– wnioski z użytkowania w warunkach przemysłowych

W dokumencie Karbo, 2014, nr 3 (Stron 58-69)

„BatMon – Battery Monitoring” coke oven battery technical condition Monitoring System – conclusios from use in industrial conditions

Słowa kluczowe: bateria koksownicza, system monitorowania, stan techniczny.

Keywords: coke oven battery, monitoring system, technical condition

– opracowanymi i wdrożonymi w praktyce aplikacjami komputerowymi umożliwiającymi stałą analizę stanu techniczno-technologicznego baterii,

– zespołem narzędzi (urządzeń) łącznie ze specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym możliwie szybką i precyzyjną rejestrację usterek najbardziej istotnych elementów baterii koksowniczej oraz podejmowanie właściwych decyzji działań naprawczych.

Przy opracowaniu koncepcji nowego, zintegrowanego systemu monitorowania stanu technicznego baterii o nazwie BatMon – Battery Monitoring wykorzystano:

– wnioski wynikające ze szczegółowej kwerendy litera-turowej dotyczącej istniejących systemów oceny stanu technicznego baterii koksowniczej,

– analizy najistotniejszych parametrów kontroli pracy baterii i czynników techniczno-technologicznych mających wpływ na poprawną pracę baterii,

– doświadczenie wykonawców wspomnianych uprzed-nio prób stworzenia systemu monitoringu w krajowym koksownictwie.

Budowa systemu BatMon- BatteryMonitoring Zintegrowany system monitoringu BatMon – Battery Mo-nitoring składa się z trzech modułów. Dwa pierwsze: Moduł Oceny Danych Bieżących i Moduł Oceny Eksperckiej służą do bieżącego śledzenia zmian stanu technicznego baterii i usta-lenia na tej podstawie kierunków działań profilaktycznych i remontowych. Trzeci moduł – Moduł Oceny Okresowej jako ocena stanu techniczno-technologicznego wykonana w za-leżności od potrzeb co roku lub co dwa lata, charakteryzuje ona stopień wyeksploatowania ocenianej baterii i umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji strategicznych dotyczą-cych działań remontowych i eksploatacyjnych. Obszerny

opis wymienionych elementów systemu BatMon – Battery Monitoring został już uprzednio zaprezentowany na łamach czasopisma Karbo w minionym roku [2].

„Zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej – BatMon – Battery Monitoring” został wkomponowany w infrastrukturę informatyczną koksowni, przez firmę Askom Sp. z o.o. (rys. 1).

Oprogramowanie Systemu Monitorowania zrealizowane zostało w oparciu o środowisko i narzędzia firmy Microsoft:

system operacyjny Windows 7 / Windows Server 2008, Mi-crosoft SQL Server 2008 na platformie ASP.NET.

Schemat współpracy oprogramowania Systemu Moni-torowania można podzielić na trzy obszary ściśle ze sobą powiązane:

● Obszar „System Obsługi Baterii Koksowniczych”, który dotyczy serwera głównego systemu nadrzędnego obsługi baterii koksowniczych, który znajduje się w infrastrukturze informatycznej Koksowni.

W ramach tego obszaru do dyspozycji są:

– Witryna „Bateria” główna witryna systemu nadrzęd-nego obsługi baterii koksowniczych (system kontroli pracy baterii).

– Program „Pirometr” który pozwala na pobranie da-nych pomiarowych z pirometru (temperatury wzdłuż ścian grzewczych będące źródłem danych dla Modułu Oceny Eksperckiej).

● Obszar „System BatMon Koksownia”, który dotyczy bazy danych zlokalizowanej na komputerze, w ramach infrastruktury informatycznej Koksowni, na którym posadowione są; Moduł Oceny Danych Bieżących (baza iKoks) oraz Moduł Oceny Eksperckiej (baza BatMon).

W tym obszarze są do dyspozycji:

– Witryna „iKoks” – główna witryna dla Modułu Oceny Danych Bieżących, która dostarcza wszystkie dane, ekrany i raporty analityczne.

– Witryna „Konfigurator” program edycyjny- po-zwalająca na tworzenie definicji baterii w systemie z podaniem wszystkich parametrów potrzebnych do poprawnej pracy wszystkich modułów systemu. Wi-tryna ta pozwala również na modyfikację wcześniej utworzonych elementów.

– Witryna „BatMon” – która jest główną witryną dla modułów Oceny Danych Bieżących oraz Eksperckiego. Dostarcza wszystkie dane i ekrany analityczne

– Witryna „Firmy” – pozwalająca na tworzenie definicji firm remontowych mogących wykonać działania na-prawczo-remontowe baterii koksowniczych. Witryna pozwala wyszukiwać firmy według zadanych kryte-riów (proponowane działania profilaktyczno-remon-towe). Możliwe jest również prowadzenie rankingów firm.

Rys. 1. Schemat współpracy oprogramowania Systemu Monitorowania dla Koksowni ArcelorMittal Poland oddział Zdzieszowice

Fig. 1. The software cooperation of the Monitoring System in the ArcelorMittal Poland division Zdzieszowice scheme

– Program „Konwerter” – pozwalający na przeniesienie danych dotyczących wybranych baterii do lokalnej bazy palmtopa – przenośnego komputera, co pozwala na autonomiczną pracę tego urządzenia.

– Program „Obsługa Urządzeń Mobilnych”, który pozwala na pobranie danych pomiarowych z pirometru (temperatury wzdłuż ścian grzewczych) oraz mikro-manometru (temperatury i podciśnienia w zaworach powietrzno-spalinowych). W tej wersji systemu Kok-sownia (Moduł Ekspercki) standardowo program nie korzysta bezpośrednio z pomiarów pirometru, pomiary dostarczane są z systemu nadrzędnego – system kon-troli pracy baterii. Jednakże w przypadkach gdy nie ma możliwości dostępu do systemu nadrzędnego można podłączyć pirometr bezpośrednio.

● Obszar „Urządzenia” dotyczący zestawu urządzeń, za pomocą których dostarczane są dane charakteryzujące parametry baterii do Modułu Oceny Eksperckiej. W skład tych urządzeń wchodzą palmtop (urządzenie do rejestracji usterek wybranych elementów baterii koksowniczej), mikromanometr (urządzenie do pomiaru temperatury i podciśnień w zaworach powietrzno-spalinowych) oraz opcjonalnie pirometr (pomiar temperatury wzdłuż ścian grzewczych).

System Monitorowania BatMon pracuje w ramach infra-struktury informatycznej koksownia, rozmieszczenie poszcze-gólnych jego elementów ilustruje rysunek 2.

System podzielony jest na dwa Moduły informatyczne:

– Moduł Oceny Danych Bieżących, – Moduł Oceny Eksperckiej.

Moduły służą do bieżącego śledzenia zmian stanu baterii i ustalenia na tej podstawie niezbędnych działań profilak-tycznych i remontowych. Parametry które wchodzą w skład Modułu Danych Bieżących, kontrolowane na bieżąco (na

każdej zmianie), mają wytypować komory i ściany grzewcze baterii w których stwierdza się niekorzystne, nadmierne od-chylenia od założonego, dopuszczalnego poziomu parame-trów wytypowanych do oceny. Te elementy baterii (komory i ściany grzewcze) są następnie poddawane pogłębionej ocenie w ramach Modułu Oceny Eksperckiej służącej do ustalenia przyczyn tego stanu i niezbędnych działań naprawczych.

Funkcjonalność systemu

System monitorowania usadowiony jest na dedykowanym serwerze znajdującym się w pomieszczeniu Służb Baterii od-powiedzialnych za stan baterii koksowniczej (pomieszczenie Mistrza Opalania Baterii). W skład wyposażenia (sprzętu) systemu wchodzą (rys. 3):

– Sprzęt o konstrukcji serwerowej, w obudowie wolno-stojącej,

– Monitor 24” o rozdzielczości Full HD,

– Kolektor danych WorkAbout (palmtop - przenośny komputer służący rejestracji usterek wybranych ele-mentów baterii koksowniczej),

– Mikromanometr różnicowy model HD2114P.2 (po-miar temperatur i podciśnień w zaworach powietrzno spalinowych).

Innowacyjnym narzędziem będącym na wyposażeniu Służb Baterii jest przenośny komputer WorkAbout (rys. 4).

Stanowi on rozwiązanie, które jest istotnym krokiem w kie-runku przemyślanej, nowoczesnej formy rejestrowania i ra-portowania stwierdzonych usterek wybranych elementów baterii koksowniczej, a obsługa jego jest prosta i intuicyjna.

Oprogramowanie oraz pełna funkcjonalność przenośne-go komputera WorkAbout jak również szczegółowy opis opracowanego systemu został szeroko opisany w monografii

„Monitoring stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczych oraz wynikające z niego działania profilak-tyczne i remontowe”, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2012 r.

Rys. 2. Rozmieszczenie poszczególnych elementów Systemu Monitorowania w infrastrukturze Koksowni Fig. 2. Placement of the Monitoring System elements in the coke plant infrastructure

Program przenośnego komputera WorkAbout jest napisany w technologii Microsoft .NET, dzięki czemu może być urucha-miany w dowolnym systemie operacyjnym z zainstalowanym środowiskiem uruchomieniowym Microsoft .NET Compact Framework i na procesorze dowolnej architektury. Informacje zarówno o koksowni, np. lista ścian i kanałów grzewczych, jak i o wykonanych przeglądach i wykrytych usterkach, przechowywane są w bazie danych Microsoft SQL Server Compact (lokalnie na urządzeniu PPC).Program umożliwia bardzo szybkie i intuicyjne wprowadzanie informacji na temat wykrytych usterek za pomocą ekranu dotykowego.

Specjalista przed każdą oceną stanu technicznego poszcze-gólnych baterii wgrywa (ostatni) przegląd dla danej baterii tak aby w momencie wykonywania kolejnego nanosił wyłącznie usterki które wystąpiły od momentu ostatniego przeglądu.

Oprogramowanie zawiera pięć obszarów rejestracji usterek (rys. 5) dla:

– ścian komór koksowniczych, – stanu kanałów grzewczych, – stanu ceramiki drzwi piecowych, – stanu ram (ramopancerzy),

– stanu spalania w kanałach grzewczych.

Rys. 3. Stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem systemu BatMon Fig. 3. The BatMon monitoring system software working station

Rys. 4. Przenośny komputer WorkAbout Fig. 4. Mobile komputer WorkAbout

Logicznie aplikacja została ustrukturyzowana w nastę-pujący sposób:

W tym miejscu należy również wspomnieć o innowacyj-nym rozwiązaniu jakim jest równoczesny i automatyczny pomiar temperatury i podciśnień w zaworach powietrzno – spalinowych. Służy temu mikromanometr różnicowy model HD2114P.2 (rys. 6) oraz opracowane oprogramowanie prze-znaczone do rejestracji pomiarów i automatycznego zapisu wyników do bazy danych za pomocą łącza USB.

Korzystanie z systemu

Oprogramowanie uruchamiane jest z pulpitu kompu-tera. Zestaw ikon poszczególnych programów i modułów wchodzących w skład systemu przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 5. Obszary rejestracji usterek Fig. 5. The faults registration areas

Rys. 6. Mikromanometr różnicowy model HD2114P.2 Rys. 6. HD2114P.2 micromanometer

Rys. 7. Zestaw ikon poszczególnych programów i modułów wchodzących w skład systemu Fig. 7. The set of icons for Monitoring system

Uruchomienie Systemu odbywa się poprzez ikonę iKoks w momencie uruchomienia pokazuje się okno wyboru po-szczególnych modułów (rys. 8).

Okno to umożliwia wybór:

– baterii będących objętych Systemem monitorowania, – poszczególnych modułów OCENY.

Codzienne użytkowanie systemu monitorowania oparte jest o analizę stanu poszczególnych pieców. Specjalista uru-chamiając System wybiera poszczególną baterię następnie za pomocą zakładki MODUŁ OCEN DANYCH BIEŻĄCYCH przenosi się do strony ilustrującej wszystkie piece danej baterii (w tym przypadku baterii nr 7), rysunek 9. Analiza ta winna stanowić codzienny obowiązek Służb Baterii. Algorytm pracy modułu uwzględnia odpowiednią ilość wystąpienia do-puszczalnych zaburzeń w okresie 14 dób, przekroczenie tych wartości powoduje wskazanie danego pieca (kolor czerwony) jako obarczonego nieprawidłowościami co kwalifikuje go do przeglądów Oceny Eksperckiej.

Moduł Oceny Danych Bieżących uwidacznia piece w których:

– (kolor czerwony) stwierdzone zostały nieprawidłowo-ści w danym dniu,

– (czerwona ramka) piece które wymagają podjęcia działań w ramach Oceny Eksperckiej – 7 dni, w któ-rych specjalista zobowiązany jest do wykonania obli-gatoryjnych przeglądów (pomiaru temperatur wzdłuż ścian grzewczych, przeglądu stanu kanałów, przeglądu ceramiki komór) dla indywidualnego pieca,

– (zielona ramka) piece objęte karencją czyli okresem po wykonaniu obligatoryjnych przeglądów i pomiarów oraz czas na uzyskanie odpowiednich rezultatów (okres 2 tygodni).

Podstrona ta umożliwia specjaliście szybką i czytelną we-ryfikację stanu baterii (poszczególnych pieców) co umożliwia podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do weryfikacji

stanu rzeczy. System umożliwia stały szczegółowy monitoring stanu technicznego baterii koksowniczej i wspiera w stopniu dotychczas niespotykanym, utrzymanie wysokiej sprawności baterii oraz umożliwia utrzymanie odpowiedniej dyscypliny pracy. Oczywiście należy zaznaczyć w tym miejscu że od-powiednie terminy realizacji przeglądów w tym przypadku (7 dni ) jak i karencji pieców (2 tygodnie) zostały ustalone

Rys 8. Okno główne Systemu Fig. 8. Main site of the System

Rys. 9. Strona Główna Modułu Oceny Danych Bieżących Fig. 9. Main site of the Daily Data Evaluation module

z użytkownikiem baterii tak aby wkomponować założenia Systemu w harmonogram bieżących prac prowadzonych na baterii koksowniczej.

Kolejnym krokiem jest analiza stanu indywidualnych pieców wskazanych przez Moduł Oceny Danych Bieżących (rys. 10).

Strona binarna wykazu nieprawidłowości względem poszczególnych dni oraz zmian stanowi szybką weryfikację nieprawidłowości danego pieca. Zakładka Ocena Eksperc-ka umożliwia przejście do podstrony będącej główną stroną Modułu Oceny Eksperckiej (rys. 11).

Strona Ocena Ekspercka Stanu Pieca Baterii Koksowniczej przedstawia:

– Pasek informacyjny dotyczący terminu wykonania przeglądów i pomiarów, jak również pasek informujący o długości terminu karencji.

– Wykaz pomiarów i przeglądów oraz odniesienie do ka-tegoryzacji usterek (4 stopniowa kategoryzacja usterek A,B,C,D) szczegółowo opisana w monografii [1].

– Daty wykonania poszczególnych pomiarów i przeglądów dla pieca.

– Zakładki wejścia w poszczególne pomiary przeglądu.

– Zakładka Wykaz – umożliwiająca wgląd w historię pieca (przypisane daty dla poszczególnych wystąpień). Strona umożliwia również prowadzenie dokumentacji wykona-nych działań profilaktyczwykona-nych i remontowych (edytowany wpis). W momencie nie wykonania pomiarów i przeglą-dów obligatoryjnych system automatycznie zapisuje brak wykonania oraz datę.

Rys. 10. Strona analizy wyników nieprawidłowości dla konkretnego pieca Fig. 10. The site for the individual coke oven analysis

Wejście w poszczególne zakładki pomiarów i przeglądów umożliwia:

– wgląd w aktualny stan kanałów grzewczych oraz po-równanie go ze stanem historycznym,

– wgląd w aktualny pomiar temperatur wzdłuż ścian grzewczych oraz porównanie go ze stanem histo-rycznym,

– wgląd w aktualny stan ceramiki komory koksow-niczej danego pieca oraz porównanie go ze stanem historycznym,

– wgląd w wizualizację dodatkowych parametrów słu-żących ocenie stanu takich jak ocena jakości spalania w kanałach grzewczych, temperatury i podciśnienia w zaworach powietrzno-spalinowych oraz porównanie ich ze stanem historycznym.

Wizualizacja wszystkich poszczególnych pomiarów, przeglądów jak i zestawień zbiorczych baterii nie może być zaprezentowana ze względu na ograniczone możliwości tej publikacji. Z tego względu kolejne funkcje systemu zostaną opisane w formie wniosków powstałych z obsługi Systemu w warunkach bieżącej eksploatacji.

Rys. 11. Strona Główna Modułu Oceny Eksperckiej Fig. 11. The Expert Assessment Module main site

Co umożliwia System?

Oprogramowanie Modułu Oceny Danych Bieżących umożliwia uzyskanie szybkiego i czytelnego wskazania pieców, w których stwierdzono nieprawidłowości. Para-metry, algorytmy i ilości możliwych zaburzeń wchodzące w skład Modułu stanowią precyzyjne narzędzie służące szybkiemu wykryciu nieprawidłowości, które mają wpływ na stan baterii. Moduł pozwala na na szybkie porównanie poziomu eksploatacji poszczególnych baterii. Do tej pory dogłębna, codzienna analiza kluczowych parametrów pracy baterii była praktycznie niemożliwa. Założenia Modułu przyczyniają się do terminowości wykonywania poszczególnych pomiarów i przeglądów co zdecydo-wanie podnosi dyscyplinę pracy jak również umożliwia wgląd w aktualny stan techniczno-technologiczny baterii koksowniczej. Moduł Oceny Danych Bieżących w sferze prezentacji wyników po wprowadzeniu stosownych mo-dyfikacji uzgodnionych z Obsługą Baterii dotyczących wizualizacji stanów poszczególnych pieców (odpowiednia kolorystyka dla poszczególnych stanów) stanowi narzędzie, czytelne ale przede wszystkim umożliwiające prowadzenie niezbędnej analizy stanu techniczno-technologicznego, co czyni go ważnym i przydatnym narzędziem. Moduł ten generuje sygnał ostrzegawczy dla służb baterii o możliwym zagrożeniu mającym bezpośredni wpływ na stan technicz-no-technologiczny, stanowi podstawę do podjęcia działań weryfikujących ten stan rzeczy dla indywidualnych pieców.

Funkcjonalność Modułu została dostosowana do specyfiki Zakładu na którym przeprowadzano testy. Należy zwrócić uwagę na możliwość łatwego dostosowania np. numeracji ścian / komór do specyfiki innych zakładów.

Oprogramowanie Modułu Ocena Ekspercka stanowi rozszerzenie wiedzy o stanie technicznym indywidualnych pieców wskazanych przez Moduł Oceny Danych Bieżących.

Ocena ta zmierza do określenia przyczyn zaistniałego stanu rzeczy co umożliwia podjęcie szybkich działań i zabiegów profilaktycznych oraz remontowych mających na celu przy-wrócenie prawidłowego stanu indywidualnych pieców, a co za tym idzie całej baterii, a także wskazanie potrzebnych zmian w sposobie jej eksploatacji oczywiście, mając na uwadze politykę remontową jaką kieruje się konkretny Zakład. Za-łożenia tego Modułu oraz wizualizacja przeglądów np. stanu ceramiki komór umożliwia zdecydowanie szybsze podjęcie decyzji o ewentualnych działaniach profilaktycznych czy remontowych na konkretnych piecach lub w sferze globalnej dla całości baterii.

Oprogramowanie jest również obszerną bazą danych stanowiącą historię eksploatacji, przeglądów i pomiarów indywidualnie dla każdego pieca co pozwala również na porównywanie zachodzących zmian w stanie technicznym konkretnych pieców w trakcie ich wieloletniej eksploatacji.

Budowa Modułu oparta o nowoczesne i do tej pory nie-stosowane narzędzia diagnostyczne, zwłaszcza dotyczy to innowacyjnego urządzenia jakim jest przenośny WorkAbuot wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, umożliwia zarówno rejestrację, przesył danych jak i późniejszą analizę przeglądów i pomiarów. Służby baterii w Koksowni Arcelor-Mittal Zdzieszowice w pozytywny sposób oceniły ich funk-cjonalność i intuicyjność obsługi. Przeglądy realizowane za pomocą przenośnych komputerów WorkAbout zdecydowanie przyśpieszają i ułatwiają uzyskiwanie ważnych informacji na temat stanu poszczególnych elementów baterii koksowniczej.

Prosta aplikacja umożliwiająca przesył danych z komputera

WorkAbout do bazy danych umożliwia wręcz natychmiasto-wą wizualizację zebranych wyników. Samo urządzenie jest dobrane odpowiednio do warunków panujących na baterii, a jego wymiary idealnie wkomponowują się w codzienną jego obsługę (rys. 12).

Rozbudowana baza pomiarów i przeglądów, a co za tym idzie skuteczna ich wizualizacja umożliwia wnikliwą analizę stanu baterii koksowniczej. Przykładem nowoczesnego zesta-wiania wyników dla całości baterii mogą być wizualizacje dotyczące:

– mapy cieplnej baterii (rys. 13) ujmującej wyniki pomiaru temperatur wzdłuż wszystkich ścian grzew-czych baterii wskazujące za pomocą kolorów miejsca występowania nieprawidłowości temperaturowe (kolorystycznie) dla poszczególnych kanałów Służby baterii mają wówczas czytelny obraz warunków tem-peraturowych panujących na konkretnej baterii, – stanu kanałów grzewczych (rys. 14) ujmującego stan

wszystkich kanałów grzewczych baterii koksowniczej Każda z wizualizacji ma opcję „chmury” czyli po naje-chaniu na stosowany kanał wyświetlana jest informacja dotycząca usterki, nr kanału i nr ściany,

– stanu ceramiki ścian komór koksowniczych, wizuali-zacja oraz poszczególne strony umożliwiają użytkow-nikowi wgląd w aktualny i archiwalny stan ceramiki indywidualnych komór koksowniczych (rys. 15).

Rys. 12. Realizowanie przeglądów stanu poszczególnych elementów baterii koksowniczej z wykorzystaniem przenośnych komputerów WorkAbout

Fig. 12. Carrying out inspection of the technical condition of individual elements of the coke oven battery with the use of mobile computers WorkAbout

Rys. 13. Mapa cieplna baterii Fig. 13. Coke oven battery thermal map

Rys. 14. Widok stanu kanałów grzewczych dla całości baterii Fig. 14. View of the heating flues technical condition

Odpowiednio dobrane parametry modułu Ocena Eks-percka precyzyjnie i trafnie rozszerzają wiedzę na temat stanu technicznego indywidualnych pieców koksowniczych (i w efekcie całości baterii) wytypowanych w ocenie danych bieżących oraz dają specjaliście możliwość podejmowania odpowiednich i wykonanych w optymalnym czasie prac profilaktycznych i remontowych.

Wizualizacja poszczególnych parametrów wchodzących w skład modułów jest jasna i czytelna, jednoznacznie obrazuje miejsca występowania usterek, a zastosowana symbolika przedstawia ich rodzaj. Jak każdy rozbudowany system, oparty

na wielu założeniach, tak również Zintegrowany System Oce-ny Stanu Technicznego baterii będzie wymagał ewentualOce-nych zmian i modyfikacji w trakcie jego pełnego wykorzystania podczas wieloletniej eksploatacji.

Wnioski

System BatMon zmienia podejście do oceny stanu po-szczególnych elementów baterii koksowniczej. Dotychczas we wcześniejszej fazie wykonywania monitoringu przez Służby baterii, dokumentacja prowadzona była w formie

Rys. 15. Widok usterek i defektów w ceramice ściany komory koksowniczej Fig. 15. View of the coke oven chamber wall faults

papierowej w wielu lokalizacjach w zależności od rodzaju pomiaru, co zdecydowanie utrudniało szybką i skuteczną ana-lizę stanu poszczególnych elementów baterii koksowniczej.

W głównej mierze dotyczyło to ceramiki komór jak również stanu kanałów grzewczych, a ilość gromadzonych wyników była trudna do ogarnięcia.

Moduł Oceny Danych Bieżących umożliwił służbom baterii w trybie codziennej oceny jego wyników, szybką analizę technologiczną baterii opartą o najważniejsze para-metry. Dodatkowo Służby baterii uzyskały łatwy sposób do szybkiego i skutecznego porównywania eksploatacji dwóch baterii objętych Systemem Monitorowania.

Służby baterii w ramach jednej jednostki komputerowej uzyskały olbrzymią bazę danych dostępną w formie infor-matycznej dzięki czemu analiza i weryfikacja wyników jest zdecydowanie prostsza.

Należy wspomnieć, że w czasie testów Systemu „BatMon- Battery Monitoring” służby baterii prowadziły równolegle regulację warunków hydrauliczno-temperaturowych na baterii nr 7, a pozytywne efekty tej regulacji wraz z wynikami ze-branymi w ramach pracy Systemu Monitorowania pozwoliły w sposób prawidłowy „dostroić” baterię do optymalnych warunków eksploatacji. Późniejsze przestrzeganie i wgląd

w wyniki pracy poszczególnych Modułów Systemu umożli-wiły utrzymanie tego stanu rzeczy. Korzystanie z urządzeń dedykowanych dla pracy Systemu w tym tj. przenośnego komputera WorkAbout zdecydowanie ułatwiło zbieranie istotnych danych oraz późniejszą ich analizę. Oczywiście, wymaga to zmiany pewnej mentalności i nowego podejścia do zbierania danych ale codzienne użytkowanie tych urządzeń przechodzi z czasem w rutynę.

Literatura

1. Monitoring stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczych oraz wynikające z niego działania profilaktyczne i remontowe. Pod red. A. Karcza, Wydawnictwo Instytutu Chemicz-nej Przeróbki Węgla, Zabrze 2012 r.

2. Jakubina G., Okarmus P., Kosyrczyk L., Stefański W., My-tych J., Nowy zintegrowany system monitorowania stanu techniczne-go baterii koksowniczej opracowany w ramach projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”.

Karbo, 2013, nr 2, s 137.

3. Sprawozdania i raporty za lata 2009-2012 z wykonania tematu 3.3 „Zintegrowany system monitorowania stanu technicznego baterii koksowniczej” prowadzonego w ramach Projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” – (Projekt nr POIG.01.01.02-24-017/08) IChPW Zabrze.

Praca wykonana w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.01.02-24-017/08 „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

specjalistycznych dla paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych;

Üdobór paliw dla użytkowników, z uwzględnieniem uwarunkowań

Üdobór paliw dla użytkowników, z uwzględnieniem uwarunkowań

W dokumencie Karbo, 2014, nr 3 (Stron 58-69)