typowych sposobów postępowania. Można powie-dzieć, że jest narzędziem intuicyjnym i przyjaznym użytkownikowi. Co równie ważne, jest funkcjonalny. Czytelne są zastosowane w nim tryby: logowania, wy-szukiwania dostępnych kategorii mapy, edycja map (miast, ulic, dzielnic, zaso-bów), także sposoby filtrowania danych zgodnie z indywidualnymi kryteriami użytkowników.

Metody pozyskiwania materiałów źródłowych z baz danych instytucji kore-spondują z tym, w jaki sposób są gromadzone i archiwizowane informacje, któ-re poddawane będą dalszej analizie w procesie inwentaryzacji i diagnozy

pro-blemów społecznych2. Możliwe opcje w tym obszarze obejmują następujące przypadki:

1. instytucja nie posiada elektronicznej bazy danych lub w bazie tej nie wid-nieją wszystkie potrzebne do analizy (diagnozy) informacje – Case 1;

2. instytucja posiada elektroniczną bazę danych, jednakże z różnych przyczyn nie jest możliwy bezpośredni eksport informacji do plików Microsoft Office Excel – Case 2;

3. instytucja posiada elektroniczną bazę danych i jest możliwy bezpośredni eksport potrzebnych informacji do plików Microsoft Office Excel – Case 3.

Szczegółowo kwestie te zostały omówione w czwartym rozdziale podręcznika.

Wymienione warianty są wyjściem naprzeciw realnym potrzebom współ-pracy w ramach partnerstwa lokalnego. Są one związane ze zróżnicowanym stanem zaawansowania informatycznego i organizacyjnego poszczególnych podmiotów partnerskich. Udostępnienie programu odpowiadającego różnemu stopniowi zaawansowania technologicznego i organizacyjnego otwiera przed każdym z nich możliwość zbierania danych pełnych na tych samych zasadach.

Na tym właśnie polega inkluzyjny charakter partnerstwa uosabiającego się w zespole ds. diagnoz, które nie wyklucza żadnego podmiotu zainteresowanego uczestnictwem w jego pracach, niezależnie od posiadanego oprogramowania bądź zorganizowania i kompletności własnej bazy danych. Każdy podmiot mo-że włączyć się do prac zespołu, postępując według jednego z trzech możliwych wariantów zbierania danych pełnych.

Niewątpliwą zaletą tak pomyślanego procesu zbierania danych i importo-wania ich z arkuszy Microsoft Office Excel jest kompletność i wiarygodność.

Wynika ona z tego, że prezentowane dane są ugruntowane w faktach, a więc nie bazują na uogólnieniu lub przybliżeniu (np. jak ma to miejsce w przypadku ekstrapolacji na całą populację danych zebranych na wybranej próbie badaw-czej). Idea tworzenia wspomnianej mapy polega właśnie na pełnym odzwier-ciedleniu stanu faktycznego, nie zaś na opiniach i deklaracjach respondentów z próby badawczej i wnioskowaniu na tej podstawie o całej populacji. Wartość poznawcza tworzonej mapy on-line wiąże się z faktycznym obrazowaniem przestrzennym badanych zjawisk na terenie miasta wywiedzionych z danych pełnych, a nie z ekstrapolacji danych z małej próby na całą populację. Zastoso-wana w modelu strategia gromadzenia i przetwarzania informacji nawiązuje do nowych rozwiązań wizualizacji danych pełnych wykorzystujących nowoczesne

2 Proces zbierania danych do diagnozy zjawisk i problemów społecznych oraz zasobów środowiska

lokalnego przy wykorzystaniu map interaktywnych opiera się na autorskim opracowaniu metody inwentaryzowania, prezentacji i analizy zjawisk oraz problemów społecznych, stworzonym przez prof. Krzysztofa Czekaja – eksperta w projekcie Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i za-sobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej w latach 2011-2012.

technologie informacyjne, których głównymi atutami w tym przypadku są inte-raktywność, sieciowość i mobilność.

W dokumencie Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy (Stron 68-71)