The Variance Control and Data Registers provide control and status for the Cable Signal Quality Estimation function. The Cable Signal Quality Estimation allows a simple method of determining an

In document DP83640 (Page 81-85)

Kontrollera kopplingar Sätt i alla kablar ordentligt. Se till att kablarna mellan SpeedTouch™, datorer och telefonjack är isatta ordentligt. Om kontakterna sitter löst kan det påverka Internet-anslutningen.

Skadade kablar kan påverka Internet-anslutningen. Se till att inga kablar är skadade eller sitter löst. Byt ut eventuella skadade kablar.

Testa telefonlinjen. Kontrollera att det inte är fel på själva telefonlinjen genom att lyssna efter en kopplingston på en telefon som är ansluten till huvudtelefonjacket.

Om du använder ADSL kontrollerar du om en delare har installerats och att mikrofiltren sitter som de ska.

Om du inte får någon kopplingston kontaktar du telefonbolaget.

Starta om datorn Datorn kan orsaka att anslutningen till Internet eller nätverket bryts. En omstart av datorn löser ofta problemet.

Sätt på och av SpeedTouch™

Du startar om SpeedTouch™ genom att först stänga av SpeedTouch™. Vänta i fem sekunder och sätt på det igen.

4.2 LED-lampdiagnostik

Kontrollera LED-lamporna

När Internet-anslutningen har upprättats ska minst en av följande lampor lysa grönt: Ström, DSL, Internet.

LED-status Möjliga lösningar Inga LED-lampor

lyser

SpeedTouch™ har ingen ström, eller är avstängd.

 Kontrollera att SpeedTouch™ är anslutet till ett eluttag.

 Kontrollera att du använder rätt strömförsörjning för SpeedTouch™-enheten. Strömkraven för

SpeedTouch™ finns på etiketten på undersidan av SpeedTouch™.

 Kontrollera att SpeedTouch™ är påslaget.

 Dra ut sladden till SpeedTouch™, starta om datorn och sätt sedan i sladden till SpeedTouch™ igen.

Strömlampan lyser rött eller blinkar gult.

Det är någonting fel med SpeedTouch™ och det går inte att starta det.

 Dra ur alla sladdar från SpeedTouch™ och eventuella datorer och eluttaget. Vänta i fem sekunder och anslut SpeedTouch™ igen och slå på det.

 Kör uppgraderingsguiden för SpeedTouch™ för att återställa systemprogramvaran. Den finns på cd-menyn.

DSL-lampan blinkar grönt eller ingen DSL-lampa

Det går inte att synkronisera DSL-tjänsten.

 Se till att SpeedTouch™ är anslutet till den DSL-aktiverade telefonlinjen.

 Se till att mikrofiltren sitter rätt (annars är risken stor att den vanliga telefonlinjen fungerar dåligt).

 Se till att korrekt SpeedTouch™-variant (ISDN eller POTS) enligt DSL-/telefontjänsten används i lokalerna.

 Hör efter med Internet-leverantören om aktuella driftstörningar, om anslutningen tidigare fungerade.

Ingen Ethernet-lampa s

Ingen Ethernet-anslutning:

 Kontrollera att Ethernet-kabeln/kablarna är korrekt anslutna till 10/100BaseT-porten.

 Kontrollera att rätt kabeltyp används för Ethernet-utrustningen.

 Se till att Ethernet NIC-drivrutinen är korrekt installerad och aktiverad på datorn.

Energisparalternativen för Ethernet NIC bör vara inaktiverade.

32

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

En omfattande översikt över LED-lampor finns i användarhandboken för SpeedTouch™.

Röd Internet-lampa eller Ingen Internet-lampa

 Ett autentiseringsfel har uppstått. Det visas som ett felmeddelande om ett ogiltigt lösenord.

 Se till att användarnamnet är korrekt. För ADSL-anslutningar anges oftast användarnamnet i formen användarnamn@Internet-leverantör.

 Kontrollera att lösenordet har angetts korrekt.

Lösenordet är skiftlägeskänsligt.

Om du fortfarande får lösenordsfelmeddelanden kontaktar du Internet-leverantören.

 Fel tjänsteprofil har angetts. Starta om installationen av SpeedTouch™ och se till att använda rätt

tjänstprofil.

LED-status Möjliga lösningar

4.3 Webbdiagnostik

Testa Internet-anslutningen

När du har installerat Internet-anslutningen finns det ett enkelt sätt att kontrollera att konfigurationen är rätt. Gör så här:

1 Gå till startsidan för SpeedTouch™ (http://speedtouch.lan or 192.168.1.254).

2 Markera SpeedTouch i det vänstra navigeringsfönstret.

3 I meny Välj en uppgift, klickar du på Kontrollera anslutningen till Internet.

4 Välj en Internet-tjänst som ska kontrolleras.

5 Klicka på Kontrollera anslutning.

Om testet lyckas får du en lista med gröna kryssmarkeringar som i nedanstående exempel:

Annars visas ett rött kryss som hjälper dig att diagnostisera problemet.

Testresultat Förklaring

DSL-linjen är inte synkroniserad.

 Kontrollera att telefonlinjen är korrekt ansluten till SpeedTouch™.

 Kontrollera DSL-lampan enligt beskrivningen i

“ Kontrollera LED-lamporna” på sidan 31.

Ingen ATM-aktivitet har identifierats på DSL-linjen.

34

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

 Autentiseringen misslyckades: kontrollera användarnamn och lösenord.

Användarnamnet anges oftast i form av användarnamn@Internet-leverantör.

 Anslutningen har avbrutits.

 Det går inte att få tillgång till länken.

Ingen IP Ingen IP-adress eller DNS-server har konfigurerats.

Under IP-adressförhandlingen uppstod ett IPCP-fel eller ett DHCP-fel.

Inget Internet Testet skickar 1 ping till varje adress på en konfigurerad IP-adresslista. Testet lyckas om alla adresser kan nås. Om den primära och sekundära DNS-servern står på listan räcker det inte med att en av dem kan nås.

Ingen DNS Om detta steg misslyckas kan det bero på ett problem med DNS-tjänsten hos din Internet-leverantör.

Testresultat Förklaring

4.4 Felsökning av installations-cd:n för SpeedTouch™

SpeedTouch™-cd:n startar inte automatiskt

Gör så här:

 I Microsoft Windows:

1 I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start.

2 Markera Kör.

3 I fältet Öppna anger du följande sökväg: D:\Setup.exe, där D står för enhetsbeteckningen på cd-romenheten.

 I Mac OS X:

1 Dubbelklicka på cd-ikonen på skrivbordet.

2 Dubbelklicka på Menu.

Guiden kan inte identifiera någon anslutning

Om ingen anslutning till SpeedTouch™ kan identifieras av installationsguiden för Home visas ett felmeddelande.

Kontrollera i så fall följande:

 SpeedTouch™ är påslaget och fullständigt initierat.

 Datorn har en giltig IP-adress, dvs. alla adresser utom 0.0.0.0.

 I Microsoft Windows:

1 I aktivitetsfältet klickar du på Start.

2 Markera Kör.

3 Skriv cmd i fältet Öppna.

4 Klicka på OK.

Ett svart fönster öppnas med en blinkande pekare.

5 Skriv ipconfig /all och tryck på ENTER.

36

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

 I Mac OS X:

1 Gå till Dock > Systeminställningar.

2 Klicka på Nätverk.

3 Klicka på fliken TCP/IP.

IP-adressen visas.

 Ingen brandväggsenhet eller router finns mellan datorn och SpeedTouch™.

 Inget personligt brandväggsprogram körs på datorn.

 Datorn är rätt ansluten till SpeedTouch™ eller kontrollera att WLAN-klienten är rätt kopplad till SpeedTouch™:

1 I meddelandefältet i Windows XP klickar du på ikonen för trådlös nätverksanslutning .

2 Kontrollera att nätverket som visas är nätverket för SpeedTouch™ (SSID).

Om du vill upprepa sökningen efter SpeedTouch™ klickar du på Bakåt eller startar om guiden. När guiden har hittat SpeedTouch™ kan du fortsätta med “ Konfigurera SpeedTouch™ (och datorn)” på sidan 13.

SpeedTouch™ svarar inte

Om det sista fönstret inte visas när du har kört installationsguiden för

SpeedTouch™ Home innebär det att SpeedTouch™ inte svarar eller inte längre kan nås.

Det finns två möjligheter:

 Det kan bero på att IP-inställningarna eller inställningarna för trådlös åtkomstpunkt för SpeedTouch™ har konfigurerats om. I så fall visas inte det sista fönstret i installationsguiden för Home. SpeedTouch™ har ändå installerats korrekt och du kan surfa på nätet.

 Om du inte har konfigurerat om IP-inställningarna eller inställningarna för trådlös åtkomstpunkt för SpeedTouch™, startar du om installationsguiden för Home.

Om problemet kvarstår finns mer information i tjänstleverantörens anvisningar.

SpeedTouch™-dokumentationen kan inte visas

Du måste ha Java-skript aktiverat i webbläsaren för att kunna visa SpeedTouch™-dokumentationen på installations-cd:n. Mer information finns i hjälpfilen i webbläsaren.

Information om hur du tillåter aktivt innehåll på ett Microsoft Windows XP-system, finns i “ Aktivt innehåll i Internet Explorer” på sidan 37.

Om du inte är ansluten har ikonen ett rött kryss:

Om det inte går att installera över en trådlös anslutning kan du försöka att installera SpeedTouch™ via en kabelanslutning.

Aktivt innehåll i Internet Explorer

När du öppnar dokumentationen på installations-cd:n kan ett varningsmeddelande visas. Detta kan inträffa om sidorna öppnades i Internet Explorer och du använder Microsoft Windows XP med Service Pack 2.

Gör så här om du vill visa dokumentationen:

1 I Internet Explorer visas följande meddelande i informationsfältet:

2 Klicka på informationsfältet (med varningsmeddelandet).

3 Markera Tillåt innehåll som blockerats.

En säkerhetsvarning visas:

4 Klicka på Ja.

Nu kan du visa eller skriva ut dokumentationen för SpeedTouch™.

Varningsmeddelandet visas varje gång du öppnar dokumentationen. Om du inte vill att meddelandet ska visas måste du tillåta att aktivt innehåll körs från cd-skivor på datorn:

1 På Internet Explorer-menyn markerar du Verktyg > Internet-alternativ.

2 Under Säkerhet väljer du Tillåt att aktivt innehåll på CD-skivor körs på den här datorn.

38

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

4.5 Felsökning av trådlös installation

Återställa Windows Zero Configuration

När du installerar SpeedTouch™110g/120g/121g, installeras SpeedTouch™ Client Manager. SpeedTouch™ Client Manager är ett alternativ till WZC (Windows Zero Configuration) i Windows XP. I många fall kan SpeedTouch™ Client Manager inaktivera WZC.

Information om hur du startar WZC-tjänsten finns i Microsofts kunskapsdatabas på http://support.microsoft.com.

Avinstallera SpeedTouch™ Wireless Client Manager

Varje gång du återansluter till ett WLAN startar SpeedTouch™ Wireless Client Manager automatiskt och tvingar WZC att stängas av.

Därför kan du behöva avinstallera SpeedTouch™ Wireless Client Manager.

Gör så här:

1 I aktivitetsfältet i Windows XP klickar du på Start .

2 Markera (Alla program) Program > SpeedTouch 110g/120g/121g Wireless Monitor > Avinstallera SpeedTouch 110g/120g/121g Wireless Monitor.

Avinstallationsguiden startar.

3 Klicka på OK och bekräfta att du vill avinstallera.

I guiden InstallShield visas ett meddelande om att SpeedTouch ST110g/120g/

121g Monitor har avinstallerats.

4 Stäng guiden genom att klicka på Slutför.

När du har avinstallerat SpeedTouch™ Wireless Client Manager kan du återställa WZC.

Du måste ha administratörsbehörighet på datorn för att återställa WZC-tjänsten.

4.6 Felsökning av Snabbinstallation

Nödvändiga förutsät-tningar

Innan du kör Snabbinstallation på de inbäddade SpeedTouch™-sidorna, kontrollerar du följande:

 Nödvändiga anslutningar har gjorts.

 SpeedTouch™ är påslaget.

 Värddatorn är konfigurerad som DHCP-klient eller konfigurerad med en giltig fast IP-adress.

Webbläsare som stöds Webbläsaren måste kunna köra Java-skript. Följande webbläsare stöds:

 Internet Explorer (5.0 och senare)

 Netscape Navigator (4.7 och senare)

 Mozilla Firefox (1.2 och senare)

 Opera (5 och senare)

 Safari (1.0 och senare)

 Konqueror (2.2 och senare)

Inaktivera proxyserver Snabbinstallationen fungerar bara om proxyservern har inaktiverats eller om den inte används för lokala adresser. Mer information finns i hjälpfilen i webbläsaren.

Så här inaktiverar du en proxyserver i Internet Explorer:

1 På Internet Explorer-menyn markerar du Verktyg > Internet-alternativ.

2 Välj fliken Anslutningar.

3 Klicka på knappen LAN-inställningar.

4 Avmarkera rutan Använd proxyserver och rutan Använd skript för automatisk konfigurering.

Om något problem skulle uppstå kan du ge värddatorn en fast IP-adress på samma undernät som SpeedTouch™ (om

standardinställningarna används i SpeedTouch™ är det en adress mellan 192.168.1.1 och 192.168.1.253).

Om du använder en fast IP-adress måste SpeedTouch™ konfigureras som DNS-server (standard).

!

Inaktivera först alla nätverksanslutningar på datorn, förutom anslutningen till SpeedTouch™.

Så här inaktiverar du en nätverksanslutning:

1 I aktivitetsfältet i Windows XP klickar du på Start .

2 Markera (Alla program) Program > Kontrollpanelen > (Nätverks- och Internet-inställningar>) Nätverksanslutningar.

3 Högerklicka på ikonen för det nätverksgränssnitt som du vill inaktivera och välj Inaktivera.

40

E-DOC-CTC-20051017-0116 v2.0

E-DOC-CTC-20051017-0116v2.0E-DOC-CTC-20051017-0116v2.0

Behöver du mer hjälp?

Ytterligare hjälp finns online på www.speedtouch.com

5. Med ensamrätt.6. Med ensamrätt.

In document DP83640 (Page 81-85)