Wnioski końcowe

W dokumencie Folklor pieśniowy Zaolzia : uwarunkowania, typologia i funkcje (Stron 139-149)

a cykl obrzędowości dorocznej i rodzinnej

6. Wnioski końcowe

Śląsk Cieszyński poprzez swoje położenie oraz uwarunkowania histo-ryczne i polityczne znajdował się pod wpływem różnych kultur. Zjawiska te zostały szczegółowo opisane w rozdziale Śląsk Cieszyński — problema-tyka historyczna. Zagadnienia w nim omówione wraz z treścią rozdziału Stan badań nad kulturą muzyczną Śląska Cieszyńskiego i Śląska stanowią kontekst rozważań poświęconych analizie muzycznej i słownej zebranego podczas badań terenowych materiału. Szeroki kontekst umożliwił, moim zdaniem, ukazanie zjawisk związanych z funkcjonowaniem polskiego repertuaru pieśniowego na Zaolziu we współczesności.

Mam świadomość zanikania dawnego repertuaru pieśniowego wraz z odchodzeniem najstarszego pokolenia mieszkańców Zaolzia, osób przy-swajających ów repertuar poprzez uczestniczenie w sytuacjach, w któ-rych występował on w naturalnym kontekście (m.in. szkubaczki, pobaby, wesela, muzyki, kolędowanie). Repertuar ten mógł być interesujący ze względu na występujące w nim elementy archaiczne; dlatego też autorka podjęła działania, których celem było jego zebranie i utrwalenie pieśni Zaolzia. Po zakończeniu analizy okazało się jednak, że dawny repertuar stanowi niewielką część zebranego obecnie materiału. Ów naturalny proces zanikania pieśni spowodowany jest zanikiem niektórych sytuacji folkloro-twórczych — związane z nimi pieśni nie są wykonywane. W wyniku tego nawet u najstarszego pokolenia repertuar przeszedł zmiany strukturalne.

Zauważa się tendencję do redukowania liczby zwrotek konkretnej pieśni.

Śpiewa się dwie lub trzy zwrotki najczęściej powtarzane i poprzez to nie-świadome działanie tworzy się pewien stały kanon, co z kolei nie służy zachowaniu dawnej formy pieśni. Obecnie w repertuarze występującym na terenie Śląska Cieszyńskiego następuje unifikacja materiału pieśnio-wego. W wyniku powszechnego dostępu do śpiewników, nagrań magne-tofonowych i CD oraz opracowań dotyczących pieśni ludowych

omawia-nego regionu zanika wariantywność i wariabilność. Najczęściej funkcjo-nują ustalone „kanony” melodyczne i tekstowe wykonywania poszczegól-nych pieśni i wszelkie, nawet celowe, odstępstwa od przyjętego wzorca uważane są przez słuchaczy za błąd.

Jedynie w repertuarze pokolenia starszego można zaobserwować jeszcze tendencje do tworzenia wariantów. Osoby te poznawały pieśni w procesie przekazu bezpośredniego, w naturalnym kontekście ich występowania, w czasach ich młodości, podczas różnego typu sytu-acji towarzyskich, sprzyjających przekazywaniu materiału pieśniowego (wspólne prace: szkubaczki, pobaby, a także wesela, zabawy lub wypas owiec i bydła). Dominuje tutaj repertuar o tematyce miłosnej, zalot-nej i pasterskiej. Spotkać można również pieśni zabarwione erotycz-nie, które autorka zakwalifikowała do grupy obscenicznych (m.in. pieśń nr 16 — Hore Łomnóm, 17 — Brzinkoł, tirlikoł i 18 — Siedzi Hanka u potoka). Pieśni o zabarwieniu erotycznym są charakterystyczne dla repertuaru, którego nosicielami byli mężczyźni, jednak podczas badań, ze względu na niewielką ich liczbę w gronie informatorów, pieśni te pre-zentowane były głównie przez kobiety. One zaś niechętnie przedstawiały pieśni obsceniczne młodszemu pokoleniu oraz osobom spoza środowi-ska, gdyż sztucznie stworzona sytuacja oraz wiek respondentek powo-dował u nich opory natury moralnej. Kobiety reprezentujące najstarsze pokolenie uważały, że śpiewanie takich pieśni „nie przystoi” osobom w „ich wieku”.

Z kolei pokolenie młodsze nie miało możliwości bezpośredniego pozna-wania repertuaru pieśniowego w naturalnym kontekście. Znajomość pieśni młodzi zawdzięczają polskim szkołom i zespołom folklorystycz-nym, w których naucza się konkretnych wariantów pieśniowych. Zaob-serwować można to zjawisko podczas konkursu Śląskie Śpiewanie, organi- zowanego corocznie w Czeskim Cieszynie. W przeglądzie tym uczestniczą dzieci i młodzież reprezentujące szkoły polskie na Zaolziu. Tutaj uwidacz-nia się problem, o którym była mowa wcześniej, dotyczący unifikacji reper-tuaru. Każdego roku pojawiają się te same, stałe pozycje pieśniowe; do najczęstszych należą te o incipitach: Chłopek, ci ja chłopek…, Czyjeż to poleczko niezorane… oraz Zaświeć mi miesiączku… itp. Śpiewanie tych samych pieśni związane jest z nauką wariantów z konkretnych śpiewników, z których korzystają nauczyciele w szkołach. Oczywiście pojawiają się też pieśni mniej znane i rzadziej wykonywane, jednak te należą do mniejszo-ści. Sytuacja ta powoduje powielanie repertuaru znanego, który funkcjo-nuje jako wzór. Tego typu konkurs jest wielkim wydarzeniem dla pokolenia młodszego mniejszości zaolziańskiej. Dzięki niemu dzieci i młodzież zapo-znają się z folklorem muzycznym Śląska Cieszyńskiego, kultywują swoją gwarę i stroje (pieśni śpiewane są w języku polskim i w gwarze, często

139

6. Wnioski końcowe

dzieci występują w strojach ludowych), a to z kolei pozwala im kształto-wać i podtrzymykształto-wać polską tożsamość narodową.

W badaniach grupowych często uczestniczyły osoby reprezentujące pokolenie średnie. Grupa ta prezentowała podczas badań postawę świad-czącą o zainteresowaniu polskim repertuarem pieśniowym i innymi ele-mentami polskiego folkloru (gwara, strój). Wykorzystywała folklor pod-czas spotkań towarzyskich i podkreślała swą polską tożsamość narodową.

Autorka pracy ma świadomość występującej wśród Zaolziaków reprezen-tujących pokolenie średnie postawy odmiennej, a mianowicie świadomej rezygnacji z przynależności do mniejszości polskiej na rzecz narodowości czeskiej (problemy małżeństw mieszanych, asymilacji pokolenia ich dzieci).

Wiadomości te nie są poparte szczegółowymi badaniami wśród tej grupy osób. Pochodzą z relacji Zaolziaków deklarujących tożsamość polską.

Należy podkreślić, że znaczną część funkcjonującego obecnie wśród mniejszości polskiej na Zaolziu repertuaru stanowią pieśni popularno- -towarzyskie, które często mają charakter ogólnopolski (Pije Kuba do Jakuba, Hej z góry, z góry jadą Mazury itp.). Pochodzą one z różnych źródeł.

Są to zarówno pieśni o tematyce wojennej, powstałe podczas II wojny świa-towej, np. Wojenko, wojenko oraz Z młodej piersi się wyrwało, jak i przed-wojenne szlagiery, np. Przybyli ułani pod okienko, czy też współcześnie funkcjonujące piosenki wykonywane podczas spotkań towarzyskich, przy ogniskach, na wycieczkach, np. Tam nad Wisłą w dolinie, Wczoraj obieca-łaś mi na pewno, Jadą, jadą dzieci drogą1.

Mieszkańcom Zaolzia nie są obce także pieśni czeskie, morawskie i sło-wackie, co uwarunkowane jest przeszłością historyczną i kulturową, kiedy to narody czeski i słowacki funkcjonowały w jednym państwie (Czechosło-wacji) i oddziaływały na kulturę polskiej mniejszości. Współcześnie Polacy na Zaolziu korzystają z czeskich i słowackich środków masowego przekazu, co wpływa na repertuar pieśniowy. Osoby reprezentujące starsze pokolenie słuchają audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych zarówno muzyce polskiej, jak i czeskiej. Chętnie uczą się różnych pieśni, niezależnie od ich pochodzenia. Jedynym kryterium jest tutaj estetyka danej melodii. Rezul-taty tego można zauważyć w prywatnych zapisach pieśniowych. Wiele star-szych osób posiada zeszyty, w których notuje, często od czasów swej mło-dości, teksty słowne usłyszanych pieśni (polskie i czeskie). Świadczy to o tym, że Zaolziacy nie skupiają się tylko i wyłącznie na kulturze polskiej, lecz poszerzają swój repertuar, czerpiąc z dostępnych źródeł.

Na podstawie materiału zebranego podczas badań indywidualnych i grupowych autorka niniejszej dysertacji przeprowadziła analizę muzy-kologiczną i filologiczną, która pozwoliła wyodrębnić w zgromadzonych

1 Zob. Aneks 1.

pieśniach cechy charakterystyczne dla folkloru muzycznego omawianego obszaru, jak również umożliwiła dostrzeżenie elementów wspólnych dla całego Śląska Cieszyńskiego i Śląska. W tym celu pozyskane melodie zesta-wiono z wybranymi zbiorami funkcjonującymi na Śląsku Cieszyńskim), ze szczególnym uwzględnieniem opracowań Jana Taciny (Gronie nasze gronie i Śląskie pieśni ludowe)2 i Aliny Kopoczek (Śpiewnik Macierzy Ziemi Cie-szyńskiej)3.

W analizowanym zbiorze 179 pieśni (z wariantami — 194 notacje) obserwuje się zanik repertuaru związanego z obrzędowością doroczną i rodzinną. W rozdziale Repertuar muzyczny Zaolzia a cykl obrzędowości dorocznej i rodzinnej autorka przedstawiła obrzędy i zwyczaje Śląska Cie-szyńskiego, opierając się na wiedzy uzyskanej od informatorów, zebranych pieśniach i materiale umieszczonym w opracowaniach J. Taciny, A. Kopo-czek i J. Szymika. Według respondentów, obrzędy i zwyczaje związane z kalendarzem oraz życiem rodzinnym obchodzono w podobny sposób po obydwóch stronach Olzy niezależnie od podziałów politycznych. Towarzy-szyła temu muzyka wokalna i instrumentalna.

Współcześnie występuje znikoma ilość pieśni, których podłoże tonalne stanowią skale wąskozakresowe i pentatoniczne. Te ostatnie nie pojawiają się w czystej postaci, jedynie jako zwroty pentatoniczne oparte na skali hemitonicznej. Dotyczy to repertuaru dziecięcego (obrzędowość doroczna

— podłaźnicy, pachołcy) i dla dzieci (kołysanki). Rzadkość występowania tego typu skal należy łączyć z zanikiem wielu obrzędów i charakterystycz-nego dla nich repertuaru. Jedynie w pamięci informatorów reprezentują-cych pokolenie starsze zachowały się jeszcze obrzędy związane z cyklem rocznym (kolędowanie). Dzisiaj niektóre z nich podtrzymywane są jesz-cze przez polskie szkoły na Zaolziu. Dzieci uczą się tekstów żyjesz-czeniowych w przekazie wtórnym od swoich nauczycieli — odwiedzają domy sąsia-dów, przekazując im życzenia świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc) i noworoczne. W przyszłości (a właściwie już obecnie) zjawiska te mają postać folkloryzmu. Związane jest to również z unifikacją prezentowa-nego repertuaru. Śpiewa się pieśni znane i w ten sposób powiela się ich wybrane warianty. Współcześnie zanotowany materiał związany z obrzę-dowością rodzinną stanowią jedynie pieśni dotyczące zaślubin. Pozostałe podgrupy pieśni obrzędowych rodzinnych (chrzcinowe i pogrzebowe) nie zostały zarejestrowane przez autorkę podczas badań terenowych.

Również pieśni oparte na skalach modalnych stanowią niewielki pro-cent całości zbioru. Nie występują one w czystej postaci, stanowią

jedy-2 J. Tac i n a: Gronie nasze gronie. Pieśni ludowe znad źródeł Olzy. Katowice 1959;

Idem: Śląskie pieśni ludowe. (Wybór ze zbioru konkursowego). Czeski Cieszyn 1957.

3 A. Kop o c z ek: Śpiewnik Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Cieszyn 1988.

141

6. Wnioski końcowe

nie elementy lub zrosty ze skalą pentatoniczną. Wiąże się to z dominacją tonalności dur-mol, która obecnie systematycznie wypiera dawne skale (w zebranym zbiorze na skalach durowych opartych jest 140 pieśni, a na molowych — 20). Spowodowane jest to m.in. wprowadzaniem akompania-mentu na akordeonie lub pianinie podczas prób zespołów folklorystycz-nych.

Także skalę góralską można spotkać fragmentarycznie jako zrosty ze skalą durową i molową. Występowanie tej skali (szczególnie na terenach południowych) świadczy o związkach ludowej kultury muzycznej z kul-turą górską i pasterską (wpływy wołoskie)4.

W przeanalizowanym materiale pojawiają się pieśni wolnometryczne.

W Beskidzie Śląskim śpiewa się je w charakterystyczny powolny sposób z przeciąganiem ostatniej sylaby we frazie. Ich odmienna budowa i sposób śpiewania związane były z górzystą, południową częścią Śląska Cieszyń-skiego. Pieśni wolnometryczne wykonywano podczas wypasu owiec lub bydła, najczęściej na dwóch przeciwległych halach. Wolne tempo wyko-nania wiązało się z akustyką; śpiewający musiał odczekać, aż wybrzmi do końca fraza, i dopiero wtedy mógł rozpocząć śpiewanie nowej. Pieśni takie miały formę dialogową i spełniały funkcję komunikacyjną oraz ludyczną. Często dwie pasterki rywalizowały ze sobą, która głośniej i pięk-niej zaśpiewa. Była to również forma wypełniania wolnego czasu pod-czas pasienia. Dzisiaj pieśni wolnometrycznych można wysłuchać na róż-nego rodzaju przeglądach, występach zespołów folklorystycznych; zostały pozbawione swojego naturalnego kontekstu (otwarte przestrzenie), który wykonawcy starają się odtworzyć na scenie. Często pieśni te śpiewane są przez dwie osoby, które ustawia się na dwóch przeciwległych końcach sceny, by odtworzyć choćby w małej części sposób wykonania (forma dia-logowa).

W budowie morfologicznej wyróżnia się zwroty inicjalne, które w zebra-nym materiale mają zdecydowany kierunek ascendentalny (w 113 pie-śniach, czyli w ok. 63%). Natomiast zwroty kadencyjne kończą się najczę-ściej na I, III, a rzadziej na V i II stopniu skali. Najczęnajczę-ściej mają kierunek descendentalny, co stanowi ich cechę charakterystyczną. Linia melodyczna ma najczęściej kształt falisty bądź falisto-łukowy, melizmaty i interiekcje nie są cechą dominującą w pieśniach na Zaolziu. Występujące melizmaty to najczęściej melizmaty krótkie, oparte na dwóch dźwiękach.

Niewiele jest pieśni, których ambitus nie przekracza kwinty czystej, dominuje ten o ambitusie oktawy czystej (64 pieśni — ok. 40%). Świadczy to o zanikaniu pieśni opartych na skalach wąskozakresowych, co wiąże się pośrednio z zanikaniem repertuaru dziecięcego i kolędowego.

4 Zob. rozdział 3.3: Instrumenty.

W zbiorze przeważają pieśni w metrum 2/4, charakterystycznym dla terenów południowych Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski), ale występują także pieśni w metrum 3/4 z rytmiką polonezową, których pojawienie się na tym terenie świadczy o jego związkach z Górnym Śląskiem, oraz wal-cerkową z wpływami niemieckimi.

W zebranym materiale można spotkać formy dwuczęściowe, trzyczę-ściowe, czteroczęściowe i wieloczęściowe. Dominuje jednak forma dwuczę-ściowa (w 75 pieśniach, tj. 41,8% zbioru). Pojawiają się również pieśni, które mają postać formy kolistej, choć nie zawsze w typowej postaci. W melo-diach zgromadzonych przez autorkę dominują rytmy proste. Wśród nich przeważają rytmy o charakterze descendentalnym; są to: joniki descenden-talne, anapesty i jeden przykład jambu. Występują też rytmy o charakte-rze ascendentalnym: trocheje, daktyle, joniki ascendentalne, a także amfi-brachy. W zgromadzonym materiale dominują rytmy mazurkowe (joniki descendentalne), mniej jest pieśni, w których pojawia się rytmika walcer-kowa (jamby i trocheje). Wskazać można też kilka melodii o rytmice kra-kowiakowej (amfibrachy), ale nie stanowią one przeważającej części zbioru;

ich pojawienie się może świadczyć o wpływach na melodie cieszyńskie muzyki regionu małopolskiego lub muzyki morawskiej, słowackiej oraz węgierskiej5.

Materiał pieśniowy zanotowany podczas badań został przeanalizowany pod kątem wybranych zagadnień związanych z poetyką tekstu słowno- -muzycznego. Wyszczególnione zostały te elementy poetyki, które w wybra-nych pieśniach powtarzały się najczęściej. Należą do nich: sposoby rozpo-czynania utworu, epitety, personifikacje, symbolika, paralele, zdrobnienia i spieszczenia. W tekstach pieśni pojawiały się nazwy miejscowości (m.in.

Jabłonków), pasm górskich (m.in. Girowa, Czantoria) czy mieszkańców (np. „ligoccy pachołcy”— mieszkańcy Ligotki Kameralnej), co świadczy o tym, iż poszczególne pieśni specyficzne są tylko dla danych miejscowo-ści lub są adaptowane do lokalnych warunków.

Rzadko śpiewano melodie, w których dominowała tematyka obrzę-dowa. Z pieśni związanych z obrzędowością najczęściej przytaczana była pieśń wykonywana podczas chodzenia z goi k iem (pieśń o incipicie: Dej, Pan Bóg, dobry dzień, pod wasze okienko…), która notowana jest jedynie na terenie omawianego regionu.

Najliczniej prezentowana jest grupa pieśni miłosnych (stanowią ok.

30% zbioru). W grupie tej znajdują się typowe pieśni miłosne, w których przedstawione są deklaracje i uczucia (np. pieśń nr 72 o incipicie Hej koło Cieszyna…; nr 167 — Żegnał góral swą dziewczynę), jak i takie, w których opisywana jest nieszczęśliwa miłość i opuszczenie jednego z kochanków

5 L. B iel aw sk i: Rytmika polskich pieśni ludowych. Kraków 1970, s. 103—109.

143

6. Wnioski końcowe

(np. pieśń nr 58 — Świecie, świecie, świecie marny). Osobną grupę stano-wią pieśni zalotne (np. pieśń nr 86 — Ej zolyty, zolyteczki) i pieśni doty-czące straty wianka (np. pieśń nr 44 — Mój wióneczek).

Tematyka pieśni poświęcona jest też pasterstwu i pracy na roli. Reper-tuar pieśni pasterskich, zapewne niegdyś o wiele szerszy, dzisiaj uległ znacz-nej redukcji. Pieśni pasterskie prezentowane są jedynie podczas występów, na przeglądach folklorystycznych; pieśni w takim wykonaniu pozbawione są pierwotnych funkcji (np. funkcji komunikacyjnej). Dzisiaj, w czasach, kiedy zanika pasterstwo, pozostaje jedynie estetyczno-artystyczna funk-cja pieśni pasterskich. Podczas prowadzonych badań nie udało się zano-tować pieśni należących do podgrup pieśni zawodowych, np. pieśni rze-mieślniczych, pocztyliońskich, które występują jeszcze w zbiorach J. Taciny i A. Kopoczkowej.

Zaolziański repertuar pieśniowy od roku 1920 był pielęgnowany i utrzy-mywany w niezmienionej formie. Folklor nie tylko muzyczny był wyznacz-nikiem polskości, identyfikacji z kulturą polską i elementem tożsamości narodowej. Kształt pieśni nie odbiega od repertuaru wokalnego wyko-nywanego w polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Po 1920 roku zaczęło rozkwitać na Zaolziu życie śpiewacze, powstawały pierwsze chóry, które wykonywały repertuar polski i ludowy. Na lata 1935—1938 przypadł naj-prężniejszy rozwój chóralistyki. W okresie tym działało na Zaolziu 112 chórów, które występowały nie tyko w Czechosłowacji, ale także poza jej granicami6.

W analizowanym zbiorze pieśni autorka nie dostrzegła wymienności tekstów polskich i czeskich oraz wprowadzania do polskich pieśni słów pochodzących z języka czeskiego. Sytuacja polityczna na Zaolziu spowo-dowała szczególną dbałość o „czystość” tekstową wykonywanych pieśni.

Na całym Śląsku Cieszyńskim wykonywany jest podobny repertuar z powszechnie dostępnych śpiewników (m.in. Śpiewnik Macierzy Ziemi Cie-szyńskiej Aliny Kopoczek czy zbiór Józefa Wierzgonia pt. Śpiewamy wszy-scy. Śpiewnik popularny dla każdego), w których zamieszczone są wyłącz-nie teksty zapisane w języku polskim i w gwarze.

Współcześnie można zauważyć wypieranie pieśni obrzędowych przez pieśni miłosne, rodzinne czy tzw. popularno-towarzyskie. Pieśni obrzę-dowe funkcjonują jedynie podczas występów zespołów folklorystycznych i na ich potrzeby są adaptowane (zjawisko folkloryzmu).

Dzisiaj dominują pieśni oparte na skalach durowych (aż 73% zbioru) i molowych, a występowanie skal wąskozakresowych, pentatoniki i skal modalnych jest niewielkie (raczej w pieśniach obrzędowych). Najwięcej jest pieśni, w których zwroty inicjalne mają kierunek ascendentalny, często

6 Zob. rozdział 2: Stan badań nad kulturą muzyczną Śląska Cieszyńskiego i Śląska.

oparty na rozłożonych trójdźwiękach, a zwroty kadencyjne w większo-ści przykładów mają kierunek descendentalny, co może stanowić ich spe-cyfikę. W pieśniach pasterskich, przyśpiewkach występujących w połu-dniowej części Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) przeważa dwumiar nad trójmiarem i nad melodiami wolnometrycznymi. Nieczę-sto występują rytmy punktowane i synkopowane. Ma to miejsce w kilku z zebranych pieśni, co mogłoby świadczyć o wpływach przyległego do Beskidu Śląskiego Beskidu Żywieckiego. Z kolei dominacja rytmów mazur-kowych (joniki descendentalne) sugeruje podobieństwo zebranego mate-riału do pieśni morawskich, gdzie przeważa rytmika jońska7. Licznie poja-wiające się rozłożone trójdźwięki durowe w zwrotach inicjalnych przebada-nego materiału świadczą o wpływach pieśni czeskich na repertuar polski8. Pieśni Śląska Cieszyńskiego charakteryzują się ogromną różnorod-nością, jeśli chodzi o materiał muzyczny. W zależności od pochodzenia związanego z umiejscowieniem geograficznym czy ze względu na wpływy sąsiadów (Republika Czeska, Morawy, Słowacja, Węgry) występują na tym obszarze różne metra, rytmika, elementy skal itp.

Współcześnie folklor muzyczny jawi się jako folkloryzm, a najmłodsze pokolenie Zaolziaków często podąża w kierunku folku, który prawdopo-dobnie w przyszłości zdominuje elementy źródłowe (tradycyjne).

7 Zob. rozdział 3: Stan badań nad kulturą muzyczną Śląska Cieszyńskiego i Śląska.

8 Zob. rozdział 3: Stan badań nad kulturą muzyczną Śląska Cieszyńskiego i Śląska.

Autorka w stroju cieszyńskim. Fot. M. Szyndler. Archiwum prywatne.

Anna Wacławik (Czeski Cieszyn). Fot. M. Szyndler. Archiwum prywatne.

Zuzanna Czeczotek (Milików). Fot. M. Szyndler. Archiwum prywatne.

Aneksy

A nek s 1

W dokumencie Folklor pieśniowy Zaolzia : uwarunkowania, typologia i funkcje (Stron 139-149)