Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku

W dokumencie Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Stron 32-36)

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 7

Zarówno w Uczelni, jak i na Wydziale Nauk o Zdrowiu stworzono warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia. Podnoszenie stopnia umiędzynarodowienia odbywa się poprzez wspieranie mobilności zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich oraz tworzenie oferty

kształcenia w językach obcych.

Na kierunku fizjoterapia studenci biorą udział w sprofilowanych zawodowo lektoratach języka

angielskiego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz

języka specjalistycznego, niezbędnego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w krajach UE. Wszyscy studenci studiów jednolitych magisterskich uczestniczą w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w ramach przedmiotu: Adaptive sport, któremu przypisano 3 pkt. ECTS.

W ramach programu Erasmus+ podpisano umowy o mobilności studentów i pracowników z uczelniami z Hiszpanii (Barcelona. Granada, Almeria), Francji (Lille). Ponadto umowa dwustronna została zawarta

pomdzy UJ a New York College of Podiatric Medicine (USA).

W ramach projektu POWER „ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu

Jagiellońskiego" {2018-2022), zwiększa się stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia

w ramach realizacji zadań, obejmujących m.in. włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych, program wsparcia studentów Uczelni w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych.

W ramach projektu POWER w maju 2020 roku zaproszono do współpracy profesora wizytującego (prof.

Teresa May- Kanada). Istotną formą współpracy jest wymiana studentów i pracowników Instytutu Fizjoterapii z innymi ośrodkami np. USA, New York Collage of Podiatric Medicine.

Uczelnia oferuje szkolenia w zakresie dydaktyki ze studentem zagranicznym, w których biorą udział również pracownicy Instytutu Fizjoterapii w ramach projektów POWER, Pro Bono Collegium Medicum lub Ars Docendi. Mają oni także możliwość wyjazdów oferowanych w ramach programu Erasmus+.

Ponadto przedstawiciele kadry dydaktycznej podczas spotkań z pracownikami z zagranicy mogli

podzielić się doświadczeniami (np. z grupą 40 osób związanych z University Hospital w Lille we Francji-maj 2018r.) Coraz częściej reprezentanci zagranicznych uczelni wychodzą z inicjatywą nawiązania współpracy z Instytutem Fizjoterapii np. wizyta Dyrektora Physiotherapie School Universite Catholique de Lille w 2017 roku, celem zawarcia współpracy w ramach programu Erasmus+.

Profil Praktyczny I Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej I 32

Przez wiele lat Instytut Fizjoterapii był również organizatorem kilku międzynarodowych konferencji, m.in. Międzynarodowej Konferencji Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii: 2014, 2016, 2018.

Międzynarodowej Konferencji Medycyny Osteopatycznej Kraków 2015 z udziałem gości z zagranicy.

Studenci Fizjoterapii organizatorami Sesji Fizjoterapii na International Medical Students' Conference (IMSC) w Krakowie, prezentując w języku angielskim wyniki badań naukowych przygotowywanych w ramach kół naukowych. Natomiast nauczyciele akademiccy w ramach sesji Fizjoterapeutycznej członkami Komitetu Naukowego, przewodniczą sesjom i są członkami jury.

Chociaż Uczelnia nie prowadzi formalnych okresowych ocen stopnia umdzynarodowienia kształcenia, obejmujących ocenę skali, zakresu i zasięgu aktywności międzynarodowej kadry i studentów, to jednak aktywność Uczelni w procesie umiędzynarodowienia i poszerzania co roku oferty możliwości wymiany studentów i kadry dydaktycznej wskazuje na podejmowane działania

w tym zakresie.

Propozycja oceny stopnia spełnienia kryterium 7 (kryterium spełnione/ kryterium spełnione częściowo/ kryterium niespełnione)

Kryterium spełnione

Uzasadnienie

Uczelnia wspiera międzynarodową mobilność studentów i nauczycieli akademickich, nawiązuje liczne kontakty bilateralne z innymi uczelniami zagranicznymi. Na uczelni stwarzane dobre warunki

sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia sw językach

obcych. Wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także

tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry.

Umiędzynarodowienie kształcenia w Uczelni nie podlega formalnej ocenie, jednakże uwagi nauczycieli i studentów wykorzystywane do poszerzenia oferty programów stypendialnych.

Dobre praktyki, w tym mogące stanowić podstawę przyznania uczelni Certyfikatu Doskonałości Kształcenia

Zalecenia

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 8

System wsparcia studentów ocenianego kierunku jest wielopłaszczyznowy. Uczelnia udziela wsparcia

żnym grupom studenckim, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Pomoc obejmuje działania dotyczące ich rozwoju naukowego, zawodowego i organizacyjnego. Istnieje możliwość indywidualizacji proces kształcenia poprzez realizację Indywidualnego Programu Studiów. Dział ds. Osób

Profil Praktyczny I Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej I 33

Niepełnosprawnych zajmuje się wsparciem tej grupy interesariuszy. Studenci uzyskują pomoc

materialną i organizacyjną poprzez adaptację trybu studiowania oraz dostosowanie sesji egzaminacyjnej i zaliczeniowej.

Wsparcie w zakresie efektywnego korzystania z infrastruktury i oprogramowania stosowanego w kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane jest przez Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Jednostka prowadzi szkolenia i konsultacje dot. obsługi uczelnianych platform wykorzystywanych podczas zdalnego. Dodatkowo udostępniane są podręczniki z zakresu prowadzenia zdalnych zajęć oraz obsługi platformy zdalnego nauczania z wykorzystaniem systemu do komunikacji synchronicznej BBB. Podręczniki dostosowane zarówno do potrzeb nauczycieli akademickich jak i studentów. Jednocześnie warto wskazać, iż celem poprawy jakości przewodników dot. zdalnego nauczania prowadzona jest ocena poprzez powszechne udostępnienie formularza

umożliwiającego wyrażenie swobodnej opinii i uwag dotyczących poszczególnych fragmentów lub

treści, które wydają się niejasne lub wymagają bardziej szczegółowego wyjaśnienia.

Jednostka wspiera studentów w aspekcie ogólnorozwojowym poprzez istnienie licznych organizacji sportowych i artystycznych. Ponadto, istnieje możliwość aktywnego udziału w corocznie organizowanych Dniach Otwartych UJ i Festiwalu Nauki UJ.

Bezpośrednia merytoryczna i dydaktyczna pomoc udzielana jest poprzez nauczycieli akademickich podczas zajęć oraz w ramach wyznaczonych dyżurów. Terminy indywidualnych spotkań są

dostosowywane do potrzeb studentów zarówno poprzez kontakt bezpośredni w budynku Uczelni i/lub zdalnie.

Studenci mają możliwość zgłoszenia swoich postulatów, uwag oraz wniosków poprzez starostów, którzy w stałym kontakcie z opiekunem roku, prodziekanem ds. kierunku oraz samorządem

studenckim. Ponadto ewentualne problemy zgłaszane są również poprzez system USOS, ankiety Barometr satysfakcji studenckiej oraz podczas organizowanych ogólnych debat z nauczycielami i Władzami Dziekańskimi. Przyjęte sposoby rozpatrywania skarg i wniosków przejrzyste i skuteczne. Uczelnia umożliwia studentom kierunku fizjoterapia rozwój dodatkowych kompetencji zawodowych poprzez możliwość udziału w licznych specjalistycznych certyfikowanych kurach specjalistycznych oraz ogólnoakademickich szkoleniach językowych, zawodowych i informatycznych. Studenci mają możliwość działu w szkoleniach w ramach projektu ZintegrUJ POWER. Co kluczowe, mają oni wpływ na dobór oferty szkoleniowej, gdyż przed rozpoczęciem realizacji danych szkoleń pozyskiwana jest opinia studencka z zakresu ich zawodowych zainteresowań. Jednocześnie liczba szkoleń specjalistycznych, certyfikowanych jest zwiększana w odpowiedzi na potrzeby i zainteresowanie zgłaszane przez studentów.

Ponadto, istnieje możliwość udziału w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym. Aktualnie konsultacje odbywają się on-line. Dodatkowo Uczelnia partycypuje w procesie wsparcia w planowaniu kariery zawodowej poprzez cykliczną organizacje następujących wydarzeń: Tygodni Jakości Kształcenia

UJ oraz Obliczy Kariery UJ CM.

Uczelnia umożliwia aktywny rozwój naukowy poprzez działalność kół naukowych, tj.: Fizjoterapia w Uroginekologii, Fizjoterapia i Neurorehabilitacja i Fizjoterapia. Studenci mogą uczestniczyć

w warsztatach oraz licznych konferencjach naukowych. Studenci uzyskują również dofinansowanie

udziału w konferencjach ze strony Dziekana Wydziału oraz Dyrektora Instytutu. Nauczyciele

Profil Praktyczny I Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej I 34

akademiccy merytorycznie i organizacyjnie wspierają studentów przygotowujących do publikacji naukowej wyniki swoich badań.

Dziekan Wydziału ma możliwość wyroznrenia wybitnych studentów poprzez wręczenie listów gratulacyjnych dla poszczególnych osób. Wykazano, takie listy uzyskali studenci ocenianego kierunku. Dodatkowo system motywacji studentów opiera się na przyznawanych nagrodach i stypendiach naukowych.

Studenci ocenianego kierunku otrzymują wsparcie materialne przyznawane ze środków funduszu pomocy materialnej. Studenci mogą ubiegać się o wszystkie świadczenia wskazane zgodnie z obowiązującą podstawą prawną. Co istotne, istnieje możliwość złożenie elektronicznego wniosku o przyznanie świadczeń materialnych. Szczegółowe informacje o systemie wsparcia, w tym materialnego, dostępne na stronie internetowej Wydziału.

W ramach pomocy psychologicznej umożliwia się uzyskanie pomocy w ramach Studenckiego Ośrodka

Wsparcia i Adaptacji „SOWA". Ośrodek udziela wparcia w formie indywidualnych spotkań oraz sześciu

grup wsparcia. Ponadto, organizowane otwarte wykłady obejmujące tematykę zdrowia psychicznego.

Istnieje możliwość indywidualizacji procesu kształcenia poprzez realizację: Indywidualnego Programu Studiów oraz Indywidualnego Planu Studiów. Indywidualny Program Studiów (IPrS) umożliwia dobór przedmiotów fakultatywnych spoza listy przedmiotów przewidzianych w programie studiów (przedmioty muszą być obszarowo związane z naukami medycznymi, naukami o zdrowiu i naukami o kulturze fizycznej). Indywidualny Plan Studiów {IPS) umożliwia zmianę porządku zajęć,

harmonogramu sesji zaliczeniowej etc.

Udzielne wsparcie jest zgodne ze obowiązującymi regulaminami oraz zarządzeniami. Uczelnia

wyznaczyła odpowiednią osobę, która zajmuje się działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi i informacyjnymi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Ponadto, prowadzony jest stały monitoring występowania tego typu sytuacji oraz wdrażanie działań w ramach reakcji na występujące zagrożenie. Dodatkowo opracowywane propozycje i wnioski w zakresie

rozwiązania powstałych problemów oraz udzielana jest pomoc merytoryczna osobom poszkodowanym. Jednocześnie, w Uczelni funkcjonuje stanowisko Negocjatora, który jest prawnikiem z przygotowaniem pedagogicznym. W sytuacjach konfliktowych studenci mają możliwość skorzystania z jego pomocy.

Przedstawiciele Samorządy Studentów UJ CM Studenci włączani są w działania decyzyjne wszystkich organów Uczelni. Studenci są członkami Rady Instytutu Fizjoterapii, Kierunkowego Zespołu

Doskonalenia Jakości Kształcenia, Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowej Komisji ds. Nauczania, Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uwagi studenckie zwykle dotyczą sekwencyjności

przedmiotów lub opinii o sposobie ich realizacji. Ponadto, przedstawianie są sugestię dotyczące doposażenia infrastruktury dydaktycznej. Samorząd studencki otrzymuje pełne wsparcie materialne i organizacyjne udzielane przez władze wydziału.

Ewaluacja systemu wsparcia prowadzona jest na podstawie prowadzonego badania Barometr satysfakcji studenckiej. Ocena prowadzona jest raz w roku i realizowana jest poprzez ankietę elektroniczną. Pytania obejmują kwestie ogólnouniwersyteckie oraz specyficznej dostosowane do konkretnych jednostek. W ocenie uczestniczą studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych. Ostatnio prowadzone badanie wykazało się niską zwrotnością (poniżej 5%), dlatego

Profil Praktyczny I Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej I 3S

Jednostka prowadzi działania celem zwiększenia udziału studentów w prowadzonej ocenie. Działania

te obejmują zintensyfikowanie promocji ankiety za pośrednictwem wielu kanałów informacyjnych.

Dodatkowo o szczegółach prowadzonej oceny informowani są starości roku. Ponadto, Samorząd

studencki prowadzi akcje promocyjne oraz organizuje konkurs dla osób, które wypełniły dostępne

ankiety. Jednocześnie, celem bieżącego reagowania na potrzeby studenckie organizowane Debaty

Dziekańska-Studenckie, których celem jest pozyskiwanie aktualnej opinii, w tym również z zakresu wsparcia socjalnego i o charakterze infrastrukturalnym Na podstawie pozyskiwanych opinii wdrażane są różne bieżące działania naprawcze.

Propozycja oceny stopnia spełnienia kryterium 8 (kryterium spełnione/ kryterium spełnione częściowo/ kryterium niespełnione)

Kryterium spełnione

Uzasadnienie

Jednostka wdrożyła system opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania zakładanych efektów uczenia się. Uczelnia udziela wsparcia różnym grupom studenckim, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Pomoc udzielana studentom obejmuje działania dotyczące ich rozwoju naukowego, zawodowego i organizacyjnego. Ponadto, studenci mogą ubiegać się o różne

formy pomocy materialnej. Jednostka poprzez wsparcie materialnie i pozamaterialnie kreuje warunki do rozwoju różnych organizacji studenckich, w tym samorządu studentów. Uczelnia podejmuje

działania edukacyjne, promocyjne i informacyjne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Udzielane jest również wsparcie w zakresie wchodzenia na rynek. Dodatkowe kompetencje zawodowe studentów poszerzane podczas organizowanych szkoleń specjalistycznych. Studenci otrzymują wsparcie dydaktyczne ze strony nauczycieli akademickich. Natomiast wsparcie organizacyjne udzielane jest przez pracowników administracyjnych. Uczelnia dokonuje przeglądu wdrożonych elementów wsparcia na podstawie prowadzonej ankietyzacji oraz rozmów ze studentami.

Dobre praktyki, w tym mogące stanowić podstawę przyznania uczelni Certyfikatu Doskonałości Kształcenia

Zalecenia

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji

W dokumencie Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Stron 32-36)