Uwarunkowania akustyczne wynikające ze sposobów zagospodarowania

W dokumencie Mapa akustyczna. dla dróg miasta Częstochowa. Część opisowa (Stron 23-28)

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), oceny czy teren należy do terenów wymagających ochrony przed hałasem, dokonuje się na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu. Do terenów, dla których określa się dopuszczalne poziomy hałasu należą tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe oraz rekreacyjno – wypoczynkowe.

W przypadku, gdy dla określonych terenów nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 115 Ustawy POŚ, właściwe organy dokonują oceny, czy omawiany obszar należy do wyżej wymienionych rodzajów terenów chronionych, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów.

Sposób zagospodarowania terenów na analizowanym obszarze określono na podstawie obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które pozyskano na potrzeb niniejszego opracowania, a w przypadku ich braków – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Na ich podstawie powstała wyjściowa warstwa z obszarami podlegającymi ochronie.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 Ustawy POŚ, ochronie podlegają jedynie tereny faktycznie zagospodarowane. W związku z tym, warstwa z ustaleniami z MPZP i SUiKZP została poddana analizie. Na podstawie informacji o budynkach mieszkalnych z bazy BDOT oraz ortofotomapy, tereny chronione akustycznie wg dokumentów planistycznych, a które nie są faktycznie zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem wyłączono z ochrony. Ponadto, tereny niechronione wg dokumentów planistycznych, a zagospodarowane faktycznie, w sposób wymagający ochrony – dodano do analizy. Tereny objęte analizą, ostatecznie zakwalifikowane jako chronione akustycznie, przedstawiono na Rys. 4.

Tereny objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego przedstawiono na Rys. 3. Wykaz dokumentów uchwalających MPZP, znajdujących się w otoczeniu analizowanych dróg i wykorzystanych w mapie akustycznej, zestawiono w Tab. 5. W tabeli, do poszczególnych uchwał przypisano numer odpowiadającego im planu z rysunku.

Rys. 3. Obszary objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Częstochowy. Źródło: http://www.czestochowa.pl/page/3215,miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html

Tab. 5. Wykaz uchwalonych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na terenach w otoczeniu analizowanych w mapie akustycznej dróg

Lp. Dokument uchwalający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr planu na Rys. 1

1

Uchwała nr 351/XXIX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ośrodka

usługowego w dzielnicy Parkitka

2

2 Uchwała Nr 817/LXII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy 3 3 Uchwała Nr 883/LXVI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 4

Lp. Dokument uchwalający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr planu na Rys. 1

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Kucelin Łąki w Częstochowie

4

Uchwała Nr 230/XXI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w

rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego w Częstochowie

6

5

Uchwała nr 997/LXI/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb połączenia komunikacyjnego projektowanego węzła drogowego na drodze krajowej Nr 1 (Aleja

Wojska Polskiego) z projektowanym północnym korytarzem - połączeniem komunikacyjnym dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy

13

6 Uchwała nr 1015/LXII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2006 roku w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Wyczerpy 14 7

Uchwała nr 66/VIII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy

Kanonierów w dzielnicy Stradom w Częstochowie

17

8

Uchwała nr 223/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic

Lwowskiej i Bytomskiej w Częstochowie

19

9

Uchwała nr 224/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy

Grabówka w rejonie ulic: Goździków, Św. Rocha i Ikara w Częstochowie

20

10

Uchwała nr 280/XXIV/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:

Sikorskiego, Bialskiej i Kujawskiej w Częstochowie

22

11

Uchwała nr 540/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w

rejonie ulic: Legionów, Hallera i Złotej w Częstochowie

24

12

Uchwała nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy

Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie

25

13

Uchwała nr 727/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy

miasta

26

14

Uchwała nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy

Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta

28

15

Uchwała nr 160/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie

w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej

29

16

Uchwała nr 212/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:

Radomskiej i Legnickiej w Częstochowie

30

17

Uchwała nr 213/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie

w dzielnicy Częstochówka - Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej

31

18

Uchwała nr 290/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Wolności oraz ulic: Jana III Sobieskiego, Śląskiej i

Focha

32

19 Uchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie 34

Lp. Dokument uchwalający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr planu na Rys. 1 w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków

20

Uchwała nr 478/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka w rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej,

Traugutta

35

21

Uchwała nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości

36

22

Uchwała nr 570/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie

w dzielnicy Lisiniec pomiędzy ulicami: Wejherowską i Białostocką

39

23

Uchwała nr 650/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec, w rejonie ulic: Wręczyckiej, Podhalańskiej, Wyszyńskiego i Św. Jadwigi

40

24

Uchwała nr 760/XlII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie

w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Kopalnianej, Leśnej i Wilgowej

41

25

Uchwała nr 988/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie

w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki

45

26

Uchwała nr 86.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie

w dzielnicy Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza.

47

27

Uchwała nr 96.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Raków w rejonie ulic: Łukasińskiego, Limanowskiego i terenów

kolejowych.

48

28

Uchwała nr 158.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Dźbów i Błeszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców

Warszawy, Żyznej oraz granicy administracyjnej miasta.

49

29

Uchwała nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i

Obrońców Westerplatte.

50

30

Uchwała nr 227.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic:

Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.

51

31

Uchwała nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie

w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii

Jurajskiej.

53

32

Uchwała nr 318.XXV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową.

55

33

Uchwała nr 334.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i

Bełchatowską.

56

34

Uchwała nr 354.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej,

59

Lp. Dokument uchwalający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr planu na Rys. 1 Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego.

35

Uchwała nr 370.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w

Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Kontkiewicza.

60

Rys. 4. Tereny w granicach opracowania mapy akustycznej na terenie Częstochowy, wymagające ochrony przed hałasem drogowym

W dokumencie Mapa akustyczna. dla dróg miasta Częstochowa. Część opisowa (Stron 23-28)